Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Biogas as a perspective fuel for agriculture tractors
EN
This paper presents the perspective of the application of biogas to power the machines working in agriculture, mainly agricultural tractors. The solutions are available abroad and chart positions built in bench Institute of Vehicles.
PL
Artykuł przedstawia perspektywę zastosowania biogazu do zasilania maszyn pracujących w rolnictwie, a głównie ciągników rolniczych. Przedstawione są rozwiązania dostępne za granicą oraz schemat stanowiska budowanego w hamowni Instytutu Pojazdów.
2
Content available remote Projekt urządzenia badającego drgania z wykorzystaniem metody bezstykowej
PL
Traktując światło lasera jako wysokoczęstotliwościową falę można wykorzystać ją w badaniach drgań obiektów. Przyjęto tę koncepcję pomiaru do zaprojektowania prototypu urządzenia pomiarowego metodą bezstykową. Przedyskutowano metody analizy uzyskanych sygnałów mające na celu diagnostykę konstrukcji mechanicznych.
EN
Treating laser light as a high frequency wave we can make use of it for examination of objects vibrations and this particular method of vibration measurement was accepted for projecting of the contacless vibration measuring device prototype. Discussed are analysing methods of the obtained signals having in view diagnostics of mechanic constructions.
EN
Agriculture farms, especially animal farms consume a lot of energy. They also have big potential to produce energy by themselves. The production of biogas and its efficient utilisation could meet the need for fuel and energy. The production of biogas on a farm and its utilisation as a fuel could improve its energetic balance and safe some money. The paper describes the possible way of utilisation of upgraded manure biogas as a fuel for compression ignition engine, which is adopted for dual fuelling. The engine is going to be fuelled with vegetable oil ester and biogas produced directly on animal farm. Some calculation of fuel consumption of both fuels and analysis of possible changes of combustion process for dual fuelling mode are presented. There is also described the concept of adaptation of CI engine for agriculture tractor to dual fuelling with vegetable oil ester and biogas. In Poland, there are about 1300 caw farms, 3000 pig farms and about 3500 chicken farms. Taking into account that the production of biogas is efficient and give some profit for minimum 100 caws, 500 pigs or 5000 chickens in the farm, there is together about 7800 farms where production of biogas could be profitable [2]. At the end of 2009 there were only 126 installation for biogas production and they produce 70.88 MW of energy. Biogas is one of the most promising sources of renewable energy because the efficiency of conversion of biomass into fuel is relatively high.
PL
Od 1 stycznia 2014 r. każdy nowy autobus sprzedawany w Unii Europejskiej będzie musiał być wyposażony w silnik spełniający wymogi normy emisji spalin Euro 6. Większość producentów silników pokazała już nowe jednostki napędowe, w których ostrzejsze limity emisji spalin spełniono poprzez kombinację recyrkulacji spalin (EGR) oraz selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). W artykule opisano główne komponenty technologii Euro 6.
5
PL
Podczas IX edycji TRANSEXPO, w 2011 r. ogromne zainteresowanie wzbudziła premiera autobusu Solaris Urbino electric. Ten niezwykle cichy, nieemitujący spalin, wyróżniający się nowoczesnym designem autobus zdobył uznanie specjalistów oraz użytkowników. Podczas X edycji TRANSEXPO Solaris zaprezentował dwunastometrową wersję autobusu elektrycznego. Jest to kolejny krok na rynku elektrycznej mobilności, stanowiący dopełnienie oferty podpoznańskiego producenta. W artykule zaprezentowano parametry i rozwiązania przyjęte przy konstrukcji Urbino electric.
PL
W pracy przeprowadzono badania symulacyjne wpływu składu biogazu jako mieszaniny CH4 oraz CO2 na wybrane parametry czynnika roboczego w komorze spalania silnika spalinowego. Zakres badań obejmował porównawczą ocenę wartości maksymalnych jak również przebiegów zmian temperatur, ciśnień spalania oraz stężenia tlenków azotu w czasie spalania aktywnego w komorze silnika. Badania przeprowadzono w oparciu o parametry geometryczne silnika 0M-427 CNG-M. Silnik ten po zmodyfikowaniu do zasilania paliwem gazowym został zastosowany do autobusu testowego. Wyniki badań umożliwiły wstępną ocenę możliwości zastosowania biogazów do zasilania silników w zastosowaniach trakcyjnych.
