Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
In the paper, maximal values xe(τ) of the solutions x(t) of the linear differential equations excited by the Dirac delta function are determined. There are obtained the analytical solutions of the equations and also the maximal positive values of these solutions. The obtained sufficient conditions of the positivity of these solutions are defined by the Theorems. There are also formulated the necessary conditions of the positivity of these solutions. The analytical formulae enable the design of the system with prescribed properties.
EN
In the paper the comparison of two methods for calculation optimal gains is considered. One method using a Kalman procedure and one using a Riccati equation are compared. It is proved that a Kalman procedure is much better.
PL
Wykonano analizy zawartości miedzi i cynku w surowcu ziemniaczanym: nieobieranych, obieranych i gotowanych ziemniakach pochodzenia krajowego (z terenów przemysłowych, podmiejskich i rolniczych) oraz pochodzących z rejonu Morza Śródziemnego. Zawartość Cu i Zn była większa w surowcu krajowym niż zagranicznym. Proces obierania wpływał na obniżenie zawartości tych pierwiastków o 11–13%, a proces gotowania o 18–20%. Zróżnicowane było stężenie Cu i Zn w przetworach (skrobia ziemniaczana, frytki, chipsy, prażynki).
EN
Samples of potatoes from 6 various regions from Poland and 6 Mediterranean regions were studied for Cu and Zn content as received and after peeling and cooking. Some com. Domestic products of their processing (pommes frites, chips with onion or paprika, potato flour) were also studied. The domestic raw potatoes showed higher Cu and Zn contents than the foreign ones. The peeling and cooking potatoes resulted in substantial decrease of the contents. The Zn/Cu ratio was 2.30–2.54 in the raw potatoes but only 1.31 in the potato flour.
PL
Badając możliwości przebiegu reakcji ubocznych podczas wytwarzania nawozów typu USP, określono rodzaje i zakresy temperatury, w których mogą przebiegać reakcje chemiczne między mocznikiem a kwasem ortofosforowym(V) i ortofosforanami jedno- i diwapniowymi. Przebieg tych reakcji może być przyczyną strat składników pokarmowych, a w przypadku mieszanin mocznika z kwasem ortofosforowym(V) i z ortofosforanem jednowapniowym także zagrożenia bezpieczeństwa.
EN
The title system used for manufg. urea superphosphate fertilizer was studied for reaction of urea with H3PO4, Ca(H2PO4)2 and CaHPO4. The reactions resulted in losses of nutrients. The reactions of urea with H3PO4 and CaHPO4 created an explosion hazard.
PL
Badając możliwości przebiegu reakcji ubocznych podczas wytwarzania nawozów typu USP (urea super phosphate) określono rodzaje i zakresy temperatury, w których mogą przebiegać przemiany kwasu ortofosforowego(V) i ortofosforanów jedno- i diwapniowego oraz adduktów mocznika z siarczanem wapnia i kwasem ortofosforowym(V). Stwierdzono, że siarczan wapnia podwyższa stabilność mocznika, a kwas ortofosforowy(V) silnie obniża jego stabilność termiczną w addukcie.
EN
The title system used for manufg. urea superphosphate fertilizers was studied for reaction of H3PO4 with Ca(H2PO4)2 and CaHPO4 and with urea-CaSO4 and urea-H3PO4 adducts. The presence of CaSO4 resulted in increasing the thermal stability of urea, while the presence of H3PO4 resulted in decreasing of its stability.
EN
In the article solution of the problem of extremal value of x(τ) is presented, for the n-th order linear systems. The extremum of x(τ) is considered as a function of the roots s1, s2, ... sn of the characteristic equation. The obtained results give a possibility of decomposition of the whole n-th order system into a set of 2-nd order systems.
EN
In the paper the extremal dynamic error x(τ) and the moment of time τ are considered. The extremal value of dynamic error gives information about accuracy of the system. The time τ gives information about velocity of transient. The analytical formulae enable design of the system with prescribed properties. These formulae are calculated due to the assumption that x(τ) is a function of the roots s1, ..., sn of the characteristic equation.
