Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule zaproponowano opartą na logice rozmytej metodę opracowania decyzji dotyczącej eksploatacji narzędzia w procesie EDM, jego wycofania lub inspekcji. Przeprowadzenie wnioskowania opartego na liczbach rozmytych wymagało określenia funkcji przynależności dla poszczególnych pojęć rozmytych występujących w warunkach reguł, wyznaczenia obszarów rozmytych na podstawie wartości funkcji, wyznaczenia wynikowego obszaru rozmytego oraz przekształcenia tego zbioru na konkretną decyzję o stanie narzędzia.
EN
The article proposes a fuzzy logic based method for the decision making regarding the use of an electrode in EDM processes, its withdrawal or inspection. Carrying out the inferences based on fuzzy numbers required determining the function μ(x), determining fuzzy sets on the basis of the values of this function, determining the resultant fuzzy area and transforming this set into a decision.
EN
In this paper the method based on the ensemble of artificial neural networks is presented for prediction of the geometrical quality of workpieces after electro-discharge machining (EDM). The complexity and random nature of physical phenomena accompanying the EDM process excluded the theoretical ways. The working electrodes were measured using CMM in flexible manufacturing system. The data obtained from inter-operational measurements were used for the neural networks training. Commonly used measures to express the tool wear turn out to be useless due to their large uncertainty. The tool monitoring and the ensemble method provided more stable diagnosis of the condition of the tool.
PL
W artykule przedstawiono metodę opartą na implementacji zespołu sztucznych sieci neuronowych w celu prognozowania geometrycznej jakości przedmiotów kształtowanych obróbką elektroerozyjną. Złożoność i losowy charakter zjawisk fizycznych towarzyszących procesowi obróbki EDM utrudniają teoretyczne podejście. Elektrody robocze zostały zmierzone za pomocą maszyny współrzędnościowej w elastycznym systemie produkcji. Dane uzyskane z pomiarów międzyoperacyjnych wykorzystano do szkolenia sieci. Powszechnie stosowane miary zużycia narzędzia okazały się nieprzydatne ze względu na ich znaczną niepewność. Monitorowanie narzędzia i zastosowanie zespołów sieci neuronowych pozwoliły na uzyskanie bardziej stabilnej diagnozy stanu narzędzia.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie metod sztucznej inteligencji w postaci sztucznych sieci neuronowych (SSN) do modelowania stanu geometrycznego wyrobu kształtowanego w procesie EDM. Zastosowano SSN o różnej architekturze i różne algorytmy uczące. Zbadano jakość modeli i ich skuteczność w prognozowaniu wybranych cech geometrycznych wyrobów z stali narzędziowych.
EN
The article presents the application of artificial intelligence methods in the form of artificial neural networks (SSN) for modeling the geometrical state of a product shaped in the EDM process. The SSN with different architecture and different learning algorithms were implemented. The models' quality and their effectiveness in predicting some geometrical features of tool steel products were examined.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie pomiaru sygnału drgań głowicy tnącej do diagnostyki stanu procesu cięcia wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernym. Akwizycji danych dokonano podczas cięcia próbek ze stali S355J2H w kształcie klina. Zarejestrowany sygnał poddano odpowiedniej analizie. W części podsumowującej wyciągnięto wnioski z przeprowadzonych badań.
EN
The article presents the application of vibration measurement of the cutting head for the diagnostics of the state of the cutting process with high-pressure water jet. Data acquisition was performed when cutting wedge-shaped samples of S355J2H steel. The recorded signal was analyzed appropriately. In the summary part, conclusions from the research were drawn.
