Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available Ocena komfortu podróży w komunikacji miejskiej
PL
Wielkie aglomeracje miejskie nie byłyby w stanie funkcjonować bez sprawnych układów komunikacyjnych. Ułatwiają one i przyśpieszają przemieszczanie się osób z określonego miejsca do punktu docelowego. Istotną częścią układów komunikacyjnych jest transport miejski, a w szczególności transport zbiorowy. Ma on ogromny wpływ na jakość życia w mieście, ochronę środowiska, rozwój gospodarczy miasta. Artykuł omawia zagadnienia komfortu podróżowania pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu napełnienia, tj. liczby pasażerów podróżujących. Badania przeprowadzono na podstawie obserwacji wybranej linii tramwajowej w aglomeracji krakowskiej.
EN
The objective of the paper was the study on the level of travel comfort as perceived by passengers using municipal public transport. The research was exemplified with results from the observations of passenger flow on tramway line No14 in Krakow’s city transit system. A practical objective was an analysis of number of people using tramway lines and a relationship of these parameters in terms of time of the day and day of the week. The aim of the data analysis was to assist in defining whether the tramway provides comfort of travelling to passengers in terms of congestion, and whether tramway vehicles arrive at the stops with sufficient frequency. The gathered data allowed to determine whether transit planning system of the line No14 works correctly or it needs modifying. The article comprises three parts. The first part was devoted to definition and theoretical description of issues connected with comfort of travel. It also contains definitions of basic issues connected with the topic. The second part contains description of the tramway vehicles type and the route they travel on. It also comprises description of measurement methods, and places and times the measurements were taken. In the third part results of studies and their analysis were presented, based on which conclusions can be drawn.
PL
W artykule przedstawiono krótką charakterystykę oraz zasady funkcjonowania nowych, innowacyjnych systemów transportu miejskiego. Celem pracy było poznanie poprzez ankietyzację opinii mieszkańców na temat istniejących i możliwych do wprowadzenia systemów miejskiego transportu indywidualnego w Polsce na tle rozwiązań światowych. W pracy zaprezentowano wyniki analizy statystycznej ankiety i sformułowano wnioski podsumowujące.
EN
In this paper innovative urban individual transport systems have been discussed. The results of the survey conducted on a group of 250 people, of which the largest part were residents of the city in the youngest age group 18-24 shows that knowledge about modern forms of transport and the possible willingness to use them, is not at a high level. The reason is the attachment of society to material goods and lack of awareness about the benefits that the user gains, but also the inhabitants in the aspect of improving the quality of life in the city. The future of transport belongs to systems that are focused on the lack of belonging and sharing economy. The concluded analysis proves that the systems functioning in the States are profitable and convenient for the residents, and the companies constantly develop their offer by expanding with modern solutions and facilities. In Poland, the change of residents habits regarding the forms of mobility will occur with the increase of popularity of modern systems, and this can be obtained by emphasizing the promotion in means of transport, at bus stops, and in the media. Forecasts indicate a steadily growing market value of innovative urban transport systems, which will improve the standard of living in crowded cities.
PL
Obiektem badań był wybrany węzeł komunikacyjny dużego miasta. Cel pracy stanowiło opracowanie propozycji zmiany rozkładu jazdy kursów tramwajowych celem minimalizacji czasu oczekiwania pasażerów. W pracy przeprowadzono pomiary potoków pasażerskich dla aktualnego rozkładu jazdy tramwajów. Na podstawie obserwacji dokonano aproksymacji intensywności napływu pasażerów w czasie. W pracy sformułowano model matematyczny obiektu, funkcję celu optymalizacji i ograniczenia. Opracowano oryginalny algorytm symulacyjny, w którym kryterium oceny zmienionego rozkładu jazdy był stosunek łącznego czasu oczekiwania pasażerów przed i po wprowadzeniu zmian kursów rozkładowych pociągów tramwajowych. W podsumowaniu pracy sformułowano wnioski z badań.
