Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono sposób adaptacji metody funkcji kary do algorytmu genetycznego. Rozwiązując zadanie optymalizacji przy wykorzystaniu algorytmu genetycznego, wartość przystosowania musi być dodatnia i podlega maksymalizacji. W przypadku uwzględnienia ograniczeń z wykorzystaniem funkcji kary zewnętrznej, wartości kary mogą przekroczyć wartości pierwotnej funkcji celu. Do rozwiązania tego problemu wykorzystano transformację sigmoidalną. Opracowano oprogramowanie komputerowe w środowisku programistycznym Delphi. Poprawność algorytmu i oprogramowania testowano rozwiązując dwa zadania optymalizacji z ograniczeniami. Przeprowadzono optymalizację aktuatora elektromagnetycznego. Model matematyczny urządzenia zawiera równania pola elektromagnetycznego z uwzględnieniem nieliniowości materiałów ferromagnetycznych. Przedstawiono i omówiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych.
EN
In the paper the method of adaptation of the penalty function method to the genetic algorithm is presented. During solving the optimization task using the genetic algorithm, the adaptation value must be positive. In case of application of external penalty function, the penalty term may exceed the value of the primary objective function. The sigmoidal transformation was used to solve this problem. The computer software has been developed in the Delphi environment. The correctness of the algorithm and software was tested by solving two optimization problems with nonlinear constraints. Optimization of the electromagnetic actuator has been performed. The mathematical model of the devices contains equations of the electromagnetic field taking into account the nonlinearity of ferromagnetic materials. The selected results of the optimization were presented and discussed.
PL
W artykule przedstawiono algorytm i oprogramowanie do optymalizacji struktury aktuatora magnetostrykcyjnego z uwzględnieniem jego charakterystyk dynamicznych. Urządzenie jest przeznaczone do napędu zaworu komory roboczej impulsowego działa plazmowego, służącego do badań w zakresie fizyki plazmy. Charakteryzuje się bardzo krótkim czasem reakcji – rzędu kilkudziesięciu mikrosekund. Rozparzono strukturę, w której walcowy magnetostrykcyjny rdzeń jest umieszczony w cylindrycznej cewce zasilanej impulsami z baterii kondensatorów. Opracowano dwumodułowe oprogramowanie komputerowe umożliwiające optymalizację struktury obiektu z wykorzystaniem polowo-obwodowego modelu zjawisk nieustalonych. Przeprowadzono szereg obliczeń optymalizacyjnych przy czym testowano dwie strategie: strategię z wielokryterialną kompromisową funkcją celu i strategię z funkcją kary.
EN
In the paper the algorithm and two–module software for optimization of the magnetostrictive actuator, taking the dynamic parameters into account has been presented. The device is applied as a drive for plasma valve and is characterised by very short time of the operation, even less than 1 millisecond. The structure with cylindrical core and cylindrical exciting winding supplied with discharging capacitor current pulses has been design. The field–circuit mathematical model of the dynamic operation of the actuator has been applied. The elaborated computer software consists of two modules: (a) optimization module containing genetic algorithm and (b) module containing the mathematical model of the device. In order to take into consideration different partial criteria, two strategies are proposed. In the first strategy the compromise objective function is constructed; in the second one – the penalty function is included into the objective function. It has been shown that capacity of battery and number of winding turns have the greatest impact on the dynamic operation of the system.
PL
Przedstawiono model matematyczny i oprogramowanie do analizy stanów dynamicznych trójfazowego silnika indukcyjnego. Parametry schematu zastępczego są wyznaczane z wykorzystaniem modelu polowego. Do analizy dynamiki wykorzystywany jest model, w którym układ trójfazowy został przekształcony do układu dwuosiowego. Dzięki temu uzyskano zmniejszenie liczby „prądowych” zmiennych stanu z 6 do 4. Do układu włączono dodatkowe równanie bilansu momentów obrotowych. W algorytmie uwzględniono strumienie rozproszone i zjawisko nasycania się obwodu głównego. Wykorzystując środowisko Microsoft Visual Studio 2012 z językiem programowania C# opracowano program komputerowy umożliwiający symulację zjawisk nieustalonych. Zaprezentowano wybrane wyniki symulacji.
EN
In the paper the mathematical model and computer software for analysis of three phase induction motor dynamic operation have been presented. Parameters of the equivalent circuit have been determined on the basis of the magnetic field calculation. In elaborated model, the three phase system was converted to two-axial model. This reduced number of variables from 6 to 4. Additionally, the equation of the torque balance was included. In the algorithm the leakage fluxes and the saturation of the iron core have been taken into account. Using Microsoft Visual Studio 2012 (programming language C #) the computer code for the simulation of induction motor dynamics has been elaborated. Selected results of simulation are presented.
