Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Gryka jest gatunkiem, który charakteryzuje się dużą zmiennością cech. Porównywano właściwości fizyczne całych nasion gryki, wyłuskanych oraz okrywy nasiennej dwu form gryki - odmiany Kora i formy Red corolla. Stwierdzono, że u obu form długość i szerokość nasion to cechy o najmniejszej zmienności, co może świadczyć o jednorodności materiału siewnego. Obie formy wytworzyły nasiona o średniej długości 6,2 mm i średniej grubości 3,8 mm. Nasiona wyłuskane były krótsze od nasion całych o 0,9 mm i węższe o 0,4 mm. Pozostałe cechy odznaczały się dużą zmiennością, przy czym najwyższe wartości współczynników zmienności otrzymano dla wartości siły w granicach sprężystości Fspr. Wartości parametrów nasion całych były wyższe niż nasion wyłuskanych.
EN
Buckwheat is a species, which is characterised by great variability of properties. Physical properties of full seeds of buckwheat, husked seeds and a seed cover of two forms of buckwheat - Kora variety and Red corolla form. It was determined that length and width in both forms are the properties of the lowest variability what may prove uniformity of sowable material. Both forms formed seeds of an average length of 6.2 mm and average thickness of 3.8 mm. Husked seeds were shorter than full seeds of 0.9 mm and thinner of 0.4 mm. The remaining properties were characterised by high variability, while the highest values of coefficients of variance were obtained for the power strength in the limits of elasticity Fspr. Values of parameters of full seeds were higher than those of the husked seeds.
PL
Gryka jest gatunkiem, który zachował wiele cech rośliny dzikiej, między innymi niekończący się wzrost i długi okres wegetacji. Przy zbiorze jednofazowym zachodzi konieczność desykacji roślin. W trakcie zbioru ziarna gryki ulegają zawilgoceniu, często do 24%. W hodowli roślin coraz częściej zwraca się uwagę na cechy fizyczne ziaren, co pozwala na otrzymywanie odmian o bardziej dorodnych ziarnach, odpornych na uszkodzenia podczas zbioru, transportu czy przechowywania. Badano zmiany niektórych cechy fizycznych ziaren gryki w różnych warunkach wilgotności. Do badań przyjęto następujące poziomy wilgotności nasion: 9, 12, 15, 18, 21 i 24%. Badaniami objęto zakres wilgotności, jaki może wystąpić w okresie zbioru czy magazynowania. Warunki klimatyczne jakie wystąpiły w 2008 roku były korzystne dla gryki, otrzymano plon nasion w wysokości 1,9 t*ha-1, o masie 1000 ziaren równej 26,8 g, co świadczy o dorodności i dobrym wypełnieniu ziarna. W pozostałych latach otrzymano niższe plony nasion o masie 1000 nasion około 25-26 g. Nie stwierdzono istotnego wpływu warunków klimatycznych w poszczególnych latach na wartości badanych cech fizycznych ziaren. Zmiany w poziomie wilgotności ziarna warunkowały zmiany wartości badanych cech. U większości badanych cech ich wartość wzrastała wraz ze wzrostem wilgotności ziaren, z tym że u kąta zsypu i usypu najniższe wartości otrzymano przy wilgotności ziarna 15%, przy wyższym poziomie wilgotności ziarna wartości tych cech rosły. Porowatość ziaren była ujemnie skorelowana z ich wilgotnością, Stwierdzono, że wraz ze wzrostem wilgotności ziaren porowatość masy ziarna ulegała zmniejszeniu.
