Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Prowadzone w kilku etapach (odzwierciedlających okresy powojennej historii Polski) prace nad odbudową szczecińskiej starówki współtworzyli pracownicy naukowi Politechniki Szczecińskiej (od 2009 r., po połączeniu z Akademią Rolniczą, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego): w latach 50. XX w., nawiązującą do historycznego planu, modernistyczną zabudowę osiedla mieszkaniowego z usługami; od 1989 r. rekonstrukcję historycznej struktury staromiejskiej na obszarze dawnego słowiańskiego podgrodzia, położonego pomiędzy wzgórzem zamkowym i nabrzeżem Odry, nazwanego Podzamczem.
EN
The in the staged approach restoration work of the Szczecin Old City (reflecting the periods of postwar history of Poland) with participation of researchers of Szczecin University of Technology (since 2009 The West Pomeranian University of Technology, Szczecin after the merge with University of Agriculture in Szczecin has taken place) has led to: in the 1950s the modern housing estates with services part in accordance with the old city plan; since 1989 the reconstruction of old city structure of the area of a former Slavic suburbium situated between the castle hill and the Odra waterfront, termed as the Szczecin Castle Grounds.
PL
Proces transformacji Starych Miast stanowi złożone zagadnienie, którego skuteczna realizacja opiera się na synergii pojedynczych osób i lokalnej społeczności, wspieranych przez administrację, instytucje publiczne, środowiska naukowe i prywatnych przedsiębiorców; wykorzystuje sprzyjające okoliczności społeczno-polityczne, uwarunkowania ekonomiczne i koniunkturę gospodarczą. Zjawisko transformacji zespołów staromiejskich wiąże się ze zmianami ustrojowymi w Polsce po 1989 oraz Niemczech, po zjednoczeniu w 1990 r. podzielonego po II wojnie światowej państwa. W największym zakresie wystąpiło w ośrodkach miejskich, których zabytkowe centra nie zostały odbudowane po zniszczeniach z lat 1939-45 (Elbląg, Kołobrzeg, Szczecin-Podzamcze), lub zabudowane według modernistycznych koncepcji, które nie zaspokoiły oczekiwań mieszkańców i nie uzyskały akceptacji specjalistów (przede wszystkim historyków sztuki, konserwatorów zabytków i architektów o konserwatywnych poglądach), dążących do przywrócenia zrujnowanego krajobrazu staromiejskiego (Drezno, Frankfurt n/M, Hildesheim, Szczecin).
EN
Process of transformation in old town areas is very complex issue. Effective realization of this task requires perfect synergy between single residents and local community supported by administration, public institutions, academies and private entrepreneurs. Favorable social and political circumstances and good economic situation are also key to success. Transformations in old town areas were heavily connected with political changes after 1989 in Poland and after German unification in 1990. Biggest changes took place in cities, whose historical centers have not been fully reconstructed after World War II (Elblag, Kolobrzeg, Szczecin), or were rebuild with modernist conceptions, which have not satisfied architecture specialists (art historians, conservators and architects with conservative attitude), as well as average city residents (Dresden, Hildesheim, Frankfurt am Main).
PL
Niniejszy artykuł podejmuje tematykę przegród zielonych i ich wpływu na ochronę cieplną budynku oraz otoczenie. W pierwszej części przedstawiono podstawową systematykę i charakterystykę budowy dachów zielonych oraz ścian zielonych. Następnie zajęto się wpływem tego typu rozwiązań na izolacyjność cieplną budynku, roczne zużycie energii na cele ogrzewania, wentylacji i chłodzenia, gospodarkę wodą opadową, a także na występowanie zjawiska Miejskiej Wyspy Ciepła, jakość powietrza i zdrowie człowieka oraz zmniejszanie poziomu hałasu.
EN
This paper concerns green roof and wall systems, their impact on thermal properties of building and surrounding environment. In first part a basic classification and structural properties of green roofs and green vertical systems is presented. Further, an impact on building thermal insulation, annual building energy consumption for heating, ventilation and cooling, as well as rainwater management, Urban Heat Island mitigation potential, air quality and humans' health and noise reduction is described.
PL
Dokonano oceny ekonomicznej ekstensywnego dachu budynku biurowego z wykorzystaniem dwóch metod: metody stosowanej w ocenie opłacalności przedsięwzięć termomodernizacyjnych opartej na analizie prostego czasu zwrotu SPBT oraz metody kosztów globalnych, zalecanej w ocenie rozwiązań systemów instalacyjnych, w tym również ocenie działań termomodernizacyjnych, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uzupełniającym Rozporządzeniem. Obliczenia prostego SPBT i zdyskontowanego czasu zwrotu DPBT wykonano dla dwóch wariantów konstrukcyjnych stropodachu o różnej izolacyjności termicznej. Otrzymane wyniki porównano z danymi literaturowymi. W analizie kosztów globalnych zwrócono uwagę na podział tych kosztów między inwestorem i użytkownikiem w zależności od rozwiązania dachu.
