Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Lokalizacja nowej Filharmonii Krakowskiej
PL
Królewskie miasto przygotowuje się do niezwykłego przedsięwzięcia – budowy filharmonii. Wszyscy w mieście zgodnie podkreślają, że nowa filharmonia jest niezbędna. I ona sama powinna być królewska. Są miasta większe, ulice bardziej okazałe i kościoły wspanialsze na świecie, ale Kraków ma nieuchwytną magię. W rzeczywistości, która nas otacza coraz bezwzględniej, rządzą pieniądz i władza, a często wyprzedzająca je bezmyślność i bylejakość. Bogata kompleksowość ludzkiej motywacji, która kiedyś towarzyszyła architekturze, tworzyła ją, dzisiaj jest passé1. Można odnieść wrażenie, że po okresie mądrej i przewidującej działalności ktoś nagle powiedział „dość!“ i próbował odreagować zupełnie na oślep. Kraków dysponuje bogatym wachlarzem rezultatów takiej działalności – architektonicznych „krasnali”. Czy tak będzie i tym razem? Czy lokalizacja i budowa obiektu o kultowym znaczeniu przywiąże krakowianom „kamień do nogi”, czy raczej ich uskrzydli?
EN
The royal city is getting prepared to an extraordinary undertaking – building the philharmonic hall. Everybody in the city harmoniously emphasize that the new philharmonic hall is indispensable. And it should be royal by itself as well. There are cities bigger, the streets more splendid and the churches more magnificent in the world but Cracow has this elusive magic. In the reality what is surrounding us more and more is the ruthlessly reign of money and power, and very often thoughtlessness and carelessness overtaking us. Previously the complexity of the human motivation that was accompaning architecture, formulating and creating it, today is passé1. Before architect was appreciated by everyone, but this changed. Then after the period of time, somebody suddenly said “enough!” in a very blind way. Cracow is vested in the rich spectrum of the results of such activity – the architectural “dwarfs”. Is this going to happen again? Is the location and the realisation of the building cult meaning that the people of Cracow will be dragged down? Or are they going to straight their wings?
2
Content available remote Modelowanie ruchu kończyny dolnej
PL
W pracy przedstawiono opracowane modele matematyczne kończyny dolnej, które pozwalają na analizę ruchów. Proces ten podzielono na analizę zginania i prostowania w stawach kończyny, co zapewnione jest poprzez skurcz i rozkurcz mięśni, które współpracują ze sobą antagonistycznie. Model matematyczny nogi działającej ruchem czynnym oraz biernym przedstawiono, wykorzystując zależność sprężystości mięśnia, masy, którą stanowią mięśnie w obrębie danej części kończyny oraz tłumienia. Opracowane modele w dalszych pracach wykorzystane będą w procesie projektowania urządzenia wspomagającego ruch kończyny dolnej.
EN
The paper presents a mathematical model developed lower limb, which allowed for analysis of its movements. The model assumes that the main force of gravity comes from the weight of the body, the rest in the lower limb is part of the spring-damping. Such a working model of the thigh and shin muscles, assumed elastic properties of the sarcomeric contraction and his trial loosen contrary, by extending the spring. Properties of joints are described by the damping. The next stage includes the exercise of passive motion, which is executed by the system when straightening the leg.
PL
Celem pracy było określenie cech reprezentatywnych, opisujących wewnętrzne uszkodzenia ziarniaków wywołane przez wołka zbożowego. Na tej podstawie zbudowano 2 warianty zbiorów uczących (opartych na 2 różnych zbiorach zmiennych reprezentatywnych), które posłużyły do generowania 2 zestawów klasyfikatorów neuronowych. Następnie dokonano porównania jakościowego wytworzonych modeli oraz zaproponowano sieć optymalną (z punktu widzenia przyjętych założeń). Podkreślono aspekt utylitarny przeprowadzonych badań, wskazując na możliwość wsparcia (automatyzacji) procesów decyzyjnych zachodzących w trakcie magazynowania zbóż.
