Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ wilgoci na trwałość betonu komórkowego
PL
Badanie mrozoodporności wg normy PN-EN 15304 często nie pokrywa się z zachowaniem materiału w warunkach eksploatacyjnych. Dotyczy to zazwyczaj ABK o dużej porowatości. W związku z tym przeprowadzono badania porównawcze mrozoodporności ABK wg PN-EN 15304 (wilgotność całkowita) oraz mrozoodporności ABK w stanie wilgotności ok. 30%.
EN
The freeze/thaw resistance testing according to European Standard PN-EN 15304 often does not coincide with behavior of the material under operating conditions. This usually applies to AAC with high porosity. Therefore, comparative research of freeze/thaw resistance AAC: according to PN-EN 15304 (total humidity) and in the humidity state about 30%.
2
Content available remote Transport wilgoci w betonie komórkowym
PL
W artykule przedstawiona została analiza wpływu wybranej metodologii oceny mostków cieplnych na bilans energetyczny na przykładzie projektu typowego budynku jednorodzinnego. Obliczenia analityczne jednoznacznie pokazują, że przyjęta metodyka wyznaczenia wartości współczynnika liniowego przenikania ciepła mostka cieplnego, znacząco wpływa na charakterystykę energetyczną budynku. Przedstawione w katalogach mostków cieplnych wartości liniowego współczynnika przenikana ciepła dla konkretnych przegród, najczęściej rozwiązań systemowych różnych firm, dają bardziej precyzyjne wartości aniżeli przyjęte na podstawie uproszczonej metodyki zgodnie z normą PN-EN ISO 14683:2008. Przy użyciu obliczeń komputerowych zgodnie z normą PN-EN ISO 10211:2008 wartości współczynnika liniowego przenikania ciepła są odzwierciedleniem rzeczywistych detali konstrukcyjnych. Można zatem jednoznacznie stwierdzić, że obliczenia te są najdokładniejsze. Jednak w porównaniu do katalogów metoda ta wymaga dużo większych nakładów pracy. Zmiana sposobu uwzględnienia wartości mostka termicznego może zmienić wartość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej nawet o 20 [kWh/m2rok]. Szczególną uwagę do precyzyjnych analiz strat ciepła przez mostki cieplne powinno się uwzględniać przy projektowaniu budynków pasywnych oraz zero-energetycznych, w których wpływ mostków termicznych stanowić może ponad 20% łącznego zapotrzebowania na ciepło.
EN
The article presents an analysis of the impact of the selected methodology for thermal bridges assessment on the energy balance on the example of a typical single-family building project. Analytical calculations clearly show that the adopted methodology for determining the value of the coefficient of linear heat transfer of thermal bridge, significantly affects the energy performance of the building. The values of linear heat transfer coefficient presented in thermal bridge catalogs for specific partitions, most often system solutions of various companies, give more precise values than those adopted on the basis of a simplified methodology in accordance with the PN-EN ISO 14683: 2008 standard. Using computer calculations in accordance with the PN-EN ISO 10211: 2008 standard, the values of the linear heat transfer coefficient are a reflection of the actual construction details. It can therefore be clearly stated that these calculations are the most accurate. However, compared to catalogs, this method requires much more work. The change in the method of taking into account the value of the thermal bridge may change the value of the non-renewable primary energy index by up to 20 [kWh/m2a]. Particular attention to precise analyzes of heat losses by thermal bridges should be taken into account when designing passive and zero-energy buildings in which the influence of thermal bridges may constitute more than 20% of the total heat demand.
PL
W artykule omówiono konsekwencje finansowe wynikające ze zmian wymagań dotyczących spełnienia zakładanych w Warunkach Technicznych poziomów charakterystyk energetycznych dla budynków wznoszonych od 2017 roku i planowanych na 2021 rok.
5
Content available remote Wilgotność ścian w budynkach z betonu komórkowego
6
Content available remote Kontrowersje wokół Warunków Technicznych. Czy to się opłaca?
PL
W artykule porównano polskie wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynków z wymaganiami innych krajów europejskich. Dokonano analizy opłacalności budowy trzech typowych projektów domów. Obliczono koszty związane ze spełnieniem wymagań stawianych budynkom według WT 2017 i WT 2021.
EN
The article compares the Polish requirements for energy efficiency of buildings and the requirements prevailing in other European countries. The profitability of building three typical house designs was reviewed. The costs of meeting the standards for buildings according to WT 2017 and WT 2021 were calculated.
EN
The article presents an analysis of buildings belonging the Department of Public Utilities and Housing in Zielona Góra. The research was based on a set of questions for building operators. The questionnaires consisted of 30 questions concerning general and detailed information about the buildings. In order to clearly present the results, this article includes data only about residential and residential-commercial buildings. Forty building built in different periods were selected for analysis.