EN
The paper considers the influence of core saturation on the dynamics of magnetostrictive fast-acting actuator. The field-circuit mathematical model of the dynamic operation of the capacitor-actuator system is applied. Two kinds of magnetostrictive core nonlinearity are taken into account. It has been proved that the saturation of the B-H curve practically does not affect the current, and capacitor voltage waveforms, but significantly affects a core elongation waveform. The computed results are compared with experimental ones.
5
Content available remote Zmodernizowany system sterowania układem wentylacji
PL
W artykule opisano opracowany – zmodernizowany system sterowania układem wentylacji w wyrobie JBR-15M. Przedstawiono stan dotychczasowy układu z opisanymi wadami. Na schematach blokowych pokazano proponowane wersje rozwiązań. W podsumowaniu – wnioskach odniesiono się do uzyskanych efektów nowego rozwiązania.
EN
The paper describes the modernized control system for ventilation system installed in the JBR- 15M mobile radar station. Previous arrangement is presented along with its deficiencies. Proposed solution options are shown in block diagrams. The effects of the new solution are summarized in conclusions.
6
Content available remote Modernized ventilation control system
EN
The paper describes the modernized control system for ventilation system installed in the JBR- 15M mobile radar station. Previous arrangement is presented along with its deficiencies. Proposed solution options are shown in block diagrams. The effects of the new solution are summarized in conclusions.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu nasycenia rdzenia aktuatora magnetostrykcyjnego na charakterystyki dynamiczne. Zaprezentowano metodykę analizy zjawisk nieustalonych w aktuatorze przeznaczonym do napędu zaworu komory roboczej impulsowego działa, służącego do badań w zakresie fizyki plazmy. Urządzenie charakteryzuje się bardzo krótkim czasem reakcji – rzędu kilkudziesięciu mikrosekund. Rozparzono strukturę, w której walcowy magnetostrykcyjny rdzeń jest umieszczony w cylindrycznej cewce zasilanej impulsami z baterii kondensatorów. Opracowano polowo- obwodowy model zjawisk elektromagnetycznych. Wykorzystując środowisko Borland Delphi wdrożono program komputerowy umożliwiający symulację zjawisk nieustalonych. Zaprezentowano wybrane wyniki symulacji.
EN
In the paper, the influence of magnetostrictive core saturation on the dynamics of fast-acting actuator applied as a driving device for plasma valve is considered. The fieldcircuit mathematical model of the dynamic operation of the actuator has been applied. Two kinds of the core non-linearity have been taken into account. It has been proved that saturation of the B-H curve of the core practically does not affect the current, and capacitor voltage waveforms, but significantly affect the core elongation waveform. In the future research the elaborated field-circuit model will be coupled to Genetic Algorithm optimization unit. Parameters z, C, U0 will constitute an essential part of a set of design variables.
8
Content available Wybrane problemy budownictwa ze słomy
PL
Nowoczesne budownictwo ze słomy jest odnowionym sposobem wykorzystania tego naturalnego materiału jako budulec ścian w domach jednorodzinnych. Użycie słomy, jak każdego materiału budowlanego, wymaga odpowiedniego podejścia, aby w efekcie można było bezproblemowo eksploatować budynek. W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z tego typu technologią.
EN
A renewed usage idea of straw as a wall construction material is present in straw-bale single-family houses. Like every building material, straw needs a proper design and construction approach to eliminate problems during building operation. Selected problems of straw-bale construction are presented in the paper.
9
EN
The paper deals with a magnetostrictive fast-acting actuator applied as a driving device for plasma valve. The actuator is characterized by a relatively small displacement (les then 0.1 mm), but with a very short response time – below 0.1 ms. System is designed for so called “high intensity plasma pulses gun” which is applied in the area of plasma physics and material engineering [1]. A structure with an axisymmetrical actuator energised by discharged pulses of a capacitor has been proposed. The field-circuit mathematical model of the dynamic operation of the actuator has been applied. The model includes: the equation of transient electromagnetic field in a non-linear ferromagnetic material and equation of electric circuit. Using the Borland Delphi 9.0 environment, the computer software has been elaborated. Results of simulation are presented.
