Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 72

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Road surface temperature and road longitudinal temperature gradient value, may present a considerable challenge in the matter of traffic safety. The awareness of thermal conditions with due regard to location of significant temperature variability areas could be desirable information for road infrastructure operators. That knowledge would allow to select an appropriate location of traffic signs, variable message signs and road weather stations. In the wintertime it would enable road maintenance authorities to take more efficient actions. In the study authors present road surface temperature variability analysis based on measurements conducted on a 6.25-kilometer section of eastern bypass of Bielsko-Biala city. In analysis authors used the data from mobile road weather sensor. The sensor enables to measure road surface and dew point temperature, water film height and calculated friction.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań drogowych związanych z oceną powtarzalności wskazań mobilnego czujnika warunków drogowych. Czujniki takie coraz częściej stosowane są przez zarządców dróg do oceny ich aktualnego stanu. Mogą również służyć do wyznaczania newralgicznych odcinków, na których najczęściej dochodzi do lokalnych zmian przyczepności jezdni. Przeprowadzone w ramach pracy testy dotyczą powtarzalności wskazań w zróżnicowanych warunkach oświetlenia (dzień, noc) oraz w zależności od prędkości przejazdu. Badania przeprowadzono dla czujnika MARWIS firmy Lufft na wybranym odcinku testowym obejmującym drogi o różnym natężeniu ruchu i sposobie utrzymaniu w sezonie zimowym.
EN
The article presents the results of road tests related to repeatability evaluation of the mobile road weather sensor readings. This kind of sensors is increasingly used by road administrators to assess current state of roads. They can be also used to identify road sections where local changes in friction occur most often. The carried out tests concern the repeatability of readings for different lighting conditions (day and night) and vehicle speed. The research was performed using the Lufft MARWIS sensor on roads with different traffic intensity and different standards of winter maintenance.
PL
Przedstawiono zaprojektowany i zbudowany przez zespół czterech dyplomantów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej samochód sportowy napędzany dwoma silnikami. Jeden z nich umieszczono z przodu pojazdu. Przekazuje on moment obrotowy na koła osi przedniej poprzez zespolony układ napędowy. Drugi silnik, usytuowany z tyłu pojazdu, w identyczny sposób przekazuje moment napędowy na koła osi tylnej. Samochód nazwany Duomoto powstał na bazie dwóch Volkswagenów Golfów GT. Poddano go badaniom drogowym. Wyniki badań oraz wnioski zamieszczono w niniejszym artykule.
EN
The sports car, powered by two engines, designed and built by a team of four graduates of the Faculty of Mechanical Engineering at the Gdańsk University of Technology is prezented. One (engine) of them was placed at the front of the vehicle. It transmits the torque to the wheels of the front axle through a combined system. The second engine, located at the rear of the vehicle, in the same way transmits the drive torque to the wheels of the rear axle. The car named Duomoto was built on the basis of two Volkswagen Golf GT. It was subjected to road tests. The test results and conclusions are included in this article.
PL
W artykule przedstawiono propozycję definicji indeksu jakości klimatu akustycznego. Indeks stanowi miarę umożliwiającą ocenę negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na klimat akustyczny w najbliższym otoczeniu infrastruktury drogowej. Miara ta będzie przydatna w systemach, których zadaniem jest ocena stopnia oddziaływania transportu drogowego w krótkich okresach czasu. Zaproponowany indeks zastosowano do oceny klimatu akustycznego w obszarze skrzyżowania monitorowanego ze względu na hałas komunikacyjny w czasie bliskim rzeczywistemu.
EN
The article presents a proposal for the definition of the acoustic climate quality index. The index is a measure to assess the negative impact of road traffic on the acoustic climate in the immediate vicinity of the road infrastructure. This measure will be useful in systems whose task is to assess the impact of road transport in short periods of time. The index was used to assess the acoustic climate in the cross-road area monitored due to traffic noise in near real time.
