Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Coraz powszechniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wymusza stopniową przebudowę dotychczasowego modelu funkcjonowania energetyki. Jednym z proponowanych rozwiązań jest tworzenie lokalnych inicjatyw dążących do samowystarczalności energetycznej. Taką koncepcją są rozważane w Polsce Klastry Energetyczne. Jako młody i wciąż formujący się byt, nie zostały one dotąd opisane i zamodelowane w sposób umożliwiający im prawidłowe i samodzielne funkcjonowanie. Niniejszy artykuł prezentuje jedną z propozycji opisu Klastrów Energetycznych, wraz z bilansem energii i paliw analizowanej gminy oraz modelem funkcjonowania mikrosystemu elektroenergetycznego w tej gminie.
2
Content available remote Koncepcja instalacji trójgeneracyjnej dla kompleksu hotelowo-biurowego
PL
Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie instalacji trójgeneracji, czyli skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność hotelowo-biurową. Przedstawiono w sposób skrócony problematykę zagadnienia trójgeneracji oraz technologii wykorzystywanych do jej realizacji. Zaprezentowano podjęty w pracy obiekt. Dokonano, na podstawie uzyskanych od personelu danych, analizy zapotrzebowania kompleksu na energię elektryczną, ciepło i chłód. Na podstawie uporządkowanych danych i przyjętych założeń, co do pracy systemu, dobrano odpowiedni silnik gazowy tłokowy i agregat absorpcyjny. Przedstawiono ich podstawowe parametry techniczne. Podzielono rok na okresy pracy, według wariantów: w systemie grzewczym i chłodniczym. W pierwszym wariancie wykorzystano ciepło z silnika w całości w instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynku. W drugim wariancie ciepło z chłodzenia płaszcza silnika zastosowano do przygotowania ciepłej wody użytkowej, a ciepło wysokotemperaturowe spalin do zasilenia agregatu absorpcyjnego. W dalszej części opracowania zaprezentowano projektowany układ technologiczny instalacji, w postaci opisowej i schematu graficznego. Przedstawiono aktualne informacje taryfowe energii elektrycznej, ciepła i gazu. Dokonano analizy zysków możliwych do uzyskania dzięki zastosowaniu proponowanego rozwiązania. Określono przybliżone nakłady inwestycyjne wraz z czasem zwrotu inwestycji.
EN
The aim of the essay was to project a trigeneration installation which means combined generation of electrical energy, heat and chill, for a company which manage a business-hotel centre. There were shown shortaged characteristics of a cogeneration system and structures which accomplish it. The considered object was described. There were shown the results of the analysis referring to the consumption of electrical energy, heat and chill, based on data gained from the staff of the object. Based on the previous analysis and designer assumptions the suitable engine and the chiller were chosen, including extracts of their technical data sheets. A year was divided into the periods reffering to using of the engine’s heat. The first period, called the heating period, is the time of using the whole engine’s heat to prepare a domestic hot water and to heat the object. The second period, called the cooling period, reffers to the time when the engine’s heat is used to prepare the domestic hot water and to propel the absorption chiller. What is more, the technological diagram of the appliances with the description was included. The current electricity, heat and gas tariffs were included. The annual costs of operation without the proposed solution were calculated. The daily savings, including the division into the heating and chilling periods and the differences between summer and winter construction of energy tariff, were calculated. Finally, the investment costs and the return time were estimated.
EN
The paper deals with presentation of present state and development of flat plate solar collectors and solar district heating systems. The role of flat plate solar solar collectors in solar district heating systems is underlined. Different classification of such systems is given and analyzed. The main elements of these systems are presented. Focus has been put on the storage and auxiliary source of energy and their connections to solar collectors and modes of cooperation. Implementation of solar district heating systems in Eurpe has been analyzed and the prospects for future deployment are given.