EN
Selenium is an essential element for animals and human. Thus, its growing deficiency, observed since many years in many European countries leads to consider available strategies of rising selenium level in diet of local inhabitant and farm animals that may ensure safety and commonness of such solution. Agronomic fortification, as one of the way, has been successfully proven in other countries with similar problem like Finland, United Kingdom, Australia or New Zealand. While most of the food and feed consumed in Poland came from internal market, the implementation of this strategy in Poland may have beneficial effects on health of farm animals and local inhabitants. The most suitable plants for agronomic biofortification with selenium in Poland are crops, especially cereals and selected members of mustard plants. They have a great share in agriculture land in this country and what results from their metabolism, can assure biologically active, i.e. desired by final consumers, selenium compounds. Based on the current knowledge and experiences in biofortification of crops with selenium, a novel technology that increase selenium content in edible parts of plants of interest should be developed and implemented in Poland.
9
Content available remote Koncepcja wytwarzania nowej generacji bionawozów fosforowych : projekt BioFertP
PL
Opisano założenia i wstępne wyniki badań projektu, którego celem jest opracowanie technologii nowych nawozów fosforowych na bazie surowców odnawialnych metodą solubilizacji mikrobiologicznej. Jako surowce zostaną wykorzystane kości, ości i popioły ze spalania biomasy o dużej zawartości fosforu, w tym popioły ze spalania osadu z IIIo oczyszczania biologicznego ścieków. Projekt obejmuje dobór odpowiednego rodzaju mikroorganizmu do rozkładu surowca fosforowego w celu uzyskania pożądanego produktu o danym przeznaczeniu (preparat o szybszym lub spowolnionym uwalnianiu składnika). Badania zostaną przeprowadzone w skali wielkolaboratoryjnej i półtechnicznej. Zostaną wytworzone aplikacyjne partie produktów w instalacji półtechnicznej, które posłużą ocenie właściwości użytkowych w badaniach rolnych. Ocenione będą właściwości wytworzonych produktów (nawóz zawiesinowy i nawóz granulowany), w szczególności zawartość makroskładników (N, P, K) i mikroskładników nawozowych.
EN
Assumptions of a research project on a new technol. For prodn. of phosphate fertilizers by microbial solubilization based on renewable raw materials (bones, fishbone and ashes from burning sludge from biol. wastewater treatment plant). A selection of microorganisms suitable for solubilization of P-contg. raw material will be done. Lab. and pilot scale expts. will be carried out. Liq. and granular fertilizers will be produced.
PL
Przedstawiono opis równowagi chemicznej i fazowej w układzie Ca0-P205-H20 w postaci zestawu równań reakcji jonowych. Do obliczania aktywności reagentów wykorzystano model Bromleya. Opis ten wykorzystano w symulacji procesu rozkładu fosforytu kwasem fosforowym, tak jak przy produkcji superfosfatu potrójnego.
EN
Chem. and phase equil. in the Ca0-P205-H20 system were studied and described as a set of equations. The Bromley model was used for calcn. of the reagents activity. The phosphorite decompn. with H3P04 was simulated for prodn. of triple superphosphate.
11
Content available remote Wpływ nowych biostymulatorów na początkową fazę wzrostu roślin
PL
Dokonano oceny kiełkowania rzeżuchy, której aplikowano roztwory dolistne zawierające nadkrytyczny ekstrakt algowy i aminokwasy wzbogacone składnikami mineralnymi. Testy prowadzono na podłożu z waty przez 7-9 dni, które poprzedzała kilkudniowa stratyfikacja chłodna. Roztwory aplikacyjne stosowano w zakresie stężeń 6,0⋅10-4–2,5⋅10-2 mL formulacji mL-1 roztworu aplikacyjnego i porównano z preparatami komercyjnymi. Największy wpływ na produkcję roślinną w warunkach prowadzonego doświadczenia wykazano dla preparatów algowych, które zwiększyły przyrost masy roślinnej o 11-80% w stosunku do próby kontrolnej, dając dla dwóch najlepszych stężeń wyniki istotne statystycznie.
EN
Supercrit. exts. from Spirulina sp. microalgae and baltic seaweeds as well as protein hydrolyzates of keratin were used as biostimulators of the cress (Lepidum savitum) growth. Algal extract - contg. formulations were superior to control samples (11-80% fresh sprout mass increase) and similarly effective to com. prepn., however in 3-times higher concn. The keratin hydrolyzates were less efficient than the algae derived ones.