EN
Influence of moisture on the value of some properties of a buckwheat seed of Panda variety Buckwheat is a variety, which have maintained many properties of a wild plant, inter alia a non-finite growth and a long period of vegetation. At the one-stage crop there is a necessity to dry plants. During harversting, buckwheat seeds get moist, frequently up to 24 %. More and more often, attention is paid to the physical properties of seeds during plant cultivation, which allows for obtaining varieties of very splendid seeds, resistant to damaging during harvesting, transporting or storing. Changes of some physical properties of buckwheat seeds in different moisture conditions were researched. The following levels of seeds moisture were accepted to the research: 9, 12, 15, 18, 21 i 24%. The research included the scope of moisture, which may occur during harvesting or storing. Climatic conditions, which occurred in 2008, were favourable for buckwheat; the obtained crop of seeds was in the amount of 1.9 t*ha-1, of the mass of 1000 seeds equal to 26.8 g, what proves ripeness and good filling of a seed. In the remaining years, lower crops of seeds of the mass of 1000 seeds -approx. 25-26 g were obtained. No significant influence of climatic conditions in particular years on the value of the examined physical properties of seeds was determined. Changes in the level of moisture conditioned changes of values of the examined properties. The value of the majority of the examined properties was increasing along with the increase of seeds moisture, however, at the angle of slide and the angle of repose, the lowest values were obtained at the seeds moisture of 15%, at the higher level of seeds moisture values of these properties were rising. Porosity of seeds was negatively correlated with their moisture. It was determined that with the growth of seeds moisture, the porosity of seeds mass decreased.
EN
Buckwheat is a species prone to lodging which is one of the reasons of lowering the size of buckwheat seeds yield; the other is never-ending vegetation, which favours uneven seeds maturation and seeds shattering before harvesting. At one-stage harvesting, canopy dessication of the presently cultivated buckwheat varieties is necessary. Determinate form is characterised by a shorter vegetation period than other cultivated varieties, it loses leaves and dries earlier. Height, diameter, stiffness and energy of cutting stalks of Determinate from was assessed. It was found that the higher is an internode of a stalk the lower is its stiffness. The height of a stalk and its thickness are features which are positively correlated with stiffness and energy of cutting stalks. Energy necessary for cutting stalks decreases along with the plant height and is rather low.
PL
Gryka jest gatunkiem podatnym na wyleganie, co jest jedną z przyczyn obniżenia wysokości plonu nasion gryki; inną jest niekończąca się wegetacja, co sprzyja nierównomiernemu dojrzewaniu nasion, osypywaniu się części z nich przed zbiorem. Przy jednoetapowym zbiorze zachodzi konieczność desykacji łanu obecnie uprawianych odmian gryki. Forma Samokończąca charakteryzuje się krótszym okresem wegetacji niż inne uprawiane odmiany, wcześnie traci liście i zasycha. Oceniano wysokość, średnicę sztywność i energię cięcia łodyg formy Samokończąca. Stwierdzono, że im wyższe międzywęźle łodygi, tym mniejsza jest jej sztywność. Wysokość łodygi oraz jej grubość to cechy dodatnio skorelowane ze sztywnością i energią cięcia łodygi. Energia potrzebna do cięcia łodygi maleje wraz z wysokością rośliny i jest niezbyt wysoka.
4
Content available remote Morfologiczne i agrofizyczne uwarunkowania zbioru kombajnowego gryki
PL
Głównym celem badań było określenie zależności między cechami morfologicznymi i fizycznymi a stratami nasion gryki w powiązaniu z pracą poszczególnych zespołów kombajnu zbożowego w czasie zbioru jednoetapowego oraz wpływu desykacji na te cechy. Sprawdzano, czy występują powiązania pomiędzy cechami morfologicznymi roślin gryki, a sztywnością, siłą i energią ich cięcia. Wysokość i grubość łodygi oraz masa rośliny to cechy mające znaczący wpływ na wyleganie roślin oraz zawilgocenie masy nasion, co decyduje o przebiegu zbioru, wysokości strat w wyniku samoosypywania nasion i ich uszkodzeń podczas zbioru. Badano czynniki mające wpływ na mechaniczne uszkodzenia nasion podczas jednoetapowego zbioru takie jak: wilgotność nasion, masa 1000 nasion, wymiary nasion i odporność na obciążenia statyczne. Zmiany wartości cech u pojedynczych nasion jak i masy nasion mogą przyczyniać się do zmian w wielkości ich plonu. Oceniano dobór parametrów pracy poszczególnych zespołów kombajnu jako czynnik sprzyjający zmniejszeniu ilości uszkodzonych nasion i poprawiający jakość masy nasion. Sprawdzano, czy pomiędzy poszczególnymi odmianami gryki istnieją istotne różnice w wartości cech morfologicznych i fizycznych, co powodowałoby konieczność doboru parametrów pracy zespołów kombajnu indywidualnie dla każdej odmiany. Stwierdzono, że badane odmiany odznaczały się dużą zmiennością cech. Sztywność, siła i energia cięcia łodygi wszystkich badanych odmian była najwyższa w pierwszym międzywęźlu i malała wraz z wysokością łodygi. Desykacja powodowała wzrost wartości siły i energii cięcia u wszystkich odmian o około 11%. Nasiona badanych odmian gryki