PL
Czynniki oddziałujące na proces kształtowania EDM materiałów trudno obrabialnych powodują wzrost niedokładności wymiarowo-kształtowej, chropowatości powierzchni wyrobów, a także przyspieszone zużycie narzędzia. W artykule przedstawiono analizę zależności odchyłek wykonawczych powierzchni, które powstają w cyklicznym procesie kształtowania EDM, i odchyłek narzędzia od wybranych czynników. W analizie zastosowano metodę Pareto ANOVA. Geometrię oceniano na podstawie odchyłek wymiaru i odchyłek geometrycznych elektrody oraz kształtowanej nią powierzchni wyrobu. Pomiary wykonano na współrzędnościowej maszynie pomiarowej w trybie kontroli po każdym cyklu obróbki pojedynczego elementu. Obróbkę zrealizowano w Zintegrowanym Systemie Wytwarzania (ZSW), pracującym w Centrum Obsługi Badań Naukowych i Dydaktyki WIMIR AGH. Przeanalizowano także wskaźniki WRR i MRR, charakteryzujące efektywność procesu i przydatność narzędzia.
EN
Factors influencing the process of EDM shaping of hard-to-machine materials result in increased dimensional inaccuracy, surface roughness, and accelerated tool wear. The article presents an analysis of the dependence of the real deviations of the surfaces of the machined parts that are manufactured in the cyclic process of machining EDM, as well as the deviations of the used tools, from selected factors. The analysis uses the Pareto ANOVA method. Geometry was evaluated on the basis of deviations of the tool and the corresponding deviations of the surface. Measurements were performed in the Integrated Manufacturing System working in the WIMIR AGH Scientific Research Center, on the coordinate measuring machine in inspection mode, after each machining cycle of a single element. The WRR and MRR indicators were also analyzed, characterizing the process efficiency and utility of the tool.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań chropowatości powierzchni uzyskanych po cięciu wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernym. Badania prowadzono według wcześniej wybranego planu eksperymentu dla trzech zmiennych wejściowych tj.: ciśnienia strumienia wody, prędkości głowicy tnącej oraz ilości dozowanego ścierniwa. Kolejno dokonano aproksymacji uzyskanych wyników za pomocą klasycznych metod statystycznych oraz sztucznej sieci neuronowej. Uzyskana funkcja aproksymacyjna oraz wytrenowana sztuczna sieć neuronowa umożliwia predykcję wskaźników jakości powierzchni, w zależności od zadanych parametrów wejściowych.
EN
Paper presents results of surface roughness tests obtained after abrasive high pressure water jet cutting. The study was conducted according to experiment plan for three input variables: water jet pressure, cutting head speed and amount of metered abrasive. Successively approximation of the obtained results by classical statistical methods and artificial neural networks. The approximation function and the trained artificial neural network enable prediction of surface quality, depending on the input parameters.
PL
Skanowanie wyrobów kształtowanych w technologii przyrostowej na bazie materiałów polimerowych wymaga odtworzenia pełnej geometrii z zachowaniem tekstury i kolorów. W artykule rozważono możliwość zastosowania fuzji danych pozwalającej na łączenie informacji pochodzącej z dwóch przyrządów pomiarowych, różniących się charakterystyką metrologiczną, właściwościami i specyfiką pracy. Przedstawiono fragment badań mających na celu ocenę wpływu wybranych czynników zewnętrznych kształtujących warunki pracy konkretnych modeli skanerów na jakość otrzymanych wyników. Wnioski z przeprowadzonych badań będą mogły być uwzględnione podczas dokonywania pomiarów tymi przyrządami, w celu wypracowania odpowiednio korzystnych wyników fuzji.
EN
Scanning the parts manufactured additive technique based on polymer materials requires to recreate the full geometry while maintaining the texture and colors. In the article analyzed the possibility of using data fusion technology that allows to combine Information coming from two measuring Instruments with metrological different characteristics, different properties, as well different specification of working. The authors show a part of research on the influence of some external factors forming the working conditions of concrete scanner models on the quality of their results. It is assumed that the conclusions of this study can be taken into account while measuring of these Instruments, In order to develop the favorable results of the data fusion.
8
Content available remote The electrode inspection in integrated manufacturing system
EN
The article describes Robotic Transport System Flexible Manufacturing System, which is working in the Research Center IMIR in AGH University of Science and Technology. The system includes a EDM electrical discharge machine, System 3R's pallet clamping tools and material and CMM, i. e. a coordinate measuring machine. The results of measurement of dimensions and form deviations of the electrodes using CMM are used among other to calculate the machine offsets in order to correct the positioning of the tool relative to technological bases.
