Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Odkształcalność ściskanego osiowo betonu z kruszywem styropianowym
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań odkształcalności betonu z kruszywem styropianowym o różnych klasach wytrzymałości oraz gęstości objętościowej, poddawanych jednoosiowemu ściskaniu. Wyniki badań wykazują, że poziom naprężenia inicjującego styrobetonów σi/ƒcm mieści się w granicach 35% ÷ 45% naprężeń niszczących, podobnie jak w przypadku betonów zwykłych. Natomiast poziom naprężenia krytycznego σcr/ƒcm wynosi 60%÷75% i jest nieco niższy od betonów zwykłych. Współczynnik Poissona ma wartość około 0,22 i jest zbliżony do betonów zwykłych.
EN
In the paper the results of strain investigation of concrete with styrofoam aggregate of different strength classes and bulk densities subjected to uniaxial compression is presented. The obtained results are showing that the initiating stress of styrofoam concretes σi/ƒcm is in the range 35% ÷ 45% of destructive stress, similarly to ordinary concrete. However the critical stress level σcr/ƒcmis in the range 60%÷75%, slightly lower than for ordinary concrete. Poisson s ratio of stryfoam concrete is about 0.22, similar to ordinary concrete.
PL
Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości styrobetonu na ściskanie, rozciąganie i przecinanie. Beton ten, w porównaniu z betonami zwykłymi, charakteryzuje korzystna relacja wytrzymałości na rozciąganie do ich wytrzymałości na ściskanie. Podane wzory umożliwiają oszacowanie wytrzymałości na przecinanie styrobetonu w zależności od jego wytrzymałości na ściskanie.
EN
The paper presents the results of compression, tensile and shear strength tests for three specific gravity varieties of lightweight concrete. In comparison with normal concretes, the lightweight concretes tested are characterized by an advantageous relation of tensile strength to compression strength. The formulas given in the paper enable an assessment of the shear strength for lightweight concrete according to its compression strength.
PL
Wykonano próbki betonu stosując cement CEM III/A 32,5 NA kruszywo styropianowe i piasek. Zastosowanie różnych proporcji kruszywa i piasku pozwoliło na uzyskanie próbek betonu o różnej gęstości nasypowej. Zbadano wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz moduł sprężystości po 28 dniach dojrzewania próbek przechowywanych w folii polietylenowej. Próbki o trzech klasach gęstości 1080, 1220 i 1450 osiągnęły wytrzymałość, na ściskanie, odpowiednio: 8, 13 i 19 MPa, a na zginanie 1,2 i 1,8 oraz 2,2 MPa. Moduł sprężystości tych próbek wynosił: 5140 i 10620 oraz 14250 MPa. W oparciu o uzyskane wyniki można stwierdzić, że beton lekki z kruszywem styropianowym może być wytwarzany o stosunkowo małej gęstości nasypowej i korzystnej wytrzymałości i w związku z tym można rozpatrywać jego stosowanie nie tylko jako materiału izolacyjnego, lecz także konstrukcyjnego. Zależności pomiędzy niektórymi właściwościami fizycznymi tego materiału różnią się znacznie w stosunku do betonu zwykłego.
EN
The samples of concrete were produced using slag cement CEM III/A 32.5 NA, foamed styrene aggregate and sand. These samples were cured in polypropylene foil 28 days and then the mechanical properties were measured. Different proportions of aggregate and sand gives the concrete samples of changeable bulk density: 1080, 1220 and 1450. Their compressive strength were 8, 13 and 19 MPa respectively and flexural 1.2 and 1.8 and 2.2. Modulus of elasticity was 5140, 10620 and 14250 MPa respectively. The experimental results have shown that light concrete can be produced with relatively low bulk density and favourable strength, which can be applied in building industry not only as insulating material, but also as structural one. The dependencies between some mechanical parameters differ significantly from those of classic concrete.
