Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
One of the ways to decrease thermal conductivity is nano structurization. Cobalt triantimonide (CoSb3) samples with added indium or tellurium were prepared by the direct fusion technique from high purity elements. Ingots were pulverized and re-compacted to form electrodes. Then, the pulsed plasma in liquid (PPL) method was applied. All materials were consolidated using rapid spark plasma sintering (SPS). For the analysis, methods such as X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and scanning transmission electron microscopy (STEM) with a laser flash apparatus (LFA) were used. For density measurement, the Archimedes’ method was used. Electrical conductivity was measured using a standard four-wire method. The Seebeck coefficient was calculated to form measured Seebeck voltage in the sample placed in a temperature gradient. The preparation method allowed for obtaining CoSb3 nanomaterial with significantly lower thermal conductivity (10 Wm–1K–1 for pure CoSb3 and 3 Wm–1K–1 for the nanostructured sample in room temperature (RT)). The size of crystallites (from SEM observations) in the powders prepared was about 20 nm, joined into larger agglomerates. The Seebeck coefficient, α, was about –200μVK–1 in the case of both dopants, In and Te, in microsized material and about −400 μK−1 for the nanomaterial at RT. For pure CoSb3 , α was about 150 μVK−1 and it stood at −50 μVK−1 for nanomaterial at RT. In bulk nanomaterial samples, due to a decrease in electrical conductivity and inversion of the Seebeck coefficient, there was no increase in ZT values and the ZT for the nanosized material was below 0.02 in the measured temperature range, while for microsized In-doped sample it reached maximum ZT = 0.7 in (600K).
PL
Celem pracy było określenie wpływu składu fazowego podłoża Al2O3-TiO2 oraz dodatku złota na właściwości katalityczne w niskotemperaturowym utlenianiu CO. W artykule została przedstawiona charakterystyka fizykochemiczna otrzymanych podłoży i katalizatorów oraz wyniki badań katalitycznych. Nośniki katalityczne zostały otrzymane za pomocą metody zol-żel z wykorzystaniem alkoholanów Al(C3H7O)3 i Ti(C3H7O)4 dla otrzymania odpowiednich tlenków, w których stosunek molowy pierwiastków Al:Ti wynosił 0,75:0,25. Katalizatory złote zostały otrzymane poprzez naniesienie złota na podłoże w ilości 2% wag. metodą osadzania ze strącaniem. W celu sprawdzenia wpływu składu fazowego na aktywność katalityczną, otrzymane nośniki poddano kalcynacji w dwóch różnych temperaturach: 500 °C i 1350 °C. Pozwoliło to na otrzymanie założonych odmian polimorficznych tlenku glinu i ditlenku tytanu (γ-Al2O3, α-Al2O3, anatazu i rutylu), a następnie określenie właściwości katalitycznych wybranych faz w reakcji niskotemperaturowego utleniania CO. Otrzymane nośniki oraz katalizatory złote zostały scharakteryzowane za pomocą technik XRD, BET, SEM, analizy rozkładu wielkości cząstek, a także zostały poddane pomiarom aktywności katalitycznej. Najwyższą aktywność katalityczną wykazał układ Au/Al2O3-TiO2 o podłożu kalcynowanym w 500 °C, który osiągnął T90 w temperaturze 110 °C.
EN
The aim of this study was to determine the effect of the Al2O3-TiO2 support phase composition and the addition of gold on low-temperature catalytic oxidation of CO. In this paper, physicochemical properties of catalyst carriers in the system and related catalysts by gold are reported together with the results of catalytic measurements. The catalyst carriers were prepared with the sol-gel method using Al(C3H7O)3 and Ti(C3H7O)4 alkoxides to obtain the corresponding oxides wherein an Al:Ti molar ratio was 0.75:0.25. The catalysts by gold were prepared by depositing gold in a theoretical loading of Au 2 wt%, using the deposition-precipitation method. To examine the effect of the phase composition on the catalytic activity of the obtained samples, the carrier precursors were calcined at two different temperatures: 500 °C and 1350 °C. This made it possible to obtain the assumed polymorphs of alumina and titanium(IV) (γ-Al2O3, α-Al2O3, anatase and rutile), and then to determine the catalytic properties of the selected phase in the reaction of low temperature oxidation of CO. The prepared samples were characterized by XRD, BET, and SEM. Particle size distributions and catalytic activity were also measured. The highest catalytic activity showed the Au/Al2O3-TiO2 catalyst based on the support calcined at 500 °C, which achieved T90 at 110 °C.
