Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy cieplno-mechanicznej heterogenicznego paliwa rakietowego H2, ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczenia temperatury zeszklenia i mięknienia. Właściwości mechaniczne, takie jak dynamiczny moduł sprężystości (E’), dynamiczny moduł stratności (E’’) i tan(δ) zostały zmierzone przy użyciu aparatury NETZSCH DMA 242C w zakresie temperatur od -120°C do +80°C przy szybkości ogrzewania 2 K/min przy częstotliwości przyłożonej siły f = 1 Hz. Względną rozszerzalność termiczną oraz współczynnik liniowej rozszerzalności termicznej (CLTE) próbki H2 określono przy użyciu dylatometru NETZSCH DIL 402C w zakresie temperatur od 30°C do 80°C przy szybkości ogrzewania/chłodzenia wynoszącej 1 K/min. Właściwości termofizyczne, w tym przewodność cieplną, dyfuzyjność cieplną i ciepło właściwe, określono w zakresie temperatur od -20°C do +80°C, stosując aparat KD2 Pro.
EN
The article presents results of thermo-mechanical analysis of heterogeneous solid rocket propellant H2, with special attention devoted to determining the glass transition temperature and softening temperature. Mechanical properties such as storage modulus (E’), loss modulus (E’’) and tan(δ) were measured using NETZSCH DMA 242C analyzer within temperature range from -120°C to +80°C at 2 K/min of heating rate and frequency of applied force f = 1 Hz. Relative thermal expansion as well as the Coefficient of Linear Thermal Expansion (CLTE) of H2 sample were determined using NETZSCH DIL 402C dilatometer within temperature range from 30°C to 80°C at 1 K/min of heating/cooling rate. The thermophysical properties including thermal conductivity, thermal diffusivity, and specific heat were determined within temperature range from -20°C to +80°C using KD2 Pro apparatus.
EN
This paper presents the results of numerical simulations of non-stationary heat transfer in a 35 mm anti-air gun barrel cover made of composite materials. The cover protects the gun against weather conditions, including sea water effects, and serves as a protection against mechanical damage. It was assumed that heat coercion in this problem will be the heat condition reached by the material of the barrel with the cover removed, after firing three bursts of 7 shells each, 120 s after opening fire. It was assumed, that in the second 120, the gun crew installs the gun cover and at this point, the heating process begins, followed by cooling of the cover material. The problem of initial and boundary value in the barrel with a cover installed system was solved as a three-dimensional initial and boundary problem. The initial and boundary value model adopted for the coverless barrel and the calculation results for the first burst of seven shells was presented in paper [7]. To obtain the heat condition of the barrel in the second 120, it was necessary to perform calculations for the second and third bursts, and for the barrel cooling processes starting in the second 120. The calculations were performed with a finite element method in the COSMOS/M software [9]. The cover material temperature values obtained during the numerical simulation are well below the temperature of 387K, which could form the upper limit of the composite applicability temperature range.