PL
Przygotowano trzy rodzaje próbek betonowych z cementu hutniczego bez i z dodatkiem włókien stalowych oraz z równoczesnym dodatkiem włókien stalowych i polipropylenowych. Próbki te poddano zmiennej temperaturze w komorze quasi-adiabatycznej, która symulowała warunki cieplne występujące w betonowych elementach masywnych. Warunki cieplne ustalono teoretycznie w oparciu o zmierzone ciepło twardnienia stosowanego cementu. Stwierdzono, że próbki z rozproszonym zbrojeniem ulegały zniszczeniu pod działaniem większych naprężeń. Trwałość próbek została znacznie poprawiona w przypadku równoczesnego dodatku włókien stalowych i polipropylenowych.
EN
The series of concrete samples from slag cement without and with the addition of steel fibers and with steel and polypropylene fibres simultaneously were prepared. These samples were submitted to changeable temperatures in the quasi-adiabatic chamber, simulating the thermal conditions occurring in the concrete massive elements. The thermal conditions were establish theoretically on the basis of measured cement heat of hydration. It was found that samples with dispersed reinforcement cracked under higher stresses. The durability of samples was enhanced significantly in case of the samples with simultaneous addition of steel and polypropylene fibres.
PL
Omówiono stan techniczny urządzeń dylatacyjnych przed wymianą. Przedstawiono szczegółowo zasady doboru urządzeń nowych, podano ich charakterystykę techniczną oraz technologię wykonania. Zwrócono uwagę na rolę omawianych urządzeń w obiektach mostowych.
EN
The technical condition of expension has been evaluated before exchange. The new type of installation has been presented in detailed with technical characteristics and carrying out technology have been run trough.
EN
This paper presents the mathematical model of concrete wear. The influence of load on the concrete wear through the variation of speed of the abrasive mixture was taken into account also. Tests results allowed the calculation of constants and determination of the characteristics of HPC wear. The formulated mathematical model of concrete wear allows to forecast the concrete wear when the velocity of the river rumble is know. This model matched the test results quite well.
10
Content available remote Zmiany objętościowe twardniejącego betonu i ich następstwa
PL
Omówiono znaczenie zmian objętościowych twardniejącego betonu w kontekście powstawania jego uszkodzeń w postaci rys i pęknięć. Szczególną uwagę zwrócono na odkształcenia termiczne wywołane ciepłem wydzielającym się podczas twardnienia cementu oraz na skurcz autogeniczny betonu. Znaczenie tych zjawisk jest szczególnie istotne w przypadku realizowania konstrukcji masywnych z udziałem betonów wysokowartościowych. Można je ograniczyć przez dobór rodzaju i ilości cementu w składzie mieszanki betonowej oraz przez stosowanie specjalnych zabiegów technologicznych w okresie jej sporządzania i układania w konstrukcji. Zazwyczaj konieczne jest również stosowanie odpowiednio dobranego zbrojenia.
EN
The importance of volume changes of hardening concrete in the context of its cracking and crazing is discussed. A special attention is paid to thermal deformations caused by the heat evolution during cement hardening and to autogenous shrinkage of concrete. The importance of these phenomena is especially great in case of realization of massive constructions with contribution of high performance concretes. It can be reduced by selecting the type and the amount of cement in concrete mix composition and by using special technological measures in the period of its blending and placing in construction. Usually it is necessary also to use adequately selected reinforcement.
PL
Przedstawiono wyniki własnych badań warunków wiązania i twardnienia betonu wysokowartościowego we wnętrzu konstrukcji masywnych. Stwierdzono znaczenie skurczu samoczynnego, który łącznie ze zmianami temperatury, powoduje szybkie zmiany stanu naprężenia i wczesne pękanie betonu.
EN
In this paper are presented results from own experiments on concrete binding and hardening condition inside massive construction. It was found, the significance of autogenous shrinkage, which together with the change of temperature cause rapid changes of stress state and early concrete cracking.
PL
Podano zależności umożliwiające wyznaczenie minimalnego przekroju zbrojenia stref przypowierzchniowych elementow żelbetowych z uwzględnieniem stanu granicznego rozwarcia rys.
EN
The dependancies facilitating estimation of minimal top reinforcement in RC solid slabs with making alowance for the state of limit stress in open cracks have been discussed.
PL
Katastrofa nastąpiła w trakcie układania nadbetonu na przypodporowych pasmach żelbetowych płyt stropowych typu II, usytuowanych nad pierwszym piętrem. Objęła ona fragmenty stropu dwóch kondygnacji realizowanej konstrukcji. Omówiono bezpośrednie przyczyny katastrofy oraz okoliczności wpływające na jej przebieg.