PL
W artykule opisano Zrobotyzowany System Transportu Międzystanowiskowego Elastycznego Systemu Wytwarzania, który pracuje w Centrum Obsługi Badań Naukowych i Dydaktyki WIMIR w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie H. W skład systemu wchodzi eletrodrążarka, system mocowania paletowego firmy 3R narzędzia i materiału oraz współrzędnościowa maszyna pomiarowa. Wyniki pomiaru parametrów wymiarowo-kształtowych elektrod w cyklu pracy systemu, pozwalają m. in. na obliczenie offsetów elektrodrążarki i korektę pozycjonowanie narzędzia względem baz technologicznych.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie techniki konsolidowania informacji na podstawie danych, pozyskanych z dwóch źródeł metodą skanowania, której rezultaty wykorzystano w procesie cyfrowego dokumentowania obiektu z uszkodzonymi powierzchniami. W pomiarach zastosowano dwa mobilne systemy współrzędnościowe: ramię pomiarowe firmy ROMER z laserową głowicą skanującą typu RS- 2, oraz system ScanBrightTM firmy SmartTech, wyposażony w skaner światła białego. W pierwszym przypadku oprogramowaniem zarządzającym i przetwarzającym dane był pakiet Geomagic Studio, w drugim oprogramowanie Mesh3d. Systemy te pozwalają rejestrować dane w formatach tekstowych, gdzie każdy pojedynczy próbkowany punkt opisany jest wartościami XYZ, a w oprogramowaniu Mesh3d dodatkowo składowymi koloru RGB, dlatego informacje zawarte w tych plikach w różnym stopniu odwzorowują mierzone powierzchnie.
EN
The article describes the use of the technology consolidating the information from data obtained by scanning from two different sources, the results of which were used in the process of visually reconstructing the part with damaged surfaces. The measurement uses two mobile coordinate systems: ROMER measuring arm, equipped with the laser scanner RS-2, and the system SmartBright SMARTTECH, having a white light scanner. In the first case as management software and data processing a package Geomagic Studio was used, in the second Mesh3d software. These systems allow you to register data in text format, where every single scanned point is described by coordinate values of XYZ, and additionally Mesh3d allows to record of the RGB color components.
10
Content available remote Inżynieria odwrotna i szybkie prototypowanie w wytwarzaniu indywidualnych ortez
PL
Współczesne urządzenia protetyczne projektowane są w taki sposób, aby w szeregu kilku typów rozmiarów były dopasowane do wszystkich możliwych pacjentów, a tym samym niestety nie zapewniają odpowiedniego indywidualnego komfortu i funkcjonalności. Dzięki wykorzystaniu metod inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania możliwe jest aby poszczególne ortezy dostosować do indywidualnego pacjenta i jego choroby, zapewniając jednocześnie odpowiednie nowoczesne wzornictwo. Współczesne skomputeryzowane techniki wytwarzania ortez dla indywidualnego pacjenta mogą zapewnić odpowiedni komfort użytkowania jak również pozwolić na zmianę wzornictwa dla każdego pacjenta sposobnie do jego wymagań.
EN
Orthotic devices are currently designed to fit a range of patients and therefore they do not provide individualized comfort and function. Using RP methods it is possible to make individual orthosis devices tailored to the individual patient and the disease also characterized by the modern design. A computerized technique for fabricating patientspecific orthotic devices has the potential to provide excellent comfort and allow for changes in the standard design to meet the specific needs of each patient. Reverse engineering methods are combined with rapid prototyping to create patient-specific orthoses. A novel process was engineered to utilize patient-specific surface data of the patient anatomy as a digital input, manipulate the surface data to an optimal form using CAD software, processing also for modern looking and check strength and then processing in rapid prototyping machine for fabrication.
