Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań innowacyjnych konstrukcji uszczelnień krążników o minimalnym oporze ruchu i podwyższonym poziomie szczelności. W artykule przedstawiono możliwość poprawy stopnia szczelności przy równoczesnym obniżeniu oporu ruchu uszczelnień do krążników taśmociągów. Analizie poddano własne rozwiązania uszczelnień bezstykowych z samoczynnym odprowadzeniem czynnika do otoczenia, uszczelnień ferromagnetycznych i szczotkowych. Każda z omawianych konstrukcji jest jednostką całkowicie zintegrowaną, co umożliwia automatyzację procesu osadzania uszczelnienia w krążniku.
EN
A paper presents tests results of the innovative seals for idlers of the belt conveyors with the minimal frictional losses and enhanced tightness.
PL
Artykuł dotyczy wykorzystania numerycznych metod symulowania przepływu płynów jako narzędzia wspomagającego pracę konstruktora zaworów. W artykule skoncentrowano się na modelowaniu pracy zaworu balansowego przy pełnym otwarciu. Przedstawiono procedurę tworzenia modelu oraz wyniki obliczeń. Przeprowadzono proces weryfikacji wyników obliczeń numerycznych przez ich porównanie z wynikami badań eksperymentalnych.
EN
The article concerns the use of numerical methods for fluid flow simulation as a tool to support the work of valve designer. The paper focuses on work modelling at fully open balancing valve. The procedure to create the model and the results of calculations are presented. A process was carried out to verify the results of numerical calculations by comparing them with the results of experimental studies.
8
Content available Zużycie uszczelnień z PTFE w zaworze kulowym
PL
Zawór kulowy poddano badaniom, w których określono wielkość wycieku wewnętrznego w zależności od liczby cykli otwierania i zamykania elementu roboczego. Do określenia szczelności zaworu wykorzystano metodę detekcji helowej. Przy zamkniętym przepływie mierzono wyciek przy ciśnieniu helu od 0 do 1,6 MPa działającego na kulę w zaworze. Równocześnie określono chropowatość powierzchni kuli i uszczelnienia z PTFE przed badaniami i po wykonaniu 10000 cykli.
EN
The article presents the research results of leakage from ball valves. Leakage was measured for a new valve and after an assumed number of open/close cycles using the helium detection method. The roughness of a valve ball and cooperating sealing rings were measured after and before cycle tests. It was found that the leakage value increases with the increase of number of cycles. The research includes the analysis of chosen roughness parameters and their influence on leakage. It shows that the particles collected on the seals determined the roughness of ball. The proposed method of the investigation allowed the author to find that the wear process that caused the leakage increase from ball valve.
EN
This paper encompasses results of numerical flow analysis in the safety valve. Two cases of the adjusting ring design were taken into account. The characteristic of hydraulic force acting on the valve disc versus disc position was determined.
10
Content available remote The research of the fabric compensators exploitated in power stations
EN
A paper presents the test results of the materials for the fabric compensators making easy an estimation of their quality. It was found, that the fabrics characterize themselves with defined rate of anisotropy of the strength properties; this rate diminishes in the course of the compensators exploitation. Second indicator of the materials quality can be the width of the hysteresis loop as well as the stabilization time during fatigue tests. The fabric for the compensators should distinguish itself with narrow hysteresis loop and short time of stabilization of the loop width.
PL
W referacie przedstawiono wstępne wyniki badania elastomerowych uszczelnień wargowych poddanych napromieniowaniu jonami helu. Stwierdzono zmniejszenie oporu tarcia co najmniej o 15% w porównaniu z oporem tarcia uszczelnień niemodyfikowanych.
EN
Paper presents preliminary results of investigations of the modified oil lip seals by means of helium ionization. It was found that power consumption of modified seals was by 15% smaller than that of unmodified seals.
PL
Przyjęto, że zmniejszenie sztywności stycznej warstwy wierzchniej powierzchni gumy pozwoli zmniejszyć opór w czasie tarcia tej powierzchni o powierzchnię stalową. Wykonano próbki gumowe o różnej porowatości warstwy wierzchniej i przeprowadzono badania na maszynie wytrzymałościowej w warunkach smarowania i braku smarowania. Wyniki badań potwierdziły słuszność przyjętej tezy. Równolegle prowadzono prace nad modelowaniem porowatej warstwy wierzchniej gum. Opracowano model oraz wyznaczono zmianę wartości modułu sprężystości poprzecznej wraz ze zmianą porowatości.
EN
It was assumed that the decrease of tangential stiffness of rubber surface layer allows to reduce the torque during rubbing against the steel surface. There have been produced several rubber samples differing in layer porosity. Research was carried out on test rig with and without lubrication. Test results confirmed rightness of the thesis to be assumed. It was also carried out the study on modeling the rubber porous layer. At the same time the numerical model was prepared and the change of elasticity modulus depending on porosity was calculated.