EN
This paper describes the process of carrying out simulation researches of the communication node in big city in order to achieve explicit target. Chosen urban transit node has formed the object of investigation. The elaboration of proposal of the change of tramway trip time table has been the aim of the work targeting minimization of the passenger waiting time. In the work the measurement of the passenger streams has been carried out for the actual tramway time table. Based on these observations the approximation of passenger flows in time has been completed. In the paper mathematical model of the object, optimization objective function and constrains have been formulated. The original simulation algorithm in which the ratio of total passenger waiting time before and after introduction of tramway trip time table change has been the evaluation criterion. The concluding remarks from the research has been formulated at the end.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań symulacyjnych utraty synchronizmu podczas anormalnych stanów pracy turbogeneratora. Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu zweryfikowanego pomiarowo polowo-obwodowego modelu turbogeneratora. Analiza dotyczy anormalnych stanów pracy takich jak: praca asynchroniczna, utrata synchronizmu na skutek zwarcia uzwojenia wzbudzenia, trójfazowe zwarcie zacisków stojana turbogeneratora oraz skokową zmianę momentu napędowego. Wskazano możliwość zastąpienia powszechnie stosowanego zabezpieczenia (trajektorii zmian wektora impedancji widzianej z zacisków twornika), pomiarem strumienia magnetycznego w szczelinie między wirnikiem a stojanem w celu wykrycia utraty pola wzbudzenia. Metoda ta jest szybsza, wrażliwsza oraz nie reaguje na kołysania mocy w systemie elektroenergetycznym, co znacząco przyczynia sią do wzrostu niezawodności zasilania odbiorców.
EN
An article presents the simulation results of abnormal operation states of turbogenerator during loss of synchronism. The computations were obtained by using verified turbogenerator’s field-circuit model. Presented analysis applies to abnormal operation states such as: asynchronous work, loss of field due to short field winding, three-phase short circuit at generator terminal, heavy load. There is shown the possibility of change the widely used impedance measurement to magnetic flux linkage in order to detect loss of field. This method is quick, sensitive and do not reacts on power swings in the power system and therefore it contribute to increase in the reliability of the power supply to the recipients.
PL
Prezentowany artykuł zawiera wyniki obliczeń przebiegu podwójnego zwarcia doziemnego w uzwojeniu wzbudzenia turbogeneratora. Symulowane zwarcia umiejscowiono w zwojach uzwojenia wirnika znajdujących się tuż pod kołpakiem. W obliczeniach wykorzystano polowoobwodowy model turbogeneratora. Zbadano zjawiska zachodzące w trudno dostępnych pomiarowo, przewodzących elementach konstrukcyjnych wirnika. Obliczono wyższe harmoniczne w przebiegach indukowanej siły elektromotorycznej i prądu twornika.
EN
Presented article contains the computation results of double ground faults occurred in the turbogenerator excitation winding. During the calculation process the ground faults were placed in rotor coils located under the retaining ring. The field-circuit model of the turbogenerator was used during the computations. The great emphasis was placed on the physical phenomena existing in the rotor because the measurement of rotor damper bar currents is difficult in practice. In addition the higher harmonics of electromotive force and stator current were estimated.
EN
Presented article deals with the determination of turbogenerator electromagnetic parameters from the SSFR test (Standstill Frequency Response). A method utilized to prepare the results is finite element method based on the module of Steady State AC Magnetic 2D application. Obtained reactances could be determined after an application of own made program used to fit the curves (magnitude and phase characteristic of operator transmittances) to the data coming from the simulation in order to designate the time constants. The achieved results are compared with the data coming from the running test.
PL
Prezentowany artykuł przedstawia symulacyjną metodę wyznaczania parametrów elektromagnetycznych turbogeneratora z testu SSFR (Standstill Frequency Response). Zastosowana metoda obliczeń bazuje na rozkładzie pól sinusoidalnie zmiennych o zadanej zmiennej częstotliwości. Reaktancje turbogeneratora zostały wyznaczone ze stałych czasowych za pomocą opracowanego programu. Program ten dopasowuje charakterystyki amplitudowe i fazowe do wartości otrzymanych z symulacji. Wyniki obliczeń parametrów elektromagnetycznych porównano z wynikami pomiarów.
7
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wielomodułowego, zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego logistykę komunikacji miejskiej z wykorzystaniem serwera optymalizacji procesów. W pracy zaprezentowano modułową strukturę funkcjonalną wraz ze schematem przepływu informacji w systemie. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie techniki informatycznej w zakresie modelowania sieci transportowej, projektowania rozkładujazdy, budowy zadań dla pojazdów i służb dla kierowców, konstrukcji harmonogramów pracy, dyspozycji dobowej, rozliczeń przewozów oraz statystyki i raportowania. W skrócie zaznaczono możliwości wykorzystania technologii mobilnych we wspomaganiu logistyki transportu.