EN
The article presents a method of a crossroad traffic load estimation based on the registered noise level. Data on the current noise level and the equivalent traffic intensity for the selected crossroad was recorded as part of the test installation of the road traffic impact assessment system for the acoustic climate. The measurement was carried out continuously over a fewmonth period. Based on the collected data, the analysis of variability of registered noise levels was carried out in relations to changes of equivalent traffic load and selected environmental parameters: temperature and relative air humidity. The use of artificial neural network has been proposed for estimating traffic load. On the basis of the equivalent noise level for the fifteen-minute interval and the values of environmental parameters averaged over the same period of time, the equivalent traffic load within the crossroad shall be determined.
EN
This paper presents a possibility of control a harmful exhaust emissions from compression ignition engine based on computationally efficiently model of the working cycle a compression ignition engine. Parameters of the model are identified on the basis of experimental measurements carried out for a CI engine with Common Rail system. In this study is considered the control task aimed at minimization of nitrogen oxides emission for a fixed operating point of the engine.
PL
W artykule omówiony został jeden z ważnych etapów prac związanych z opracowywanym system monitoringu wpływu ruchu drogowego na jakość powietrza i klimat akustyczny. Założeniem powstającego systemu jest oparcie go o rozwiązania niskokosztowe. Stąd do pomiaru stężenia tlenku węgla, cząstek stałych jak i poziomu dźwięku zaproponowano takie właśnie czujniki. Wybór konkretnego czujnika wymaga nie tylko dokładnych analiz jego właściwości techniczno-funkcjonalnych i kosztowych, ale przeprowadzenia szeregu testów, np. trwałościowych. Istotnym zagadnieniem jest także określenie wiarygodności wskazań czujnika niskokosztowego. W pracy przedstawiono porównanie wyników pomiarów uzyskanych przy użyciu niskokosztowych czujników stężenia tlenku węgla, cząstek stałych oraz poziomu dźwięku ze wskazaniami innych czujników dostępnych na rynku komercyjnym, dla których istnieją dowody na jakościową wiarygodność wskazań.
EN
In the article authors discussed one of the important stages of the work which is related to the developed monitoring system of traffic impact on air quality and acoustic climate. The main assumption of the system is to base it on lowcost solutions. Hence, for measuring the concentration of carbon monoxide, particulate matter and sound level, such sensors were proposed. Selecting a proper sensor requires not only analysis of its technical and functional characteristics, but also a number of tests e.g. related to its durability. It is also important to determine the reliability of the low-cost sensor. This paper presents a comparison of results obtained using low-cost sensors for carbon monoxide concentration, particulate matter and sound level with other sensors available on the commercial market for which there is evidence of qualitative credibility.
PL
W artykule omówiono zagadnienie oceny stopnia istotności kryteriów lokalizacji stacji pomiarowych rozszerzających system OnDynamic o nową funkcjonalność. Zasadniczym celem nowej funkcjonalności jest ciągły monitoring zanieczyszczenia powietrza w bezpośrednim otoczeniu dróg będącego skutkiem ruchu drogowego. Wymaga to rozmieszczenia w odpowiednich lokalizacjach stacji pomiarowych (stacji bazowych). Przyjęto, ze kryteriami decydującymi o lokalizacji stacji są: obciążenie ruchem, lokalna zabudowa i warunki meteorologiczne. W pracy, na podstawie badań symulacyjnych, zaproponowano wagi istotności poszczególnych kryteriów. Wagi te zostaną w następnym kroku użyte w analizie wielokryterialnej decydującej o lokalizacji stacji bazowych.
EN
The article discusses the issue of assessment of significance criteria for the location of stations equipped with an air pollutant sensors. The set of stations will enable an upgrade of the system OnDynamic by new functionality. The main objective of the new functionality is continuous monitoring of air pollution caused by traffic in the surrounding of the road. This requires the deployment of appropriate locations of measuring stations (base stations). The authors have assumed that the criteria used in this task are: traffic intensity, local building and weather conditions. In the paper, based on results of numerical simulation tests, weights of significance of individual criteria have been proposed. These weights will be used in the next step in the multi-criteria analysis which determines the location of base stations.
