Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A study was performed aimed at evaluating the method of sample grinding and its effect on the results of the analysis using the method of near infrared spectrometry. The object of the analysis was feed materials commonly used in animal feed manufacturing, such as cereal grain, wheat bran and high-protein materials (soybean meal). We also tested feed mixtures for poultry and pigs. Laboratory samples were ground on three milling devices – with the sieve of 1.0 mm or 0.5 mm, and a disc mill with minimum working aperture. The content of nutrients was analyzed with the help of the InfraXact spectrophotometer scanning within the range of 770–2,500 nm. The analyses revealed that within the range applied the method is resistant to the diversified granulometric composition of the samples. However, excessive grinding of the research material should be avoided (a sieve of 0.5 mm) during analyzing water, due to potential overheating of the sample which could lead to partial evaporation of the component.
PL
Wykonano badanie skuteczności mieszania mieszarki poziomej łopatowej przeznaczonej zarówno do produkcji mieszanek pełnoporcjowych, jak i uzupełniających. Celem pracy była ocena jakości mieszania mieszarki łopatowej w warunkach uwzględniających składową zmienności metody oznaczania składnika kluczowego (cynku). Jako wsad testowy zastosowano mieszaninę 1000kg śruty pszennej i tlenku cynku o masie 0,1kg oraz 0,01kg, co odpowiada dokładności mieszania na poziomie odpowiednio 1:10 000 i 1:100 000. Badanie wykonano w dwóch etapach. W pierwszym, po każdym z trzech kroków mieszania (120s, 180s i 240s), pobierano próbkę seryjną składającą się z 10 próbek pierwotnych. W drugim etapie pobrano próbkę seryjną po 180s mieszania. Obliczona niejednorodność badanego składnika nieobciążona zmiennością metody analitycznej zawierała się w przedziale od 2,39% do 4,52%, a tolerancja techniczna od 4,78% do 9,04%. Według rozporządzenia (Rozporządzenie Komisji UE, 2010) dopuszczalna tolerancja techniczna Th dla zawartości Zn w zakresie 1-500mg·kg-1 wynosi 20% - mieszarka spełniła wymagania prawne.
EN
Investigation of the efficiency of mixing of a horizontal blade mixer for both production of full portion mixtures as well as complimentary mixtures was carried out. The objective of the paper was to assess the quality of mixing of a blade mixer in conditions including a constituent variability of a key element marking method (zinc). Mixture of 1 000 kilo of a wheat meal and zinc oxide of the mass of 0,2 kilo and 0,01 kilo were used as a test batch, which reflects precision of mixing on the level of respectively 1:10 000 and 1:100 000. The test was carried out in two stages. In the first stage, after each of three stages of mixing (120s, 180s and 240s) a test sample composed of 10 primary samples was collected. After the second stage, a test sample after 180 s of mixing was collected. Calculated inhomogeneity of the tested component not loaded with variability of the analytical method was within the range from 2,39% to 4,52% and technical tolerance from 4,78% to 9,04%. According to the regulation (Regulation of EU Commission 2010) acceptable technical toleration Th for the content of Zn within 1-500 mg·kg-1 is 20% - a mixer met legal requirements.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań kompetencji urzędowych laboratoriów w zakresie oceny stopnia wymieszania makro- i mikroskładników w produktach paszowych. Wszystkie laboratoria potwierdziły odpowiednią homogeniczność mieszanek paszowych zgodną z wymaganiami. Dysponując danymi uzyskanymi od 11 uczestników potwierdzono także zgodność wyników cynku, miedzi i wapnia w badanych mieszankach z deklaracją producenta w zakresie 50-400 mg*kg-1 dla cynku; 13-55 mg*kg-1 dla miedzi oraz 8-35 g*kg-1 dla wapnia. W przypadku analizy wapnia w mieszance nr 1 deklarowana zawartość była niższa o 17% w porównaniu do średniej wartości obliczonej z wyników uzyskanych przez wszystkie laboratoria.