PL
Wyniki pomiaru elektrod za pomocą maszyny współrzędnościowej są podstawą wyznaczenia offsetów elektrodrążarki, wpływają więc na określone pozycjonowanie narzędzia względem baz technologicznych. Błąd pozycjonowania narzędzia może być między innymi następstwem niedokładnego wyznaczenia tych parametrów. W badaniach przeanalizowano wpływ, jaki na parametry korygujące ustawienie narzędzia, od których zależy dokładność wymiarowo-kształtowa wytwarzanych powierzchni, może mieć określony sposób jego pomiaru.
EN
Tool positioning error can be, among other things, a consequence of inadequate identification of the parameters of the electrode. In the presented studies is analyzed the impact of the measuring strategy on the repeatability of the tool settings, that may affect the accuracy of generated surfaces.
EN
The article presents the method that is used to educate students pursuing a course in Machine Design Technology. The implementation of contactless measurement technology, which is becoming increasingly popular in industrial product control, was described. The sample part subjected to dimensional control was the fastening block of a 3R system electrode. Dimensional control in order to map some geometrical features of the part was conducted on a station equipped with a coordinate measuring arm and included contact-free verification of exterior dimensions.
EN
The problem of the technological quality of elements is one of the primary problems of modern machine production. In many cases, elements are made from new construction materials with specific properties considered to have poor machinability in cases where conventional technologies are applied. Thus, there is a need to identify the capabilities of new technologies, including the technology of cutting with a high-pressure abrasive water jet for the production of elements made of Al alloys, while observing qualitative machining requirements. This paper presents the results of studies of the accuracy of production of elements with a complex shape made of a 2017A alloy (PA6) and of studies of the coarseness of obtained surfaces depending on the pressure of the water jet, cutting advance rate, and the amount of dosed abrasive for a constant thickness of the element. The measure of the accuracy of production, independent of dimensional accuracy, was assumed to be the size of chamfering on the side surface of the cut element caused by a specific mechanism of material decohesion occurring under the influence of water jet technology. In cases where Al alloys are cut, depending on assumed conditions, it is possible to shape the side surface of an element with a positive, negative, or neutral (zero) wall inclination (side of the element). In the process of cutting, specific errors in the shape of the element occur and appear on curved fragments of the object or in discontinuous areas of the profile (e.g. transition from a straight fragment to an arc fragment); this is caused by a shift in the exit of the high-pressure abrasive water jet from the object relative to the point of entry. Consequently, selection of cutting parameters for the water jet method for elements with complex shapes is, in essence, a compromise between the obtained inclination of the wall of the processed element and the required surface coarseness, and between the required (acceptable) inclination of the wall of the element or lack thereof and the obtained coarseness of the elements surface. Thus, in the outlined problem, it is not possible to simultaneously obtain two satisfactory criteria quantities of element quality, that is, accuracy of shape and requisite coarseness of the surface of the machined element, if the water jet method is applied for the purpose of machining Al alloys.
PL
Podjęto próbę wykorzystania metody Monte Carlo do symulacji wpływu czynników systematycznych i losowych na wartości liczbowe złożonych mezurandów. Takich mezurandów, jakimi są wymiary geometryczne mierzone metodą pośrednią, za pomocą współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Zaprojektowano eksperyment symulacyjny oraz opracowano jego implementację w środowisku MATLAB. Zaprezentowano wstępne wyniki symulacji uzyskane za pomocą tego eksperymentu.
EN
There was made an attempt to use the Monte Carlo method to simulate the impact of systematic and random factors into numerical values of complex measurands. Such measurands as geometric dimensions are measured with use of coordinate measuring machines by indirect methods. The corresponding mathematical model, which was built, allows the simulation study of the impact of systematic and random factors on the calculated value of the defined geometric dimension. The uncertainty of the calculated values of measurand was assumed to be a measure of the sensitivity of the developed mathematical model to the systematic and random variations in numerical values of coordinates. The uncertainty was calculated as the length of the adequate range of variation in the distribution of the results obtained from simulation calculations. The algorithms used for simulation tests were developed and implemented as scripts in the MATLAB environment. The results of preliminary simulation studies are presented in the paper. The publication is the result of the next stage of authors' collaboration, aimed at developing the standardized methods for validation of coordinate measuring machines, their software in particular.