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych nieustalonego przewodzenia ciepła w osłonie lufy armaty przeciwlotniczej kalibru 35 mm wykonanej z materiałów kompozytowych. Osłona zabezpiecza armatę przed wpływem czynników atmosferycznych, w tym wody morskiej oraz stanowi ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Założono, że wymuszeniem cieplnym w tym zagadnieniu będzie stan cieplny osiągnięty przez materiał lufy ze zdjętą osłoną, po oddaniu trzech serii po 7 strzałów w każdej, po upływie 120 s od rozpoczęcia strzelania. Założono, że w 120. sekundzie obsługa armaty zakłada osłonę lufy i od tej chwili następuje proces nagrzewania się, a następnie chłodzenia materiału osłony. Zagadnienie wymiany ciepła w układzie lufa z nałożoną osłoną rozwiązano jako trójwymiarowe zadanie początkowo-brzegowe. Przyjęty model wymiany ciepła dla lufy nieosłoniętej i wyniki obliczeń dla pierwszej serii siedmiu strzałów autorzy przedstawili w pracy [7]. Do otrzymania stanu cieplnego lufy w 120. sekundzie konieczne było przeprowadzenie obliczeń dla drugiej i trzeciej serii strzałów, a także procesy chłodzenia lufy do 120. sekundy. Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych za pomocą programu COSMOS/M [9]. Wartości temperatury materiału osłony uzyskane podczas symulacji numerycznej mieszczą się znacznie poniżej temperatury 387 K, mogącej stanowić górną granicę zakresu temperaturowego stosowalności kompozytu.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów dynamicznych modułów: zachowawczego (E′), stratności (E″) oraz współczynnika tłumienia tanΔ = E″/E′ żywic epoksydowych: Epidian EP57 z utwardzaczem Z1 oraz L285 z utwardzaczem LH285. Wyznaczono doświadczalnie dla EP53, EP57 i L285 charakterystyki σ - ε (naprężenie – odkształcenie) przy pomocy klasycznej maszyny wytrzymałościowej HUANG TA HT-2402 (Tajwan) wyposażonej w ekstensometr. Do badań metodą dynamicznej analizy mechanicznej wykorzystano analizator DMA 242C firmy Netzsch (Niemcy) w trybie zginania dla próbki zamocowanej w uchwycie typu podwójny wspornik (ang. dual cantilever clamp). Zakres wartości temperatury, jaki przyjęto w programie DMA wynosił od (-)120°C do (+)110°C. Szybkość grzania ustawiono na 1 K/min, a częstotliwości f siły wymuszającej wybrano równe: 0,1, 1,0, 10 Hz. W oparciu o badania DMA, wyznaczono wartości temperatury zeszklenia Tg odpowiadające maksimum funkcji tanδ. Dla częstotliwości f = 1 Hz temperatura zeszklenia wyniosła Tg=76,7°C dla żywicy epoksydowej EP57, natomiast dla żywicy L285 otrzymano Tg = 87,2°C. Dodatkowo, znajomość wartości liczbowych temperatury odpowiadającej położeniu maksimum funkcji tanδ dla wybranych w programie DMA częstotliwości f siły wymuszającej pozwoliła określić wartości energii aktywacji niezbędnej do wystąpienia zeszklenia w badanych żywicach epoksydowych.
EN
In this paper results of the dynamic storage modulus (E′), the loss modulus (E″) and the damping parameter tanΔ = E″/E′ of epoxy resins: Epidian EP57 with hardener Z1 and L285 with hardener LH285 were presented. The stress-strain characteristics were determined experimentally for EP53, EP57 i L285 epoxy resins using classical testing machine HUANG TA HT-2402 equipped with an extensometer. The dynamic mechanical analysis method was applied for determining the dynamic modulus of the tested materials using the Netzsch DMA 242C analyzer equipped with dual cantilever clamp working in a mechanical mode of bending. The temperature range from (-)120°C up to (+)110°C was accepted for DMA testing. The heating rate was set to be 10 K/min and frequencies were selected as f = 0.1, 1.0 and 10.0 Hz. Based on DMA results the glass temperature of epoxy resins were determined from location of the damping parameter tanδ peaks. At frequency f = 1 Hz the glass temperature was equal to Tg = 76,7°C for epoxy resin EP57 and Tg = 87,2°C for L285. In addition to this, temperature of tanδ peaks at fixed values of the selected frequencies was the basis for determining of the energy activation of the glass transition for the tested epoxy resins.