PL
Artykuł prezentuje obecny stan i rozwój płaskich kolektorów słonecznych, i centralnych systemów ciepłowniczych. Rola płaskich kolektorów słonecznych w centralnych systemach ciepłowniczych jest podkreślona. Różne metody klasyfikacji takich systemów są przedstawione i przeanalizowane. Następnie główne elementy tych systemów są opisane. Nacisk został położony na magazyn ciepła i pomocnicze źródło energii, oraz ich połączenie z kolektorami słonecznymi i możliwym ich trybem pracy. Realizacje centralnych słonecznych systemów ciepłowniczych w Europie są przedstawione i perspektywy ich dalszego rozwoju są zaprezentowane.
PL
W artykule przedstawiono dwa modele stratyfikacji ciepła w zasobnikach ciepła słonecznych instalacji grzewczych. Oba modele zostały opisane oraz przy ich wykorzystaniu symulowano działanie instalacji kolektorów słonecznych pokrywających zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. Symulacja numeryczna wymaga również zamodelowania pracy kolektora słonecznego oraz wyznaczenia napromieniowania słonecznego, elementy te zostały również krótko opisane. Wyniki symulacji porównano, w celu zobrazowania różnic pomiędzy modelami. Przedstawiono wnioski dotyczące stosowania opisanych modeli oraz ich wpływu na otrzymywane wyniki symulacji.
EN
The paper presents two models of thermal stratification in storage tanks in solar heating systems. Both models are described and used to simulate an operation of solar systems providing the heat demand for domestic hot water. Numerical simulation also requires the solar collector and solar radiation models, these elements are also briefly described. Simulation results have been compared to illustrate differences between models. At the end of the article recommendations for the application of described models and their impact on the simulation results are presented.
5
Content available remote Idea wykorzystania gruntu jako źródła ciepła i sezonowego magazynu ciepła
PL
W artykule opisano ideę wykorzystania gruntu jako naturalnego źródła ciepła wykorzystywanego jako dolne źródło pompy ciepła i ideę sezonowego magazynowania ciepła w podziemnych magazynach, w szczególności w magazynach gruntowych. Na wstępie podkreślono rolę magazynowania ciepła przy zwiększeniu efektywności działania systemów grzewczych, w szczególności tych, które wykorzystują odnawialne źródła energii. Następnie przedstawiono rys historyczny wprowadzenia i stosowania instalacji grzewczych z gruntową pompą ciepła i systemów magazynowania ciepła w gruncie, zwłaszcza tego pochodzącego z instalacji słonecznych. Zaprezentowano klasyfikację sezonowych podziemnych magazynów z długoterminowym magazynowaniem ciepła i ich charakterystykę, uwzględniając podstawowe zalety i wady. Zwrócono uwagę na zmiany zachodzące w kolejnych kilku dekadach w odniesieniu do prowadzonych badań eksperymentalnych gruntu, jako naturalnego źródła i magazynu ciepła, jak do modelowania matematycznego zjawisk w nim zachodzących i w jego otoczeniu. Opisano podstawowe elementy gruntowych magazynów ciepła. Podkreślono, iż magazynowanie energii promieniowania słonecznego w okresie letnim, kiedy to występuje nadmiar energii promieniowania słonecznego, do jego wykorzystania zimą, jest efektywnym sposobem zwiększenia niezawodności działania grzewczych instalacji słonecznych i zmniejszenia zużycia energii konwencjonalnej do ogrzewania pomieszczeń.
EN
The paper presents idea of utilization of the ground as a natural heat source for a heat pump and idea of the underground thermal energy storage, mainly in duct stores. At the beginning a role of the heat storage to improve efficiency of the heating systems, especially of the systems based on renewables is underlined. The historical development of geothermal heat pumps and underground thermal storage systems, especially those which accumulate solar energy, has been presented. Different types of seasonal underground stores and their thermal characteristics are described, including their advantages and disadvantages. Different attempts to theoretical and experimental research studies, including mathematical modelling of the phenomena in the ground medium and its surrounding have been considered. Main elements of the ground stores are described. Accumulation of solar energy in the ground during summer, when solar irradiation is high, for the space heating use in winter, when solar irradiation is low, makes the solar space heating systems to be more reliable and effective, and reduce the fossil fuels consumption.
