Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy podjęto tematykę integracji informacyjnej procesów przygotowania i realizacji produkcji. Wykorzystując standard XML, zaproponowano hierarchiczny opis wielowariantowych procesów wytwarzania. Przyjęty sposób budowy opracowanego formatu zapisu wielowariantowego procesu wytwórczego sprawia, iż zapis ten jest rozwiązaniem otwartym i skalowalnym. Dzięki temu nadaje się do bezpośredniego wykorzystania w rozproszonych, wieloagentowych systemach sterowania produkcją, które umożliwiają budowę rekonfigurowalnych systemów wytwarzania. Systemy takie odpowiadają współczesnym wyzwaniom ukierunkowanym na indywidualizację wytwarzanych produktów.
EN
The article relates to process of information integration for preparation and execution of production. A hierarchical description of alternative manufacturing processes using XML is proposed. This concept presents open and scalable solution resulting from construction of applied data format. This makes it suitable for direct use in distributed, multi-agent manufacturing control systems that allow the construction of reconfigurable manufacturing systems. These systems meet today’s challenges focused on the individualization of manufactured products.
PL
Nałożony Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej (WE) 976/2009 (WE, 2009) obowiązek zapewnienia do połowy maja 2011 roku przez kraje Wspólnoty tzw. początkowej zdolności operacyjnej (ang. lnitial Operating Capability, IOC) spowodował osiągnięcie przez krajowe infrastruktury danych przestrzennych (NSDI) zgodności z wytycznymi INSPIRE w zakresie udostępnianych interfejsów usług sieciowych. Kolejnym wyzwaniem stojącym przed budowniczymi NSDI jest sprostanie wymaganiom jakościowym dla usług sieciowych. Określone w rozporządzeniu 976/2009 (WE, 2009) wymagania jakościowe wydają się stosunkowo proste koncepcyjne, jednak ich spełnienie pociąga za sobą daleko idące implikacje, które wymagają dogłębnej analizy w celu optymalnej organizacji infrastruktury danych przestrzennych. Porównanie wydajności działania poszczególnych typów usług oraz czasu potrzebnego do ich przygotowania jest istotnym etapem, który należy uwzględnić w harmonogramie prac nad architekturą NSDI w celu osiągnięcia pełnej operacyjności usług INSPIRE.
EN
The so called Initial Operating Capability has been reached by the Member States' network services before summer 2011. The Initial Operating Capability means that European network services have INSPIRE compliant interfaces. The next challenge to be faced by the builders of INSPIRE infrastructure is the 'quality of service' of network services. The paper presents a discussion on view services. Firstly, the WMS based view services are analysed t in the context of the influence of various request parameters on the service performance. Next, hypothetical capacity of the system is calculated for the INSPIRE QoS requirements and also for a larger number of simultaneous users. The second part of the paper presents the basic information on OGC and INSPIRE WMTS and then compares the two view service types. As a consequence, the implementation of INSPIRE view services based on combined WMS and WMTS interfaces, is proposed.
PL
Celem europejskiego projektu NATURE-SDIplus (http://www.nature-sdi.eu), realizowanego w ramach programu UE eContentplus (ECP-2007-GEO-317007) jest: a) opracowanie europejskiego profilu metadanych geoprzestrzennych z zakresu ochrony przyrody, zgodnego z normami ISO 19115/119 oraz wytycznymi dyrektywy INSPIRE, b) opracowanie jednolitego w skali Unii Europejskiej modelu zbiorów danych przestrzennych o charakterze tematycznym, umożliwiającego gromadzenie i przetwarzanie w spójnej strukturze danych środowiskowych zgromadzonych w zasobach poszczególnych państw członkowskich UE (głównie dane z Aneksu I - protected sites i III - biogeographical regions, habitats and biotopes, species distribution dyrektywy INSIPRE), c) utworzenie wielojęzycznego geoportalu tematycznego NATURE-SDIplus udostępniającego metadane i dane oraz geoinformacyjne usługi sieciowe w oparciu o dane państw i instytucji partycypujących w projekcie. Funkcjonalność geoportalu tematycznego NATURE-SDIplus oparta będzie na serwisach WWW udostępniającego dane i geoinformacyjne usługi sieciowe zgodnie ze standardami OGC. Interoperacyjność zaproponowanych rozwiązań, a także implementacja rozwiązań zgodnych z koncepcją serwerów katalogowych, pozwoli zarówno na udostępnienie metadanych o stanie aktualności, pokrycia, tematyce, dokładności geometrycznej itp. baz danych tematycznych, jak i na spójny dostęp do danych przestrzennych zgromadzonych w tych bazach. Harmonogram projektu NATURE-SDIplus zakłada cztery etapy realizacji projektu: 1) analizę danych zgromadzonych w zasobach poszczególnych instytucji partycypujących w projekcie oraz analizę potrzeb użytkowników, 2) opracowanie europejskiego profilu metadanych środowiskowych, 3) opracowanie spójnego modelu danych, 4) implementację geoportalu środowiskowego. Należy podkreślić, iż koncepcja funkcjonalności całego systemu informatycznego NATURE- SDIplus, obejmującego obszar całej Unii Europejskiej, powstaje w Polsce. Eksperci związani z firmą Intergraph Polska odpowiadają za opracowanie architektury i funkcjonalności serwisów geoinformacyjnych portalu NATURE-SDIplus w sposób zgodny ze specyfikacjami ISO i OGC oraz zaleceniami dyrektywy INSPIRE . Opracowane rozwiązania zostaną wdrożone w skali europejskiej przez koordynujący realizację projektu GISIG (Geographical Information Systems International Group). Jednym z partnerów projektu NATURE-SDIplus jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii, który odpowiada za dostarczenie polskich danych referencyjnych oraz realizuje proces konwersji, generalizacji i aktualizacji danych tematycznych udostępnianych przez Ministerstwo Środowiska.