EN
The paper presents the results of computer simulations of unidentified transient heat transfer in the wall of a 35 mm cannon barrel for a single shot and for a sequence of seven shots with a subsequent firing break. The cannon barrel was made of 32CrMoV12-28 steel. For the phenomenon modelling, it was assumed that the material of the barrel wall is uniform and the barrel’s inner surface does not feature a protective coating of galvanic chrome or a nitrided casing. Calculations were performed for two input data variants: (i) for constant values of thermophysical parameters and (ii) for a temperature-dependent specific heat. The barrel with an overall length of 3150 mm was divided into 6 zones. On the inner surface of the barrel in each zone there were assumed various values of heat flux density expressed as rectangular functions qi (t, rw, z ) = consti in the range from 0 to 10 ms (with the start of ti of the function qi shifted in the subsequent zones). The calculation time for a single shot was assumed as equal to 100 ms. The calculations were performed with a finite element method in COSMOS/M software.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych nieustalonego przewodzenia ciepła w ściance lufy armaty kalibru 35 mm dla pojedynczego strzału oraz dla sekwencji serii siedmiu strzałow i następującej po niej przerwy. Lufa armaty została wykonana ze stali 32CrMoV12-28. Modelując zjawisko, przyjęto założenie, że materiał ścianki lufy jest jednolity, a wewnętrzna powierzchnia lufy nie zawiera powłoki ochronnej w postaci warstwy chromu galwanicznego lub warstwy azotowanej. Obliczenia wykonano w dwoch wariantach danych wejściowych, tzn. przy stałych wartościach parametrow termofizycznych oraz gdy ciepło właściwe zależy od temperatury. Lufę o długości całkowitej 3150 mm podzielono na 6 stref. W każdej strefie, na powierzchni wewnętrznej lufy zadano inne wartości gęstości strumienia ciepła w postaci funkcji prostokątnych qi (t, rw, z) = consti w zakresie od 0 do 10 ms (z przesunięciem startu ti funkcji qi w kolejnych strefach). Czas obliczeń dla pojedynczego strzału założono rowny 100 ms. Obliczenia wykonano metodą elementow skończonych za pomocą programu COSMOS/M.
EN
The article presents dynamic mechanical analysis (DMA) for solid rocket propellants testing. Principles of operation and measured values are briefly described. The authors refer to the previous research of PTFE material and literature data providing information about proper experimental conditions and influence of measurement frequency, load amplitude, and heating rate on the results of DMA tests. The experimental results of solid double-base rocket propellant testing obtained on the Netzsch DMA 242 device are presented. Mechanical properties such as the dynamic storage modulus E´, the dynamic loss modulus E˝ and tan(δ) were measured within temperature range from (–120°C) to (+90°C) at the heating rate of 1 K/min. The test sample was subjected to a dual cantilever multi-frequency test. Special attention was paid to determination of the glass transition temperature of the tested propellant in reference to the NATO standardization agreement 4540 as well as influence of the measurement frequency on the glass transition.
PL
W artykule przedstawiono badanie dwubazowego paliwa rakietowego za pomocą dynamicznej analizy mechanicznej (DMA). Autorzy przytaczają wcześniejsze badania materiału PTFE oraz dane literaturowe w celu wyjaśnienia zasad działania urządzeń DMA, przedstawienia właściwych warunków prowadzenia badań. Wyjaśniony zostaje wpływ parametrów badawczych, takich jak szybkość ogrzewania/chłodzenia czy częstotliwość przyłożonej siły, na wyniki. Przedstawiono wyniki badań stałego dwubazowego paliwa rakietowego przeprowadzonych za pomocą urządzenia Netzsch DMA 242C. Dynamiczne właściwości mechaniczne takie jak moduł zachowawczy E´, moduł stratności E˝, oraz tangens kąta przesunięcia fazowego zostały zmierzone w zakresie temperatur od –120°Cdo +90°C, przy prędkości ogrzewania wynoszącej 1 K/min, dla sześciu wartości częstotliwości przyłożonej siły. Zastosowano uchwyty typu podwójny wspornik (ang. dual-cantilever). Szczególną uwagę poświęcono wyznaczeniu temperatury zeszklenia badanego paliwa w oparciu o porozumienie normalizacyjne STANAG 4540 oraz wpływu częstotliwości przyłożonej siły na wartość temperatury zeszklenia.
PL
W artykule przedstawiono sposób badania stałych paliw rakietowych metodą dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) w oparciu o porozumienie STANAG 4540. Scharakteryzowano metodę DMA oraz opisano prawidłowe warunki eksperymentu zalecane przez STANAG oraz instrukcje obsługi urządzenia. Próbka stałego dwubazowego paliwa rakietowego została zbadana za pomocą urządzenia Netzsch DMA 242C. Dynamiczne właściwości mechaniczne takie jak moduł zachowaw-czy (E’), moduł stratności (E”) oraz tgδ zostały zmierzone w zakresie temperatury od -120° C do +110° C, przy prędkości ogrzewania wynoszącej 1K/min. Zastosowano trzy częstotliwości uginania próbki wynoszące 0,1 Hz, 1 Hz oraz 10 Hz. Szczególną uwagę poświęcono określeniu temperatury zeszklenia badanego paliwa.