PL
Zapobieganie nadmiernemu obciążeniu środowiska w wyniku emisji ze środków transportu wymaga skutecznego systemu monitoringu. Skuteczność takiego systemu w pierwszej kolejności determinuje właściwa lokalizacja. W artykule przedstawiono sposób oceny potencjalnych lokalizacji w obszarze skrzyżowań ze względu na charakter lokalnej zabudowy. Jako miarę ilościową zaproponowano wykorzystanie stopnia widoczności nieba. Do jej wyznaczenia wykorzystano dwie metody, wskazując na wysoką korelację uzyskanych wyników dla wybranych skrzyżowań w Bielsku-Białej.
EN
An effective monitoring system is required in order to prevent excessive environmental burden due to transport means emission. The effectiveness of such kind of a system is determined in the first place by the proper location. The article presents the method of assessing potential locations on the intersections taking into account data about local surroundings. The sky view factor is proposed as a quantitative measure, which were calculated using two different methods. A high correlation of results was achieved for the selected set of intersections in Bielsko-Biala.
EN
Proper characteristics of the traffic flow is a particularly important issue in the process of optimizing the efficiency of transport networks as well as in the traffic control systems. One of the elementary parameters of traffic flows is the structure of vehicles, which evaluation, in case of the automatic systems, requires the implementation of proper algorithms and methods for vehicle classification. In the paper is presented a method of vehicles classification using the discriminant analysis. Furthermore authors developed a classifier, which aggregate data according to classification 8+1 in accordance with the TLS specifications and according with the classification presented in the specification COST 323. As input dataset to the classification method were used vehicle parameters recorded by the weight in motion systems.
EN
It is shown that probably three residues: His6, His14 and His16 in the original sequence A β (1−42) serve as metal-binding sites for Cu2+ions. On the other hand, there is a possibility that only one of them plays a crucial role in the formation of the{A β (1-42)-Cu2+} complex. The isothermal titration calorimetry (ITC) measurements supported by molecular dynamic simulation (MD) with the NMR-derived restrains were used to investigate the interactions of Cu2+ with A β(5-16), a fragment of the A β(1-42) protein, with the following sequence: Ac-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-NH2, termed HZ1. The conditional thermodynamic parameters suggest that the formation of the Cu2+-HZ1 complex is both an enthalpy and entropy driven process under the experimental conditions. The studies presented here (after comparison with our previous results) show that the affinity of peptides to copper metal ions depends on two factors: the primary structure (amino acid composition) and the shape of the peptide conformation adopted.
PL
Jednym z najważniejszych kierunków działań związanych z transportem drogowym, szczególnie miejskim, jest poszukiwanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących obciążenie środowiska powodowane ruchem pojazdów. Istotne jest tu między innymi ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Rozwój technologii ITS stwarza w tym zakresie nowe, szerokie możliwości. W artykule zaprezentowano wyniki pierwszego etapu realizacji koncepcji rozbudowy nieinwazyjnego systemu monitoringu ruchu drogowego OnDynamic o moduł oceny jakości powietrza. Etap ten obejmował mobilny monitoring jakości powietrza w warunkach szczytów komunikacyjnych. Badania przeprowadzono w Bielsku-Białej, a ich wyniki będą wykorzystane w dalszych pracach mających na celu ustalenie lokalizacji dla stacji systemu OnDynamic rozszerzonego o moduł oceny jakości powietrza.