EN
The objective of the NATURE-SDIplus (http://www.nature-sdi.eu), which has been implemented within the EU Programme eContentplus (ECP-2007-GEO-317007) is to: a) develop the European profile of environmental metadata, in accordance with the ISO 19115/119 standards and the guidelines of the INSPIRE Directive, b) develop a uniform, at the continental level, spatial database model, which would allow for gathering and processing - in the coherent data structure . geoenvironmental data, stored as resources of particular EU member states (mainly data corresponding to the Annex I and III of the INSPIRE Directive), c) create a multilingual thematic geoportal, NATURE-SDIplus, which will distribute metadata and provide geoinformation services based on data from countries and institutions being the project participants. Functionality of the NATURE-SDIplus thematic geoportal will be based on WWW services, providing geoinformation services, according to the OGC standards. Interoperability of proposed solutions, as well as implementation of solutions, compliant with the concept of catalogue servers, will allow for both, distribution of metadata on temporal references, coverage, topics, geometric accuracy etc. of thematic spatial databases, as well as for coherent access to spatial data stored in those databases. The time schedule of the NATURE-SDIplus Project assumes four stages of the Project implementation: 1) Analysis of data stored in resources of particular institutions, which participate in the project and user needs analysis, 2) Development of the European profile of environmental metadata, 3) Development of a coherent data model, 4) Implementation of the environmental geoportal. The Head Office of Geodesy and Cartography and Intergraph Polska play an important role among several dozens of institutions involved in the Project implementation and representing particular EU member states. The role of the representatives of the Head Office of Geodesy and Cartography covers not only delivery of source reference data and its harmonisation with thematic data, made accessible by the Ministry of Environment, but also the care of coherence of the proposed solutions with the Polish profile of metadata. Wide distribution of metadata in the network will contribute to popularisation of knowledge about acquired data and to the increase of commercial use of the data in the future. Utilisation of geoinformation services, compliant with the OGC specifics, contributes not only to wide distribution of data in the NATURE-SDIplus thematic portal, but it is also the way leading to meet the guidelines of the INSPIRE Directive. The multilingual portal of the Project will allow for coherent analysis of data, made available by all institutions participating in the Project. It should be stressed that the concept of functionality of the complete NATURE-SDIplus information system, which covers the area of the entire European Union, has been generated in Poland. Experts cooperating with Intergraph Polska are responsible for development of the architecture and functionality of geoinformation services of the NATURE-SDIplus portal, in accordance with the ISO and OGC specifications and with the recommendations of the INSPIRE Directive. The developed solutions will be implemented at the European scale by the coordinators of the GISIG Project (Geographical Information Systems International Group). Another important element of the Project implementation is integration of geoinformation services, provided in the NATURE-SDIplus thematic services, with the functionality of the official geoportal, being commissioned at the Geodetic and Cartographic Documentation Centre.
PL
Rekonfiguracja systemów wytwarzania jest jednym z najbardziej interesujących tematów badawczych w zakresie systemów sterowania wytwarzaniem. W pracy przedstawiono, na przykładzie Centrum Produkcyjnego TOR, które znajduje się w laboratorium Zakładu Zautomatyzowanych Systemów Produkcyjnych Politechniki Krakowskiej, koncepcję rekonfiguracji czynności elementarnych, aby umożliwić realizację nowych zadań produkcyjnych. Koncepcja wykorzystuje podział czynności elementarnych na akcje złożone z zadań, co umożliwia właściwe rozdzielenie zakresu realizowanych działań pomiędzy część sprzetową i programową wieloagentowego systemu sterowania.