EN
The article describes dynamic mechanical analysis (DMA) test procedure of solid rocket propellants on the basis of STANAG Agreement 4540. DMA principle of operation and proper experimental conditions recommended by the STANAG and DMA manual are described. A sample of solid rocket propellant was tested by using Netzsch DMA 242C analyzer. Dynamic mechanical properties such as the storage modulus (E’), loss modulus (E”) and tanδ were measured within temperature range from -120° C to +110° C at heating rate of 1K/min. The sample was tested at three bending frequencies of 0.1, 1.0 and 10.0 Hz. Special attention was paid to the determination of tested propellant glass transition temperature.
EN
The paper presents results of Dynamic Mechanical Analysis (DMA) of double-base (DB) solid rocket propellant with special attention paid to determining the glass transition temperature. The presented experiments were carried out with the use of Netzsch DMA 242C analyzer with the dual cantilever operation mode. Advantages and drawbacks of the DMA method, measured values, as well as important characteristics of solid double-base rocket propellants were briefly described. Obtained values of the storage modulus E', the loss modulus E", and tand were represented in dependence on temperature. The glass transition temperature of the tested propellant was determined according to NATO standard 4540 [7] at the peak of the loss modulus curve.
PL
W artykule przedstawiono numeryczne obliczenia kompozycji materiałów: ścianka z betonu komórkowego, warstwa powietrza, warstwa styropianu. Wyniki obliczeń podano w postaci rozkładów temperatury oraz naprężeń i przemieszczeń w kierunku osi z wewnątrz kompozycji w chwili t =1800 s dwóch rodzajów styropianu: styropianu białego, tzn. styropianu Austrotherm biały (nazwa handlowa: EPS 042 FASSADA) oraz grafitowego, tzn. styropianu Austrotherm graf. (nazwa handlowa: FASSADA PREMIUM).
EN
In the paper there have been presented numerical calculations for the composition: wall made of cellular concrete, layer of air, layer of polystyrene. The results of calculations are given in the form of temperature distribution and stress and displacement in the axial direction z from the inside of the composition at t=1800s for two types of Polystyrene: white Polystyrene, ie. Austrotherm white Styrofoam (trade name: EPS 042 FASSADE) and graphite Polystyrene, ie. Austrotherm graph. Styrofoam (trade name: FASSADE premium).
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów temperatury powierzchni płyt styropianowych białych, tzn. ze styropianu Austrotherm biały (nazwa handlowa: EPS 042 FASSADA) oraz grafitowych, tzn. ze styropianu Austrotherm graf. (nazwa handlowa: FASSADA PREMIUM) poddanych ekspozycji promieniowania słonecznego.
EN
In the paper there have been presented results of measurements of surface temperature of Styrofoam boards, ie. Austrotherm white Styrofoam (trade name: EPS 042 FASSADE) and graphite, ie. Styrofoam Austrotherm graph. (trade name: FASSADE premium) subjected to exposure to the solar radiation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów temperatury powierzchni płyt styropianowych białych, tzn. ze styropianu Austrotherm biały (nazwa handlowa: EPS 042 FASSADA) oraz grafitowych, tzn. ze styropianu Austrotherm graf. (nazwa handlowa: FASSADA PREMIUM) poddanych nagrzewaniu lampą kwarcową, o charakterystyce widmowej promieniowania zbliżonej do charakterystyki Słońca [1].
EN
In the paper there have been presented results of investigations of surface temperature of Styrofoam boards, ie. Austrotherm white Styrofoam (trade name: EPS 042 FASSADE) and graphite, ie. Styrofoam Austrotherm graph. (trade name: FASSADE premium) undergoing heating quartz lamp with a spectral radiation characteristics similar to the characteristics of the Sun[l].
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań stałego dwubazowego paliwa rakietowego za pomocą dynamicznej analizy mechanicznej (DMA). Autorzy wykonali badania właściwości mechanicznych takich jak dynamiczny moduł zachowawczy (E'), dynamiczny moduł stratności (E'') oraz tanδ (E''/E'). Ich charakterystyki temperaturowe zostały wyznaczone za pomocą urządzenia Netzsch DMA 242C w zakresie temperatury od -120°C do +90°C przy szybkości ogrzewania wynoszącej 1K/min lub 2K/min. Próbka zamocowana była w uchwytach typu podwójny wspornik (dual-cantilever) i poddana obciążeniom o częstotliwości 1Hz. Szczególną uwagę poświęcono właściwemu doborowi parametrów i wymiarów próbki w celu otrzymania prawidłowych wyników badań DMA. Dla potwierdzenia wyników badań DMA jako materiał referencyjny przebadano PTFE (teflon) i porównano z wynikami literaturowymi.