EN
One of the most important directions of activities relating to road transport, particularly in urban areas, is seeking technical and organizational solutions to minimize the environmental impact caused by road traffic. Highly important, among other things, is to reduce air pollution. Development of ITS technology creates in this field new possibilities. The article presents the results of the first phase of the extension of OnDynamic (non-invasive traffic monitoring system) with an air quality assessment module. This stage included a mobile air quality monitoring during transport peaks. The study was conducted in Bielsko-Biala, and their results will be used in further work to determine a location for the OnDynamic station equipped with a module of air quality assessment.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe założenia funkcjonalne w stosunku do systemu pokładowego, którego zadaniem będzie ostrzeganie kierowcy o możliwym zmniejszeniu przyczepności nawierzchni drogi. Proponowana architektura systemu oparta jest na mikrokomputerze klasy SBC połączonym z systemem OBD pojazdu, dedykowanym akcelerometrem oraz urządzeniem wyświetlającym ostrzeżenia. Dodatkowo projekt systemu zakłada wykorzystanie komunikacji I2V do pobierania informacji rejestrowanych przez drogowe stacje pogodowe.
EN
Paper presents basic functionality of proposed on-board warning system. The system assist driver by displaying alerts when road conditions become less safety. In presented architecture a single board computer is applied as the core of the system. The SBC is connected with the OBD, accelerometer and device for displaying alerts. In order to read necessary meteorological data from road weather station the authors propose to use the I2V communication protocol.
PL
Prognozowanie warunków pogodowych odgrywa szczególnie istotną rolę z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz właściwego utrzymania dróg. Problematyka badawcza związana z przewidywaniem warunków drogowych jest wciąż aktualna ze względu na złożoność zjawisk zachodzących na nawierzchni drogi. W pracy przedstawiono krótką charakterystykę deterministycznego modelu METRo oraz przykładowe wyniki predykcji temperatury nawierzchni drogi z wykorzystaniem modułu prognostycznego.
EN
Proper prediction of weather conditions is of great importance to provide road safety and appropriate maintenance activities. The problem of working out short-term predictions of road surface conditions is still an actual research issue, due to complexity of phenomena referring to the road surface. In paper authors are presenting a short characteristics of the METRo model and example results of prediction of road surface temperature.
15
Content available Mobile system for recording road weather conditions
EN
A prototype of the “Mobile System for Recording Road Weather Conditions” has been made in the context of research and development work done on behalf of APM PRO Sp. z o.o. The system is used to record data collected from MARWIS - mobile sensor of surface condition produced by Lufft Company, a GPS receiver, accelerometer, and the instantaneous vehicle velocity from CAN bus. Its task is also processing the obtained information to standardized form and transfer it to an external database.
EN
This paper presents an idea of development of the OnDynamic system used for non-invasive and low-impact measurements and visualisation of traffic parameters. Planned development would introduce new functionality to the system which allows to observe road traffic impact on the air quality and acoustic climate in a specified area. Network of sensors will be complemented with base stations equipped with the noise sensors, as well as sensors that allow to measure the concentration of the pollutants in the air.
PL
W artykule przeanalizowano wyniki rejestracji przyspieszenia pojazdu związanego z lokalnym pochyleniem niwelety drogi pozyskane z wykorzystaniem prostego systemu pomiarowego. Jednostkę centralną systemu stanowi urządzenie mobilne z zabudowanym akcelerometrem trzyosiowym. W ramach badań zrealizowano szereg jazd testowych po wybranym odcinku drogi publicznej, a następie do dalszej analizy wybrano dwa przejazdy z porównywalnymi przebiegami prędkości. W odniesieniu do zarejestrowanych przyspieszeń przedstawiono ocenę jakościową i ilościową. Wyznaczone na podstawie przyspieszenia pochylenie niwelety porównano z pochyleniem rzeczywistym.
EN
In the paper, results concerning recorded acceleration of a vehicle due to local uphill gradient were analyzed. The data was obtained by means of using a simple measurement system. The main unit of the system is a mobile device with a three axis accelerometer, which is builtin. In the framework of the research, several test drives were done on a public road. Then two drives with similar velocity profiles were chosen to further analysis. The evaluation of recorded acceleration was performed from qualitative and quantitative point of view. Road uphill gradient, calculated on the base of acceleration, was compared to real data.