charakteryzuje niska siła związania z szypułką w kwiatostanie, co powoduje samoosypywanie nasion. Desykacja spowodowała obniżenie siły związania nasion. Największą średnią grubością i długością nasion charakteryzowała się odmiana Emka, odmiany Kora i Hruszowska wytworzyły nasiona o zbliżonej grubości i długości Wzrost wilgotności nasion o 1% zwiększa grubość nasion o 0,02 mm, a długość o 0,025 mm. Nasiona gryki są odporne na obciążenia mechaniczne. Siła niszcząca strukturę nasion zawiera się w granicach 6,62 do 98,12 N. Najwyższe wartości u wszystkich odmian otrzymano przy wilgotności nasion 18%. Niższa i wyższa wilgotność nasion powodowała zmniejszenie wartości tej siły. Podobne zależności stwierdzono dla siły w granicach odkształceń sprężystych, jak i dla odkształcenia niszczącego strukturę nasion, odkształcenia w granicach sprężystości, energii i modułu sprężystości. Nie stwierdzono istotnych różnic w wartościach tych cech pomiędzy odmianami. Wszystkie badane odmiany gryki wytwarzały pierwszy kwiatostan na łodydze na wysokości około 60 cm, co umożliwia zastosowanie podwyższonej wysokości cięcia łanu przy zbiorze kombajnem, tj. 35 cm, bez strat nasion. Grubość łodygi gryki we wszystkich międzywęźlach jest dodatnio skorelowana z silą i energią cięcia łodygi. Straty nasion podczas jednoetapowego zbioru kombajnowego sięgają około 30% plonu nasion. Przy wilgotności nasion około 20% optymalne obroty wentylatora powinny wynosić 650 obr*min-1. Dla gryki, przy 20% wilgotności nasion, optymalna prędkość obrotowa bębna zawierała się w granicach 700-800 obr*min-1. Wówczas uszkodzone nasiona stanowiły około 2% plonu. Istnieje konieczność doboru parametrów pracy zespołów kombajnu dla odmian diploidalnych i poliploidalnych.
EN
The main purpose of the research was to determine relation between morphological and physical properties and losses of buckwheat seeds in connection with operation of selected units of a wheat combine during one-stage harvesting and influence of desiccation on these properties. The existence of relation between morphological properties of buckwheat plants and stiffness, power and energy of cutting was verified. Height and thickness as well as mass of plants are the properties which have a considerable influence on lodging of plants and dampness of seeds mass what determines the course of harvesting, amount of losses as a result of self-shattering and their damage during harvesting. Factors affecting mechanical damage of seeds during one-stage harvesting, such as seeds moisture, the mass of 1,000 seeds, dimensions and resistance to static loads were examined. Changes of properties values for single seeds as well as masses of seeds may result in changes in the amount of the seeds crop. Selection of operational parameters of particular units of a combine was evaluated as a factor contributing to the decrease of damaged seeds and improving the quality of the seeds mass. The research verified whether there are any significant differences in the value of morphological and physical differences what would result in a necessary selection of parameters of combine units operation separately for each variety. It was proved that the examined varieties were of high variability of properties. Stiffness, power and energy of cutting a stem of all the researched varieties was the highest in the first internode and was decreasing with the height of stems. Desiccation caused the increase of the power and the energy value of cutting for all varieties of about 11%. Seeds of the examined buckwheat varieties are characterised by low power of connection with a stalk in a blossom what results in a self-shattering of seeds. Desiccation caused decrease of the connection power of seeds. Emka variety was characterised by the highest mean thickness and length of seeds, Kora and Hruszowska variety produced the seeds of similar thickness and length. 1 % increase of seeds moisture increases the thinckness of seeds of 0.02 mm and their length of 0.025 mm. The buckwheat seeds are resistant to mechanical loads. A destructive power of seeds is within the range of 6.62 to 98.12 N. The highest values were obtained at the 18 % moisture of seeds for all varieties. Lower and higher moisture of seeds caused decrease of the value of the said power. Similar relations were noticed for power within the limits of elastic strain as well as for the strain destroying the seeds structure, strain in the limits of elasticity, energy and an elasticity module. No significant differences were noticed between these varieties. All researched varieties of buckwheat produced the first blossom on the height of about 60 cm what allows for using an increased height of cutting a field at combine harvesting that is 35 cm without losses of seeds. The thickness of a buckwheat stem in all internodes is positively correlated to the power and the energy of cutting a stem. Seeds losses during one-stage combine harvesting reach about 30% of the seeds crop. At the 20% moisture of seeds, optimal rotations of a fan should be 650 rot..min-1. For buckwheat, at 20% moisture of seeds, an optimal rotational speed of a drum was within the range of 700-800 rotations min-1, and then the damaged seeds constituted about 2% of a crop. The operational parameters of combine units for diploid and polyploid varieties should be selected.
