Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badania nad wpływem zbiornika retencyjnego w ochronie jezior przed spływem zanieczyszczeń ze zlewni rolniczych prowadzono w okresie dwóch lat hydrologicznych 2005/2006. Do badań szczegółowych wytypowano zbiornik retencyjny znajdujący się w dolinie końcowego biegu strugi Sząbruk położonej w północno-wschodniej Polsce, w makroregionie Pojezierza Mazurskiego i mezoregionie Pojezierza Olsztyńskiego. Badana zlewnia składa się z części leśnej i rolniczej. W dolnej części strugi Sząbruk znajduje się zbiornik retencyjny zamknięty groblą i mnichem. Odpływ ze zbiornika kierowany jest końcowym odcinkiem strugi Sząbruk do Jeziora Wulpińskiego. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż średnie stężenie suchej masy, substancji mineralnych oraz ChZTCr w wodach odpływających z badanych zlewni cząstkowych zależało od sposobu i intensyfikacji użytkowania, w zlewniach rolniczych były wyższe niż w odpływie ze zlewni leśnych. W wyniku przepływu wody przez zbiornik retencyjny następował spadek stężenia suchej masy, substancji mineralnych oraz ChZTCr względem zlewni rolniczych, będących przyczyną zanieczyszczeń obszarowych. Ładunek suchej masy, substancji mineralnych, ChZTCr odprowadzany z obszaru zlewni był uzależniony od sposobu jej zagospodarowania. Największy odpływ ładunku badanych wskaźników z jednostki powierzchni stwierdzono w zlewni rolniczych. Zbiornik retencyjny tworzy skuteczną barierę dla zanieczyszczeń obszarowych, redukując ładunek suchej masy o 91%, substancji mineralnych o 92%, ChZTCr o 88%.
EN
The effect of a retention reservoir in lakes protection against the runoff from agricultural catchments was studied during two hydrological years 2005/2006. Detailed investigations were carried out on a retention reservoir situated in a valley, in the lower course of the Szabruk stream in north-eastern Poland, in the Masurian Lakeland macroregion and the Olsztyn Lakeland mesoregion. The catchment area of the Szabruk stream consists of an agricultural and an afforested part. The retention reservoir located in the lower course of the Szabruk stream is enclosed by a dike and is equipped with an outlet box. The outflow from the reservoir passes through the terminal section of the Szabruk stream to Lake Wulpinskie. The average concentrations of dry matter and mineral matter, and the average values of CODCr in the outflow from the studied catchment were determined by the type and intensity of land use, and they were higher in the agricultural catchment than in the afforested catchment. The concentrations of dry matter and mineral matter, and the values of CODCr decreased following the passage of the stream's waters through the retention reservoir, compared with the agricultural catchment. The loads of dry matter, mineral matter and CODCr in the outflow from the analyzed catchment were determined by the type of land use. The highest unit loads were noted in the agricultural catchment. The retention reservoir was found to be an effective barrier to pollutants, reducing the loads of dry matter (by 91%), mineral matter (by 92%) and CODCr (by 88%).
EN
The analisis of the role of retention reservoir in sodium migration from agricultural and afforested catchment areas and wastewater treatment plants was presented. The study was conducted on a stream with a pond at its outlet. For technical purposes, water was partially directed via a band ditch. The investigated site is situated in north-eastern Poland, in the Olsztyn Lakeland mesoregion. Detailed investigations of surface waters were carried out over a period of 3 years. The highest sodium concentrations were noted in treated effluents (84.19 and 96.64 mg Na dm–3 on average), lower levels were found in the outflows from agricultural catchments (7.54 to mg Na dm–3 to 11.55 mg Na dm–3), while the lowest – in the outflows from afforested catchments (3.77 to 4.52 mg Na dm–3). In the outflow from the retention reservoir, sodium concentrations reached 7.87 mg Na dm–3, and in the outflow from the band ditch – 8.90 mg Na dm–3. Total sodium concentrations in water flowing from the catchments to Lake Wulpinskie was 8.09 mg Na dm–3. A total of 4706 kg sodium was discharged into the lake each year, which means that flow per ha of the catchment area was 3.4 kg Na. The retention reservoir significantly reduced the total sodium load flowing from the catchments into the lake. The main role of the reservoir was to equalize sodium concentrations. The sodium load was reduced by approximately 50 %.