PL
W artykule omówiono metodę oceny napełnienia pojazdów komunikacji zbiorowej z wykorzystaniem preselekcyjnych systemów ważenia pojazdów w ruchu. W ramach opracowania zestawiono wartości zarejestrowane przez wybraną stację preselekcyjną oraz dane z pomiarów napełnienia autobusów udostępnione przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach. Przedstawione analizy obejmują wyznaczenie korelacji pomiędzy zarejestrowanymi wartościami oraz ocenę dokładności przedmiotowej metody.
EN
In the article, the authors described a method of evaluating public transport vehicles occupancy, using the weight in motion system. The values registered by the selected weighing station and data from bus occupancy measurements, provided by the Urban Transport Management in Tychy, were compared. The analyzes include the determination of the correlation between the recorded values and the assessment of the accuracy of presented method.
PL
W pracy zaproponowano zastosowanie metody analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) do oceny skuteczności sterowania parametrami regulacyjnymi silnika. Ocena ta obejmuje trzy podstawowe kryteria: środowiskowe, użytkowe oraz trwałościowe. Kryterium środowiskowe dotyczy poziomu emisyjności związków szkodliwych spalin, w ramach którego wyróżniono cztery podkryteria. Kryterium użytkowe obejmuje ocenę skuteczności sterowania parametrami regulacyjnymi w odniesieniu do uzyskiwanej sprawności cieplnej. Z kolei kryterium trwałościowe związane jest z uzyskiwanym wartościami maksymalnego ciśnienia i temperatury obiegu. W pracy przeprowadzono ocenę kilku zestawów parametrów regulacyjnych uzyskanych na drodze obliczeń numerycznych. Obliczenia te obejmowały rozwiązanie zadania minimalizacji emisji tlenków azotu w kilku punktach pracy silnika, przy narzuconych ograniczeniach na parametry użytkowe i emisję pozostałych związków szkodliwych spalin.
EN
In the work, the analytical hierarchy process method was applied, in order to evaluate the effectiveness of steering process in respect of engine control parameters. The evaluation was made according to three basic criteria: environment, usability and durability. The criterion of environment describes the level of engine exhaust emission and can be divided into four sub-criteria. The criterion of usability is used for evaluation of solution tasks of choosing control parameters, according to thermal efficiency. The last criterion of durability takes into account maximum pressure and maximum temperature of the working cycle. The work presents an evaluation of a few sets of engine control parameters, which were obtained as a result of numerical calculations. The numerical calculation included solving a problem of minimization of nitrogen oxides emission, in a few discrete working points of engine, taking into account restrictions for emission level of other pollutants and values of utility parameters.
PL
W pracy przedstawiono ocenę zmienności stanu nawierzchni drogowej w przekroju jednokierunkowej jezdni dwupasowej na podstawie danych rejestrowanych przez drogowe stacje pogodowe. Zastosowana redundancja czujników umożliwiła analizę zróżnicowania stanów nawierzchni na poszczególnych pasach. Analizę przeprowadzono dla horyzontu czasowego obejmującego kilkanaście tygodni w okresie jesiennozimowym, w trakcie którego występowały zarówno korzystne jak i niekorzystne warunki pogodowe. Na podstawie zarejestrowanych danych, takich jak: temperatura nawierzchni, wysokość filmu wodnego, temperatura zamarzania oraz zawartość solanki określany jest stan nawierzchni drogowej, który może być różny dla każdego z pasów, powodując tym samym zróżnicowanie poziomu bezpieczeństwa ruchu.
EN
In the work, data containing road surface conditions were used, in order to evaluate difference in safety level for particular lanes of one-way road with two lanes. The data were recorded by road weather stations mounted in cross-section of the road. The redundancy of the road weather stations provided information about road surface conditions on both lanes at the same time. The analysis was performed for the time horizon of several weeks in autumn and winter including the period of time, during which there were both favourable and adverse weather conditions. The road surface condition is calculated on the base of parameters recorded by the road stations such as: air temperature, road surface temperature, water film height and saline concentration. Because these parameters can be different on both lanes, the road surface condition and finally the level of road safety can be different as well.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.