Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents the results of the research on inductive current transducers in the form of a uniform winding non-magnetic ring with a rigid and flexible construction encompassing the flow of processed current in the frequency range of up to 150 kHz. The results for the developed transducer were related to the results obtained in simulations conducted on the transducer simplified model. The frequency tests of this type of transducers are of key significance in the assessment of the applicability of a given transducer in the measurements of network signals with high-order harmonics, and particularly in the assessment of the construction capacity of inductive current transducers in the form of the Rogowski coil.
2
Content available Płaskie przetworniki prądu
PL
Przedstawiono przetwornik indukcyjny prądu w postaci dwóch płaskich cewek połączonych szeregowo i zgodnie obejmujących strumień wytwarzany przez prąd płynący w szynie. Wykonano i przeprowadzono badania przetwornika składającego się z cewek nawiniętych drutem oraz cewek wykonanych w technologii PCB. Przedstawiono wyniki błędu przetwarzania w odniesieniu do wyników uzyskanych z rezystora wzorcowego oraz wyniki badań wpływu zewnętrznych pól magnetycznych na dokładność przetwarzania.
EN
The paper presents the inductive current sensor in form of two planar coils connected in series and in accordance covering flux produced by the current flowing in a rail. Transducer was done and tested in form of two flat coils made from a wire-wound coils and the coils made in PCB technology. The results of the processing error in relation to the results obtained from the standard resistor and testing results of external magnetic fields effects on processing accuracy.
EN
The paper presents a comparative analysis of the two-core Brooks and Brooks &Holtz transformers used in precision measuring systems. The derived relations indicate that the two-core Brooks & Holtz transformer has much better metrological properties. The metrological analysis was verified by the results of tests carried out on standard transformers. The analysis and the results can be used in the design of two-core transformers.
PL
W artykule przedstawiono porównanie właściwości metrologicznych przekładników prądowych Brooksa oraz Brooksa i Holtza [3]. W rozdziale 2.1 przedstawiono przekładnik jednordzeniowy, którego błąd opisano za pomocą impedancji jego obwodu zastępczego (rys. 1b). W rozdziale 2.2 pokazano schemat zastępczy przekładnika Brooksa i na tej podstawie wyprowadzono wzór (2) określający błąd przekładnika. Przy założeniu (3) uproszczono wzór (2) do postaci (5), z którego wynika, że błąd przekładnika zależy głównie od impedancji obciążenia. Pokazano również wpływ błędu przekładnika pomocniczego ACIT (6) na błąd przetwarzania przekładnika Brooksa. Ze wzoru (10) wynika, że magnetowód przekładnika pomocniczego powinien być wykonany z materiału ferromagnetycznego o dużej wartości przenikalności początkowej, tj. permaloj, taśma amorficzna. W rozdziale 2.3 pokazano strukturę i analizę przekładnika Brooksa i Holtza. Z analizy wynika, że przekładnik ten powinien charakteryzować się lepszymi parametrami metrologicznymi, niż przekładnik Brooksa i Holtza, ponieważ w równaniu występuje iloczyn błędów przekładnika głównego i pomocniczego. W rozdziale 3 pokazano zastosowane układy pomiarowe do wyznaczania błędów przekładnika Brooksa (rys. 4) oraz Brooksa i Holtza (rys.5), które realizują metodę kompensacyjno-różnicową. W rozdziale 4 przedstawiono wyniki badań dla błędów prądowych i kątowych. Z otrzymanych wyników badań określono klasę przekładnika Brooksa jako 0,5 oraz dla połączenia Brooksa i Holtza 0,05.
PL
W artykule przeprowadzono analizę metrologiczną przekładnika dwurdzeniowego Brooksa i Holtza i z modyfikacją Bayajiana i Skaetsa stosowanych w precyzyjnych układach pomiarowych. Pierwszy z nich jest przetwornikiem wielkości, natomiast po wprowadzeniu modyfikacji może być zarówno przetwornikiem wartości jak i wielkości. Otrzymane zależności wskazują, że jeżeli wielkością wyjściową, która podlega dalszemu przetwarzaniu jest prąd to największą dokładność transformacji uzyskuje się stosując przekładnik Brooksa i Holtza z modyfikacją Bayajiana i Skaetsa. Natomiast gdy w łańcuchu pomiarowym jest przetwarzane napięcie, to analizowane przekładniki mają podobne właściwości.
EN
The paper presents metrological analysis of two-stage Brooks and Holtz and with Bayajian and Skaets modification current transformer which are using in precision measurement circuits. First is quantity transducer, while after modification can be also quantity and value transducer. Obtained relations indicates that if the output quantity is current the best results of signal transformation quality will obtain for Brooks and Holtz transformer with Bayajian and Skaets modification. However when voltage signal is processed in measurement line then analyzed transformers have similar properties.