PL
Dokonano analizy wyposażenia w sprzęt rolniczy 52 losowo wybranych gospodarstw z województwa podlaskiego specjalizujących się w produkcji mleka. Stwierdzono, że wszystkie gospodarstwa posiadały w swoim parku maszynowym pług, przetrząsaczo-zgrabiarkę oraz rozsiewacz nawozów. Średni wiek maszyn wynosił około 13 lat. W gospodarstwach użytkowano łącznie 125 ciągników. Najwięcej ciągników w przeliczeniu na 100 ha UR było w gospodarstwach najmniejszych - do 15 ha (19,6 szt.), najmniej natomiast (7,1 szt.) w gospodarstwach największych - powyżej 30 ha.
EN
The research involved analysis of provision with farm equipment, carried out for 52 randomly selected farms from Podlaskie Voivodeship specialised in milk production. It was observed that each of the farms had the following equipment in their stock of machine tools: plough, tedderrake and fertiliser distributor. Average machine age was approximately 13 years. In total, 125 tractors were operated in the farms. The smallest farms (sized up to 15 ha) possessed the highest number of tractors per 100 ha of arable land - 19.6 pcs., and for the largest farms (over 30 ha) that number was the lowest (7.1 pcs.).
PL
Gryka charakteryzuje się dużą zmiennością cech. W latach 2008-2009 prowadzono badania cech fizycznych nasion gryki odmiany Luba oraz wpływu wilgotności na wartość tych cech. Badaniami objęto cały zakres wilgotności (9-24%), jaka może wystąpić w okresie od zbioru do magazynowania. Stwierdzono, że wartości takich cech jak: masa 1000 nasion, długość i szerokość nasion rosły wraz ze wzrostem wilgotności. Wartości gęstości nasion malały wraz ze wzrostem wilgotności. Porowatość, kąty zsypu i usypu najniższą wartość wykazywały przy wilgotności na poziomie 15%, potem wartości tych cech dość systematycznie rosły. Stwierdzono, że wzrost wilgotności nasion powyżej 18% istotnie wpływał na wartość badanych cech.
EN
Buckwheat is characterised by high variability of features. In years 2008-2009 there was a research carried out on the physical properties of the Luba variety buckwheat seeds and the influence of humidity on the values of these properties. The research covered the entire range of humidity (9-24%) that may occur within the period from harvest until storage. It was observed that the values of such parameters as the mass of 1000 seeds, or the seeds' length and width were growing with the increase in humidity. Seed density values were dropping with increasing humidity. Porosity, slip angle and repose angle had the lowest values at humidity near 15%, then the values of these parameters were rather systematically growing. It was observed that the increase in seed humidity above 18% had considerable influence on the values of the examined features.