PL
Praca zawiera wyniki badań dotyczące znaczenia zbiornika retencyjnego w migracji sodu dopływającego ze zlewni leśnych, rolniczych oraz oczyszczalni ścieków. Obiektem badań był ciek, na ujściu którego zbudowano staw. Ze względów technicznych część wód kierowano rowem opaskowym. Obiekt badań położony jest w północno-wschodniej Polsce, w mezoregionie Pojezierza Olsztyńskiego. Badania szczegó łowe wód powierzchniowych prowadzono 3 lata. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż największe stężenie sodu występuje w odpływach z oczyszczalni ścieków średnio 84,19 i 96,64 mg Na dm–3, na odpływie ze zlewni rolniczych średnio od 7,54 mg Na dm–3 do 11,55 mg Na dm–3, najmniejsze zaś ze zlewni leśnych 3,77 i 4,52 mg Na dm–3. Na odpływie ze zbiornika retencyjnego stężenie sodu wynosiło 7,87 mg Na dm–3, natomiast z rowu opaskowego 8,90 mg Na dm–3. Całkowite stężenie sodu w wodzie odpływającej ze zlewni do Jeziora Wulpińskiego wynosiło 8,09 mg Na dm–3. Do jeziora spływało rocznie 4706 kg sodu, co dało spływ jednostkowy 3,4 kg Na z 1 ha zlewni. Zbiornik retencyjny w znacznym stopniu zmniejszał ilość sodu odpływającego ze zlewni do jeziora. Główna jego rola polegała na uśrednianiu stężeń. Redukcja ładunku sodu wynosiła ok. 50 %.
EN
The results of a study on effective treatment options for surface waters red by runoffs from afforested and agricultural catchments as well as effluents from wastewater treatment plants have been presented. The investigated site was a stream and a pond built at the stream intake. For technical reasons, a part of the flow was directed to a band ditch. The objective of this study was to determine the degree of reduction in total phosphorus and phosphate phosphorus levels in the pond. Surface waters were investigated in the course of three-year studies. It was found that the pond effectively lowered phosphorus concentrations and phosphorus load in water. The average annual drop in the concentration levels of the investigated forms of phosphorus reached 33 % total P and 48 % P-PO43-. The reduction in phosphorus load passing through the pond and the band ditch reached 58 % total P and 60 % P-PO43-. The obtained results indicate that small water bodies play an important role in reducing water pollution levels. Ponds support the final treatment of fertile waters flowing from farmland and wastewater treatment plants in rural areas.
PL
Badano możliwości zmniejszenia zanieczyszczeń wód powierzchniowych zasilanych odpływami ze zlewni leśnych, rolniczych oraz oczyszczalni ścieków. Obiektem badań był ciek na ujściu którego zbudowano staw. Ze względów technicznych część przepływu kierowano rowem opaskowym. Celem pracy było określenie stopnia redukcji fosforu ogólnego i fosforu fosforanowego w stawie przez który badany ciek przepływa. Badania szczegółowe wód powierzchniowych prowadzono 3 lata. Stwierdzono, że staw skutecznie obniża stężenia i ładunki związków fosforu w wodzie. Średnio w ciągu roku stężenie badanych form fosforu zostało zmniejszone o 33 % P og. i 48 % P-PO43-. Natomiast redukcja łącznego ładunku przepływającego przez staw i rów opaskowy wynosiła 58 % P og. i 60 % P-PO43-. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdza się, że wykorzystanie niewielkich zbiorników w redukcji zanieczyszczeń wód jest celowe i uzasadnione. Stawy umożliwiają doczyszczenie żyznych wód spływających z terenów rolniczych i wiejskich oczyszczalni ścieków.
EN
Research on self-treatment of waters polluted with sewages in a retention reservoir was curried out in spring-summer period and autumn-winter period in 2003/2004. "Sząbruk" stream waters were periodically polluted with sewages flowing through the reservoir of 24.8 ha, maximum depth 1.51 m and mean depth 0.97 m situated in the valley of "Sząbruk" stream. Examination comprised pre-treated sewages. "Sząbruk" stream water in the period of discharge and beyond it, retention reservoir water and the outflow from the reservoir. Three transversal examination profiles were determined oxygen in sewages and water were examined directly in the terrain with WTW probe, in laboratory BOD5 with OXI-TOP respirator and COD with potassium dichromate were examined. The results of the examinations underwent statistical evaluation applying Duncan's test. It was found out that sewages flowing into "Sząbruk" stream caused a significant (alfa <=0.05) increase of BOD5 and COD was observed in the reservoir water and in the outflow from the reservoir but they were significantly lower (alfa <= 0.05) than in the water flowing into the reservoir during the sewages discharge. A decrease of oxygen content in water was observed in the zone of direct influence of "Sząbruk" stream waters (A profile). In the middle part (B profile) and the final one (C profile) more distant from the inflow of the pollutants oxygen concentration was higher especially in a surface layer up to 23.95 mg O2 dm -3. Oxygen concentration in outflowing water was significantly higher (alfa<=0.05) than in inflowing water. It is assumed that hi"h oxygen concentration in outflowing water with regard to oxygen deficiency in an inflow zone in a pollutants (A profile) shows self-treatment taking place in a retention reservoir with waters being polluted with sewages.