PL
Artykuł przedstawia rozważania dotyczące uwzględniania stratyfikacji ciepła w zasobnikach ciepła w analizach funkcjonowania słonecznych instalacji grzewczych. Opisano model działania instalacji słonecznej do podgrzewania c.w.u. i do ogrzewania pomieszczeń. Zaprezentowano wyniki symulacji numerycznej funkcjonowania różnych wybranych typów instalacji. Opisano wpływ występowania stratyfikacji ciepła w zasobnikach na pokrycie zapotrzebowania na ciepło.
EN
The paper presents consideration of taking into account the heat stratification in storage tanks in analysis of solar heating systems operation. Model of DHW and space heating solar system have been described. Results of numerical simulation of different types of solar heating systems operation have been presented. Influence of the thermal stratification in storage tanks on the rate of heat supplied to a building has been described.
8
Content available remote Solar cooling in buildings
EN
The paper presents a kind of review of solar cooling technologies applied in construction. There are three cooling technologies: absorption, adsorption and DEC – Desiccant Evaporative Cooling – applied coupled with solar systems. What the stress is placed on are cooling systems of a high installed capacity of several hundred kW. Large scale solar cooling systems are not used in Poland. However, modern public buildings, especially offices with huge glazed facades very often require more energy for cooling than space heating. Solar cooling seems to be prospective technology to reduce energy consumption used by traditional air conditioning units.
PL
W artykule przedstawiono przegląd instalacji chłodzenia słonecznego stosowanych w budownictwie. Są stosowane trzy technologie chłodnicze: absorpcyjne, adsorpcyjne oraz oparte na chłodzeniu przez osuszanie i odparowanie, które kojarzy się z instalacjami słonecznymi. Rozważane są systemy dużych mocy rzędu kilkuset kW i więcej. Systemy słonecznego chłodzenia dużej mocy nie są stosowane w Polsce. Jednakże nowoczesne budynki użyteczności, szczególnie biurowce o dużych przeszklonych powierzchniach fasad, wymagają coraz częściej więcej energii do chłodzenia niż do ogrzewania. Technologie słonecznego chłodzenia są perspektywicznym rozwiązaniem na rzecz oszczędności zużycia energii w porównaniu z tradycyjnymi systemami klimatyzacyjnymi.
PL
W Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej w ramach realizacji projektu POIG 01.01.02-10-106/09-01, PT7, T3 zostało stworzone narzędzie użytkowe do symulacji funkcjonowania i wymiarowania słonecznych systemów grzewczych, do przygotowania ciepłej wody oraz systemów typu kombi, tj. systemów c.w. i wspomaganie ogrzewania pomieszczeń, w warunkach krajowych. Stworzony program umożliwia wprowadzanie przez użytkownika własnych danych potrzebnych do symulacji działania instalacji lub korzystanie z domyślnych wartości parametrów zapisanych w bazie danych programu. Do obliczeń obciążeń cieplnych jako dane wejściowe pogodowe wykorzystano temperaturę powietrza zewnętrznego, napromieniowanie i jego składowe dla 19 regionów kraju, zastosowano metodę stopniodni. Natężenie promieniowania półsferycznego padającego na płaszczyznę odbiornika o danej orientacji i pochyleniu jest wyznaczane przy wykorzystaniu modelu izotropowego promieniowania słonecznego dyfuzyjnego (Liu- Jordana). Symulacja działania instalacji uwzględnia różne rodzaje (płaski, próżniowy) i klasy (jakościowe) kolektorów słonecznych, oraz różne warianty zbiornika magazynującego: ze stratyfikacją ciepła lub z pełnym mieszaniem. Program wyznacza udział energii promieniowania słonecznego przy pokrywaniu potrzeb grzewczych użytkownika dla różnych konfiguracji instalacji, zarówno dla c.w. jak i c.o. Przeprowadzana jest również analiza ekonomiczna, w sposób statyczny i dynamiczny, dotycząca opłacalności zastosowania różnych rozwiązań instalacji słonecznych, zastępujących w części wykorzystanie paliw konwencjonalnych. Możliwe jest uwzględnienie dostępnych dopłat do kredytów na słoneczne instalacje grzewcze oferowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stworzony program użytkowy oblicza także uzyskany dzięki zastosowaniu instalacji słonecznej efekt ekologiczny, który jest charakteryzowany poprzez wartość unikniętej emisji dwutlenku węgla.