PL
Gryka charakteryzuje się dużą zmiennością cech. W latach 2008-2009 prowadzono badania cech fizycznych nasion gryki odmiany Luba oraz wpływu wilgotności na wartość tych cech. Badaniami objęto cały zakres wilgotności (9-24%), jaka może wystąpić w okresie od zbioru do magazynowania. Stwierdzono, że wartości takich cech jak: masa 1000 nasion, długość i szerokość nasion rosły wraz ze wzrostem wilgotności. Wartości gęstości nasion malały wraz ze wzrostem wilgotności. Porowatość, kąty zsypu i usypu najniższą wartość wykazywały przy wilgotności na poziomie 15%, potem wartości tych cech dość systematycznie rosły. Stwierdzono, że wzrost wilgotności nasion powyżej 18% istotnie wpływał na wartość badanych cech.
EN
Buckwheat is characterised by high variability of properties. In the years 2008-2009, a research was carried out on physical properties of the Luba variety buckwheat seeds and the influence of humidity on values of these properties. The research covered the entire humidity range (9-24%) that may occur during the period from harvest until storage. It was observed that values of such properties as the weight of 1000 seeds and seed length and width were increasing with growing humidity. Seed density values were dropping with increasing humidity. Porosity, slip angle and repose angle had lowest values when humidity was near 15%, and then values of these parameters were growing quite systematically. It was observed that the increase in seed humidity above 18% had a considerable impact on values of the examined properties.
9
Content available Wentylacja w oborach bez izolacji termicznej
PL
Badano warunki chowu krów mlecznych w budynkach bez termoizolacji, znajdujących się w tych rejonach Rosji, gdzie temperatura była niższa niż -25°C. Rozpatrywano systemy naturalnej (grawitacyjnej) wentylacji. Porównywano warunki wentylacji w oborach wolnostanowiskowych, o konstrukcji szkieletowej, bez izolacji termicznej, wybudowanych na nowych fermach, z warunkami w oborach tradycyjnych. Zapewnienie prawidłowej wentylacji jest podstawowym warunkiem utrzymania dobrostanu zwierząt i wysokiej produkcji mleka. Wyniki badań mogą być wykorzystane przy projektowaniu nowych obór.
EN
The research involved examination of breeding conditions for milk cows in buildings without thermal insulation in regions in Russia, where temperature was lower than -25°C. Natural (gravity) ventilation systems were examined. Ventilation conditions in loose housing with skeleton construction and without thermal insulation, built in new farms, were compared to conditions in conventional cowsheds. Ensuring proper ventilation is the basic requirement for maintaining good condition of animals and high milk production. The research results may be used to design new cowsheds.
10
PL
Badano warunki chowu krów mlecznych w budynkach bez termoizolacji w tych rejonach Rosji, gdzie temperatura była niższa niż -25°C. Porównywano obory o ciężkiej konstrukcji z wolnostanowiskowymi bez izolacji termicznej. Stwierdzono, że wysokoprodukcyjne bydło dobrze znosi niskie temperatury, przy zapewnieniu stałego dostępu do paszy i o odpowiednio grubej (około 0,4 m) warstwy ściółki. Obory o konstrukcji szkieletowej, o prawidłowo zaprojektowanych i wykonanych fundamentach i systemie usuwania gnojowicy, są tańsze w budowie i eksploatacji. Obniża to jednostkowy koszt produkcji mleka.
EN
The research involved the examination of breeding conditions for milk cows in buildings without thermal insulation in regions in Russia with temperature lower than -25°C. The researchers compared heavy cow sheds to loose housing type without thermal insulation. It has been observed that highly productive cattle performs well at a low temperatures, provided it has a permanent access to feed and adequately thick (approximately 0.4 m) bedding layer. Cow sheds with skeleton construction, correctly designed and completed foundations and liquid manure system are cheaper to build and operate. This reduces unit milk production cost.
PL
Podatność na wyleganie jest jedną z przyczyn obniżenia wysokości plonu nasion gryki. Badano sztywność łodyg u odmian gryki Kora, Luba i Panda w latach 2005-2006. Mierzono średnicę i siłę potrzebną do zgięcia łodygi w trzech punktach: I i II międzywęźla oraz międzywęźla pod I kwiatostanem. Stwierdzono, że największą sztywnością odznaczała się odmiana Kora (4,15x104 Nmm2 przy średnicy łodygi 5,82 mm), następnie odmiana Panda (3,73x104 Nmm2 przy średnicy łodygi 5,49 mm), i odmiana Luba (3,36x104 Nmm2 przy średnicy łodygi 5,96 mm). Sztywność łodyg odznaczała się dużą zmiennością, przy czym w 2005 roku wartość tej cechy była u wszystkich badanych odmian wyższa niż w 2006 roku.