EN
An economic assessment of extensive roof for office building was conducted. Two approaches were used: the simple payback time analysis (SPBT; commonly employed in assessments of profitability for thermomodemisation initiatives) and the global cost method (advised for the assesment of installation system solutions, including thermomodernisation initiatives, pursuant to the European Parliament and Council Directives and Comission Delegated Regulation). The calculations for simple SPBT and discounted return time DPBT were made for two construction variants of green roof with differing levels of thermal isolation. The obtained results were compared with previously published data. In the global cost analysis particular attention was paid to division of these costs between investor and user parties, depending on roof solution.
5
Content available remote Centrum Barcelony - wyburzenia dla ożywienia
PL
Ciutat Vella - średniowieczne serce Barcelony poważnie przekształcono w ostatnich dziesięcioleciach. Planowe wyburzenia usprawniły funkcjonowanie wielkiego miasta i ożywiły zabytkową dzielnicę. Przy pobieżnym spojrzeniu można nie dostrzec tych zmian, chociaż dokonano ich w newralgicznych miejscach tego niezwykłego miasta: w obrębie placów i ważnych osi komunikacyjnych. Uformowano otwarte przestrzenie, które rozluźniły bardzo zwartą strukturę historycznej zabudowy w centrum Barcelony - bynajmniej nie odbierając tej dzielnicy jej niepowtarzalnej plastycznej aury.
EN
Ciutat Vella - the medieval heart of Barcelona, which was seriously transformed in last decades. Demolitions stimulated antique district life and made city functioning more comfortable. When you look for the first time you can miss those changes despite that they take places in some important parts of the city. Some open spaces made an easier living for townfolks with keeping the unique artistic atmosphere at the same time.
6
Content available Filharmonia w Szczecinie
PL
Zwięzłą i celną opinię o najlepszej pracy w międzynarodowym konkursie na koncepcję architektoniczną budynku filharmonii w Szczecinie z 2007 roku przedstawił sąd konkursowy: Nagrodę główną przyznano za formę i atmosferę obiektu. To jest filharmonia. To jest sztuka. Dynamika światła i cienia symbolizuje rozwój. Budynek mówi, że je jest to świątynia muzyki, która stanie się ikoną miasta i da siłę nowej architekturze w Szczecinie.
7
Content available remote Symbole nowoczesności w strukturze zabytkowych miast Europy
PL
Zabytkowa przestrzeń jest atrakcyjnym miejscem dla wykreowania interesującej architektury. Miasta od zawsze były miejscem, w którym odznaczały się upodobania poszczególnych epok. Lokalizacja w starej dzielnicy zobowiązuje architekta do wyszukanej postawy twórczej. Walorem kompozycji architektonicznej tak położonego obiektu jest historyczny kontekst, który wymaga szacunku dla otoczenia - może być inspiracją do indywidualnej współczesnej kreacji.
EN
Historic space is an attractive place for interesting architecture creation. The cities have always been the places characterised by the tastes of various eras. Location in an old district obligates an architect to extraordinary creating conduct. Quality of architectural composition of object situated in such a place is a historical context requiring respect for surroundings - it may be an inspiration for the individual contemporary creation.
PL
Dzielnice staromiejskie, pełniące od wieków funkcję centrów miast, poddawane są współcześnie procesom transformacji, dostosowującym ich struktury do współczesnych potrzeb i wymagań użytkowych. We współczesnych miastach pełnią często rolę "popołudniowych" centrów z lokalami gastronomicznymi, obiektami kultury i sztuki. Szczecińskie Stare Miasto otrzymuje w nadodrzańskiej części właściwą skalę i charakter przestrzenny. Dokonywane przekształcenia średniowiecznego zespołu mogą prowadzić do przywrócenia w jego granicach funkcji centrum - przede wszystkim kulturowego centrum czterystutysięcznej aglomeracji.
EN
Old tow quarters that have for centuries served as city centres are being subject nowadays to transformation processes adjusting their structure to modern needs and practical requirements. Within modern cities they often function as "afternoon" centres with eating places, cultural establishments and objects of art. The city part of The Old Town of Szczecin situated by the river Odra is being given a proper scale and spatial character. The transformations of the medieval complex may lead to the reestablishment of the city centre functions within its borders; especially cultural centre of an urbanized area with four hundred thousand inhabitants.