EN
Magnetizing current effect minimization in current transformers is considered in this paper. Double-core current transformer operation is described in the following text. The influence of the magnetizing current, which is a significant element of current transformer's error, has been minimized in a new type of double-core current transformer connection. The accuracy evaluation of built double-core current transformer has been carried out according to obtained transformation precision.
PL
W artykule przeprowadzono analizę metrologiczną przekładnika dwurdzeniowego Brooksa i Holtza stosowanego w precyzyjnych układach pomiarowych. Oceniono wpływ przekładnika głównego i przekładnika pomocniczego na błąd wypadkowy przekładnika dwurdzeniowego. Otrzymane zależności wskazują, że dwurdzeniowy przekładnik Brooksa i Holtza ma bardzo dobre właściwości metrologiczne. Przedstawiona analiza metrologiczna została zweryfikowana wynikami badań modelowych przekładnika. Podane rozważania i otrzymane wyniki mogą być wykorzystane przy projektowaniu przekładników dwurdzeniowych.
EN
The paper presents metrological analysis of two-stage Brooks and Holtz transformer which are using in precision measurement circuits. The influence of the main transformer and the auxiliary transformer secondary to the resultant error of two-stage transformer was evaluated. Obtained relations indicates that the dual-stage Brooks and Holtz transformer has a very good metrological properties. Presented analysis was verified by transformer model tests. These considerations and results can be used to design dual-stage transformers.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości modeli przetworników prądu sieciowego składających się z cewek cylindrycznych zwartych magnetowodami ferromagnetycznymi. Otrzymane wyniki dowodzą, że można osiągnąć dużą czułość przetwarzania, dobrą liniowość oraz dużą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne przetworników charakteryzujących się prostą technologią realizacji. Przetworniki ze zworami ferromagnetycznymi mogą być montowane na przewodach prądowych bez przerywania obwodu prądowego.
EN
The paper deals with an inductive current transducer in the form of cylindrical coils (Fig. 2) with ferromagnetic cramps (Figs. 3 and 4). The investigation results of properties and influence of external magnetic fields on the processing accuracy are presented. They show that it is possible to achieve high sensitivity, good linearity of the transient characteristic (Fig. 6) and high resistance to electromagnetic disturbances (Fig. 5 shows the results for a transducer with four coils, while Fig. 7. for a transducer with two coils). Use of cramps made of permalloy enables obtaining better results (Fig. 8). The proposed solution for current transducer construction is characterized by implementation of simple technology. Transducers with ferromagnetic cramps (ferrite, permalloy, electrical sheet, nanocrystalline materials) can be installed on current wires without breaking a current circuit. Research of the influence of disturbances from external magnetic fields plays a key role in the quality assessment of current transducers.
8
Content available Pomiary parametrów elementów indukcyjnych
PL
W artykule przedstawiono przyrząd wirtualny do wyznaczania wybranych parametrów elementów indukcyjnych (rezystancji i indukcyjności) z wykorzystaniem karty pomiarowej. Zaimplementowany algorytm wyznaczania parametrów elementów indukcyjnych oparto o techniczną metodę pomiaru. Dzięki zastosowaniu programowej aproksymacji jednego z badanych sygnałów, przyrząd może współpracować z kartami akwizycji danych wyposażonymi w jeden przetwornik analogowo-cyfrowy. Zbudowany przyrząd realizuje również pełną analizę metrologiczną uzyskanych wyników pomiarów.
EN
The paper presents a virtual instrument for the measurement of the selected parameters of inductive elements (resistance and inductance) using the data acquisition card. Implemented algorithm for determining the parameters of inductive components is based on the technical method of measurement. By using software approximation of one of the input signals, the virtual instrument can be used with data acquisition card equipped with one A/D converter. Built virtual instrument also carries a full metrological analysis of the obtained measurement results.
9
Content available Dwurdzeniowy indukcyjny dzielnik na napięcie 300 V
PL
Przedstawiono analizę metrologiczną jednordzeniowego i dwurdzeniowego indukcyjnego dzielnika napięcia. Opisano konstrukcję opracowanego i wykonanego dwurdzeniowego indukcyjnego dzielnika na napięcie 300 V o przekładni 1000:1. Omówiono układ kompensacyjno-różnicowy do wyznaczania błędów dzielnika. Wykonany dwurdzeniowy dzielnik napięcia spełnia wymagania stawiane przekładnikom kl. 0,005.
EN
The metrological analysis of single-core and dual-core inductive voltage divider was presented. The structure of designed and constructed dual-core 300 V inductive voltage divider with ratio 1000:1 was described. The compensating differential circuit for the determination of divider errors was discussed. The constructed dual-core voltage divider fulfills the requirements for instrument transformers class 0.005.