PL
Referat przedstawia koncepcję i sposób tworzenia systemu pomiarowego poprzez wykorzystanie nowoczesnej technologii .NET Framework, udostępnionej przez firmę Microsoft. W referacie autorzy pragną podzielić się uwagami wynikającymi z pracy nad czwartą generacją systemu maszyn pomiarowych Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Kraków, której rezultatem jest powstająca kolejna wersja systemu zintegrowanego z modelem CAD.
EN
The paper presents conception and the way of creation of measuring system by using modern .NET Framework technology, which is at present offered by Microsoft. In the paper authors would like to exchange their notes coming out from their works with designing the fourth generation system for CMMs produced by The Institute of Advanced Manufacturing Technology Kraków. Results of their works is actually coming into existence as next version of measuring system integrated with CAD model and intended for using in CMMs.
PL
Zaproponowano ogólną metodologię walidacji oprogramowania systemów pomiarowych. Przedstawiono możliwość zastosowania tej metodologii do walidacji oprogramowania współrzędnościowych maszyn pomiarowych (WMP). Maszyny te stanowią bardzo ważne wyposażenie pomiarowe w przemyśle, stosującym zaawansowane technologie. Aktualnie brakuje ujednoliconych procedur walidacji oprogramowania tego rodzaju systemów. Publikacja jest wynikiem pierwszego wspólnego podejścia autorów do ujednolicenia działań dotyczących walidacji oprogramowania WMP. Głównymi etapami proponowanej metodologii są: dekompozycja oprogramowania na części, moduły i komponenty, określenie fazy realizacji komponentu, ustalenie kategorii ryzyka, wyspecyfikowanie wymagań, opracowanie procedury walidacji odpowiedniej dla ocenianego komponentu, przeprowadzenie walidacji i wygenerowanie jej certyfikatu.
EN
A general validation methodology for measurement system software is proposed. The possibility of applying this methodology to validation of the software of coordinate measuring machines (CMM) is presented. These machines are important measurement equipment of industrial plants using advanced technologies. Up to now there have not been developed unified and standardized procedures for software validation of such systems. The publication is the result of the authors' joined approach to developing the unified validation methodology of the CMMs software. The main stages of the proposed methodology are: decomposition of the software into parts, modules and components, specifying the requirements, development of the validation procedure appropriate to the assessed component. Since the requirements can be different for each type of the software component subjected to validation, the software examination should be carried in accordance to them. The necessary stage is preparation and generation of the validation certificate.
17
Content available remote Metody bootstrapowe w prewalidacji danych
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie metod bootstrapowych do oceny danych pomiarowych. Dane te, tworzone w procesie symulacji jako dane odniesienia, są przeznaczone do walidacji oprogramowania współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Ważnym zagadnieniem jest prewalidacja danych, w której ocenia się stosowany model symulacyjny danych m.in. na podstawie oszacowania parametrów statystycznych.
EN
The paper describes some problems involving the analysis of the reference data generated for software validation. To solve any of them the bootstrap method can be applicable especially when a little is known about statistical distribution of the generated data and the size of data set is small. The method was shown to be very simple in implementation and can stand a useful tool in this step of the validation of CMM's software.