10
Content available remote Polowo-obwodowy model aktuatora magnetostrykcyjnego
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny zjawisk elektromagnetycznych w szybkoreagującym aktuatorze magnetostrykcyjnym. Aktuator jest przeznaczony do napędu zaworu doprowadzającego medium (najczęściej gaz) do komory roboczej impulsowego działa plazmowego, służącego do badań w zakresie fizyki ciała stałego, fizyki plazmy oraz inżynierii materiałowej [1]. Urządzenie charakteryzuje się stosukowo małym krokiem roboczym (poniżej 0,1 mm), ale bardzo krótkim czasem reakcji – rzędu kilkudziesięciu mikrosekund. Zaproponowano aktuator o strukturze osiowosymetrycznej. Walcowy magnetostrykcyjny rdzeń jest umieszczony wewnątrz cylindrycznej cewki zasilanej impulsami prądowymi z baterii kondensatorów. Opracowano polowo-obwodowy model nieustalonych zjawisk elektromagnetycznych w układzie. Model obejmuje równania opisujące nieustalone pole magnetyczne w nieliniowym środowisku ferromagnetycznym oraz równanie obwodu elektrycznego z uwzględnieniem pojemności. Wykorzystując środowisko Borland Delphi opracowano program komputerowy umożliwiający symulację zjawisk nieustalonych. Zaprezentowano wybrane wyniki symulacji.
EN
The paper deals with a magnetostrictive fast-acting actuator applied as a driving device for plasma valve. The actuator is characterized by a relatively small displacement (of the order of tens of microns), but with a very short response time – below 100 microseconds. System is designed for so called “plasma gun” which is applied in the area of plasma physics and material engineering. A structure with an axisymmetrical actuator energised by discharged pulses of a capacitor has been proposed. The field-circuit mathematical model of the dynamic operation of the actuator has been proposed. The model includes: the equation of transient electromagnetic field in a non-linear ferromagnetic material and equation of electric circuit. Using the Borland Delphi environment, the computer software has been elaborated. Results of simulation are presented.
PL
Zaproponowano koncepcję algorytmu do optymalizacji magnetoelektrycznych silników synchronicznych (PMSM) z uwzględnieniem polowego modelu zjawisk elektromagnetycznych. Na podstawie algorytmu opracowano oprogramowanie, które składa się z dwóch modułów: modułu MES do polowej symulacji zjawisk występujących w silnikach PMSM oraz modułu optymalizacyjnego OPT). Optymalizację parametrów strukturalnych silnika przeprowadzano przy użyciu algorytmu genetycznego. Przedstawiono rozważania dotyczące poprawności formułowania funkcji celu, w szczególności wyboru kryteriów cząstkowych w funkcji kompromisowej. Zaproponowano dekompozycję zadania optymalizacji – poprzez jego podział na dwa etapy. Przedstawiono wybrane wyniki testowych obliczeń symulacyjnych i optymalizacyjnych.
EN
The paper presents a concept of an algorithm and software for the structure optimization of the permanent magnet synchronous motor structure. The software consists of two modules: a numerical model of the PMSM motor (ANSYS Maxwell) and an optimization solver OPT (own code in Object Pascal). Numerical implementation is based on finite element method. For the motor structure optimization the genetic algorithm has been applied. Decomposition of optimization task has been proposed. The two-stage optimization has been executed. Selected results of the calculation and optimization are presented and discussed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki optymalizacji struktury wirnika magnetoelektrycznego silnika synchronicznego wzbudzanego układem magnesów wykonanych z dwóch materiałów o różnych właściwościach magnetycznych. Obliczenia symulacyjne przeprowadzono w opracowanym oprogramowaniu z uwzględnieniem polowego modelu zjawisk elektromagnetycznych. Oprogramowanie składa się z dwóch modułów: modułu MES do polowej symulacji zjawisk występujących w silnikach PMSM oraz modułu optymalizacyjnego. Optymalizację parametrów silnika przeprowadzono przy użyciu algorytmu genetycznego. Przedstawiono i omówiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych i optymalizacyjnych.
EN
The paper presents the results of the optimization of the rotor permanent magnet synchronous motor with magnet composed of two materials about different magnetic properties. The software consists of two modules: a module to the field FEM simulation of phenomena PMSM motors and optimization module. The optimization module has been elaborated employing the Delphi environment. The genetic algorithm has been applied for the optimization. Selected results of the calculation and optimization are presented and discussed.
13
PL
W artykule zaprezentowano nową strategię projektowania transformatora impulsowego polegającą na jego dwuetapowej optymalizacji. W pierwszym etapie obliczeń przeprowadzono optymalizację parametrów strukturalnych obwodu magnetycznego transformatora na podstawie modelu obwodowego zjawisk przy narzuconych wymaganiach funkcjonalnych. Optymalizację parametrów urządzenia przeprowadzono przy użyciu algorytmu genetycznego. Ograniczenia uwzględniono poprzez dodanie do funkcji celu składnika reprezentującego karę za ich przekroczenie. Parametry zaprojektowanego w ten sposób transformatora spełniającego zadane przy projektowaniu wymagania, należy wykorzystać jako dane początkowe do optymalizacji konstrukcji w ujęciu polowym. Przedstawiono i omówiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych i optymalizacyjnych.