13
Content available remote Friction and wear of elastomer seals
EN
The paper contains discussion of the influence of both friction and wear on the operation or the elastomer seals. Friction is critical factor not only in rotating or reciprocating seals but also in static seals. Its minimization cannot be achieved by means of improving lubrication since it can result in unacceptable leakage. There are shown means to lower deformation component of friction coeflicient as well as changc of adhesion component of friction for dry and lubricatcd surfaces.
PL
W artykule omówiono wpływ zarówno tarcia jak i zużycia na działanie uszczelnień elastomerowych. Tarcie należy traktować jako niezwykle ważny czynnik determinujący działanie nie tylko uszczelnień zespołów obrotowych i posuwisto-zwrotnych maszyn, ale również działanie uszczelnień spoczynkowych. Zmniejszenie współczynnika tarcia w uszczelnieniach ruchowych nie można przeprowadzić poprzez poprawę smarowania powierzchni trących, bowiem może to prowadzić do zwiększenia wycieku. W referacie przedstawiono sposoby obniżenia oporów ruchu uszczelnień elastomerowych poprzez zmniejszenie składowej deformacyjnej, jak i adhezyjnej współczynnika tarcia zarówno w warunkach smarowania granicznego/mieszanego, jak i braku smarowania.
PL
W artykule przedstawiono różne rozwiązania konstrukcyjne podpór hydraulicznych stosowanych w górnictwie. Omówiono działanie zaworów bezpieczeństwa stosowanych w hydraulicznych obudowach górniczych. Szczególną uwagę zwrócono na odpowiedni dobór cieczy roboczej i uwzględnienie jej jako elementu konstrukcyjnego układu.
EN
Different design solutions of hydraulic supports used in the mining industry were given in the paper. Operational principles of safety valves used in the powered roof supports were discussed. Special attention was paid to a proper selection of operational fluid and taking it to a design of the system.
PL
ABC – Pump Essentials.
EN
ABC techniki pompowej.
PL
Dokonano oceny krajowego rynku uszczelnień technicznych. Ocena obejmowała wybrane branże - hydraulikę i pneumatykę, technikę pompową, armaturę, przemysł chemiczny, motoryzację, energetykę. Scharakteryzowano krajowych producentów uszczelnień i wskazano na możliwości rozwoju.
EN
The home market for technical sealings has Bern evaluated. This evaluation has comprised the following branches: Hydraulocs and pneumatics pump technology, fittings, chemical industry, motorization and power engineering. The producers of sealings have been characterized and their development possibilities have been discussed.
PL
W referacie przedstawiono ocenę krajowego rynku uszczelnień technicznych, scharakteryzowano krajowych producentów uszczelnień oraz przedstawiono perspektywy rozwoju.
EN
The paper assesses the home market of technological seal, describes the home seal manufacturers and presents the development prospects.
PL
Wiadomo, że chropowatość powierzchni wału znacząco wpływa na zużycie krawędzi uszczelniającej elastomerowego uszczelnienia wargowego, na wysokość oporu tarcia oraz na poziom szczelności. Trwają intensywne prace nad ustaleniem optymalnej chropowatości powierzchni, optymalnej ze względu na opór tarcia oraz poziom szczelności. W niniejszej pracy przyjęto tezę, że należy tak kształtować mikropowierzchnię wału, aby pewna ilość oleju mogła być zaabsorbowana i utrzymywana w mikrowgłębieniach przez możliwie najdłuższy czas. Założono, że podczas postoju wału olej nie zostanie wyciśnięty przez wargę uszczelniającą z mikrowgłębień i w chwili ponownego uruchomienia wału olej ten będzie tworzył warstwę smarną na poszczególnych występach nierówności. W tym celu przyjęto specjalną procedurę badania pary ciernej wałuszczelnienie wargowe polegające na okresowym włączaniu i wyłączaniu wału. Czas pracy wału wyniósł 10 minut, po czym następował okres 10-minutowego postoju i tak na zmianę w okresie 40-godzinnego testu.
EN
At the beginning of the shaft motion it comes to the direct contact of the shaft surface irregularities with the sealing lip; it influences the power consumption and lip wear. One should from the shaft surface in such manner in order some oil quantity could be absorbed and kept in the micro-valleys through possibly longest period. Then build-up of the lubricating layer on particular irregularities will be possible at the initial moment of the shaft motion. Authors prepared indirect evaluation method of the shaft surface ability to absorb and preserve the oil; it relies on the periodical rotation (10 min.) and stand-by (10 min.) of the shaft. The total time of test amounted to 40 hours. It appeared, that depending on the shaft surface ability to absorb the oil as well as on the amplitude frequency distribution one could find the different wear rates of the sealing lip. There were presented recommended values of the roughness parameters ensuring low wear rate.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.