3
Content available remote Niskotemperaturowe utlenianie CO na katalizatorach Au-Al2O3-Co3O4
PL
W artykule została przedstawiona charakterystyka fizykochemiczna oraz wyniki badań katalitycznych dla reakcji niskotemperaturowego utleniania CO na wybranych katalizatorach złotych naniesionych na γ-Al2O3, Co3O4 oraz Al2O3-Co3O4 (1:1 mol tlenku). Podłoża katalityczne zostały otrzymane za pomocą rozkładu termicznego aerozolu wodnego roztworu azotanów glinu i/lub kobaltu. Metoda termicznego rozkładu aerozolu soli pozwoliła na jednoetapową syntezę proszków o kulistych ziarnach i dużej homogeniczności składu. Na otrzymane podłoża zostało naniesione złoto za pomocą metody osadzania ze strącaniem w ilości 2% wag. Otrzymane nośniki oraz katalizatory złote zostały następnie scharakteryzowane za pomocą technik XRD, BET, SEM i analizy ziarnowej. Uzyskane materiały badano również pod kątem aktywności katalitycznej w reakcji niskotemperaturowego utleniania CO. Najwyższą aktywność katalityczną wykazał układ złoto/ tlenek kobaltu, który w temperaturze 148 °C osiągnął stopień konwersji równy 90%.
EN
In this paper, some physicochemical properties and results of catalytic measurements for low temperature CO oxidation of selected gold catalysts deposited on γ-Al2O3, Co3O4 and Al2O3-Co3O4 (1:1 molar ratio) were described. The catalytic supports were prepared with a spray pyrolysis method by using aqueous solutions of aluminium and cobalt nitrates. The spray pyrolysis method guarantees the one-stage synthesis of powders with spherical-shape of particles and high homogeneity of chemical composition. The gold particles were deposited on the supports in an amount of 2 wt%. The prepared samples were characterized by XRD, N2 adsorption, SEM, LALLS for particle size analysis, and with respect to catalytic activity in the reaction of low temperature CO oxidation. The highest activity showed Au/Co3O4 which had 90% CO conversion at 148 °C.
EN
MOx–Al2O3 (M = Mn, Cu) powders were synthesized by the spray pyrolysis process and then used as a support for Au/(Mn,Cu)Ox–Al2O3 catalysts preparation via the deposition–precipitation method. Gold catalysts on oxide supports were tested for oxidation of CO. The samples were characterized by means of X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) with energy–dispersive X–ray spectroscopy (EDS), and via determination of specific surface area by the BET method. The SEM results showed that all catalysts have a small-dimension circular shape of particles. Catalysts obtained with the spray-pyrolysis method were found to have great specific surface areas. Gold catalyst containing copper oxide on alumina is shown to be more active than manganese oxide on the same support.
PL
Wykorzystując proces pirolizy rozpyłowej zsyntezowano proszki MOx–Al2O3 (M = Mn, Cu), a następnie wykorzystano jako nośnik do otrzymania katalizatora Au/(Mn,Cu)Ox–Al2O3 metodą strącania-osadzania. Katalizatory ze złotem osadzonym na nośniku tlenkowym badano w przypadku utleniania CO. Próbki charakteryzowano za pomocą dyfrakcji promieniowania X (XRD), skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) wraz z rentgenowską spektroskopią z dyspersją energii (EDS) i drogą oznaczenia powierzchni właściwej metodą BET. Wyniki SEM ujawniły, że wszystkie katalizatory mają okrągły kształt drobnych cząstek. Katalizatory otrzymane metodą pirolizy rozpyłowej miały bardzo dużą powierzchnię właściwą. Katalizator ze złotem osadzonym na podłożu z tlenków miedzi i glinu okazał się bardziej aktywny w porównaniu do katalizatora wykorzystującego tlenek magnezu jako dodatek do tlenku glinu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.