EN
In course of concrete casting on the top of the second floor prefabricated p slabs the break down and damage of both the second and the first floor fragments have been occured. The direct causes of the accident and the circumstances which had an influence on its course are presented.
PL
Przedstawiono wyniki badań odkształceń skurczowych betonu w początkowym okresie twardnienia. Rejestracja skutków zmian objętościowych badanych betonów, prowadzona w warunkach braku swobody ich odkształceń oraz przy rozciąganiu z różną prędkością odkształcenia, umożliwiły dokonanie porównawczej oceny ich wrażliwości na tworzenie się wczesnych rys i pęknięć.
EN
Results of investigation of creeping strain in initial setting of concretes are presented. Registration of volume changes of investigated concretes when lack of deformation freedom occures and also caused by tension with different speed of their deformation has been done.
16
Content available remote Rheological properties of early age concrete in tension
EN
Results of original investigations on creep and relaxation are presented in the paper. Empirically determined values of rheological coefficients of creep and relaxation functions of concrete loaded at the age of 12 to 72 hours that specify the initial period of the so-called "rapid creep period'' are much higher than those calculated according to Code recommendations. Importance of the influence of rheological phenomena on the effort of early age concrete was confirmed in kinematic tension tests. Test results allow to precise the analyses of limit state of cracking of the hardening concrete as the result of volumetric changes generated by cement transformation process.
PL
W pracy przedstawiono wyniki oryginalnych badań pełzania i relaksacji młodego betonu rozciąganego. Wyznaczone doświadczalnie wartości współczynników reologicznych funkcji pełzania i relaksacji betonu obciążonego w wieku 12 do 72 godzin, opisujących początkowy okres tak zwanego szybkiego pełzania, są znacznie większe od obliczonych metodą normową. Znaczenie wpływu zjawisk reologicznych na wytężenie młodego betonu potwierdzono w testach kinematycznego rozciągania. Wyniki badań pozwalają uściślić analizy stanu granicznego zarysowania twardniejącego betonu w następstwie jego zmian objętościowych generowanych procesami przemiany cementu.
17
Content available remote Trwałość konstrukcji żelbetowych
18
Content available remote Abrasion-erosion of concrete
EN
Abrasion-erosion of concrete in hydraulic engineering structures is caused by movement of rubble carried by water. Difficulties in methodology of modelling this process in laboratory scale constitute an obstacle to the rational assessment of influence of material and environmental conditions on durability of objects exposed to these actions. This paper presents new concept of testing the abrasion of concrete by rubble carried by water, modelling the natural mechanisms present in environment. It was shown, that loss of mass in abraded concrete can be expressed as function of work by the abrasive mix and a material parameter depending on its composition and independent of the intensity of environment action. The results of tests allowed the criteria to be given for the selection of the composition of concrete exposed to abrasion-erosion.
PL
Erozja abrazyjna betonu konstrukcji hydrotechnicznych wywoływana jest ruchem rumowiska wleczonego przez wodę. Trudności metodologiczne modelowania tego procesu w skali laboratoryjnej stanowią przeszkodę racjonalnej oceny wpływu uwarunkowań materiałowych i środowiskowych na trwałość obiektów narażonych na te oddziaływania. W pracy przedstawiono nową koncepcję prowadzenia badań ścierania betonów rumowiskiem wleczonym przez wodę, modelującą naturalne mechanizmy występujące w środowisku. Wykazano, że ubytki masy ścieranych betonów wyrazić można w funkcji pracy mieszaniny ściernej oraz parametru materiałowego zależnego od jego składu i niezależnego od intensywności oddziaływania środowiska. Wyniki badań pozwoliły na podanie kryteriów doboru składu betonów narażonych na wpływ erozji abrazyjnej.
EN
'Styrobeton' mechanical properties. Conditions to make possible wider utilization this material in building industry.
EN
Mechanical and physical characteristic of Keramzybeton which make possible to construct rational formation of building partitions, fulfilling at the same time: thermal, dampness, acoustic and fire protection of buildings.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.