PL
Praca poświęcona jest ocenie dokładności wyników pomiaru pośredniego, realizowanego z udziałem współrzędnościowej maszyny pomiarowej. Przeprowadzono analizę prac poświęconych temu zagadnieniu, których skrócony przegląd zamieszczono w publikacji. Publikowana praca zawiera część koncepcyjną i eksperymentalną. W części pierwszej sformułowano koncepcję metody przeznaczonej do analizy dokładności i przedstawiono zbudowany na jej podstawie model matematyczny. Przyjęto założenie, że analiza dokładności oparta będzie na ocenie wpływu czynników losowych na niepewność zmiennych wyjściowych. Metoda, na podstawie przyjętej probabilistycznej interpretacji błędów pomiaru danych, pozwala na wyznaczenie macierzy kowariancji analizowanych zmiennych. Analizą były objęte parametry obliczane przez podstawowe programy metrologiczne. Są to programy identyfikacji parametrycznej elementów geometrycznych skojarzonych typu: prosta, okrąg, kula, płaszczyzna, walec. Implementacja modelu polegała na opracowaniu algorytmów oraz realizujących je programów komputerowych dla każdego z rozważanych programów. W części eksperymentalnej, stosując opracowaną metodę, wykonano ogromną liczbę symulacyjnych eksperymentów w celu weryfikacji przyjętych założeń oraz zbadania wpływu wielkości nie występujących w modelu. Otrzymane rezultaty badań zostały zweryfikowane doświadczalnie przez przeprowadzenie pomiarów na współrzędnościowej maszynie pomiarowej. Porównanie oszacowanych drogą analizy statystycznej wartości niepewności parametrów z rezultatami uzyskanymi na podstawie prezentowanej w pracy metody dla tych samych danych wejściowych pozwoliły ustalić, że pomiędzy nimi nie występują istotne rozbieżności. Wynikiem analizy porównawczej jest stwierdzenie użyteczności proponowanej metody w estymacji niepewności wyników pomiarów współrzędnościowych. Pomimo, że w pracy ograniczono się do oceny dokładności podstawowego oprogramowania metrologicznego, opracowana metoda może być z powodzeniem zaadaptowana do potrzeb analizy dokładności wyników innych pomiarów pośrednich. Praca oparta jest m. in. o doświadczenia autora związane z realizacją bibliotek numerycznych i sterujących oprogramowania maszyn pomiarowych Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie.
EN
The research work was aimed at an evaluation of an indirect measurement results accuracy, which was realized by means of a coordinate measuring machine. The analysis of the works dedicated to this problem was performed and their shortened survey has been given in the paper. The publication includes the conceptional and experimental part. In the first part the conception had been formulated assigned for accuracy analysis and a mathematical model was build basing on it. It was assumed, that the analysis would be based on an evaluation of random factors influence on the uncertainty of output variables. The method enables to determine the covariance matrix of analized variables basing on the assumed probabilistic interpretation of measurement data errors. The analysis incorporated the parameters calculated by primary metrological programs. These are the programs of parametric identification of geometrical, associated elements as: straight line, a circle, a sphere, a plane and a cylinder. The model implementation consisted in formulating algorithms and computer programs, used for their realization, for each of considered programs. In the experimental part, the great number of simulations had been conducted, using the developed method, in order to verify the made assumptions and to investigate the effect of quantities not occurring in the model. The investigation results were verified experimentally by the measurements on the measuring machines. A comparison of the parameters variance values with results obtained with the presented method, for the same input parameters, has allowed us to establish, that there are no essential discrepancies between them. The comparative analysis has shown the usefulness of the proposed method for the estimation of the uncertainty of coordinate measurements results. Although the investigation was limited to the estimation of the basic metrological programming accuracy, the elaborated method could be successfully adopted for an accuracy analysis of other indirect measurements. The work has been based on the author's experiences concerning the realization of numerical and controlling library for software of measuring machines in the Institute of Advanced Manufacturing Technology in Kraków.
19
Content available Modelling in validation of the metrological software
EN
In this paper we discuss the issues involving the validation of the CMM's metrological software. We consider the concept of validation and their realisation based on conceptual and formal model of software under examination. Discussed method, checking the software against the basic parameters of accuracy, replaces the key concept measurement experiments and complements the concept of PN-EN ISO 10360 - 6 tests.
PL
W artykule zostały omówione zagadnienia dotyczące walidacji oprogramowania metrologicznego współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Przedstawiono strategię walidacji oprogramowania oraz sposób jej realizacji w oparciu o ustalony konceptualny i formalny model. Stosunkowo prosta komputerowa implementacja modelu pozwala na przeprowadzanie badań oraz wykorzystanie ich wyników do prognozowania zachowań oprogramowania.
20
Content available remote Oprogramowanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych IZTW.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.