EN
The paper presents the new design strategy of pulse transformer consisting of his two-stage optimization. In the first stage, the optimization process is based on less accurate circuit model of phenomena on functional requirements formulated. The genetic algorithm has been applied for optimization. In order to include to constrains, the penalty function has been adopted. The transformer parameters designed in such method may be used as initial data in second stage of design process. In the second stage the field model has been employed. The selected results have been presented and discussed.
EN
The paper presents the algorithm and software for the optimization of the rotor structure of the permanent magnet synchronous motor with magnet composed of two materials about different magnetic properties. The software consists of two modules: a numerical model of the PMSM motor and an optimization solver. Numerical implementation is based on finite element method. The optimization module has been elaborated employing the Delphi environment. For the rotor structure optimization the genetic algorithm has been applied Selected results of the calculation are presented and discussed.
EN
The paper presents the new strategy of the optimization of pulse transformer (PT). In order to reduce calculation time the optimization problem has been decomposed into two stages. In the first stage, to determine functional parameters of PT the circuit model is used. The goal of circuit calculations is to limit the space of design variables that meets formulated requirements. The genetic algorithm has been applied for this task. In order to include constraints, the penalty function has been engaged. The transformer dimensions obtained in the first stage of calculations are used as initial values in the second stage of design process. In the second stage the field model of PT is employed. Obtained results prove that presented approach allows for fast optimization of the PT design.
PL
Przedstawiono algorytm optymalizacji magnetoelektrycznych silników synchronicznych (PMSM) z uwzględnieniem polowego modelu zjawisk elektromagnetycznych. Opracowano oprogramowanie, które składa się z dwóch modułów: modułu MES do polowej symulacji zjawisk występujących w silnikach PMSM oraz modułu optymalizacyjnego OPT. Optymalizację parametrów strukturalnych silnika przeprowadzano przy użyciu algorytmu genetycznego. Przedstawiono rozważania dotyczące poprawności formułowania funkcji celu, w szczególności wyboru kryteriów cząstkowych w funkcji kompromisowej. Zaproponowano dekompozycję zadania optymalizacji - poprzez jego podział na dwa etapy. Przedstawiono wybrane wyniki testowych obliczeń symulacyjnych i optymalizacyjnych.
EN
In the paper an algorithm and software for the structure optimization of the permanent magnet synchronous motor is presented. The software consists of two modules: a numerical model of the PMSM motor and an optimization solver OPT. Numerical implementation is based on finite element method. For the motor structure optimization the genetic algorithm has been applied. Decomposition of optimization task has been proposed. The two-stage optimization has been executed. Selected results of the calculation and optimization are presented and discussed.
PL
Zaproponowano koncepcję algorytmu do optymalizacji magnetoelektrycznych silników synchronicznych (PMSM) z uwzględnieniem polowego modelu zjawisk elektromagnetycznych. Na podstawie algorytmu opracowano oprogramowanie, które składa się z dwóch modułów: modułu MES do polowej symulacji zjawisk występujących w silnikach PMSM (program ANSYS Maxwell) oraz modułu optymalizacyjnego OPT (Delphi). Optymalizację parametrów strukturalnych silnika przeprowadzano przy użyciu algorytmu genetycznego. Przedstawiono sposoby formułowania funkcji celu. Omówiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych i optymalizacyjnych.
EN
The paper presents an idea of an algorithm and software for the structure optimization of the permanent magnet synchronous motor . The software consists of two modules: a numerical model of the PMSM motor (ANSYS Maxwell) and an optimization solver OPT (Delphi). Numerical implementation is based on finite element method. For the motor structure optimization the genetic algorithm has been applied. Selected results of the calculation and optimization are presented and discussed.
EN
In the paper an algorithm and computer code for the identification of the hysteresis parameters of the Jiles-Atherton model have been presented. For the identification the particle swarm optimization method (PSO) has been applied. In the optimization procedure five design variables has been assumed. The computer code has been elaborated using Delphi environment. Three types of material have been examined. The results of optimization have been compared to experimental ones. Selected results of the calculation for different material are presented and discussed.
EN
In the paper, an algorithm of pre-selection of the permanent magnet motors main dimensions is presented. The algorithm can be used for defining the set of initial points initial variants) in the optimization processes of permanent magnet synchronous motors. The software supporting the calculation of the working point of the permanent magnet has been developed. Moreover, the algorithm and computer software for the cogging torque minimization has been also developed. The software be used to determine the optimal rotor pole dimensions and number and dimensions of the stator slots.
20
Content available remote New generation electric drives for the mine pumps and fans - the knowledge base
EN
In the article a computerized database of knowledge about energy efficient drives for pumps fans for mining is presented. The main objective was to build a database of publication thematically related to the design of modern drive systems using energy electric motors, Database was implemented within the framework of the project, whose main objective is to develop a new efficient generation of drives for pumps and fans the mining industry.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.