EN
Susceptibility to lodging is one of the reasons for reduction of buckwheat seed crop level. The scope of the research carried out in years 2005-2006 included stem rigidity for the Kora, Luba and Panda buckwheat varieties. The research allowed to measure diameter and force needed to bend the stem in three points: internode I and II, and internode under inflorescence I. It was proven that the Kora variety had highest rigidity (4.15x104 Nmm2 at stem diameter 5.82 mm), then the Panda variety (3.73x104 Nmm2 at stem diameter 5.49 mm), and finally the Luba variety (3.36x104 Nmm2 at stem diameter 5.96 mm). Stem rigidity proved high variability, whereas in 2005 the value of this parameter was higher than in 2006 for all examined varieties.
PL
W celu intensyfikacji procesu polikondensacji bisfenolu A z chlorkami kwasów ftalowych w warunkach przeniesienia międzyfazowego zastosowano reaktor helikoidalny. Zaprezentowano wpływ stosunku molowego monomerów, natężenia przepływu mieszaniny i rozmiaru szczeliny na właściwości produktu (średni ciężar cząsteczkowy MW i stopień polidyspersji PI). Wykazano możliwość uzyskania produktu nadającego się do zastosowań optycznych. Pożądane właściwości produktu otrzymano dla następujących zakresów parametrów procesowych: 0,7
EN
The helicoidal reactor was applied in the aim of the intensification interfacial polycondensation process. The influence of the molar ratio of monomers, mixture flow rate and annular gap size on properties of the product (average molecular weight MW and polydispersity index PI) was presented. The possibility of the obtainment of the product being suitable to optical applications was showed. The desirable proprieties of the product were received for the following ranges of the process parameters: 0,7 < M0 < 0,9 and 1300 [is less than or equal to] Rerot [is less than or equal to] 1550 for T = 20[degrees]C, [tau]=60s and [eta]=0,93. It was got considerably shorter residence times in the comparison to the tank reactor.
PL
Gryka jest gatunkiem podatnym na wyleganie, co przyczynia się do obniżenia plonu nasion. Materiałem użytym do badań nad sztywnością łodyg były rośliny odmian Hruszowska, Luba i Panda zebrane w 2005 i 2006 roku. Badano średnicę łodyg i siłę potrzebną do ich zgięcia ze wzoru EJ=Pl3x48y[Nmm2]-1 gdzie: P - siła zginania łodygi [N], l - długość zginanego odcinka łodygi [mm], y - strzałka ugięcia [mm], EJ - sztywność łodygi [Nmm2]. Stwierdzono, że największą sztywnością łodygi charakteryzowała się odmiana Hruszowska (3,78x104 Nmm2 przy średnicy łodygi 5,83 mm), następnie odmiana Panda (3,73x104 Nmm2 przy średnicy łodygi 5,49 mm), najmniejszą odmiana Luba (3,36x104 Nmm2 przy średnicy łodygi 5,96mm). Sztywność łodygi odznaczała się dużą zmiennością u wszystkich badanych odmian, przy czym w 2006 roku wartości tej cechy były niższe niż w 2005 roku.
EN
The buckwheat is a species susceptible to lodging what contributes to reducing the field of seeds. For the researches of the stiffness of stalks, Hruszowska, Luba and Panda varieties gathered in 2005 and 2006 year were applied. A diameter of stalks and power needed for bending them were examined according to the EJ model=Pl3x48y[Nmm2] -1 where: P - power of bending the stalk [N], - l length of the bent segment of the stalk [mm], y - arrow of bending [mm], EJ - stiffness of the stalk [Nmm2]. It was noticed that the Hruszowska variety had the greatest stiffness of the stalk (3,78x104 Nmm2 with the diameter of the 5,83 mm stalk), then Panda (3,73x104 Nmm2 with the diameter of the 5,49 mm stalk), and finally the Luba (3,36x104 Nmm2 with the diameter of the 5,96 mm stalk). The stiffness of the stalk was characterized by a great changeability of all examined varieties. Moreover, in 2006 values of this feature were lower than in 2005.