EN
The paper contains the description of the simulation analysis of the influence of the biogas (a mixture of CH4 and CO2) chemical composition on the chosen parameters of gases in the engine combustion chamber. The research contains the comparison assessment of temperature characteristic as well as its maximal value, pressure characteristic and NOx concentration during the combustion process. The cycle efficiency was analysed as well. The numerical simulation was performed on the basis of geometrical parameters of 0M-427 CNG-M engine. The engine was modified in order to enable to be fuelled with compressed natural gas and was installed in the test bus. The results of the research enable preliminary assessment of possibility of the use of biogas as fuel for traction engine.
PL
Podjęta tematyka w ma na celu pokazanie wszystkich istotnych zmian w procesie spalania powietrza i gazu ziemnego w porównaniu do spalania mieszanki powietrza i benzyny w silniku. Mieszanka powietrza z CNG stwarza gorsze warunki do przeskoku iskry, z powodu większej oporności niż mieszanka powietrza z benzyną.
EN
The taken subject matter is aimed to show all fundamental changes in the combustion process of air - natural gas mixture in comparison to air - gasoline mixture combustion in the engine. Air - CNG mixture creates worse conditions for spark flashover due to higher resistance than air - gasoline mixture.
PL
Zasilanie gazem ziemnym silników przeznaczonych do napędu pojazdów ciężarowych jest rozwiązaniem pozwalającym na spełnienie wymagających norm ograniczających emisję spalin. Możliwe oszczędności wynikające z zastosowania tańszego paliwa do zasilania silnika pojazdu ciężarowego wynikają przede wszystkim z właściwego dostosowania jednostki napędowej do charakteru pracy. Na koszty eksploatacji pojazdu wyposażonego w silnik zasilany gazem ziemnym ma duży wpływ zakres prac serwisowych jakich wymaga tego typu zasilanie silnika. Aby spełnić oczekiwania związane z ograniczeniem emisji spalin i tanią eksploatacją pojazdu należy dokonać szeregu modyfikacji konstrukcji adaptowanego silnika obejmujących zmianę kształtu tłoka i adaptację głowicy, dostosowanie układu zasilania i układu zapłonowego, dobór katalizatora oraz zbiorników paliwowych. Perspektywy zastosowania gazu ziemnego do zasilania silników pojazdów ciężarowych muszą uwzględniać nowe wymagania związane z wprowadzeniem norm Euro 6 w grudniu 2013 roku. Wiele dotychczasowych rozwiązań konstrukcyjnych silników o zapłonie samoczynnym stosowanych w pojazdach ciężarowych nie będzie w stanie spełnić tych standardów. Zarówno producenci nowych silników jak również użytkownicy starszych pojazdów będą mogli wykorzystać zalety zasilania gazem ziemnym, co w efekcie może prowadzić do zwiększenia liczby pojazdów ciężarowych napędzanych nowymi lub adoptowanymi jednostkami zasilanymi gazem. W artykule zostanie opisany silnik adoptowany z wersji fabrycznej silnika o zapłonie samoczynnym zasilanej olejem napędowym do wersji silnika o zapłonie iskrowym zasilanej gazem ziemnym. Silnik zastosowano do napędu samochodu ciężarowego SCANIA 124L.