EN
Determining characteristics of representative features, describing internal injuries triggered by a grain weevil was a purpose of the work. On this base teaching sets essential to produce classification neural models were built (for 2 variants). Next, the qualitative comparison of created models was executed and an optimal network proposed (taking into account admitted assumption). The investigations were being dedicated for assisting decision-making processes which occur during cereal crops storing.
PL
Celem prezentowanej pracy było zaproponowanie koncepcji sterowania ramieniem manipulatora do rehabilitacji kończyny górnej. Ideą działania jest nauka ruchu wzorcowego wykonywanego przez pacjenta w asyście rehabilitanta kończyną utwierdzoną do ramienia manipulatora a następne odtwarzanie ruchu z zachowaniem prędkości chwilowych oraz zakresu. Sterowanie pozwala na wybranie ilości powtórzeń wykonywanego ruchu. Zadanie zostało zrealizowane w środowisku Labview przy pomocy komputera klasy PC, karty pomiarowej, potencjometru obrotowego oraz silnika BLDC.
EN
The aim of this work was to propose a concept of steering a manipulator arm in upper limb rehabilitation. The idea of a motion model is to study this motion performed by the patient, accompanied by restrained limb to the manipulator arm in assist of qualified staff. Than repeating the movement behaviour with instantaneous velocity and range. Our steering allow to choose the number of repetitions of performed movement. The task has been executed in the LabVIEW environment using PC, measuring card, rotary potentiometer and the BLDC motor.
5
PL
Celem przeprowadzonych badań było wykazanie użyteczności sygnału EMG (elektromiograficznego) w teorii sterowania. Przeprowadzono badanie stwierdzające powiązanie pomiędzy aktywnością elektryczną mięśni (biceps i triceps brachii) a siłą mięśniową w warunkach statycznych. Opracowano algorytm obróbki danych elektromiograficznych. Wykazano liniową zależność pomiędzy omawianymi wielkościami fizycznymi jednocześnie potwierdzając użyteczność sygnału EMG jako sygnału sterującego. Jednakże zaleca się poszerzenie przeprowadzonych badań o badania dynamiczne skurczu mięśnia.
EN
The aim of the study was to perform sEMG (surfacial electromyography) signal analysis focusing on its applicability for control purposes. Research that aimed at determining the relation between electromuscular activity and static muscular force was conducted. Algorithm for processing of the obtained data was prepared. Linear dependence of the aforementioned quantities was established, therefore the convenience of usage of sEMG as a control signal was confirmed. However, further research on the dynamics of muscular contraction is necessary.
EN
In the article there has been presented a structure of a control system with a neural network controller basing on a reference model. In the first part of the article there is a short overview of neural control models. In the following part, an identification of a non-linear object, which was a hydrostatic transmission, was conducted with the help of artificial neural networks; next, different identification structures of artificial neural networks were tested. The last stage covered a synthesis of a neural controller with a reference model and conducting simulation tests of the suggested structures in the system of the control with a non-linear object.
PL
W artykule została przedstawiona struktura układu regulacji z neuronowym regulatorem bazującym na modelu referencyjnym. W pierwszej części znajduje się przegląd neuronowych modeli sterowania. W kolejnej części przedstawiono przeprowadzoną identyfikację za pomocą sztucznych sieci neuronowych nieliniowego obiektu, którym była przekładnia hydrostatyczna. Właściwości przekładni hydrostatycznej sprawiają, że jest ona obiektem wrażliwym na różnego rodzaju zakłócenia, które utrudniają sterowanie jej pracą. Ze względu na właściwości obiektu regulacji, tzn. nieliniowość i niestacjonarność, zastosowanie klasycznych regulatorów nie jest zadowalające. Z tego względu podjęto próbę wykorzystania zaawansowanych technologii do sterowania. Zbadano różne struktury identyfikacyjne sztucznych sieci neuronowych. Ostatni etap prac obejmował syntezę regulatora neuronowego z modelem referencyjnym oraz przeprowadzenie badań symulacyjnych zaproponowanych struktur w układzie regulacji z obiektem nieliniowym.