PL
Przedstawiono wyniki pilotażowych badań ankietowych dotyczących opinii rolników o przydatności maszyn do zespołowego użytkowania. Badania zostały przeprowadzone w 20 gospodarstwach rolnych położonych na terenie gminy Małkinia Górna w powiecie Ostrów Mazowiecka. Stwierdzono, że zdecydowana większość ankietowanych rolników (70%) uznała ciągnik rolniczy za najmniej przydatny do wspólnego użytkowania. Zdaniem rolników bardzo dobrze we wspólnym użytkowaniu sprawdziłyby się narzędzia uprawowe (pługi, brony, kultywatory itp.).
EN
The results of pilot survey have been presented, concerning the farmers' opinions about the suitability of the machines for team use. The research was conducted on 20 agricultural farms located in the Małkinia Górna commune in Ostrów Mazowiecka district. It was found that the overwhelming majority of the polled farmers (70%) found a tractor as the least suitable for common use. In the farmers' opinion, what would work well in common use would be cultivation equipment (ploughs, harrows, cultivators etc.).
15
Content available Ocena energii cięcia łodyg gryki odmiany Emka
PL
Gryka jest gatunkiem przydatnym w rolnictwie ekologicznym, gdyż ma zdolności uruchamiania trudnodostępnych składników pokarmowych. Jest odporna na choroby i szkodniki, dzięki temu na plantacjach gryki nie stosuje się pestycydów. W Akademii Podlaskiej podjęto badania energii cięcia łodyg gryki na wysokości 15, 25, i 35 cm. Materiałem użytym do badań była tetraploidalna odmiana Emka. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem wysokości koszenia energia cięcia maleje, chociaż różnice te są niewielkie (od 0,29 J - na wysokości 15 cm do 0,25 J na wysokości 35 cm). Stwierdzono, podobnie jak u form diploidalnych istotną i dodatnią korelację pomiędzy średnicą łodyg a energią cięcia.
EN
Buckwheat is a species useful in the ecological agriculture because it has an ability to release nutrients difficult of attainment. The species is insusceptible to diseases and pets, therefore pesticides are not applied on buckwheat plantations. Studies to determine the cutting energy of buckwheat stalks at the height of 15, 25 and 35 cm were carried out in the University of Podlasie. Tetraploid Emka variety was used as an experimental material. It was found that the cutting energy decreased together with the increase in the cutting height; however, insignificant differences were proved (from 0.29 J at the height of 15 cm to 0.25 J at the height of 35 cm). Significant and positive correlations between stalk diameter and cutting energy in both tetraploid and diploid forms were found.
16
Content available remote Hydrodynamika w aparacie z dwufazowym przepływem helikoidalnym
EN
Hydrodynamics of two-phase gas - liquid and liquid - liquid helicoidal flow has been presented. Experimental and numerical study of such flow was carried out.
17
Content available Wybrane aspekty zespołowego użytkowania maszyn
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących opinii rolników na temat trzech wybranych aspektów zespołowego użytkowania maszyn. Pierwszy dotyczył barier, które według rolników zniechęcają ich do podejmowania wspólnego użytkowania maszyn. Drugi liczebności grup rolników wspólnie korzystających z maszyn. Trzeci zaś oceny przydatności maszyn do zespołowego użytkowania. Badaniami objęto 117 rolników z czterech gmin powiatu Sokołów Podlaski: Sterdyń, Repki, Ceranów i Kosów Lacki we wschodniej części województwa mazowieckiego. Stwierdzono, że najpoważniejszą barierą hamującą powstawania grup zespołowego użytkowania maszyn badani zaliczyli trudności w porozumieniu się między rolnikami. Liczebność grupy nie powinna przekraczać dziesięciu osób. Zdaniem rolników bardzo dobrze we wspólnym użytkowaniu sprawdziłyby się narzędzia uprawowe (pługi, brony, kultywatory itp.).