8
Content available remote Autoklawizowany beton komórkowy – dzisiaj i jutro
PL
W referacie został przedstawiony stan wiedzy z zakresu technologii autoklawizowanego betonu komórkowego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i właściwości wyrobów. Wskazane zostały najkorzystniejsze kierunki jego wykorzystania w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Przedstawiono istotne aspekty stosowania ABK z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W końcowej części artykułu przedstawiono kierunki dalszego rozwoju technologii betonu komórkowego z punktu widzenia jego właściwości użytkowych i stosowania w budownictwie.
EN
Based on resent knowledge, the article present technology of autoclaved aerated concrete with information about his properties. Directions for use AAC also include in this article. Important aspects of the application of the AAC in the field of environmental protection and sustainable development are presented. The final part of the article presents directions for further development technology of the AAC, in the context of its properties and the construction industry.
PL
Wszystkie wyroby budowlane przed wprowadzeniem do obrotu podlegają procedurom oceny zgodności wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011. Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich charakterystyk jest przeprowadzana zgodnie z jednym z pięciu systemów określonych w tym rozporządzeniu. Wymagania dotyczące właściwości użytkowych zawarte są w normach zharmonizowanych, które określają system oceny i weryfikacji właściwości użytkowych dla danego wyrobu i wymagania związane z tym systemem. Normy te podlegają weryfikacji w pięcioletnich okresach. W prezentowanym artykule skonfrontowano aktualne wymagania dotyczące wprowadzania wyrobu do obrotu z wcześniej obowiązującymi.
EN
All constructions products before place on the market are subject to conformity assessment procedures resulting from Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council. Construction products must have a certain performance (essential characteristics) to allow designers/authorities to verify that construction works satisfy the Essential Requirements as regulated by each Member State in its territory. EU Commission invites CEN through mandates for specific product families to elaborate harmonized European standards for construction products. These standards are subject to verification in five-year periods. AVCP system (previously called „Attestation of Conformity”) foresees five systems defined in Directive. In this paper confronted current requirements for placing the product on the market with pre-existing.
PL
Materiały PCM charakteryzują się znacznie większą akumulacją cieplną niż powszechnie stosowane materiały budowlane. Akumulacja ciepła jest wynikiem nie tylko zwiększenia ich temperatury (ciepło właściwe), ale przede wszystkim jest związana z izotermiczną przemianą fazową (najczęściej topnieniem), charakteryzującą się dużym ciepłem przemiany, tzw. ciepłem utajonym. Materiały PCM pełniłyby w bloczkach ABK rolę akumulatorów ciepła lub chłodu, który pochłaniałby nadwyżki ciepła z różnych źródeł i uwalniał je do pomieszczenia w okresie występowania niskiej temperatury w otoczeniu. W ten sposób ograniczyłoby się wahania temperatury w pomieszczeniu, redukując je do zakresu zgodnego z wymaganiami komfortu cieplnego. W artykule przedstawiono zasadność stosowania materiałów zmiennofazowych PCM w produkcji autoklawizowanych betonów komórkowych ABK oraz wyniki badań wpływu zmiennej ilości materiałów zmiennofazowych PCM na właściwości betonu komórkowego. Badania właściwości betonu komórkowego prowadzono wg EN 771-4.
EN
The materials using PCM characterized by considerably higher the effective heat capacity than the commonly used construction materials. Heat accumulations is due not only to increase their temperature (heat capacity), but it’s connected with the isothermal phase change (most melting). It characterized by a heat of transformation, so, latent heat. PCM materials played a role in the AAC blocks heat or cold battery, which would consume surplus heat from various sources and released them into the room during periods of low temperature outside. In the way it reduces the fluctuations of the room temperature, reducing it the extent compatible with the requirements of thermal comfort. In the article the authors present research possibility of the use of phase change materials PCM to the production of autoclaved aerated concrete AAC. Research the influence of the changeable amount PCM on properties autoclaved aerated concrete will also stay in this paper. Research of properties autoclaved aerated concrete will be conducted according to EN 771-4.
PL
Przewodność cieplna λ autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) ma bardzo duże znaczenie, ponieważ jest to jeden z podstawowych materiałów do wykonywania ścian. Zależy od gęstości, zawartości wilgoci oraz składników użytych w procesie produkcji. W artykule przedstawiono badania wybranych właściwości fizykotechnicznych (gęstość, wytrzymałość na ściskanie, współczynnik przewodzenia ciepła λ, sorpcja wilgoci, paroprzepuszczalność oraz absorpcja wody) autoklawizowanego betonu komórkowego o gęstości 300 ÷ 700 kg/m3. Badania współczynnika przewodzenia ciepła próbek ABK przeprowadzono w stanie zawilgocenia od 0 do 20%.
EN
The thermal conductivity of AAC is very important because it is the one of a basic material for building walls. Thermal conductivity of AAC depends on its density, moisture content and components used in the production process.The article present selected physical properties of AAC (density, compressive strenght, thermal conductivity λ, sorption, water vapor permeability and water absorption) – densities in the range of 300 ÷ 700 kg/m3. Research of thermal conductivity AAC where done on the samples with moisture content from 0 to 20%.