EN
Reconfigurability of manufacturing systems is one of the most interesting research topics in the area of manufacturing control systems. The paper present on an example of TOR Production Center situated in The Laboratory of Automated Production Systems Department at Cracow University of Technology a concept of online reconfiguration of some elementary activities to satisfy new production requirements. The concept is based on the idea of proper division elementary activities into actions consisting of tasks that allows separating them between logical and physical parts of multiagent manufacturing control system.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję agenta dostosowującego integrującego informacyjnie warstwę logiczną wieloagentowego systemu sterowania z systemem rzeczywistym na przykładzie Centrum Produkcyjnego TOR, które znajduje się w laboratorium Zakładu Zautomatyzowanych Systemów Produkcyjnych Politechniki Krakowskiej. Przedstawiono sposób działania agenta dostosowującego oraz zaprezentowano przyjęty dla tego systemu podział czynności elementarnych na akcje złożone z zadań.
EN
The paper presents a concept of interface agent which integrates logical and physical parts of multiagent manufacturing control system on an example of TOR Production Center situated in The Laboratory of Automated Production Systems Division at Cracow University of Technology. The way how the agent acts was shown. It takes advantage of division elementary activities into actions consisting of tasks.
PL
W referacie przedstawiono koncepcję integracji projektowania procesów wytwórczych i sterowania wytwarzaniem realizowaną w ramach prac nad wieloagentowym systemem AIM. Zwrócono uwagę na złożoność problemu integracji informacji w systemach produkcyjnych, a także przedstawiono technologię Web services w roli platformy implementacyjnej.
EN
The paper presents a concept of multiagent system AIM which integrates processes planning and manufacturing control in automated manufacturing systems. Attention is paid to the complexity of information integration in production systems. Web services technology is presented as an implementation platform.
10
Content available remote Problematyka modelowania informacji geograficznej w schematach GML
EN
Development of information technologies, coasts reduction of data collecting and maintenance as well as broad usage of Internet have fundamentally changed the approach to the geographic data, which now are the aim of public access and exchange between independent organizations. The confirmation for this scenario is an INSPIRE project (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), whose primary concept is public access to geographic resources for all member countries of the European Union. Sharing of geographic data in technologically and conceptually different environment is not easy to apply. Each information system stores its data in a format that generally is not understood by other Rys. 6. Projekt architektoniczny autorskiego narzedzia wspieraj1cego modelowanie schematów GML 98 Alina Kmiecik systems. Therefore, sharing of data between organizations using heterogeneous information systems requires platform and independent standard software for writing geographic data. This standard should include not only the format of files and notation used to write in the data, but also it should offer means for description of logical organization, that allows to understand the meaning of these data. For exemple, what is the value of data set like {.2., .35., .Clooaedibec, 123.} without indication of its context and logical organization of data structures? That meaning of data should be given in a form of data models (schemas). OGC Consortium (Open Geospatial Consortium) took into account the value of data models Chile building the GML language (Geography Markup Language). The underlying XML language (eXtensible Markup Language) allows to present in a uniform way the data as well as logical models (i.e. application schema) which describe the meaning and context of data. Nevertheless, the formal charakter of the language required for automatic data processing in information systems causes that developing of application schema in GML is not an easy task. The features being the power of GML for data description e.g. tree-like data organization, tagged description of data, general readability of files, become weak points in the case of logical structures modeling. Additionally, the need for deep knowledge of XML syntax and GML modeling rules significantly restricts the group of potential schema authors. The aim of this paper is to present the problems of GML schemas modeling and the discussion on the alternative solutions of these problems.
PL
Standard OMG Model Driven Architecture (MDA) podniósł znaczenie inżynierii modeli, która z dnia na dzień zdobywa coraz więcej zwolenników. Projektowanie architektoniczne i transformacje stanowią podstawę procesu tworzenia oprogramowania opartego na modelach. Dlatego dla dalszego rozwoju i popularyzacji inżynierii oprogramowania sterowanej modelami niezbędne jest zapewnienie możliwie szerokiego wsparcia dla przekształceń modelowych wykonywanych w ramach typowych zadań architekta. Publikacja przedstawia nasze dotychczasowe prace w zakresie transformacji modeli architektonicznych dedykowanych poprawie parametrów jakościowych i zaspokojeniu wymagań niefunkcjonalnych. Podaje ogólny opis trzech wybranych transformacji i omawia przykład ich zastosowania w celu usprawnienia architektury komercyjnego systemu GIS (Geographic Information System).
