Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem badań było opracowanie optymalnych warunków usuwania związków biogennych ze ścieków poprzez strącanie ich w postaci fosforanu amonowo-magnezowego (struwitu). Przeanalizowano wpływ parametrów odcieków pofermentacyjnych (stężenie ortofosforanów i azotu amonowego, pH) na ilość otrzymanego produktu oraz rozmiar kryształów. Z przeprowadzonych badań wynika, że proces strą- cania struwitu wymaga co najmniej dwukrotnego nadmiaru stężenia molowego azotu amonowego w stosunku do stężenia fosforu. Wydajność strącania struwitu przy stężeniach fosforanów mniejszych niż 500 mg/l wymaga korekty pH do wartości 9,5. Stężenia fosforanów przekraczające 1000 mg/l pozwalają osiągnąć 80-procentową wydajność procesu przy pH = 8 oraz 90-procentową przy pH = 9,5.
EN
The aim of this study was to estimate the optimal conditions for nutrient removal from the wastewater effluent by the magnesium ammonium phosphate (struvite) precipitation. The influence of the leachate parameters (phosphate and ammonium concentration, pH) on the reaction and struvite crystals precipitation efficiency was investigated. The study shows that the process of precipitation of struvite requires at least twofold excess molar concentration of ammonia nitrogen in relation to the concentration of phosphorous. Precipitation yield of struvite at phosphate concentrations less than 500 mg/l requires adjustment of pH to 9.5. Phosphate concentration higher than 1000 mg/l allows to achieve 80% yield of the process at pH = 8 and 90% at pH = 9.5.
2
Content available remote Ocena wpływu acetonocyjanohydryny na rozwój mikroorganizmów w osadzie czynnym
PL
Acetonocyjanohydryna jest ciekłą niebezpieczną substancją chemiczną przewożoną luzem statkami przez polskie obszary morskie. Należy do kategorii MARPOL Y – oznacza to, że jej zrzucenie do morza ze zbiorników (w wyniku ich mycia lub usuwania balastu) stanowi zagrożenie dla zasobów morskich. Celem pracy była ocena wpływu acetonocyjanohydryny na rozwój mikroorganizmów w osadzie czynnym. Badania wykonano z wykorzystaniem osadu czynnego pochodzącego z biologicznej oczyszczalni ścieków. Ocenę przeprowadzono za pomocą testów respirometrycznych. Wyniki testu wykazały, że substancja zawierająca łatwo przyswajalne źródła węgla, benzoesan sodu o stężeniu 2,5 mg/dm3 , powoduje 53-procentowy wzrost aktywności oddechowej mikroorganizmów osadu czynnego. Natomiast acetonocyjanohydryna w stężeniu 2,5 mg/dm3 wykazuje 29,5-procentową inhibicję wzrostu mikroorganizmów. Tym samym test wykazał, że acetonocyjanohydryna nie stanowi przyswajalnego źródła węgla dla mikroorganizmów osadu czynnego.
EN
Acetone cyanohydrin is a noxious liquid substance carried in bulk by Polish marine areas. This is the substance of MARPOL category Y which, if discharged into the sea from tank cleaning or deballasting operations, is deemed to present a hazard to either marine resources or human health. The aim of the work was to assess the inluencet of acetone cyanohydrin on the growth of microorganisms in activated sludge. Activated sludge was taken from biological wastewater treatment plant. Evaluation was carried out using respirometric assays. Test resultsshowed that the adiition ofsodium benzoate (at a concentration of 2,5 mg/dm3 ) into activate sludge shows causes a 53% increase in respiratory activity of activated sludge. Acetone cyanohydrin at the same concentration causes 29,5% inhibition of growth of microorganisms as compared to the control sample. Thus, the test showed that the acetone cyanohydrin does not constitute a assimilable carbon source for the microorganisms of the activated sludge.
EN
The work concerns the evaluation of the possibility of using laser diffraction analyzer to determine changes in the distribution of sludge floc size in the presence of anionic surfactant. As a model of surfactant linear alkylbenzene sulphonate (LAS) was used. Different concentrations: 10, 100 and 200 mg/dm3 of LAS was applied. The granulometric analysis showed that the pure activated sludge was composed of particles with a size of 1 m to 2 mm. The largest and fastest changes in the distribution of sludge floc size after the addition of a surfactant at a concentration of 100 mg/dm3 were observed. The flocs with a diameter above 0.8 mm disappear and the average diameter over volume of particles decrease from 0.29 to 0.19 mm. Doubling the dose of surfactant causes the flocs aggregation. The sludge flocs capability for break-up and aggregation is not proportional to the concentration of LAS. Addition of LAS to the sludge results in decrease of the sludge volume index. This study showed that granulometric measurement may help to estimate an impact of chemical substances contained in wastewater on activated sludge.