EN
The work presents the results of competency testing for official laboratories as regards evaluating the degree of intermixing macro- and microingredients in feed products. All laboratories confirmed proper homogeneity of feed mixes, consistent with applicable requirements. On the basis of data acquired from 11 participants, the researchers also confirmed conformity of the results obtained for zinc, copper and calcium in the examined mixes with manufacturer's declaration within range: 50-400 mg*kg-1 for zinc; 13-55 mg*kg-1 for copper, and 8-35 g*kg-1 for calcium. In case of calcium analysis in mix no. 1, declared content was 17% lower compared to mean value calculated using the results obtained by all laboratories.
PL
W pracy przedstawiono badanie zanieczyszczeń krzyżowych przeprowadzone w warunkach produkcji "on-time" przemysłowej wytwórni mieszanek paszowych. Jako składniki wskaźnikowe wykorzystano mikrotrasery (Microtracer RedTM, BlueTM) wprowadzane do mieszanek tzw. "zanieczyszczonych". Wykazano występowanie zjawiska przeniesienia mikrowskaźników pomiędzy mieszankami na poziomie od 13% w przypadku pierwszej mieszanki "zbierającej", do poziomu 3,6% dla trzeciej mieszanki zbierającej (w zależności od zastosowanego wskaźnika i mieszanek "zbierających").
EN
The paper presents examination of cross fouling carried out in "on-time" production conditions at industrial feed mix production plant. Microtracers (RedTM, BlueTM) added to the so-called "impure" mixes were used as tracer components. The research proved occurrence of microtracer transfer effect between mixes, reaching 13% in case of first "collecting" mix, and 3.6% for third "collecting" mix (depending on employed tracer and "collecting" mixes).
PL
W pracy przedstawiono badania efektywności granulowania mieszanek paszowych, do których, przed procesem wprowadzano różne ilości całych ziaren pszenicy lub zastępowano śrutę pszenną ziarnami nierozdrobnionymi. Przeprowadzone testy nie wykazały istotnego wzrostu jednostkowego zapotrzebowania energii oraz pogorszenia się parametrów jakościowych granulatu wraz ze zwiększaniem się udziału całych ziarniaków. Granulowanie drobiowych mieszanek paszowych, w przypadku określonych grup wiekowych, z zawartością całych ziaren zbóż daje potencjalne możliwości ograniczenia masy rozdrabnianych surowców. Wiąże się to ze znacznym zmniejszeniem kosztów wytwarzania mieszanek paszowych.
EN
The study presents an analysis of effectiveness of granulation of fodder mixes in which different quantities of whole wheat grains were added before the process or ground wheat was replaced with non-ground grains. The tests did not show an important increase of unit energy demand and a worsening of qualitative parameters of the granulated product along the increase of the share of whole grains. Granulation of fodder mixes for poultry, in the case of particular age groups, with the content of whole corn grains gives a potential possibility to limit the mass of pulverised products. This involves a considerable decrease of fodder mixes production costs.
6
Content available Metody oceny homogenności mieszanek paszowych
PL
W pracy przedstawiono dwie metody oceny jednorodności mieszanek paszowych, które można wykorzystywać dla doraźnej kontroli procesu technologicznego oraz w nadzorze paszowym. Cechują się niskimi kosztami i łatwością wykonania. Obliczane parametry jakościowe, uzyskane za pomocą metody wskaźnikowej, sugerowały niższy poziom homogenności mieszanki w porównaniu z metodą węglanową. W praktyce paszowej, ocenę jakości mieszanek paszowych, pod względem jednorodności, należy przeprowadzać, co najmniej dwiema metodami.
EN
Paper presented two methods of evaluating the homogeneity of feed mixtures which may be applied to immediate control of technological process and feed supervision. The methods are characterized by low costs and simple procedure. Calculated quality parameters, available by means of indicatory method, suggested lower level of the mixture homogeneity in comparison to carbonate method. In feed manufacturing practice the quality of feed mixtures in respect of their homogeneity should be evaluated at least by two methods.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.