EN
Coal fly ash, a by-product of coal combustion in thermal power plants, is one of the most complex and abundant of anthropogenic materials. For several years, fly ash has predominantly been used as a substitute for material in the construction industry, especially either as a raw material or as an additive in the cement industry all over the world. The wide implementation of low-NOx combustion technologies in pulverized coal combustion can lead to changes in fly ash properties, which may negatively affect its applicability to the production of building materials. In the study, brief characterization of current deNOx techniques, applied in power plants for efficient NOx reduction, is presented and possible alterations in fly ash utilization in concrete production are discussed.
PL
Popiół lotny z węgla, uboczny produkt spalania węgla w elektrowniach cieplnych, jest jednym z najbardziej złożonych i obfitych materiałów antropogenicznych. Od kilku lat popiół lotny jest stosowany głównie jako substytut materiału w przemyśle budowlanym, zwłaszcza jako surowiec lub domieszka w przemyśle cementowym na całym świecie. Powszechne wdrożenie technologii spalania pyłu węglowego przy niskiej emisji NOx może prowadzić do zmian właściwości popiołów lotnych, co może zaszkodzić ich przydatności do produkcji materiałów budowlanych. W pracy tej przedstawiono krótką charakterystykę współczesnych technik stosowanych w elektrowniach do skutecznej redukcji NOx oraz omówiono możliwe zmiany w wykorzystaniu lotnego popiołu w produkcji betonu.
PL
W artykule omówiono produkty hydratacji powstające w betonie komórkowym przy różnym prowadzeniu procesu autoklawizacji. Przedstawiono również badania, realizowane przez autorów, zależności wytrzymałości na ściskanie od ciśnienia maksymalnego nasyconej pary wodnej podczas autoklawizacji, wytrzymałości na ściskanie od czasu trwania fazy III dla tych samych ciśnień, składu fazowego od ciśnienia maksymalnego nasyconej pary wodnej podczas autoklawizacji oraz wytrzymałości na ściskanie od składu fazowego.
EN
The article discusses the hydration products formed in autoclaved aerated concrete under different autoclaving process conduct. It also presents the research conducted by authors, on dependency of the compressive strength on the maximum pressure saturated steam during autoclaving, the compressive strength of the duration of the third autoclaving phase for the same pressure values, the phase composition of the maximum pressure of saturated steam during the autoclaving and the strength compression of the phase composition.
15
PL
Oddziaływania dwutlenku węgla na efekt cieplarniany są jednym z głównych zagadnień związanych z ochroną środowiska. Dwutlenek węgla występuje w atmosferze ziemskiej przy standardowej temperaturze i ciśnieniu. Spalanie paliw kopalnych i wycinki lasów to główne działania człowieka, które przyczyniają się do wzrostu stężenia dwutlenku węgla na ziemi. Emitery dwutlenku węgla to naturalne gorące źródła, wulkany, gejzery i rośliny. Ponieważ globalne ocieplenie stało się jednym z najważniejszych problemów, podejmuje się prace badawcze mające na celu rozwój technologii, które będą wspierać redukcję stężenia CO2 w atmosferze. Większość badań związanych z karbonatyzacją ograniczają się do jego wpływu na korozję stali zbrojeniowej i przewidywania żywotności konstrukcji żelbetowych. W artykule przedstawiono badania mające na celu określenie potencjału sekwestracji CO2 dla różnych odmian betonów wraz ze szczegółową analizą tego procesu.
EN
The carbon dioxide impact on the greenhouse effect is one of the major topics related to environmental protection. Carbon dioxide occurs in the Earthatmosphere at standard temperature and pressure. Combustion of fossil fuels and forest felling are the major human activities which contribute to concentration of carbon dioxide in the Earth atmosphere. The natural carbon dioxide emitters include volcanoes, hot springs, geysers and plants. Since the global warming became one of the most important issues, it calls for development of technologies which will support the reduction of the CO2 concentration in the atmosphere. Most of studies related to the carbonation are limited to its effects on corrosion of steel reinforcements and service life prediction of reinforced concrete structures. The article objective consists on determining the CO2 sequestration potential for different varieties of concrete together with a detailed analysis of this process.
PL
W artykule skonfrontowano aktualne wymagania odnośnie wprowadzania wyrobu do obrotu z wcześniej obowiązującymi. Większość produkowanych prefabrykatów betonowych objęta jest systemami: 2+, 3, 4. W dalszej części artykułu przedstawiono wymagania związane z zasadami wprowadzania do obrotu na przykładzie niżej wymienionych elementów prefabrykowanych: nadproży i kanałów odwadniających (system 3), belek stropowych, płyt kanałowych, płyt zespolonych Filigran (system 2+), studni, rur (system 4).
20
Content available remote Absorpcja wody elementów murowych z ABK
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.