EN
In the Institute of Heat Engineering on the Faculty of Power and Aeronautical Engineering as a part of the project POIG 01.01.02-10-106/09-01, PT7, T3 computer application for dimensioning and simulating solar heating systems (domestic hot water installations, central heating installations and combi systems which provide both functions) was created. Application allows user to enter his own data which are required for simulation or use the default values from database. As an input parameters to calculate heat needs were used: outside air temperature, irradiation and its components for 19 areas of our country, degree- days method was used. Hemispherical solar irradiance for collector orientation and tilt is determined by using isotropic model of diffuse solar radiation (Liu-Jordan). Simulation takes into account various types of solar collector (flat place collector and evacuated tube collector), various class (quality) of solar collectors and various types of storage tank: with stratification or without. Computer application calculates share of solar energy in meeting needs of heat for various configurations of solar installation. Moreover application has also economical module which caries economic analysis in static and dynamic way. Economic analysis gives user answer if installation is profitable. The economical module allows user to take into account subsidies from National Fund for Environmental Protection and Water Management. Application also allows user to calculate environmental effect - carbon dioxide emissions avoided.
10
Content available remote Development of solar thermal technologies
EN
Solar Thermal market is mostly recognised as solar collector technology market and is represented by three main solar collectors types flat-plate, evacuated tube, unglazed plastic. Solar thermal market is mostly represented worldwide by Domestic Hot Water (DHW) systems for single family houses, then by Domestic Hot Water (DHW) systems for multi-family houses and public buildings, next are district heating systems that have been also installed mainly in Europe. New promising applications of solar thermal technology are solar combi-systems for domestic hot water and space heating, with their modern extension to solar-combi plus systems for domestic hot water, space heating and cooling. Solar thermal is also connected with solar passive technologies focused on avoiding heating loads in winter and cooling needs in summer. It is expected that solar thermal technologies will be very soon one of the major renewable energy technologies for the low and medium temperature heat supply (depending on the climate) in buildings. To improve implementation of solar thermal it is necessary to offer any building to a client by construction companies and developers as fully ready energy efficient technology product with solar technologies included. Solar cooling has huge potential in the future because of the natural synergy between solar energy availability and cooling needs.
11
Content available remote Wytyczne tworzenia koncepcji energetycznej budynku
PL
Przeprowadzono obliczenia symulacyjne nieustalonych stanów energetycznych dowolnego przykładowego budynku z uwzględnieniem napromieniowania słonecznego. Otrzymane wyniki pozwalają wysnuć wnioski, a w konsekwencji sformułować wytyczne do tworzenia koncepcji energetycznej budynku w kontekście oddziaływania energii promieniowania słonecznego. Okazuje się, że sformułowane wnioski pokrywają się w znacznej mierze z wnioskami dotyczącymi nasłonecznienia obudowy. Oznacza to, że znajomość warunków napromieniowania obudowy budynku jest jedną z podstawowych informacji pozwalających odpowiednio kształtować koncepcję architektoniczną i energetyczną budynku.
EN
Simulation studies of unsteady energy states of a building with solar energy impact have been performed. On a base of results obtained the conclusions can be withdrawn, and in consequence the recommendations for energy concepts of buildings with respect to solar energy influence can be formulated. It turns out that these recommendations are nearly the same as results of analysis of insolation conditions. Therefore it can be said, that knowledge of solar energy availability on a building envelope is crucial for good architectural concept of a building, as well as energy ones.
PL
Artykuł zawiera opis obliczeń przeprowadzonych w studium wykonalności do projektu instalacji kolektorów słonecznych w ZOZ w województwie mazowieckim. Przedstawiono wyniki doboru wielkości instalacji oraz wyniki analizy finansowej oraz ekonomicznej dla całego projektu.
