Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The problem of improving the voltage profile and reducing power loss in electrical networks must be solved in an optimal manner. This paper deals with comparative study of Genetic Algorithm (GA) and Differential Evolution (DE) based algorithm for the optimal allocation of multiple FACTS (Flexible AC Transmission System) devices in an interconnected power system for the economic operation as well as to enhance loadability of lines. Proper placement of FACTS devices like Static VAr Compensator (SVC), Thyristor Controlled Switched Capacitor (TCSC) and controlling reactive generations of the generators and transformer tap settings simultaneously improves the system performance greatly using the proposed approach. These GA & DE based methods are applied on standard IEEE 30 bus system. The system is reactively loaded starting from base to 200% of base load. FACTS devices are installed in the different locations of the power system and system performance is observed with and without FACTS devices. First, the locations, where the FACTS devices to be placed is determined by calculating active and reactive power flows in the lines. GA and DE based algorithm is then applied to find the amount of magnitudes of the FACTS devices. Finally the comparison between these two techniques for the placement of FACTS devices are presented.
EN
In the present paper, we extend and generalize the result of Cho et. al. [l]by introducing the notion of weakly L-compatible and weakly M-compatible maps in a 2 non-Archimedean Menger PM-space.
3
Content available remote Dry sliding wear characteristics of 0.13 wt. % carbon steel
EN
Wear characteristics of 0.13 wt. % plain carbon steel, heat treated under various conditions, were monitored on a standard pin-on-disk wear testing machine under the normal loads of 2.5, 4.5 and 5.5 kg and at a constant sliding velocity of 1 m/s. Weight loss of the specimen was measured at various time intervals to obtain wear rate. The variation in volume loss with sliding distance indicated the presence of run-in wear followed by steady state wear. The wear mechanism was found to be primarily oxidative in nature, which was confirmed by the analysis of worn surfaces and wear debris generated during sliding. Wear resistance was found to be dependent on the microstructure and morphology of the phases. The wear coefficients calculated for various heat-treated specimens revealed that the ferrite-coarse pearlite, ferrite-fine pearlite, ferrite-tempered martensite and ferrite martensite structures show the wear resistance in decreasing order.
4
Content available remote A new Zn2+-selective potentiometric sensor based on dithizone - PVC membrane
EN
Zn2+ selective sensor has been fabricated using poly(vinyl chloride) (PVC) matrix membranes containing a neutral carrier dilhizone (I) as an ionophore. The sensor exhibited the best performance for the following membrane composition: (I): PVC-sodium tetraphenyl borate-1 -chloronapthalene (5:150:2:150). This membrane worked well over a wide concentration range of Zn2+, i. e. 5.1 x 10-6 x 1.0 x 10-1 mol L-1and the corresponding calibration plots exhibited a Nernstian slope of 29.7 š 0.1 m V per decade of Zn2+ activity. The response time of the sensor was shorter Than 8 s and the membrane could be used over a period of 6 months with good reproducibilily. The proposed sensor could be operated over a wide pH range (3.1-6.5) and demonstrated good selectivity towards the analyte in the presence of several mono-, di- and trivalenl cations. It could be also used in partially non-aqueous media containing up to 20% (v/v) of methanol. ethanol, or acetone and its Nerstian slope in the working concentration range remained almost unchanged. The proposed sensor has been used for determination of Zn2+ in human hair samples by direct potentiometry.
PL
Sensor Zn2+selektywny przygotowano używając membran na bazie matrycy z polichlorku winylu) (PCW) zawierającej obojętny nośnik - ditizon (1) jako jonofor. Najlepsze właściwości wykazywała membrana o składzie (I): PCW: tetrafenyloboran sodu: l-chloronaftalen w stosunku 5:150:2:150. Membrana ta pracowała poprawnie w zakresie stężeń Zn2+ szerszym niż 5.1 x 10-6-1.0 x 10-1 mo! Lsup>-1 z Nernstowskim nachyleniem 29-7 š 0-1 mV/dekada. Czas odpowiedzi sensora jest mniejszy niż 8 s i membrana może pracować przez okres dłuższy niż 6 miesięcy z dobrą odtwarzalnością. Zaproponowany sensor działa poprawnie w szerokim zakresie pH (3.1-6.5) i wykazuje dobrą dyskryminację wobec wielu jedno-, dwu- i trójwartościowych kationów. Sensor może być stosowany w częściowo nie-
EN
A sensitive spectrophotometric method based on flotation dissolution method is described for the determination of trace levels of the organophosphorus pesticides such as dimethoate, quinolphos and parathion. organophosphorus pcsticides are converted into molybdophosphate in sulphuric acid medium and the complex floating on the surface of aqueous and organic layers along with Ethylene Blue as an ion asso ciate is separated and dissolved in acetone. Beer's law is obeyed in the concentration range of 0.005-0.04 ppm, 0.005-0.03 ppm, 0.005-0.04 ppm of dimethoate, quinolphos and parathion respectively. The method has been successfully applied for the determination of organophosphorus pesticides in water, soil, fruits and foliage samples respectively.