EN
In the paper the concept of multi-module integrated IT system aiding in full range the city transit logistics with the use of process optimization server have been presented. In the work the full module functional structure has been presented together with the diagram of information flow in the system. Special attention has been paid to the usage of computer technology in the scope of transit network modeling, time table planning, vehicle and duty scheduling, roster design, daily dispatching, settlement of transport operational costs as well as statistics and reporting. In short the possibilities of application of modern mobile technologies to added transport logistics has been mentioned.
EN
The computation of accidental energizing of an off-line turbogenerator has been conducted. Inadvertent energizing of a turbogenerator has become a particular issue in a power plant. The investigated case is three phase energizing. Great emphasis is placed on physical phenomena occurring in the rotor. The results of computations allow one to indicate the risks of damages of construction elements and can confirm the limits of the values set in dedicated protection devices.
9
Content available Nieprawidłowa synchronizacja turbogeneratora
PL
Prezentowany artykuł zawiera wyniki obliczeń przebiegu błędnej synchronizacji turbogeneratora podczas załączenia na sieć przy różnych kątach fazowych napięć zmienianych w pełnym zakresie kątowym (–180 deg, 180 deg). Przedstawiono wpływ błędnej synchronizacji na pracę systemu elektroenergetycznego. Zbadano zjawiska zachodzące w trudno dostępnych pomiarowo miejscach wirnika. Określono najbardziej narażone węzły konstrukcyjne turbogeneratora w rozpatrywanym anormalnym stanie pracy. W obliczeniach wykorzystano polowo-obwodowy model turbogeneratora.
EN
Presented article contains the computation results of turbogenerator faulty synchronization during tripping on the grid for different voltage phase shift changed in full range (–180 deg, 180 deg). It is shown the impact faulty synchronization on the power system. The great emphasis is placed on the physical phenomena existing in the rotor because the measurement of rotor damper bar currents is difficult in practice. The most likely construction elements are estimated in this abnormal operation state. The field-circuit model of the turbogenerator is used during the computations.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań symulacyjnych pracy asynchronicznej turbogeneratora z powodu odłączenia obwodu wzbudzenia dla różnych momentów napędowych pochodzących od turbiny. Główny nacisk położono na opisanie zjawisk zachodzących w trudno dostępnym pomiarowo wirniku. Zbadano wpływ pracy asynchronicznej na stabilność systemu elektroenergetycznego oraz wykazano najbardziej narażone na uszkodzenia węzły konstrukcyjne turbogeneratora.
EN
This article shows the simulation results of the turbogenerator asynchronous work due to lose of field. The analysis is performed for different turbine torques. The great emphasis is place on description of physical phenomena existing in the rotor. Presented analysis shows the impact turbogenerator asynchronous work on the power system stability and the construction components which are the most vulnerable to damage.
11
Content available remote Utrata pola wzbudzenia turbogeneratora
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań symulacyjnych utraty synchronizmu turbogeneratora z powodu zwarcia uzwojenia wzbudzenia podczas znamionowej pracy. W obliczeniach wykorzystano zweryfikowany pomiarowo model polowo-obwodowy turbogeneratora, który umożliwia zaobserwowanie zjawisk zachodzących w trudno dostępnym pomiarowo wirniku. Zbadano wpływ utraty synchronizmu na stabilność systemu elektroenergetycznego oraz wykazano najbardziej narażone na uszkodzenia węzły konstrukcyjne turbogeneratora.
EN
This article shows the simulation results of the loss of turbogenerator synchronism due to loss of field during rated operation work. Verified field-circuit model of turbogenerator was used to perform the calculation results. This model allows observing the physical phenomena existing in the rotor. Presented analysis shows the impact turbogenerator synchronism loss on the power system stability and the construction components which are the most vulnerable to damage.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia w aspekcie terminowości dostaw oraz wynikające z zagrożeń ryzyko strat finansowych. Opóźnienia dostaw są jednym z najpoważniejszych problemów w sieci powiązań między przedsiębiorstwami, dlatego w artykule przedstawiono możliwość zastosowania metod programowania sieciowego w celu analizy i oceny ryzyka na przykładzie łańcucha dostaw z branży motoryzacyjnej. W pracy podano przykład mapy ryzyka, która jest szczególnie istotna przy wyborze sposobów minimalizacji ryzyka i eliminacji jego skutków.