10
Content available remote Koncepcje i projekty rewitaliacji dziewiętnastowiecznej zabudowy w Szczecinie
PL
Szczecin, kilkusettysięczne miasto, składa się z zespołów i osiedli, posiadających indywidualny charakter. Jego fragmenty wyróżniają się odmiennością funkcji, układów zabudowy i komunikacji, atrakcyjnością zespołów zieleni i konfiguracji terenu. Śródmiejska dzielnica od przełomu XIX i XX w. utrzymała rolę centrum miasta. Na jego obszarze skupia się większość funkcji "miastotwórczych". Pomimo niedogodności, jakie stwarza koncentracja głównych funkcji w obrębie historycznej dzielnicy, śródmieście zachowało odpowiednie warunki dla (dominującej) funkcji mieszkaniowej, centrum handlowo-usługowego — poddawane jest od lat procesowi modernizacji, poprawie istniejących warunków, rozwojowi nowych funkcji; posiada perspektywy dla nowych, dużych inwestycji. Realizowane projekty, przygotowywane koncepcje i założenia inwestycyjne obejmują szeroki zakres zagadnień i problmów, łączących różnorodną problematykę: administracyjno-prawną, inwestycyjno-ekonomiczną i naukowo-twórczą.
EN
Szczecin, a city of severaI hundred thousand inhabitants, is made up of districts and estates each with its own ambience. The city's different parts are characterized by a diversity of functions, building layouts attractive green areas, land configuration. The downtown has been the city center since the turn of the 19th and 20th centuries. Most of the "citygenic" functions are located here. Despite the inconveniences brought about by the concentration of the main functions within the historic district, the downtown has maintained the proper conditions for a dominant residential function, a commercial center — for years it has been undergoing modernization, the existing conditions are being improved and new functions situated, it has prospects for new large investments. The projects in progress, the concepts in development and the premises cover a wide range of problems and issues, such as administration, investments, art and science.
13
Content available remote Próba poszukiwania piękna w formie współczesnych kamienic staromiejskich
EN
Creative activity of architect has been always connected with reflecting the changes, which occur in society life. Ancient and modern architecture reflects a position and status of civilisation by which it is created. Its image is a "synthesis" of complex determinants and individual factors, which emerge from the local conditions of the particular period. The special value of architecture is search for beauty and its preservation in the shape of a building and in quality of its precincts.
PL
Mieszkać w mieście? Tempo życia współczesnego miasta każe jego mieszkańcom szukać schronienia i odpoczynku z dala od ruchliwego centrum. Przy tendencji do rozrastania się obszarów metropolitalnych odrębnym wyzwaniem stał się problem komunikacji. Absorbujący, "współczesny" system pracy, tworzący mechanizm uzależnienia od niej wielu osób, będący rozwiązaniem własnych problemów, może mieć wpływ na powstawanie w pobliżu miejsca zatrudnienia odizolowanych enklaw mieszkaniowych. Nowe zespoły apartamentów o wysokim standardzie, położone w centrach miasta, jednocześnie zabezpieczone od jego zgiełku, otoczone zielenią, intymne, z loggiami, tarasami na dachach, dogodnie zlokalizowane pod względem komunikacji, jednocześnie korzystające z atrakcji przynależnych statusowi centrum, stają się poszukiwanym modelem zamieszkania. Taki kształt osiedla odpowiadać może dobrze sytuowanym, pracującym w mieście młodym osobom, studentom, bezdzietnym małżeństwom, osobom samotnym, artystom szukającym odizolowania i jednocześnie ".wtopienia w codzienność" życia społecznego.
EN
Living in a town? Living pace of a contemporary city forces its inhabitants to seek shelter and rest far away from a busy centre. With a tendency for expansion of metropolitan areas a transport problem has become a separate challenge. Absorbing "modern" working system, which creates the work addiction mechanism in many people, may find remedy for at least one part of the problems, caused by themselves, in development of isolated housing enclaves situated close to their working places. The new apartment complexes of a high standard, located in the city centres, protected against hubbub, surrounded by greenery; intimate, with loggia, roof terraces, communicated conveniently, which - at the same time - make use of the attractions belonging to the city, become a sought after model of living. Such shape of a housing estate may suit well the young people, students, childless couples, single persons, artists trying to find isolation and at the same time an opportunity to "blend in every-day life" of social life.
15
Content available remote Stare Miasto w Szczecinie. Nowa kamienica - Nowy Rynek
16
Content available remote Barcelona. Torre Agbar i Projekt 22@bcn
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.