EN
Fuelling of trucks' engines with natural gas is a solution to meet the demanding standards limiting IC engines' emission. Possible savings which appear because of the use of a cheaper fuel come from proper alignment of the drive unit to the specific work of a truck. The operating costs of the truck equipped with an engine fueled with natural gas depends on the scope of maintenance work which is required by this type of the engine. To meet the expectations associated with the reduction of emission and economical operation of the vehicle a number of modifications of standard IC engine are required. The shape of the pistons and the engine head as well as a change of the fuel system and application of the high energy ignition system are necessary. Additionally the catalyst and special fuel tanks are required. Application of natural gas as a fuel for trucks' engines must follow the new requirements associated with the introduction of Euro 6 standards in December 2013. A lot of existing diesel engines which drive heavy vehicles will not be able to meet these standards. Both manufacturers of new engines as well as users of many older vehicles will be able to take some advantage of natural gas application which in turn may lead to an increase of the number of new and adopted heavy vehicles fuelled with this fuel. The paper describes the compression ignition engine converted into spark ignition engine for fuelling with natural gas. The engine is applied for driving of SCANIA 124L truck.
EN
In the course of the project on adaptation of turbocharged compression ignition engine produced by Andoria (Poland) to dual-fuelling with compressed natural gas (CNG) and diesel fuel (DF), performance and emissions of both: base engine fuelled with DF and dual-fuel fuelled with CNG and DF where measured. Some information on the project was published earlier; in this paper authors focused on comparison of performance and emissions of dual-fuel and base engine. It is shown, that carbon dioxide and smoke decreased, but hydrocarbon and carbon monoxide considerably increased. Also torque, power and brake fuel conversion efficiency of the engine for both modes of fuelling were compared.
PL
W artykule przedstawione zostały wybrane zagadnienia samochodowych instalacji gazowych przeznaczonych do silników z zapłonem samoczynnym. Zaprezentowano autorską koncepcję dwupaliwowego zasilania gazem ziemnym i olejem napędowym w silniku doładowanym z układem Common Rail. Przeanalizowano niektóre aspekty sterowania dwoma układami zasilania, pozwalające na optymalny dobór proporcji paliwa gazowego i oleju napędowego.
EN
The article presents selected issues in the field of automotive gas for compression ignition engines. Presented and developed his own concept of dual fuel engine supply with natural gas and diesel oil in a turbocharged common-rail system with. Examined some aspects of controlling two power supply systems, allowing for optimal proportions of gaseous fuel and diesel.
PL
W artykule przedstawiono parametry świecy zapłonowej stosowanej do zapłonu mieszanki powietrza z gazem ziemnym. Uwzględniając specyfikę spalania gazu ziemnego, przedstawiono główne założenia konstrukcyjne dla zwiększenia jej trwałości i niezawodności działania. Pokazano najnowsze kierunki rozwoju konstrukcji świec zapłonowych do spalania mieszanek powietrza i gazu ziemnego.
EN
The article presents the parameters used spark plug to ignite the mixture of air with natural gas. Given the specificity of the combustion of natural gas, presents the main design intent to increase its durability and reliability. Showing the latest design trends for spark plugs for combustion of mixtures of air and natural gas.
PL
Ważnym kierunkiem działań zmierzających do zwiększenia stopnia wykorzystania technologii wodorowych w napędzie autobusów jest projekt CHIC (ang. Clean Hydrogen in European Cities – czysty wodór w miastach europejskich). Sprzyja on pełnej komercjalizacji i wprowadzaniu na rynek autobusów FCH (Fuel Cell Hydrogen), czyli napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi. Obejmuje on wykorzystanie 26 autobusów wodorowych w codziennej eksploatacji na regularnych liniach w pięciu dużych, europejskich miastach.
PL
W artykule przedstawiono nowy silnik MAN E0836 LOH firmy MAN spełniający normy Euro 5 EEV dzięki zastosowaniu trójdrożnego katalizatora spalin. Zastosowanie silników zasilanych gazem stanowi możliwość obniżenia kosztów przedsiębiorstw transportowych oraz przyczynia się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.