12
Content available remote Technologia przygotowania ekstraktów glonowych. Cz. 1, Surowiec
PL
Przedstawiono nową technologię przygotowania oraz kondycjonowania biomasy alg morskich w celu poddania ich procesowi ekstrakcji nadkrytycznej ditlenkiem węgla. Uzyskany w ten sposób ekstrakt jest pełnowartościowym półproduktem do otrzymywania stymulatorów wzrostu roślin, prozdrowotnych dodatków do żywienia zwierząt oraz kosmetyków. Przedstawione rozwiązania poparto analizami opłacalności ekonomicznej, techniczną możliwością zastosowania oraz uwarunkowaniami prawnymi, które mają decydujący wpływ na możliwość wdrożenia nowych preparatów na bazie ekstraktu z alg pozyskanych z Morza Bałtyckiego. Koncepcja procesu obejmuje pozyskiwanie biomasy glonowej z toni wodnej w granicach gminy miasta Sopot, transport, płukanie, oczyszczanie z zanieczyszczeń, separowanie frakcji piasku, kondycjonowanie, suszenie, rozdrabnianie oraz względnie granulację. Przetestowano różne techniki zbierania biomasy z akwenu okolic mola Sopockiego, gdzie obserwowano największe wysypy biomasy alg. Zastosowano dwie metody wykorzystujące perforowaną łyżkę skarpową oraz chwytak typu krokodyl. Przedstawiono najefektywniesze i zweryfikowane w skali wielkotonażowej techniki wyławiania makroalg bezpośrednio z wody oraz technologię przygotowania surowca do ekstrakcji. Efektywność ekstrakcji nadkrytycznej ściśle uzależniona jest od jakości surowca, gęstości nasypowej, stopnia rozdrobnienia, zawartości wody, zawartości frakcji lipidowej oraz struktury samego materiału. Zaprezentowane rozwiązania przetestowano na instalacjach do obróbki biomasy w skali produkcyjnej. Uzyskane poszczególne frakcje oraz surowiec zostały poddane analizie wielopierwiastkowej.
EN
A new technol. for prepn. of seaweed biomass for supercrit. fluid extn. was presented. The technol. consists of biomass collecting, transporting, drying, shredding and removal of the contamination. Some economic data of the process were also included.
13
Content available remote Ocena skuteczności bionawozu fosforowego w testach kiełkowania
PL
Przedstawiono wyniki doświadczenia mającego na celu ocenę skuteczności, nowego bionawozu fosforowego w testach kiełkowania w początkowej fazie wzrostu roślin. Do produkcji bionawozu wykorzystano kości drobiowe, surowiec fosforowy niskiej jakości oraz bakterie solubilizjące fosfor Bacillus megaterium. Bulion pohodowlany poddano neutralizacji i wykorzystano do nawożenia rzeżuchy. Przygotowano próby z różnymi rozcieńczeniami nawozu (dawka fosforu 11,6–44,6 mg P₂O₅/szalkę), kośćmi i próbę nienawożoną jako kontrolę. Odnotowano korzystny wpływ bionawozu na masę roślin (o 44% większą w przypadku dawki bionawozu 11,6 mg P₂O₅/szalkę w porównaniu z próbą kontrolną), na ich wysokość (o 13%) oraz na intensywność barwy zielonej. Zaobserwowano również największą biodostępność fosforu dla roślin z szalki nawożonej dawką 11,6 mg P₂O₅ (37,1%). Wykazano synergizm dawki fosforu w nawozie z zawartością B, Ca, Co, K, S i Si w roślinie a także z suchą masą i wysokością roślin oraz intensywnością barwy zielonej. Testy kiełkowania stanowią potwierdzenie, że nowy bionawóz z bakteriami solubilizującymi fosfor może być wykorzystany jako zawiesinowy preparat doglebowy.
EN
Chicken bones were converted to a biofertilizer with solubilizing bacteria Bacillus megaterium (P₂O₅ content 11.6–44.6 mg/Petri dish.) and used to fertilize the cress. Use of the biofertilizer resulted in an increase on plant mass yield (by 44% when compared with the control group), length of plants (by more than 13%) and intensity of the green color. The highest transfer factor of P from fertilizer to plants was obsd. for the dish with 11.6 mg P₂O₅. Addnl., a synergistic effect between P content and Ca, Co, K, S and Si contents, dry mass, length of plants and intensity of the green color was evidenced. The results were confirmed in germination tests.