EN
The paper presents results of Dynamic Mechanical Analysis (DMA) of solid double-base rocket propellant. The authors investigated mechanical properties such as dynamic storage modulus (E'), dynamic loss modulus (E'') and tanδ (E''/E').Their temperature characteristics were measured with the use of Netzsch DMA 242C analyzer within temperature range from -120°C up to +90°C at 1K/min or 2K/min of heating rate, respectively. The sample was fixed in dual cantilever and subjected to 1Hz testing loads. Special attention was paid to the problem of proper selection of parameters of the analyzer as well as sample dimensions which were essential to obtain correct DMA results. To validate the results of DMA measurement polytetrafluoroethylene (PTFE) was tested as a reference material and compared with literature data.
EN
This paper presents an inverse approach to estimate the heat transfer coefficients on the inner and the outer sides of a cylindrical shield made of R35 steel containing a gas-dynamic control block of a 122 mm medium-range missile during the combustion of propulsion charge in a correction engine. The specific heat and the thermal diffusivity of R35 steel was experimentally determined using both Netzsch DSC 404F1 Pegasus and LFA 427 measuring devices, respectively. The obtained temperature characteristics of the thermo-physical parameters of cylindrical shield materials were then used to calculate the temperature field concerning the main problem. The inverse problem based on the parameter estimation method using Levenberg–Marquardt optimization procedure was applied to find the unknown heat transfer coefficients. To solve the inverse problem the temperature histories at some locations of the cylindrical shield were known from the experiment. For this purpose a test measuring stand was built and during the combustion process of the propulsion charge inside the cylindrical shield containing the correction engine the temperature distribution on the outer surface of the cylindrical shield was recorded by means of a high-speed infrared camera (PhantomV210). A two-dimensional axial-symmetric nonlinear heat conduction model which takes into account the heat loss due to convection and radiation was solved using the Finite Volume Method (FVM). It was found that the assumption of fixed heat transfer coefficients on both sides of the cylindrical shield was sufficient enough to achieve a satisfactory compliance between the measured and the calculated temperature histories at the same location.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów efektu redukcji przewodności cieplnej k(l) dla małych grubości warstw l w polistyrenie ekspandowanym, czyli styropianie (EPS). Do badań wybrano styropian grafitowy firmy Arbet (Polska) o gęstości 14,5 kgźm-3. Badania wykonano w aparacie płytowym Fox 314 przy czarnych oraz błyszczących brzegach próbki. Czarne brzegi próbki zapewnia przyrząd pomiarowy. Błyszczące brzegi próbki uzyskano poprzez obłożenie każdej próbki folią aluminiową. Badania mają istotne znaczenie w praktyce, ponieważ styropian grafitowy jest obecnie popularnym materiałem do izolacji cieplnej stosowanym w budownictwie. Wyniki pomiarów k(l) styropianu grafitowego porównano z podobnymi badaniami wykonanymi przez autorów niniejszego artykułu dla styropianu w kropki firmy Termoorganika (Polska) [1].