PL
W artykule przedstawiono parametry świecy zapłonowej stosowanej do zapłonu mieszanki powietrza z gazem ziemnym. Uwzględniając specyfikę spalania gazu ziemnego, zaproponowano nowe rozwiązanie świecy dla zainicjowania zapłonu mieszanki powietrza z gazem ziemnym (CNG). Zaprojektowano i wykonano prototyp takiej świecy we współpracy z firmą Iskra Zakłady Precyzyjne sp. z o.o. w Kielcach. Świeca po badaniach laboratoryjnych i trakcyjnych została wdrożona do produkcji oraz oferty handlowej Firmy.
EN
In the article there were parameters presented of a spark-plug used for ignition of the natural gas-air mixture. Considering the specific character of natural gas combustion, new spark-plug constructions were proposed for initialization of ignition process of the natural gas (CNG) – air mixture. A prototype of such a spark-plug was developed and performed in cooperation with Iskra Zaklady Precyzyjne Sp. z o.o. Company, Kielce, Poland. After laboratory tests and traction researches, the spark-plug has been implemented into production and is offered for supplies by the Company.
PL
Zasilanie pojazdów metanem, będącym podstawowym składnikiem energetycznym jest obecnie coraz szerzej stosowane. W artykule przedstawiono kierunki i możliwości wykorzystania energii odnawialnej w rozwoju rynku pojazdów.
16
Content available remote Gazowe układy zasilania w silnikach spalinowych
PL
Paliwa gazowe zawierające metan staja się coraz bardziej popularnym źródłem energii. Zastosowanie gazu jako paliwa do silników spalinowych wymaga pewnych zmian konstrukcyjnych jak również opracowania nowych sposobów sterowania silnikiem. Istnieje wiele udanych pod względem sprawności oraz spełniających wymagania ekologiczne adaptacji silników o zapłonie iskrowym, jak również wykonano szereg udanych konstrukcji umożliwiających zasilanie silnika o zapłonie samoczynnym paliwami gazowymi. Artykuł prezentuje wybrane aspekty związane z zasilaniem silników spalinowych paliwami gazowymi w tym informacje o pracach Autora.
EN
Gas fuels containing methane become more and more popular source of energy The application of gas fuels demands some specific changes of construction and control of IC engine. There are many adaptations of SI ignition engines as well as some construction of CI engines which are very efficient and environmental friendly. The paper presents some aspects of fueling of IC engines with gas fuels among others results of Autor's experiments.
PL
Surowiec dolomitowy dostarczany ze złoża Romanowo w Kotlinie Kłodzkiej mielono w laboratoryjnych młynkach kulowych w obecności EKOIMOFLOW opracowanego w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, nowego aktywatora mielenia nie zawierającego glikoli etylenowych i stwierdzono, że jego skuteczność jest porównywalna z uzyskiwaną przy zastosowaniu aktywatora IMOFLOW na bazie glikoli etylenowych. Próby przeprowadzone na przełomie 2008-2009 roku w skali przemysłowej w Zakładzie "Piotrowice" na tym samym surowcu potwierdziły wyniki uzyskane w skali laboratoryjnej. EKOIMOFLOW stosowany w ilości 0,07-0,08% wag. w stosunku do mielonego dolomitu okazał się równie skutecznym jak IMOFLOW aktywatorem mielenia i został wprowadzony do praktyki przemysłowej w obu filiach Zakładu "Piotrowice". Wyniki prób przemysłowych przedstawiono w formie graficznej w postaci krzywych ziarnowych uzyskiwanych przy użyciu zarówno IMOFLOW jak i EKOIMOFLOW. Dodatkowo stwierdzono, ze względu na klarowną jasną barwę EKOIMOFLOW, niewielką poprawę tzw. Wskaźnika Białości produkowanych wypełniaczy dolomitowych o dużym rozdrobnieniu od 3 do 5 mikrometrów w zależności od rodzaju wypełniacza P-10, P-15 i P-20. Bardzo istotny jest także fakt, że EKOIMOFLOW może mieć zastosowanie tam gdzie chodzi o nieszkodliwe oddziaływanie na środowisko np. w przypadku stosowania dolomitu jako dodatku paszowego.