EN
The aim of this article was application of network programming in evaluation, analyzing and estimating the risk in a supply chain, then presentation the method of mapping the risk as a method of supporting decisions concerning emergency procedures towards the risk. The threats and vulnerabilities, which appear in a supply chain causing delays, were specified in this article. Graphical methods of tasks’ representation in a supply chain were mapped out. Presented in this article example of a supply chain from automotive industry subserved to the calculations and enable to indicate activities in a supply chain, which require shortening their duration. Critical Path in aforementioned example, which was deprived of a slack time, run across the activities of transport undertaken by the suppliers of petroleum, manufacturers and suppliers of polyesters, manufacturers of car seats and other upholstered components, then the production and assembly lines of automotive manufacturer, car dealer and activities of transport to the final customer.
PL
W artykule omówiony został problem nowo pojawiających się form indywidualnego transportu miejskiego, jako alternatywy dla systemu taksówek i użytkowania własnych pojazdów samochodowych. Celem pracy było przedstawienie kierunków możliwego rozwoju miejskiego transportu indywidualnego w oparciu o wyniki przeprowadzonej ankiety.
EN
This paper gives a summation of two most popular individual transport companies available in Krakow, Uber and TrafiCar. These are modern urban alternatives for the standard means of transport, taxi cabs and public transportation. Selected companies give a customer the opportunity to use a combination of modern technology (Uber) and completely different attitude to the process of transportation (TrafiCar) - carsharing. Modern solutions can substitute old-fashioned means of transport. Flexible market proves that there is still a plenty of room for innovative solutions. The results of questionnaire presented on social media on a group of 285, mostly young (18-25 years old) people, proved that major factor in selection are the price of the product. Described companies predicate their strategy on price. The other key elements for mostly young people are the possibility of a use of modern technologies and comfort of travelling. The future of transportation gives a chance for both, private companies and city solutions. Local authorities plan to introduce their own way of carsharing as an impulse given from young companies that aggressively stepped in changed the market. The possibility of harmonic coexistence ensures constant of individual transport solutions in the city.
14
Content available Analiza łańcucha dostaw owoców z Polski do Chin
PL
W artykule omówione zostały wymagania eksportowe owoców jako towaru łatwo psującego się oraz analiza łańcucha dostaw na przykładzie procesu eksportu jabłek z Polski do Chin.
EN
The paper deals with the problem of the supply chain of fruits. The legal regulations, technical procedures and safety requirements are also presented in the article. The profile of polish marketplace of apples producers is briefly characterized. Poland is one of the biggest apples producers, in the European Union. The Russian ban on the products from the European Union was the reason for the search of the new market outlets including China. The part of the paper reflects legal, qualitative and export regulations as well as the phytosanitary requirements for the fruit pickers and transporters. It has to be taken into consideration, that fruit is extremely demanding product for transportation. It is vital to deliver sufficient climatic conditions, firstly adjustment and then maintenance of the appropriate temperature and humidity. The refrigerator technology in the process of transport of apples has also been presented. The supply chain of fruits from Poland to China has been presented and shortly analysed. The process of transportation is occurring in each and every part of the chain. It is an inseparable element connecting the whole chain into one consistent, constantly working process.
15
Content available Analiza łańcucha dostaw owoców z Polski do Chin
PL
W artykule omówione zostały wymagania eksportowe owoców jako towaru łatwo psującego się oraz analiza łańcucha dostaw na przykładzie procesu eksportu jabłek z Polski do Chin.
EN
The paper deals with the problem of the supply chain of fruits. The legal regulations, technical procedures and safety requirements are also presented in the article. The profile of polish marketplace of apple producers is briefly characterized. Poland is one of the biggest apple producers, in the European Union. The Russian ban on the products from the European Union was the reason for the search of the new market outlets including China. The part of the paper reflects legal, qualitative and export regulations as well as the phyto-sanitary requirements for the fruit pickers and transporters. It has to be taken into consideration, that fruit is extremely demanding product for transportation. It is vital to deliver sufficient climatic conditions, firstly adjustment and then maintenance of the appropriate temperature and humidity. The refrigerator technology in the process of transport of apples has also been presented. The supply chain of fruits from Poland to China has been presented and shortly analysed. The process of transportation is occurring in each and every part of the chain. It is an inseparable element connecting the whole chain into one consistent, constantly working process.