EN
In the paper there have been presented results of investigations of thermal conductivity reduction effect k(l) for small thicknesses of layers l in expanded polystyrene, i.e. styrofoam (EPS). Styrofoam used in the measurement was the graphite styrofoam produced by Arbet (Polska) of density 14.6 kg*m-3. The measurements were carried out in plate apparatus Fox 314 with black and shining sample's edges. Black edges were provided by the apparatus. Shining edges were obtained by covering each sample with a tin aluminium foil. The investigations have crucial meaning in practice as the styrofoam is a popular material used in building industry for thermal insulations.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów efektu redukcji przewodności cieplnej k(l) dla małych grubości warstw l w polistyrenie ekspandowanym, czyli styropianie (EPS). Do badań wybrano styropian grafitowy firmy Arbet (Polska) o gęstości 14,5 kgźm-3. Badania wykonano w aparacie płytowym Fox 314 przy czarnych oraz błyszczących brzegach próbki. Czarne brzegi próbki zapewnia przyrząd pomiarowy. Błyszczące brzegi próbki uzyskano poprzez obłożenie każdej próbki folią aluminiową. Badania mają istotne znaczenie w praktyce, ponieważ styropian grafitowy jest obecnie popularnym materiałem do izolacji cieplnej stosowanym w budownictwie. Wyniki pomiarów k(l) styropianu grafitowego porównano z podobnymi badaniami wykonanymi przez autorów niniejszego artykułu dla styropianu w kropki firmy Termoorganika (Polska) [1].
EN
In the paper there have been presented results of investigations of thermal conductivity reduction effect k(l) for small thicknesses of layers l in expanded polystyrene, i.e. styrofoam (EPS). Styrofoam used in the measurement was the graphite styrofoam produced by Arbet (Polska) of density 14.6 kg*m-3. The measurements were carried out in plate apparatus Fox 314 with black and shining sample's edges. Black edges were provided by the apparatus. Shining edges were obtained by covering each sample with a tin aluminium foil. The investigations have crucial meaning in practice as the styrofoam is a popular material used in building industry for thermal insulations.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów efektu redukcji przewodności cieplnej k(l) dla małych grubości warstw l w polistyrenie ekspandowanym, czyli styropianie (EPS). Do badań wybrano styropian biały w kropki firmy Termoorganika (Polska) oraz styropian grafitowy firmy Arbet (Polska). Badania wykonano w aparacie płytowym Fox 314 firmy LaserComp (USA) dla grubości próbek l od około 10 do ok. 100 mm, przy czarnych (ε = 1) oraz błyszczących (ε = 0,04) brzegach próbki w zakresie temperatury od 0 do 50°C. W artykule wykazano znaczący udział wymiany ciepła przez promieniowanie w styropianie białym w kropki. Dodanie grafitu do perełek EPS w znaczący sposób redukuje udział wymiany ciepła przez promieniowanie w styropianie grafitowym.
EN
In the paper results of investigations of thermal conductivity reduction effect k(l) for small thicknesses of layers l in expanded polystyrene (EPS), i.e. styrofoam are presented. White styrofoam in dots manufactured by Termoorganika (Poland) and graphite styrofoam manufactured by Austrotherm (Poland) were selected for investigations. The measurements were carried out in plate apparatus Fox 314 (made by LaserComp, USA) for samples with a thickness l of from about 10 mm to about 100 mm, with black (ε = 1) and shining (ε = 0.04) sample's edges in the range of temperature from 0°C to 50°C. The study showed a significant share of heat transfer by radiation in white styrofoam in dots. Furthermore, the addition of graphite to the EPS beads significantly reduces contribution of heat transfer by radiation in graphite styrofoam.
EN
In this paper both experimental and numerical studies of heat transfer in thermally activated batteries deriving from chemical sources of electric currents are considered. These batteries are used to supply special devices in the army, i.e. Missiles, rockets and they are characterized by the activation time from 0.1 s to several seconds with an effective working time from seconds, to tens of minutes [1]. The heat being generated during their work inside the battery causes a temperature increase of up to 873 K. In the frame of this work both experimental and numerical investigations of temperature distribution on the outer surface of the thermally activated battery BTR-03, as well as the heat flux distribution were carried out [8]. Comparing the temperature histories at several points on the outer surface of the battery BTR-03, obtained from experiment and calculated numerically allowed to validate the numerical model of heat transfer in the battery.