EN
The dolomite raw material delivered from the Romanowo bed in Kotlina Kłodzka (The Kłodzka Valley) was ground in a laboratory ball mill in the presence of EKOIMOFLOW developed at the Institute of Ceramics and Building Materials - Refractory Materials' Branch in Gliwice, a new grinding activator which does not contain ethylene glycols. It was found that its effectiveness is comparable to that achieved with IMOFLOW activator based on ethylene glycols. Industrial trials with the same raw material, which were conducted at the break of 2008-2009 in "Piotrowice" Plant, confirmed the results obtained on the laboratory scale. EKOIMOFLOW applied in the amount of 0,07-0,08% w/w in relation to ground dolomite proved an equally effective grinding activator as IMOFLOW and was applied in the industrial process in both branches of "Piotrowice" Plant. The results of industrial trials have been presented graphically in a form of grain curves for both IMOFLOW and EKOIMOFLOW. Additionally, it was found that due to the light colour of EKOIMOFLOW the so-called White Colour Index for dolomite fillers with the size of grain ranging from 3 to 5 micrometres depending on the type of filler P-10, P-15 and P-20 slightly improved. It is also very important that EKOIMOFLOW may be applied wherever the harmful effect on the environment has to be limited, i.e. when dolomite is used as a feed additive.
EN
The paper presents results of research designed and constructed by the authors of external exhaust gas recirculation Integral Engine-Compressor Cooper Bessemer GMVH-8. This system was used primarily to reduce emissions of nitrogen oxides.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zaprojektowanego i wykonanego przez autorów układu zewnętrznej recyrkulacji spalin motosprężarki Cooper Bessemer GMVH-8. Układ ten został zastosowany głównie w celu obniżenia poziomu emisji tlenków azotu.
PL
Podjęta tematyka w ma na celu pokazanie wszystkich istotnych zmian w procesie spalania powietrza i gazu ziemnego w porównaniu do spalania mieszanki powietrza i benzyny w silniku. Mieszanka powietrza z CNG stwarza gorsze warunki do przeskoku iskry, z powodu większej oporności niż mieszanka powietrza z benzyną. Ponadto mieszanka powietrza z CNG spala się wolniej, co wiąże się z dużo wyższymi temperaturami w komorze spalania, co znacznie obniża trwałość świecy zapłonowej. Te dwie istotne różnice powodują, że układ zapłonowy musi spełnić te niesprzyjające warunki dla silnika zasilanego mieszanką powietrza i gazu ziemnego. Po omówieniu budowy świecy zapłonowej i uwzględnieniu specyfiki spalania gazu zimnego, zaproponowano modyfikacje konstrukcyjne świecy zapłonowej dla potrzeb zapłonu mieszanki powietrz i gazu ziemnego (CNG).
EN
The taken subject matter is aimed to show all fundamental changes in the combustion process of air - natural gas mixture in comparison to air - gasoline mixture combustion in the engine. Air - CNG mixture creates worse conditions for spark flashover due to higher resistance than air - gasoline mixture. Moreover, the air - CNG mixture burns slower, what creates much more higher temperatures in the combustion chamber, what lowers spark plug durability. These two fundamental changes cause that the ignition system has to fulfil such unfavourable conditions for an engine fuelled with air - natural gas mixture. After the description of spark plug construction and taking into consideration the natural gas combustion peculiarity, constructional modifications of the spark plug were proposed to adapt it to the needs of air - natural gas (CNG) mixture ignition.
PL
W artykule przedstawiono ocenę połączeń Pt - NiCr na elektrodach świecy zapłonowej na podstawie obrazów SEM (skaningowego mikroskopu elektronowego). Dokonano analizy jakościowej i ilościowej składu połączeń w jego charakterystycznych punktach. Porównano metodę spawania laserowego i zgrzewania oporowego. Zdecydowanie lepszą technologię trwałości połączeń wykazuje spawanie laserowe.
EN
In this article estimation of Pt-NiCr connections with spark ignitron electrodes by use of SEM views was described. Methods of laser and resistance welding were compared. Decidedly better technology regarding to the connection durability was achieved when laser welding method was used.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.