Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Zmiany w ustawie o odpadach oraz w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach są już niemal pewne. Tak przynajmniej wynika z relacji prasowych i zapewnień Ministerstwa Środowiska. Pozostaje więc czekać na ich realizację.
PL
Ukarzą czy nie ukarzą? Zapłacimy czy nie zapłacimy? Pomogą czy pozostawią nas samych? - oto pytania stawiane przez wiele osób, które na co dzień zajmują się odpadami. Pytania, które na dobrą sprawę w ogóle nie powinny paść.
PL
Działania na rzecz ochrony środowiska realizowane są przez ogromną rzeszę pracowników państwowych, samorządowych i przedsiębiorców prywatnych oraz działaczy stowarzyszeń ekologicznych i szarych ich członków - zwykłych miłośników przyrody. I jakkolwiek należy cieszyć się z ilości osób zaangażowanych w ochronę środowiska, to często trudno być w pełni zadowolonym z efektów ich działalności.
PL
W "Głosie Wielkopolskim" z 10 stycznia br. znalazła się informacja o zmianach w systemie opłat za składowanie odpadów na miejskim wysypisku śmieci w Poznaniu oraz o zmianie listy odpadów przyjmowanych na to składowisko. Zmiany te mają podnieść konkurencyjność poznańskiego wysypiska wobec składowisk zlokalizowanych poza terenem miasta. Wreszcie poznańskie odpady nie będą błąkać się po Polsce tylko trafiać na wybudowane za ogromne pieniądze, najnowocześniejsze w kraju i Europie składowisko.
PL
Art. 15 ust. 2 pkt 3 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach wskazuje na konieczność planowania działań ograniczających zawartość frakcji ulegającej biodegradacji w odpadach przeznaczonych do unieszkodliwiania na składowiskach. Uszczegółowieniem niniejszego przepisu jest zaplanowany stopień redukcji tego rodzaju odpadów, przewidziany w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami. Zakłada on wyłączenie do 2010 r. 25% (wagowo) całkowitej ilości odpadów ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r., do 2013 r. 50% a w 2020 r. - 65%.
PL
Spalarnie odpadów w państwach Europy Zachodniej są bardzo ważnym elementem krajobrazu. Obok istniejących powstają nowe, bardziej nowoczesne, wydajniejsze i mniej szkodliwe dla środowiska. Spalarnie w państwach o wysokiej kulturze ekologicznej i o sprawnym systemie gospodarowania odpadami są więc czymś normalnym.
PL
Artykuł przedstawia możliwości zastosowania przemiennika częstotliwości na średnie napięcie w aplikacjach wymagających synchronizacji napięcia z siecią zasilającą i przełączania silnika. Prezentowana jest specjalna funkcja "Transferu Synchronicznego" opracowana dla przemienników częstotliwości na średnie napięcie serii PowerFlex7000 i serii 1557.
EN
The article describes possibility to use a Medium Voltage Drive in the application that requires drive output voltage synchronization to line supply and switching motor between them. The "Synchronous Transfer" function there is presented, developed as the special feature of PowerFlex 7000 and bulletin 1557 drives.
PL
Ustawa o odpadach nakłada na gminy obowiązek realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w oparciu o plany gospodarki odpadami. Muszą one być zgodne z planami wyższego szczebla, czyli powiatowymi i wojewódzkimi, a te z kolei z planem krajowym.
PL
Obowiązująca od października ub.r. ustawa z 27 kwietnia 2001 r. określa sposoby postępowania z odpadami, które w efekcie mają spowodować ograniczenie ich ilości oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Osiągnięcie nakreślonego prawem celu wiąże się z realizacją działań, które sprecyzowane zostały w art. 5-7. Sprowadzają się one do: zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ich ilości, zapewnienia odzysku odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec oraz do unieszkodliwienia odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec i których nie udało się poddać odzyskowi.
PL
Popularność kompostowania odpadów komunalnych w Polsce wzrasta w szybkim tempie. Z roku na rok przybywa nowych obiektów do przetwarzania odpadów organicznych na "nawóz wysokiej klasy", o czym świadczy zestawienie kompostowni w Polsce zamieszczone w lipcowym wydaniu "Przeglądu Komunalnego". Analiza danych zawartych w zestawieniu wymaga jednak pewnego komentarza, co niniejszym postaram się uczynić.