PL
Rozkład jazdy stanowi podstawę logistyki i fundamentalny systemem informacyjny w publicznym transporcie zbiorowym. Obecnie oprogramowanie do projektowania rozkładów jazdy stanowią zaawansowane technologicznie systemy informatyczne oferujące możliwości szczegółowego projektowania sieci komunikacyjnych, automatycznego generowania kursów, zadań dla pojazdów i kierowców, symulacji ruchu pojazdów w sieci i analityki kosztów operacyjnych systemu transportowego. Systemy rozkładowe zasilają w niezbędne dane inne systemy miejskie m.in. systemy informacji pasażerskiej, dystrybucji biletów, systemy sterowania i kontroli ruchu, systemy ITS i wiele innych. W pracy przedstawiono istotne cechy nowoczesnego systemu projektowania rozkładów, stanowiącego jednocześnie platformę integracyjną systemów informatycznych komunikacji miejskiej.
EN
Time table is the basis for the logistics and the fundamental IT system in an urban public transport. Nowadays the software for time table design are the advanced technology IT systems which offer possibilities of detail transit network design, automatic generation of vehicle trips, vehicle and driver tasks, simulation of vehicle traffic in the network and analysis of operational cost of transport system. Actually time table systems provide necessary data to other urban systems as passenger information systems, ticketing, traffic monitoring and control, ITS and others. In the article an important functionalities of modern timetabling system, forming simultaneously integration platform of IT systems in city public transit have been presented.
EN
The present paper shows the simulation results of turbogenerator faulty synchronization with inverse phase sequence. Great emphasis is placed on the physical phenomena existing in the rotor because the measurement of rotor damper bar currents is difficult in practice. There are presented the comparisons of maximum magnitudes of stator current and electromagnetic torque determined during faulty synchronization with maximum magnitudes designated during sudden short circuit after both no-load and rated operation condition. In addition, the effect of synchronizing limits on faulty synchronization is presented.
18
Content available remote Nieprawidłowa synchronizacja turbogeneratora
PL
Prezentowany artykuł zawiera wyniki obliczeń przebiegu błędnej synchronizacji turbogeneratora podczas załączenia na sieć przy różnych kątach fazowych napięć zmienianych w pełnym zakresie kątowym (-180 deg, 180 deg). Przedstawiono wpływ błędnej synchronizacji na pracę systemu elektroenergetycznego. Zbadano zjawiska zachodzące w trudno dostępnych pomiarowo miejscach wirnika. Określono najbardziej narażone węzły konstrukcyjne turbogeneratora w rozpatrywanym anormalnym stanie pracy. W obliczeniach wykorzystano polowo-obwodowy model turbogeneratora.
EN
Presented article contains the computation results of turbogenerator faulty synchronization during tripping on the grid for different voltage phase shift changed in full range (-180 deg, 180 deg). It is shown the impact faulty synchronization on the power system. The great emphasis was placed on the physical phenomena existing in the rotor because the measurement of rotor damper bar currents is difficult in practice. The most likely construction elements were estimated in this abnormal operation state. The field-circuit model of the turbogenerator was used during the computations.
PL
Prezentowany artykuł przedstawia nowość na skalę światową: silniki synchroniczne dużej mocy z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim przeznaczone do ciężkich rozruchów. W pracy przedstawiono aktualne problemy z eksploatacją napędów młynów bębnowych. Pokazano sposoby na ich rozwiązania, a także przedstawiono poziomy sprawności osiągane przez te silniki w odniesieniu do dotychczasowych rozwiązań.
EN
This article presents a world novelty: high power synchronous motors with permanent magnet direct starting for heavy starts. The paper presents the current problems with the operation with the ball mills. Article contains information how to resolve the operational problems and presents the levels of efficiency achieved by the motors in relation to existing solutions.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie teorii masowej obsługi do analizy i modelowania wybranych systemów transportowych.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.