PL
Artykuł stanowi uzupełnienie obliczeń zilustrowanych i omówionych w pracy [10]. Przedstawiono tam wstępne obliczenia numeryczne nieustalonego przewodzenia ciepła w niechłodzonej dyszy silnika rakietowego przeciwlotniczej rakiety krótkiego zasięgu, którego czas pracy wynosił około 3 s. Obliczenia wykonano dla dyszy wykonanej ze stali węglowej St 45, w której w przekroju krytycznym umieszczono wkładkę z grafitu 7087 (tzw. 7087 graphite) o anizotropowym przewodnictwie cieplnym i temperaturze topnienia przewyższającej 3800 K [1]. Przedmiotem analizy prezentowanego artykułu jest nowa konstrukcja wkładki. Wkładkę wycięto tak, by w kierunku osi r uzyskać minimalną przewodność cieplną. Obliczenia numeryczne wykonano za pomocą programu Cosmos/M. Wyniki obliczeń podano w postaci rozkładu izoterm w kolejnych przedziałach czasu w części korpusu dyszy przylegającej do przekroju minimalnego oraz zilustrowano zależnościami temperatury oraz gęstości strumienia ciepła w funkcji czasu w wybranych węzłach siatki elementów, tzn. Ti (t) oraz qi (t).
EN
The paper is a complement to the calculations illustrated and described in the Military University of Technology Bulletin, in the paper [10]. The initial numerical calculations of non-stationary heat transfer in non-cooled short-range anti-aircraft missile rocket engine nozzle are presented. The calculations were performed for the nozzle of carbon steel St 45, which contained graphite insert of graphite 7087 of anisotropic heat transfer and melting point of more than 3800K placed in critical section [1]. New element of the paper is the method of cutting out the insert. This time the insert was cut out in such a way that a minimum thermal conductivity in the direction of r - axis is obtained. Engine operation time was around 3 seconds. Numerical calculations were carried out using program COSMOS/M. Calculation results were given in the form of distribution of isotherms in successive intervals in the nozzle body part adjacent to minimum section and illustrated with temperature and heat flux density dependencies on time in chosen knots of numerical networks, i.e. Ti (t) and qi (t).
PL
W pracy wykorzystano zmodyfikowaną metodę chwilowego źródła ciepła oraz współczynnikową metodę odwrotną do jednoczesnej estymacji przewodności cieplnej ? oraz ciepła właściwego cp materiałów izolacyjnych takich jak polimetakrylan metylu (PMMA) oraz politetrafluoroetylen (PTFE) w czasie jednego pomiaru. W procesie wyznaczania poszukiwanych parametrów termofizycznych bazowano na symulacyjnych i rzeczywistych sygnałach pomiarowych, przedstawiających nadwyżkę temperatury ?m(t) w odległości H od chwilowego źródła ciepła. Uzyskane wyniki estymacji parametrów termofizycznych PMMA i PTFE porównano z wynikami referencyjnymi dostępnymi w literaturze.
EN
A modified heat pulse method and an inverse coefficient technique is presented for simultaneous estimation of: the thermal conductivity ? and the specific heat cp of insulation materials such as polymethyl methacrylate (PMMA) and polytetrafluoroethylene (PTFE) during single measurement. Thermophysical parameter estimation process was based on simulated and real measurement signals, which shows temperature excess ?m(t) at the back face of the sample. The paper presents the estimation results for PMMA and PTFE compared with reference values from literature.
EN
This work presents the results of study of fillers addition influence on selected properties of polyurethane/polystyrene porous composite. The porous materials based on water blown rigid polyurethane foam (RPURF) matrix containing thermoplastic expandable polystyrene (EPS) beads as the fillers were obtained. In RPURF-EPS composites, the EPS beads were expanded after heating above the glass transition temperature of EPS and vaporing EPS gas incorporated inside, by using the heat of exothermic reaction of polyol with isocyanate. The thermal conductivity, compressive strength, core apparent density and dimensional stability of new materials were investigated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu dodatku napełniacza na wybrane właściwości porowatego kompozytu poliuretanowo-polistyrenowego (RPURF-EPS). W otrzymanym kompozycie spieniany wodą poliuretan (RPURF) stanowił matrycę, natomiast napełniaczem były zdolne do ekspandowania perełki polistyrenu (EPS). Zawarte w mieszaninie perełki EPS pod wpływem ciepła egzotermicznej reakcji poliolu i izocyjanianu zostały ogrzane do temperatury ich zeszklenia i ekspandowały na skutek odparowania poroforu zawartego w ich wnętrzu. Wykonano oznaczenia właściwości użytkowych otrzymanych materiałów tj. współczynnika przewodzenia ciepła, wytrzymałości na ściskanie, gęstości pozornej oraz stabilności wymiarowej.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.