EN
In this paper predictive neural network controller is applied to control rotational speed of hydraulic engine hydrostatic transmission. It describes the functional structure and design principle of predictive neural network controller. This predictive neural network control method provides control linear and nonlinear systems. In this case feed forward network with one hidden layer was used. The control objective is to minimize a control cost function. Computer simulations are provided for illustration and verification. As control plant the hydrostatic transmission was chosen. The control by using the hydraulic drive is the time variant process, consequential to inconstancy parameters of hydraulic liquid (for instance: kinematic viscosity, compressibility and thickness). The efficiency of pump control is realized by use the electrohydraulic servo - system distinguish itself by a nonlinear characteristic. Finally, a predictive neural network method to control this kind of object is successfully applied.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję regulatora predykcyjnego bazującego na sieciach neuronowych, wykorzystanego do sterowania prędkością obrotową silnika hydraulicznego przekładni hydrostatycznej. Regulator zastosowany w predykcyjnym układzie regulacji był strojony przy użyciu sztucznych sieci neuronowych. Do badań wykorzystano sieć jednokierunkową, jednowarstwową. Zasadniczym zadaniem układu jest minimalizacja określonej funkcji kryterialnej. Ostatnia część artykułu jest zestawieniem wyników badań zaproponowanego układu regulacji do sterowania obiektem nieliniowym. Jako obiekt do badań wykorzystano przekładnię hydrostatyczną. Zbudowana jest ona z pompy o zmiennej wydajności i silnika o stałej chłonności. Do sterowania wydajnością pompy wykorzystano elektrohydrauliczny układ sterujący. Układ ten składa się z siłownika hydraulicznego sprzężonego tłoczyskiem z wychylnym wirnikiem pompy oraz elektrohydraulicznego serwozaworu przepływowego. Obiekt ze względu na swoje właściwości jest nieliniowy i niestacjonarny.
EN
This study focuses on the adaptive controller to control hydrostatic transmission. A hydrostatic transmission with a variable efficiency pump and a radial engine with constant working absorptivity was chosen. Pump efficiency was controlled using an electrohydraulic control system, comprising a hydraulic cylinder coupled with a pump rotor via a piston rod and a hydraulic servo-valve. As the object is nonlinear and time variant its control is very difficult. For that reason the adaptive control strategy was chosen and a follow-up control algorithm was designed. This control strategy enables the fine tuning of the fuzzy logic controller's parameters. It can be done online, in each cycle time. Besides, this algorithm is implemented on a PLC controller. This paper outlines the structure of the controller and provides the results of laboratory tests.
PL
W artykule zostanie przedstawiony algorytm sterowania obiektem nieliniowym. Obiektem sterowania jest przekładnia hydrostatyczna, pracująca w obiegu zamkniętym. Zbudowana jest z pompy o zmiennej wydajności i silnika o stałej chłonności. Do sterowania wydajnością pompy wykorzystano elektrohydrauliczny układ sterujący. Układ ten obejmuje siłownik hydrauliczny sprzężony tłoczyskiem z wychylnym wirnikiem pompy oraz elektrohydrauliczny serwozawór przepływowy. Obiekt ten jest nieliniowy i niestacjonarny. Powoduje to trudności z doborem odpowiedniego regulatora do stabilizacji prędkości obrotowej silnika hydraulicznego. W artykule opisano zastosowanie zaawansowanego algorytmu sterowania do stabilizacji prędkości obrotowej. Opracowano algorytm nadążnego dostrajania regulatora rozmytego, który następnie został zaimplementowany w sterowniku PLC. Algorytm ten umożliwia dostrajanie regulatora w każdym cyklu pracy. Zaproponowany algorytm został przebadany na stanowisku laboratoryjnym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.