PL
Opisano czułą flotacyjno-spektrofotometryczną metodę oznaczania śladowych zawartości pestycydów fosforoorganicznych takich jak: dimetoat, chinolfos i paration. Pestycydy fosforoorganiczne przekształca się w fosforomolibdenian w środowisku kwasu siarkowego po czym wydziela się następnie i rozpuszcza w acetonie. Prawo Beera jest spełniane w zakresach stężeń: 0.005-0.04 ppm, 0.005-0.03 ppm i 0.005-4.04 ppm odpowiednio dla: dimetoat quinolphos i paration. Metodę zastosowano z powodzeniem do oznaczania fosforoorganicznych pestycydów w wodzie, glebach, liściach i owocach.
EN
A simple and sensitive spectrophotometric method for the determination of iodine in various samples is described. The method is based on oxidation of iodide to iodate with bromine water and liberation of free iodine from iodate by addition of potassium iodide in acidic medium. The iodine is then reacted with leuco crystal violet and the crystal violet dye liberated shows maximum absorbance at 591 nm. Beer's law is obeyed over the concentration range from 0.04 to 0.36 mg l(-l) of iodine in a final solution volume of 25 ml. The molar absorptivity of the colour system is 5.6 x l OS l mol(-1) cm(-l). The method is free from the interference of other major toxicants. The analytical parameters have been optimized and the method has been applied to the determination of iodine in environmental samples i.e. tap water, sea water, soil, iodized salt and pharmaceuticals.
PL
Opisano prostą i czułą spektrofotometryczną metodę oznaczania jodu w próbkach różnego rodzaju. Metoda ta polega na utlenieniu jodków do jodanów za pomocą wody bromowej a następnie uwolnieniu jodu z jodanu przez dodanie jodku potasowego w kwaśnym środowisku. Jod doprowadza się następnie do reakcji z leuko formą fioletu krystalicznego z utworzeniem barwnika fioletu krystalicznego, który wykazuje maksimum absorpcji przy 591 nm. Prawo Beera jest spełnione w zakresie stężeń: 0.04-0.36 mg l(-1) jodu w końcowej objętości roztworu 25 ml. Molowy współczynnik absorpcji barwnego układu wynosi 5.6x10(5) mol(-1) cm (-1). Inne substancje toksyczne nie przeszkadzają oznaczeniu. Dokonano optymalizacji parametrów analitycznych i zastosowano opracowaną metodę do oznaczania jodu w próbkach środowiskowych tj. wodzie wodociągowej, wodzie morskiej, glebie, soli jodowanej i farmaceutykach.
EN
A simple and highly sensitive colorimetric method is described for the detrmination of ascorbic acid. Ascorbic acid is treated with potassium iodide-iodate solution under acidic conditions and the liberated iodide is then reacted with leuco crystal violet. The crystal violet dye formed shows maximum absorption at 590 nm and has apparent molar absorptivity of 1.3 x lO (6) mol(-1)cm (-l). The colour system obeys Beer's law in the range 0.01-0.1 ug ml(-l) of ascoebic acid. The method is free from interference of common diverse ions and many of the ingradients commonly found in pharmaceuticals and has been satisfactorily applied for the determination of ascorbic acid in food, pharmaceuticals, milk, blood, and urine. The method was compared experimentally with other reported methods and found to be superior in terms of the lower limit of determination, rapid reaction, selectivity, easy availability and high stability of the reagent.
PL
Opisano prostą i bardzo czułą kolorymetryczną metodę oznaczania kwasu askorbinowego. Kwas askorbinowy reaguje w środowisku kwaśnym z mieszaniną jodku i jodanu potasu. Wydzielony jod reaguje z leuco-związkiem fioletu krystalicznego. Utworzony fiolet krystaliczny wykazuje maksimum absorpcji przy 590 nm i molowy współczynnik - absorpcji 1.3 10(-6) 1 mol(-1). System barwny spełnia prawo Beera w zakresie stężeń kwasu askorbinowego 0.01-0.1 ug ml (-1). Metoda jest pozbawiona interferencji powszechnie występujących jonów oraz wielu substancji pomocniczych stosowanych w preparatach farmaceutycznych. Opracowana metodę zastosowano z powodzeniem do oznaczania kwasu askorbinowego w żywności, mleku, krwi, moczu i preparatach farmaceutycznych. Zaproponowaną metodę porównano z innymi, opisanymi w literaturze, metodami oznaczania kwasu askorbinowego. Stwierdzono, że badana metoda jest lepsza w zakresie granicy oznaczalności, selektywności, szybkości wykonania, dostępności odczynników i ich trwałości.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.