EN
Research questionnaire results are presented in the paper regarding farmers’ opinions on the three chosen aspects of shared utilization of machines. The first aspect concerned the barriers that, according to the farmers, deter them from sharing machines with others. The second aspect related to the size of the farmers’ group sharing machines with others. Finally, the third one concerned the evaluation of some machines as to their usefulness for shared utilization. The research was conducted on a group of 117 farmers originating from 4 communes of the Sokołów Podlaski poviat as follows: Sterdyń, Repki, Ceranów, and Kosów Lacki, located in the east of the Mazovian Voivodeship. It was observed that the most significant barrier hindering the formation of groups of machine shared utilization was the difficulty in communication among the farmers. The size of the group should not exceed 10 people. According to the farmers most suitable for shared utilization were such tillage tools as ploughs, harrows, cultivators.
PL
Gryka jest gatunkiem zyskującym coraz większe znaczenie gospodarcze jako roślina alternatywna dla zbóż. Mała wartość gospodarcza słomy gryczanej pozwala na zwiększenie wysokości cięcia bez strat w plonie nasion. W Zakładzie Mechanizacji Rolnictwa Akademii Podlaskiej w Siedlcach podjęto badania energii cięcia łodyg gryki na wysokości 15, 25 i 35 cm. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem wysokości koszenia łodyg energia cięcia maleje (najwyższa na wysokości 15 cm = 0,402 J, najniższa – 35 cm = 0,339 J). Stwierdzono też dodatnią i istotną korelację pomiędzy średnicą łodygi a energią cięcia, jedynie energia cięcia na wysokości 35 cm nie wykazywała zależności od średnicy łodygi.
EN
Buckwheat is a species that has gained more and more economic importance as an alternative plant for grain crops. One-phase harvesting of buckwheat by means of a combine-harvester needs, among others, the knowledge of cutting energy of buckwheat stalks. Low economic value of buckwheat straw allows to increase in cutting height without losing a seed yield. Experiments on the cutting energy of buckwheat stalks at the height of 15, 25 and 35 cm were carried out in the Department of Agricultural Engineering in the University of Podlasie in Siedlce. It was thound that cutting energy (the highest energy on the level of 15 cm = 0,402 J, the lowest energy on the level of 35 cm = 0,339 J) decreased together with in increase in cutting height of stalks. A positive and significant correlation between cutting energy and stalk diameter was also proved. Only cutting energy at the height of 35 cm did non show any correlation with stalk diameter.
19
PL
Gryka jest gatunkiem zyskującym coraz większe znaczenie gospodarcze jako roślina alternatywna dla zbóż. Jednoetapowy zbiór gryki kombajnem zbożowym wymaga m.i. znajomości energii cięcia łodyg gryki. Mała wartość gospodarcza słomy gryczanej pozwala na zwiększenie wysokości cięcia bez strat w plonie nasion. W Zakładzie Mechanizacji Rolnictwa Akademii Podlaskiej w Siedlcach podjęto badania energii cięcia łodyg gryki na wysokości 15, 25 i 35 cm. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem wysokości koszenia łodygi energia cięcia maleje (najwyższa na wysokości 15cm = 0,394 J, najniższa - 35cm = 0,333 J). Stwierdzono też dodatnią i istotną korelację pomiędzy energią cięcia a średnicą łodygi, jedynie energia cięcia na wysokości 35 cm nie wykazywała zależności od średnicy łodygi.
XX
Buckwheat is a species that has gained more and more economic importance as an alternative plant for grain crops. One-phase harvesting of buckwheat by means of a combine-harvester needs, among others, the knowledge of cutting energy of buckwheat stalks. Low economic value of buckwheat straw allows to increase in cutting height without losing a seed yield. Experiments on the cutting energy of buckwheat stalks at the height of 15, 25 and 35 cm were carried out in the Depart-ment of Agricultural Engineering in the University of Podlasie in Siedlce. It was found that cutting energy (the highest energy on the level of 15 cm = 0,394 J, the lowest energy on the level of 35 cm = 0,333 J) decreased together with the increase in cutting height of stalks. A positive and significant correlation between cutting energy and stalk diameter was also proved. Only cutting energy at the height of 35 cm did non show any correlation with stalk diameter.
EN
The performance of the helicoidal reactor applied for oxidizing organic liquids has been discussed. The basic physical model of the reactor as well as the modelling procedure have been proposed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.