EN
The paper describes the calculations performed for feasibility study of solar thermal systems for health centers in Masovian voivodeship. The results of dimensioning analysis, as well as results of financial and economical ones of all systems under consideration are presented.
PL
W referacie opisano wybrane zagadnienie dostępności promieniowania słonecznego do budynku. Uwzględniono prostopadłościenny kształt budynku o różnej proporcji boków i ich orientacji względem stron świata. Przeprowadzono szacunkowe obliczenia ich napromieniowania w cyklu rocznym.
EN
The paper describes some aspects of solar energy availability on a building envelope. Specific shape of the building with determined proportion of external walls and their orientation is considered. Solar irradiation distribution on a monthly base is calculated.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące oddziaływania energii promieniowania słonecznego na obudowę wybranego kształtu budynku niskoenergetycznego. Na podstawie przyjętego modelu matematycznego napromieniowywania słonecznego powierzchni budynku, zgodnie ze zmieniającymi się w czasie warunkami otoczenia, przeprowadzono symulację oddziaływania promieniowania słonecznego na budynek w kolejnych miesiącach uśrednionego roku. Na tej podstawie sformułowano wnioski odnośnie do tworzenia przedmiotowego kształtu budynku i jego struktury.
EN
The paper considers solar energy availability on the selected facade shape of a low energy building. On a base of mathematical model of solar energy availability the numerical simulation of solar radiation incident on surfaces of the building envelope for the whole year has been performed. Results allow to formulate recommendation for structure of building envelope.
15
Content available remote Wybrane problemy energetyki słonecznej
PL
Artykuł opisuje podstawowe konwersje energii promieniowania słonecznego, stosowane rozwiązania energetyki słonecznej rozproszonej, podaje stan i perspektywy rozwoju energetyki słonecznej i fotowoltaiki. Autor prognozuje, że droga obecnie w Europie środkowej energia elektryczna z systemów fotowoltaicznych ok. 2020 r. stanie się konkurencyjna wobec energii konwencjonalnej produkowanej w szczycie i ok. 2030 r. w stosunku do energii produkowanej poza szczytem. Podaje skalę inwestycji w instalacje fotowoltaiczne i dochodzi do wniosku, że współczesne technologie fotowoltaiczne energetyki słonecznej powinny być poważnie brane pod uwagę przy tworzeniu planów rozwoju sektora elektroenergetycznego w przyszłości.
EN
Solar energy has been utilized all through human history, either incidentally or intentionally. However it was only recently that innovative technologies well-suited for different climate conditions and power load types and volumes enabled efficient processing and utilization of this energy source. So far impossible to implement under specific solar and end-use conditions, some technical solutions have been enhanced due to technology development. Nowadays, they are not only applicable but becoming more and more widely used.
PL
Przedstawiano współczesne technologie energetyki słonecznej, jako przede wszystkim technologie energetyki rozproszonej. Przedstawiono stan wykorzystania kolektorów słonecznych różnego typu na świecie i rozwój światowych rynków energetyki słonecznej cieplnej. Zwrócono uwagę na dywer-syfikację rynku słonecznych systemów grzewczych. Opisano perspektywy rozwoju energetyki słonecznej cieplnej w związ-ku z wdrażaniem dyrektyw europejskich, w tym Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Dy-rektywy 2010/31/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (recast).
EN
Modern technologies of solar energy engineering are presented in the paper mainly as distributed energy technologies. The status of the use of different types of solar collectors in the world as well as the development of global markets of solar thermal energy are shown. Attention was drawn to the diversification of the market concerning solar heating systems. The development prospects of solar thermal energy in relation to the implementation of European directives are described, including the Directive of the European Parliament and Council 2009/28/EC on the promotion of energy from renewable sources and 2010/31/WE Directive on Energy Performance of Buildings (recast).