PL
Badania nad samooczyszczaniem w stawie retencyjnym wód zanieczyszczonych ściekami przeprowadzono w okresie wiosenno-letnim 2003 i jesienno-zimowym 2003/2004. Wody strugi .,Sząbruk" periodycznie zanieczyszczane ściekami przepływały przez staw o powierzchni 24,8 ha, głębokości maksymalnej 1,51 m i średniej 0,97 m, położony w dolinie strugi "Sząbruk". Badaniami objęto ścieki wstępnie oczyszczone, wodę strugi "Sząbruk" w okresie zrzutu ścieków i poza nim, wodę stawu retencyjnego i odpływy ze stawu. Wzdłuż stawu wyznaczono trzy poprzeczne profile badawcze. W ściekach i wodzie badano temperaturę i tlen rozpuszczony - bezpośrednio w terenie sondą firmy WTW, w laboratorium BZT5 przy użyciu respirometrów OXI-TOP i ChZT metodą z dwuchromianem potasu. Wyniki badań poddano ocenie statystycznej przy użyciu testu Duncana. Stwierdzono, ze ścieki dopływające do strugi "Sząbruk" powodowały znaczny (alfa <= 0,05) wzrost wartości BZT5 i ChZT, istotne (alfa<= 0,05) obniżenie stężenia tlenu w wodzie strugi, a w okresie letnim także istotne (? <= 0,05) podwyższenie temperatury wody. W wodzie stawowej i w odpływie ze stawu stwierdzono podwyższenie wartości SZTS i ChZT, przy czym były one istotnie niższe (alfa<= 0,05) aniżeli w wodzie dopływającej do stawu podczas zrzutu ścieków. W strefie bezpośredniego oddziaływania wód strugi .,Sząbruk" (profil A) obserwowano spadek zawartości tlenu w wodzie. W części środkowej (profil B) i końcowej (profil C) bardziej odległych od dopływu zanieczyszczeń stwierdzono wzrost stężenia tlenu zwłaszcza w powierzchniowej warstwie wody nawet do 23,95 mg O2 o dm -3. Stężenie tlenu w wodzie odpływającej ze stawu było istotnie wyższe (? <= 0,05) niż w wodzie dopływającej do stawu. Należy sądzić, iż duże stężenia tlenu w wodzie odpływającej ze stawu względem ubytków tlenu w strefie dopływu zanieczyszczeń (profil A) wskazują na samooczyszczanie się w stawie retencyjnym wód zanieczyszczonych ściekami.
PL
Na przełomie lat 2003 i 2004 przeprowadzono badania dotyczące możliwości oczyszczania wód powierzchniowych zasilanych odpływami z oczyszczalni ścieków, wpływających do stawu funkcjonującego w zlewni małego cieku w Sząbruku k. Olsztyna. Zauważono, że poprzez retencjonowanie wód w stawie nastąpiła redukcja zawartości związków azotu w wodzie. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdza się, że wykorzystanie niewielkich zbiorników jako III stopień doczyszczania jest celowe i uzasadnione. Stawy mogą umożliwić doczyszczenie żyznych wód spływających z terenów rolniczych i wiejskich oczyszczalni ścieków.
EN
The research on possibilities of stream water purification supplied with outflows from the waste-water treatment plant was carried out in the years 2003 and 2004. Retention properties of a pond located in the village of Sząbruk near Olsztyn were used in the experiment. The diminished amounts of nitrogen in water were obtained due to a temporal storage of water in the pond. The results showed that the use of small water reservoirs as the 3rd degree of water purification is purposeful and justified. Ponds may play a purification role in fertile water input from agricultural areas and rural wastewater plants.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.