PL
W artykule przedstawiono przetwornik indukcyjny w postaci równomiernie uzwojonego niemagnetycznego rdzenia obejmującego przepływ przetwarzanego prądu, jego właściwości, wyniki badań wpływu zewnętrznych pól magnetycznych na dokładność przetwarzania oraz oryginalny sposób wyznaczenia współczynnika przetwarzania. Wyniki badań wykonanego przetwornika zostały odniesione do wyników uzyskanych z cewki Rogowskiego w wykonaniu fabrycznym. Badania wpływu zakłóceń od zewnętrznych pól magnetycznych pełnią kluczową rolę w ocenie jakości wykonanego przetwornika, a w szczególności możliwa jest ocena niejednorodności nawinięcia uzwojenia wtórnego przetwornika na całym jego obwodzie.
EN
The paper deals with an inductive sensor in the form of evenly winded nonmagnetic core including processed current flow (Fig. 1), its properties and research results of the influence of external magnetic fields (Fig. 3) on the processing accuracy. Moreover, the original method for determining the processing factor M (relation (11)) and its measurement with using the loop in ?E,?U coordinates for an inductive sensor (Fig. 2a) and for the Rogowski coil (Fig. 2b) are presented. The loop area was determined with use of the estimator described by relation (12). The research results of the constructed sensor (14) were compared with those for the mass produced Rogowski coil (15). The sensor output signal is exactly proportional to the derivative of the current, and the proportionality factor M is constant for any current values. Investigations of the influence of disturbances from external magnetic fields play a key role in the quality assessment of the constructed sensor (measured maximum value is 0.4%, in comparison to 2% of Rogowski coil), in particular the possibility of assessing the sensor secondary winding heterogeneity along the whole circuit.
11
Content available remote Przyrząd wirtualny do wyznaczania różnicy faz dwóch sygnałów napięciowych
PL
W artykule przedstawiono przyrząd wirtualny do wyznaczania wartości różnicy faz dwóch sygnałów napięciowych realizujący pomiar przy wykorzystaniu karty pomiarowej z jednym przetwornikiem analogowo-cyfrowym. Przyrząd posiada dwie możliwości pomiaru różnicy faz. Pierwsza z nich wykorzystuje aproksymację jednego z sygnałów, natomiast w drugiej wykorzystano zewnętrzny układ próbkująco-pamiętający. Zbudowany przyrząd umożliwia sprawdzenie działania algorytmu przy użyciu symulowanego sygnału wejściowego.
EN
The paper present the virtual instrument for evaluation the phase difference of two voltage signals that realize the measurement using of data acquisition card with one analog to digital converter. Built instrument has implemented two possibilities to phase difference measure. In the first method the approximation of one of the signals is used, however in the second method external sample-hold is used. Moreover, built virtual instrument gives possibility to check algorithm performance using simulated input signal.
12
Content available remote Przekładnik prądowy z konwerterem ujemnej rezystancji
PL
Przedstawiono sposób zmniejszenia błędów przekładnika prądowego polegający na włączeniu w obwód wtórny przekładnika konwertera ujemnej rezystancji. Wykazano, że po włączeniu konwertera błędy przekładnika, w warunkach normalnych zmalały 5 razy.
EN
The paper presents the method of reducing errors of current instrument transformers using negative resistance converter in secondary circuit of instrument transformer. It is shown that after switching on, the converter to secondary circuit of instrument transformer the errors decreased 5 times.
13
Content available remote Czujnik indukcyjny prądu sieciowego o jednorodnym obwodzie magnetycznym
PL
Przedstawiono czujnik indukcyjny w postaci równomiernie uzwojonego niemagnetycznego pierścienia obejmującego przepływ przetwarzanego prądu, jego właściwości, oryginalny sposób wyznaczenia współczynnika przetwarzania oraz wyniki badań wpływu zewnętrznych pól magnetycznych na dokładność przetwarzania.
EN
The paper presents the inductive current sensor in form of non-magnetic toroidal winding including processing current flow, its properties, original method of processing factor calculation and testing results of external magnetic fields effects on processing accuracy.
14
Content available remote Algorytmy estymacji kąta fazowego
PL
W artykule przedstawiono wybrane algorytmy estymacji kąta fazowego oraz pokazano kształty funkcji okien czasowych mogących znaleźć zastosowanie podczas projektowania przyrządów wirtualnych służących do wyznaczania wartości kąta fazowego i kąta przesunięcia fazowego między dwoma sygnałami. W badaniach symulacyjnych przedstawionych w rozdziale 4 skupiono się na algorytmie estymacji kąta fazowego wykorzystującego centrowaną transformatę Fouriera wraz z dobranym oknem czasowym Kaisera.