EN
Model-driven engineering reaches more and more followers and gradually grows up as solution to the software-intensive systems production. Architectura1 design transformations seems to play a fundamental role in this kind of development. This paper efforts in defining model-level architectural transformations. It provides the outline for preserving transformations and gives a closer look to three of them: for component moving, for component splitting, and for class splitting An example of employing the transformations to remove the architectural bottleneck of industrial WebGIS system is also given.
12
Content available remote GML 3.0 jako standard zapisu informacji geograficznej
EN
Geographic information becomes common object of digital data exchange. Several terabytes of data are sent between integrated software systems. They include a diversity of geographic information like datasets, geographic objects, cartographic representation as well as the geographic services declaration. However, every data exchange requires common agreement between all parts of the process as well as standardized rules and the format of data encoding. The Technical Committee ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics of International Committee for Standardization faced those needs and launched a new work item on the standard for platform and independent software encoding of geographic information (ISO 19118 Geographic information - Encoding). In the meantime OpenGIS Consortium developed GML (Geography Markup Language). GML is the language for modelling, transfer storage of geographic information. In general, it provides the terms to formal description of real world phenomena and their spatial properties e.g. geographic objects, geometric and topological elements, spatial and temporal coordinate reference systems, as well as other aspects of geographic data like positional accuracy or measure units. In 2002 the OGC submitted the GML 2.0 as a new work item proposal to ISO/TC 211 in the field of geographic information encoding. It has been critisized by TC members mainly for the lack of topology and threedimensional geometry, but the general concept of standardized GML has been approved by TC 211. The current version 3.0 of the language seems to resolve great majority of problems found in the previous one, and ISO/TC 211 proposed it as the standardized GML (ISO/CD 19136: Geographic information - Geography Markup Language). What is more, the Technical Committee CEN/TC 287 of European Committee for Standardization (Poland is a full member of TC 287) proposed to participate in the work on international language for data transfer and storage. This cooperation of ISO and CEN is to result in 2005 in an international standard of geographic information encoding. This paper presents the general concept of GML 3.0 and the results of its analysis against the requirements it should satisfy as the international standard of data encoding. Because of the publisher is restrictions concerning the length of the paper the notation details, the content of predefined GML schemas as well as the rules of application schema definition were not included in this paper. Instead, the GML document example is given that, hopefully, brings closer the rules of GML data encoding and invites the reader to individual studies on GML language.
13
Content available remote Czasopisma elektroniczne i ich wykorzystanie w Bibliotece Politechniki Opolskiej
PL
W artykule przedstawiono krótką charakterystykę, dostępność i możliwości wykorzystania czasopism elektronicznych w bibliotece akademickiej. Przeprowadzono analizę wykorzystania pełnotekstowych baz czasopism: Springer, EBSCO, ScienceDirect dostępnych w Bibliotece Politechniki Opolskiej. Analiza została przeprowadzona w oparciu o ststystyki zamieszczane na stronach dostawców baz.
EN
In this paper was presented short characteristic, accessibility and usability of electronic journals in academic library. Analysis of the journal databases (Springer, EBSCO, ScienceDirect) use was described. Analysis was based on databases suppliers' statistics.
14
Content available remote Transformations for software architecture model change
EN
Architectural transformations make up the core of architectural design and play a crucial role in user requirements satisfaction. Because of their impact to the software structure and behavior, they directly influence the values of software quality attributes. For this reason they can become not only a way for well specified and automated software architecture development but also a mechanism for early stage software quality management. This paper introduces the notion of architectural transformations and their impact to the software architecture model. It points at the relationship among transformations, non-functional requirements and architectural styles. It gives the arguments for architectural change automation. A motivating example of how transformations can be employed to the custom software architect activities is also given.
15
Content available remote Polskie urządzenie do ekologicznej produkcji żeliwa sferoidalnego
PL
W referacie przedstawiono charakterystykę urządzenia do ekologicznej produkcji żeliwa sferoidalnego, skonstruowanego i wykonanego w ramach Projektu Celowego Nr 7 T08 B 036 96C/2950 finansowanego przez KBN a realizowanego przez F.M. „GLINIK” S.A. i Politechniką Krakowską im. T. Kościuszki. Urządzenie pracuje na zasadzie działania autoklawu. Podano założenia techniczne urządzenia do jednorazowej sferoidyzacji 1 tony żeliwa a ponadto niektóre rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne tego urządzenia oraz schematy działania jak i spodziewane efekty jego zastosowania w procesie produkcyjnym żeliwa sferoidalnego.