PL
22 listopada Sejm odrzucił poprawkę do Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pozwalającą na przejęcie przez gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych na podstawie uchwały rady gminy. Co zadecydowało o takim potraktowaniu woli gmin - nie wiem. Wiem jednak, że jest to kolejny kruczek w naszym prawie, egzekwujący odpowiedzialność za nie popełnione czyny.
PL
Szkodliwość odpadów organicznych unieszkodliwianych przez składowanie jest powszechnie znana a beztlenowy rozkład, powodujący powstawanie biogazu i nieprzyjemnych dla otoczenia odorów, żerowanie gryzoni i ptactwa, wreszcie szybkie zapełnianie składowiska - to jego efekty.
PL
Koronnym argumentem przeciwników kompleksowej gospodarki odpadami opartej na selektywnej zbiórce odpadów jest brak środków finansowych oraz niska świadomość ekologiczna społeczeństwa. Uwzględniając sposób myślenia tej części decydentów, trudno nie zgodzić się ze słusznością ich argumentacji.
PL
Zbliżające się wielkimi krokami nasze wejście do Unii Europejskiej stawia przed nami szereg zadań do wykonania. Jednym z nich jest przystosowanie naszej przestarzałej gospodarki odpadami do wymogów unijnych określonych w wydanych już dyrektywach. Dyrektywa 1999/31/EC stawia za cel ograniczenie ilości biologicznie rozkładalnych odpadów komunalnych usuwanych na składowiska. Ma się to przyczynić do ograniczenia efektu cieplarnianego, chociaż realizacja tego zadania przynieść może jednoczesną poprawę całego środowiska naturalnego w otoczeniu składowiska.
PL
Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach "utrzymanie porządku i czystości w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy". W ramach tych zadań realizowane są również zadania z zakresu gospodarki odpadami. Gospodarowanie odpadami to w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym nadzór nad takimi działaniami i nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.
16
Content available remote System gospodarki odpadami na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego
PL
W referacie przedstawiono system kompleksowego zagospodarowania odpadów powstających na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego związany z realizacją projektu badawczo-wdrożeniowego Wdrożenie systemu łączącego ochronę bioróżnorodności z gospodarką komunalna, odpadami i energia odnawialną. Badania dotyczyły wykorzystania biomasy powstającej na terenie Parku (pozyskiwanej w związku z wykonywaniem zabiegów ochronnych), osadów ściekowych generowanych przez oczyszczalnie oraz odpadów komunalnych. Omówiono też możliwości kompostowania oraz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
EN
The paper presents complete waste management system in Biebrza National Park. The rules of waste management system were setting during realization the project called: Enforcement of system connecting biodiversity protection with municipal waste management and renewable energy. The results of researches in the possibility of biomass reuse and its composting are presented too.
PL
Za namową części czytelników "Przeglądu Komunalnego" postanowiłem pisać również pozytywnie o rozwiązaniach i technologiach stosowanych w gospodarce odpadami. Będzie to, podobno, bardziej strawne niż wieczne utyskiwanie na błędy popełnione w tej dziedzinie. Przyjmuję ten argument.
PL
W swoich dotychczasowych artykułach wskazywałem na niedociągnięcia proponowanych i wdrażanych systemów gospodarki odpadami. Tym razem przedstawiam coś moim zdaniem bardzo pozytywnego i chyba pionierskiego.
PL
Prowadzone rozmowy z samorządami gmin i pracownikami firm komunalnych wskazują na powszechność występowania problemu żerowania gryzoni i ptactwa na składowiskach odpadów. Nagminne oglądanie filmów amerykańskich, szczególnie tych o prawnikach, prowadzi nawet do tego, że sąsiedzi składowisk występują o odszkodowania za straty wywołane przez składowiskowych "gości". Inni, ci nie oglądający filmów, tylko się denerwują, uruchamiając nawet telewizję (np. Odolanów). Jest to więc problem, czy tylko drobna dolegliwość?
PL
Wolny rynek w gospodarce komunalnej jest wszechobecny. Zatrzęsienie firm z udziałem gmin, jak i firm prywatnych, komercyjne składowiska odpadów, "wolna amerykanka" w usługach i interpretacji przepisów prawa - to obraz polskiej rzeczywistości odpadowo-ekologicznej.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.