PL
Praca dotyczy oceny możliwości wykorzystania analizatora dyfrakcji laserowej do określenia zmian w dystrybucji rozmiarów kłaczków osadu czynnego w obecności surfaktantu anionowego. Jako model surfaktantu, zastosowano liniowy alkilobenzenosulfonian sodu (LAS). W przeprowadzonych badaniach użyto różnych stężeń wyjściowych surfaktantu: 10, 100 i 200 mg/dm3. Analiza granulometryczna osadu wykazała, że rozmiar cząstek osadu mieści się w zakresie od 1 m do 2 mm. Największe i najszybsze zmiany w rozkładzie wielkości kłaczków osadu zaobserwowano po dodaniu surfaktantu o stężeniu 100 mg/dm3. Zanikły kłaczki o średnicy powyżej 0,8 mm, a średnia średnica kłaczków zmalała z 0,29 do 0,19 mm. Podwojenie dawki surfaktantu powoduje agregację kłaczków. Stopień rozdrobnienia bądź aglomeracji kłaczków pod wpływem LAS nie jest wprost proporcjonalny do stężenia surfaktantu. Dodatek LAS do osadu czynnego skutkuje spadkiem indeksu wagowo-objętościowego Przeprowadzone badania wykazały, że analiza granulometryczna może być stosowana jako metoda ułatwiająca oszacowanie wpływu związków chemicznych zawartych w ściekach na osad czynny.
PL
Wyniki badań wpływu anionowego surfaktantu LAS na mobilność frakcji fosforu w osadzie czynnym. Frakcja związana z substancją organiczną i frakcja związana z żelazem jako pełniące podstawową rolę w procesie uwalniania fosforu do cieczy nadosadowej w warunkach beztlenowych.
EN
Results of the anionic surfactant LAS influence on the phosphorus fraction mobility influence in activated sludge. The phosphorus fraction associated with organic matter as well as with iron bound too as the most important here. Decreasing of 12% phosphorus storage capacity as the main consequence of the LAS addition.
EN
The paper presents the potential benefits of modification of the control system of wastewater treatment in the "Swarzewo" Municipal Sewage Treatment Plant. Currently, process control is based on the determined filling level of the reactor and wastewater aeration time, regardless the concentration of pollutants in the inflow. It results in insufficient degree of removal of nitrogen compounds from wastewater aeration and unnecessary aeration of wastewater already treated. It generates additional costs because of exceeded energy consumption and environmental fees as well. The plant energy balance can be improved by supporting the existing technology by analysis of key parameters of wastewater treatment. Due to the fact that the oxidation of nitrogen compounds is the longest process of sewage mineralization, that parameter can be used as an indicator of the necessary treatment time determination. The treatment plant control system based on the content of ammonium and nitrate allows to reduce 13,3% of the blower's energy consumption and to achieve stabilization of the outflow parameters of the treatment plant.
PL
Utrzymanie higieny linii produkcyjnych przemysłu spożywczego wiąże się z koniecznością stosowania surfaktantów, które przedostając się do kanalizacji utrudniają pracę oczyszczalni, powodują pienienie się ścieków oraz zmianę morfologii kłaczków osadu czynnego. Niniejsza praca przedstawia metodę umożliwiającą 85-95% redukcję ładunku surfaktantów anionowo czynnych w ściekach przy wykorzystaniu osadu nadmiernego, stanowiącego odpad w biologicznej oczyszczalni ścieków.
EN
Maintenance of appropriate hygiene level in food industry requires the usage of surfactants, which subsequently enter a sewage network and disturb functioning of wastewater treatment plants. Surfactants generate foam inside aeration chambers and change flocks morphology of activated sludge. The method allowing the 85-95% reduction of ionic surfactants in sewage using excessive sludge, which is normally treated as waste in biological treatment plants is presented in the paper.
7
Content available remote Badanie adsorpcji surfaktantu anionowego LAS na kłaczkach osadu czynnego
PL
Badano adsorpcję surfaktantu anionowego LAS na osadzie czynnym pobranym z oczyszczalni ścieków w Swarzewie. Opracowano metodykę separacji i oznaczania surfaktantu w cieczy nadosadowej i w osadzie. Stwierdzono, że na osadzie adsorbuje się około 50—75% całej ilości surfaktantu, w roztworze pozostaje 6—12%, zaś straty wynikające z biodegradacji lub adsorpcji LAS na ściankach naczyń podczas procedury analitycznej stanowią od 25 do 32%.
EN
Adsorption of LAS anionie surfactant on activated sludge was investigated. The procedure of separation and determination of LAS in supernatant and sludge was developed. It was found that 6 -12% of surfactant remained in supernatant, about 50 -75% was adsorbed on sludge flocks and 25-32% was lost, mainly due to biodegradation and adsorption in analytical vessels.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.