PL
Dokonano oceny wpływu zastosowania nawozu wieloskładnikowego z mikroelementami wytworzonego na bazie hydrolizatu białkowego z przetwarzania pierza drobiowego na kiełkowanie nasion rzodkiewki ogrodowej (Raphanus savitus). Badania laboratoryjne obejmowały także ocenę przyswajalności mikroskładników nawozowych przez rośliny, oznaczenie przyswajalnych form mikroelementów w glebie oraz ocenę wpływu nawozu na dżdżownice (Eisenia fetida). Testowany nawóz wyprodukowano w pilotażowej instalacji półtechnicznej wspólnie z firmą nawozową Intermag Sp. z o.o. Stwierdzono brak toksyczności nawozu wobec roślin we wczesnych fazach rozwojowych, a także w stosunku do dżdżownic. Wyhodowana rzodkiewka była znacznie bogatsza w mikroelementy, takie jak bor, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk.
EN
Protein hydrolyzate from processing of poultry feathers was used for prepn. of a microelement compound fertilizer under pilot plant conditions. The fertilizer was applied on radish seeds (Raphanus savitus) in lab. tests to det. bioavailability of micronutrients in plants, available forms of micronutrients in the soil and effect of fertilizer on earthworms (Eisenia fetida). No toxicity of the fertilizer towards the plants and earthworms was obsd. The content of microelements (B, Cu, Fe, Mn, Mo and Zn) in radish was significantly increased.
15
Content available remote Nowe biostymulatory aminokwasowe na bazie hydrolizatu białka keratyny
PL
Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących wpływu zastosowania biostymulatora aminokwasowego wytworzonego na bazie hydrolizatu białka keratyny. Preparat wyprodukowano wspólnie z firmą nawozową Intermag Sp. z o.o. w pilotażowej instalacji półtechnicznej. W produkcji jako surowiec wykorzystano pióra odpadowe, pochodzące z jednej z małopolskich ubojni drobiu. Ocenę fitotoksyczności przeprowadzono na rzodkiewce ogrodowej (Raphanus savitus) oraz pszenicy (Triticum aestivum L.). Wyznaczono również średnią długość roślin w grupach doświadczalnych i grupie kontrolnej, a także dokonano pomiaru masy wykiełkowanych roślin oraz poziomu chlorofilu. Biostymulator poddano ocenie toksyczności na dżdżownicach Eisenia fetida. Na podstawie badań stwierdzono korzystny wpływ stosowania biostymulatora na bazie białka keratyny.
EN
Amino acid biostimulator based on protein hydrolyzate of keratin from feather waste was used in radish (Raphanus savitus) and wheat (Triticum aestivum L.) to study the plants length, mass of germinated plants and the level of chlorophyll. Effect of biostimulator on mortality and body mass of earthworms Eisenia fetida was also tested. Use of the biostimulator in cultivation of plants resulted in an increase in the biomass yield and chlorophyll level. Neither phytotoxicity nor toxicity against earthworms was obsd.
EN
The maximal value of the error is the most important criterion in system design. It is also the most difficult one. For that reason there exist many other criteria. The extreme value of the error represents the attainable accuracy which can be obtained and the corresponding extreme time gives information about how fast the transients are. The extreme values of the error and the corresponding time are treated here as functions of the roots of the characteristic equation. The proposed analytical formulae allow designing systems with prescribed dynamic properties.
EN
In this article the problem of determination of such coefficients a1, a2, ..., an and eigenvalues s1, s2, ..., sn of the characteristic equation which yield required extremal values of the solution x(t) at the extremal value τ of time is solved. The extremal values of x(τ ) and τ are treated as functions of the roots s1, s2, ..., sn. The analytical formulae enable us to design the systems with prescribed dynamic properties. For solution of the problem the properties of symmetrical equations are used. The method is illustrated by an example of the equation of 4-th degree. The regions of the different kinds of the roots: real, with one pair of complex and two pairs of complex roots are illustrated. A practical problem is shown.
19
Content available remote Ocena metod badań własności użytkowych nawozów
PL
Przedstawiono nowe metody badawcze stosowane do oceny właściwości fizykochemicznych i użytkowych produktów nawozowych wytwarzanych w skali przemysłowej oraz produktów wytwarzanych w skali laboratoryjnej i półtechnicznej. Przedstawiono też sposoby oceny właściwości półproduktów, pozwalające na dobór optymalnych parametrów technologicznych.
EN
A review, with 10 refs., and an evaluation of methods for detn. of fertilizer grain size distribution and shape, compression strength, ability to caking and ageing, hygroscopicity, d., viscosity, crystn. temp., oil absorbability, and explosion hazards.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.