EN
The characteristic features of an installation for ecological manufacture of s.g. cast iron were stated. The installation was designed and made within the Target Project No. 7 T08 B 036 96C/2950 financed by the Committee of Scientific Research and performed by F.M. “GLINIK” S.A. and The Tadeusz Kościuszko Technical University of Cracow. The operating principle of the installation is that of an autoclave. Technical parameters of the installation used for a single spheroidising treadment of 1 ton of cast iron were given along with the design description and operating parameters, a flow diagram end the expected results obtained in the process of s.g. iron manufacture.
EN
Kidney transplantation is the field where the time dependent coordination of work and information exchange between institutions taking part in the process are key issues. To ensure both these things close cooperation of participants is required. On the other hand traditional communication methods are not sufficient to support it properly. Internet technology can be the right environment to implement the idea of cooperative information exchange between participants of transplantation process. It can become a basis of Coordination Supporting System. This paper presents the way of using Internet technology to solve communication difficulties encountered in renal transplantation process. First, the research domain is specified and its main problems are pointed out. Then the architecture and functionality of the system built to support cooperation between participants are described. The paper is concluded with indication of possible directions of further evolution of the system.
17
Content available remote Polskie urządzenie do ekologicznej produkcji żeliwa sferoidalnego
PL
W referacie przedstawiono charakterystykę urządzenia do ekologicznej produkcji żeliwa sferoidalnego, skonstruowanego i wykonanego w ramach Projektu Celowego Nr 7 T08 B 036 96C/2950 finansowanego przez KBN, a realizowanego przez F.M. „GLINIK” S.A. i Politechniką Krakowską im. T. Kościuszki. Urządzenie pracuje na zasadzie działania autoklawu. Podano założenia techniczne urządzenia do jednorazowej sferoidyzacji 1 tony żeliwa a ponadto niektóre rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne tego urządzenia oraz schematy działania jak i spodziewane efekty jego zastosowania w procesie produkcyjnym żeliwa sferoidalnego.
EN
The characteristic features of an installation for ecological manufacture of s.g. cast iron were stated. The installation was designed and made within the Target Project No. 7 T08 B 036 96C/2950 financed by the Committee of Scientific Research and performed by F.M. “GLINIK” S.A. and The Tadeusz Kościuszko Technical University of Cracow. The operating principle of the installation is that of an autoclave. Technical parameters of the installation used for a single spheroidising treatment of 1 ton of cast iron were given along with the design description and operating parameters, a flow diagram end the expected results obtained in the process of s.g. iron manufacture.
18
Content available remote Object and component oriented modelling of complex medical systems
EN
The paper describes modelling of a complex information system supporting the work of a dialysis ward and scientific research carried out there. The system is designed to process multimedia information on patients, health care staff, and management of medical material and equipment. This information proves very useful for scientific research and supports physicians in taking decisions concerning extracorporeal dialysis equipment control. The decision-taking system together with optimal control algorithms are used to assess adequacy of dialyses, which results in higher efficiency of dialyses and improvement of life quality of dialysed patients. The new generation of information systems needs making use of scattered multimedia information, algorithms of computer intelligence and user-friendly communication. To meet these requirements it becomes necessary to apply environments enabling modelling of customer's requirements, information system structure and computer-man communication interface. The technology of component and object oriented modelling allows multiple code usage, and ensures higher reliability and easier modification of the system.
PL
W referacie przedstawiono charakterystykę urządzenia do ekologicznej produkcji żeliwa sferoidalnego, skonstruowanego i wykonanego w ramach Projektu Celowego Nr 7 T08 B 036 96C/2950, finansowanego przez KBN, a realizowanego przez F.M. "GLINIK" S.A. i Politechnikę Krakowską im. T. Kościuszki. Urządzenie pracuje na zasadzie działania autoklawu. Podano założenia techniczne urządzenia do jednorazowej sferoidyzacji 1 tony żeliwa, a ponadto niektóre rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne tego urządzenia, schematy działania oraz spodziewane efekty jego zastosowania w procesie produkcyjnym żeliwa sferoidalnego.
EN
The characteristic features of an installation for ecological manufacture of s.g. cast iron were stated. The installation was designed and made within the Target Project No.7 T08 B 036 96C/2950 financed by the Committee of Scientific Research and performed by F.M. "GLINIK" S.A. and The Tadeusz Kościuszko Technical University of Cracow. The operating principle of the installation is that of an autoclave. Technical parameters of the installation used for a single spheroidising treatment of 1 ton of cast iron were given along with the design description and operating parameters, a flow diagram, and the expected results obtained in the process of s.g. iron manufacture.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.