17
Content available remote Zapotrzebowanie na ciepło i chłód pomieszczeń na poddaszu
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty dostępności promieniowania słonecznego i jego termicznej konwersji w budynku. We współczesnych budynkach przepływ energii przez okna, spowodowany głównie promieniowaniem słonecznym, oraz straty (zyski) wentylacyjne decydują o zapotrzebowaniu na ciepło/chłód budynku. Przeprowadzono symulację numeryczną w celu wyznaczenia zmienności w czasie obciążeń grzewczych/chłodniczych budynku. Wyniki pokazują, że oddziaływanie promieniowania słonecznego poprzez jego bezpośrednie przenikanie przez szyby do pomieszczeń i ich przegrzewanie może być istotnym problemem dla pomieszczeń o pewnej lokalizacji. Istnieją różne możliwości ograniczenia zysków z promieniowania słonecznego. Jedną z nich jest zastosowanie materiałów PCM zintegrowanych ze strukturą budynku, co opisano w referacie.
EN
Paper deals with some aspects of solar energy availability and its thermal conversion in a building. In present buildings energy flow through windows, caused mainly by solar energy, and heat ventilation losses (gains) decide on energy demand of a building. The numerical simulation has been performed to predict the energy demand changes in time. The results show that overheating in summer due to high solar irradiation and energy transmitted and absorbed in glazing could be a real problem for some room locations. There are different options to overcome the problem of too much solar gain. One of the measure is o apply Phase Change Materials and to incorporate them into building structure, what is presented in he paper.
PL
Niniejszy referat dotyczy konwersji energii promieniowania słonecznego wykorzystywanej do podgrzewania wody uzytkowej. Głównym celem opracowania jest przedstawienie koncepcji budowy instalacji kolektorów slonecznych w domu jednorodzinnym. Dokładniej zostały omówione takie zagadnienia jak: celowośc budowy instalacji uwzględniającej zasoby helioenergetyczne miejsca, w którym realizowany jest projekt jak i krótki opis działajacego systemu ogrzewania c.w.u. Szerzej opisano kryteria doboru materiałów użytych do budowy kolektora jak i całej instalacji. Opisano pracę instalacji korzystając z zapisów rejestratora temperatury. Na zakończenie osacowano czas zwrotu nakładów inwestycyjnych instalacji.
EN
This paper presents idea of domestic solar heating system that applies photo thermal conversion of solar radiation. Main aim of the paper is to present the concept of construction of the solar heating system for single family house. The paper presents also the main reasons to design and construct such system, including solar energy potential and technical state of previous heating system (before modernization). The construction of the system, including selection of elements and their materials, is also described. The operation of the system is analysed on the base of measurements of temperaturę of the working fluid and some monitored data arę shown. Finally the pay back time of the system under consideration is calculated and discussed briefly.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji zużycia energii budynku jednorodzinnego zasilanego z różnych źródeł energii przy wykorzystaniu różnych instalacji ogrzewania,chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz przy zróżnicowanej izolacyjności przegród. Obliczenia przeprowadzono przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu stworzonego programu symulacynego. Wyniki symulacji funkccjonowania poszczególnych rozwiązań źródeł ciepła, instalacji, obudowy budynku porównano ze sobą i wyznaczono warianty o najniższych wskaźnikach zużycia energii końcowej oraz pierwotnej.
EN
In this paper results of simulations of energy use of a single-family house for different variants of heating, cooling and hot water systems and insulation of building elements (wall, floor, ceiling) have been shown. Calculations have been performed using a simulation program created specifically for this purpose. Results of each simulation have been ccompared with each other and variants with the lowest EK and EP energy use factors have been determined.
PL
Opisano model matematyczny bilansu energii dla powietrza w modelowym pomieszczeniu budynku zlokalizowanego w Warszawie. Zaprezentowano wybrane wyniki symulacji numerycznej dynamiki zjawisk zachodzących w budynku i jego otoczeniu z uwzględnieniem oddziaływania energii promieniowania słonecznego.
EN
Mathematical model of energy balance of air in a room modeled for a building in Warsaw has been described. Some selected results of numerical simulation of building dynamics and changes of the building surrounding with impact of solar energy have been presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.