EN
The paper presents the chosen phase angle estimation algorithms and time windows shapes which can be useful in virtual instruments designing to phase angle and phase shift angle measurements. In simulation investigation, presented in chapter 4, authors concentrated on phase angle estimation algorithm with centered Fourier transform with well-chosen Kaiser time window.
15
Content available remote Przetwornik przesuwający sygnał o kąt 90°
PL
Przedstawiono zasadę działania oraz kompleksowe rozwiązanie przetwornika odtwarzającego składową ortogonalną sygnału w paśmie częstotliwości akustycznych. Dla sygnałów w przedziale od 0,1V do 10V błąd amplitudowy jest mniejszy od 4%, a kątowy nie przekracza 0,5
EN
The paper presents a principle of operations and complex solution of orthogonal component of signal reproduction transducer in acoustic frequency band. For signals in a range of 0.1V to 10V value of amplitude error is lower than 5% and angle error don't overdraw 0.5
16
Content available remote Metodyka projektowania przyrządów wirtualnych
PL
Przyrządy wirtualne, jako narzędzie współczesnej metrologii, są już obecne w każdej gałęzi przemysłu. Różne podejścia do projektowania przyrządów wirtualnych wymagają usystematyzowania podejmowanych działań. W niniejszej pracy autorzy prezentują próbę opracowania ogólnej metodyki projektowania przyrządów wirtualnych.
EN
Virtual Instruments, as modern metrology instrument, are present today in every industry branch. Different attitude to virtual instruments constructing require to take systematize effects. In the paper authors presented attempt at working out of general virtual instruments constructing methodology.
17
Content available remote Sterowany cyfrowo symulator czujników termorezystancyjnych
PL
Symulatory czujników termorezystancyjnych są układami sztucznie odtwarzającymi rezystancję rzeczywistą czujników, których wyjściowy sygnał rezystancyjny jest funkcją temperatury. Symulatory są stosowane do kontroli i wzorcowania mierników temperatury i ciepła, współpracujących w torze pomiarowym najczęściej z termorezystorami platynowymi. W pracy autorzy prezentują sterowany cyfrowo symulator z analogowym 16-bitowym przetwornikiem rezystancji, odtwarzającym termometryczną charakterystykę czujnika Pt 100.
EN
Measurement of the temperature is often realized with electric methods with the use of thermo-resistance sensors processing temperature into resistance. The systems transferring and reading initial resistance signal of the sensor create a track for measuring temperature. The track is controlled and calibrated by the so called thermo-resistance sensors. The paper describes digital controlled simulator for the thermo-resistance sensor, type Pt 100. Special attention is paid to the analogue block of the simulator determining the precision of simulating the features.
18
Content available remote Właściwości filtrów synchronicznych dla wybranych układów sterowania
PL
W artykule przedstawiono właściwości filtrów synchronicznych składających się z dwóch kaskad tłumiących parzyste harmoniczne oraz 3. harmoniczną i jej krotności. W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, opracowanych na podstawie modelu matematycznego filtru synchronicznego, oraz wyniki badań eksperymentalnych dla dwóch wybranych układów sterowania. Wykazano ponadto wpływ układu sterowania na prawidłowe działanie filtru synchronicznego.
EN
The paper presents synchronous filters properties consisting of three cascades attenuation suitably even and odd variable harmonic being multiplied of 3rd harmonic. Simulation research results was presented, worked out on the basis synchronous filter mathematical model, and experimental research results for two chosen control systems. Effect of control system on synchronous filter correct working was proved.
19
Content available remote Uniwersalny symulator platynowych czujników temperatury
PL
Symulatory czujników termorezystancyjnych są układami sztucznie odtwarzającymi rezystancję rzeczywistych czujników, których wyjściowy sygnał rezystancyjny jest funkcją temperatury. W niniejszej pracy autorzy prezentują sterowany cyfrowo układ symulujący rezystancję dla rodziny termo-rezystorów platynowych Pt 100, 500 i 1000.
EN
The simulators of thermoresistance sensors are artificially reproducing of the real sensors resistance arrangements, which the resistance output signal is the function of temperature. In the paper the authors present the steered digitally system which simulating resistance for the platinium thermoresistors family Pt-100, 500 and 1000
20
Content available Model matematyczny filtru synchronicznego
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny nadążnego filtru synchronicznego, tłumiącego w sygnałach wyższe harmoniczne, sterowanego za pomocą powielonych przebiegów otrzymanych z sygnału wejściowego przesuniętego o odpowiedni kąt. W pracy zaprezentowano również wyniki symulacyjne oraz wyniki badań modelu filtru synchronicznego tłumiącego 2. i 3. harmoniczną.
EN
The paper presents mathematical model of follow-up synchronous filter, which attenuate higher harmonics in signals using the same signals, but shifted by appropriate angle. The paper presents also the results relating to the mathematical (fig. 3) and physical models (fig. 4, 5, 6).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.