Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Background: The article presents the concept of control of the production system, which allows to maintain its stability, and thus to implement the established production plans. For this purpose, combinations of simulation models and artificial neural network (ANN) models of the production system have been suggested. The combination of both types of models was possible thanks to the development of a hybrid model of the expert system to assess the possibility of implementing the production plan (objective) depending on the risk size and the level of stability of the production system analysed. The analysed problem - the possibility of implementing production plans depending on the risk size and the level of stability of the production system - is difficult to mathematical modelling. However, based on the data analysis from the simulation model and the ANN model, we can obtain information on the dependences of the corresponding input and output values. Methods: Based on the presented method of managing the production process using computer models, the possibilities of using simulation models and ANN models in assessing the stability and risk of production systems have been analysed. The analysis and comparison of both types of models have been performed due to the construction and the type of input and output data. Results: The direct combination of simulation models and ANN models is not allowed by their different structure, specificity and other types of input and output data. Therefore, the concept of combination of both types of models presented in the article is conducted via a database of expertise and fuzzy inference. Conclusions: For the purpose of controlling the production system, it was suggested to build a hybrid model of an expert system to assess the possibility of achieving the objective depending on the risk size and the level of stability of the production systems.
PL
Wstęp: W artykule przedstawiono koncepcję sterowania systemem produkcyjnym, pozwalającą na zachowanie jego stabilności, a tym samym na realizację założonych planów produkcyjnych. W tym celu zaproponowano połączenia modeli symulacyjnych i modeli sztucznych sieci neuronowych (SSN) systemu produkcyjnego. Połączenie obydwu typów modeli było możliwe dzięki opracowaniu hybrydowego modelu systemu ekspertowego do oceny możliwości realizacji planu produkcji (celu) w zależności od wielkości ryzyka i poziomu stabilności analizowanego systemu produkcyjnego. Analizowany problem – możliwość realizacji planów produkcyjnych w zależności od wielkości ryzyka i poziomu stabilności systemu produkcyjnego – jest trudny do zamodelowania matematycznego. Jednak na podstawie analizy danych, pochodzących z modelu symulacyjnego i modelu ANN, można uzyskać informacje dotyczące zależności odpowiadających sobie wartości wejściowych i wyjściowych. Metody: Na podstawie przedstawionego sposobu zarządzania procesu produkcyjnego z wykorzystaniem modeli komputerowych, przeanalizowano możliwości zastosowania modeli symulacyjnych i modeli ANN w ocenie stabilności i ryzyka systemów produkcyjnych. Dokonano analizy i porównania obydwu typów modeli ze względu na sposób budowy oraz rodzaj danych wejściowych i wyjściowych. Wyniki: Na bezpośrednie połączenie modeli symulacyjnych i modeli SSN nie pozwala ich odmienna budowa, specyfika oraz inne rodzaje danych wejściowych i wyjściowych. Dlatego prezentowana w artykule koncepcja fuzji obydwu typów modeli odbywa się poprzez bazę wiedzy eksperckiej i wnioskowanie rozmyte. Wnioski: Na potrzeby sterowania systemem produkcyjnym, zaproponowano budowę hybrydowego modelu systemu ekspertowego do oceny możliwości realizacji celu w zależności od wielkości ryzyka i poziomu stabilności systemu produkcyjnego.
PL
W artykule przedstawiono analizę stanu nowo powstałego zakładu produkcyjnego, specjalizującego się w zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Działania przedsiębiorstwa koncentrują się na rozwoju nie tylko w obszarze maszyn i technologii, ale także poprzez chęć doskonalenia procesów, zachodzących podczas realizacji zleceń produkcyjnych. W związku z powyższym, po rozpoczęciu działalności i wstępnym ustandaryzowaniu przebiegu produkcji, zdecydowano się na przeprowadzenie analizy obecnego przepływu strumienia wartości w celu identyfikacji marnotrawstwa oraz innych występujących problemów, a następnie zaproponowano usprawnienia zgodnie z ideologią kaizen.
EN
The paper presents an analysis of current state of the new production company that produces fire protenction systems. The company focuses not only on development of machines and technologies, but also on production process improvement. Thus, after the company started production and created standards, they decided to perform an analysis of current value stream flow. The aim was to identify waste and problems in company and propose improvement solvings, in accordance with kaizen ideology.
3
PL
Artykuł opisuje możliwość wykorzystania narzędzi szczupłego zarządzania do doskonalenia procesów produkcyjnych w małych przedsiębiorstwach. Porusza kwestię obaw związanych z koncepcją Lean oraz wskazuje przyczyny świadczące o konieczności jej wdrożenia. W ramach studium przypadku nawiązano współpracę z rodzinną firmą produkcyjną, zlokalizowaną na terenie Dolnego Śląska, specjalizującą się w produkcji wyrobów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Bazując na pomiarach i obserwacjach przeprowadzonych na reprezentatywnych procesach, zidentyfikowano różne typy marnotrawstwa, którego wyeliminowanie pozwoliłby na rozwój firmy. Występujące problemy zobrazowano dodatkowo przy pomocy schematu przepływu materiału oraz diagramu spaghetti.
EN
The paper describes the possibility of using lean management tools to improve production processes in small enterprises. It raises the issue of concerns about the Lean concept and indicates the reasons for its implementation. As a part of the case study, a cooperation was established with a family production company located in Lower Silesia, specializing in the production of products adapted to the individual needs of customers. Based on measurements and observations carried out on representative processes, various types of waste were identified as a potential for improvement. The problems appearing are illustrated with the use of the material flow diagram and the spaghetti diagram.
EN
This paper analyses the operation of a company from the automotive industry in terms of the identification of waste in the production process. The aim of this study was to develop methods for eliminating the sources of waste, i.e. extensive work-in-progress inventories. There was used the Value Stream Mapping (VSM) method. It allowed finding sources of waste and enabled an analysis of the process. The VSM method allows observing processes exactly as they are, thanks to which it is possible to identify the actual problems occurring in them.
5
Content available Production line with embedded Lean approach
EN
The paper describes the course of the process of starting up a new assembly line with embedded Lean Management approach in one of production companies in Wroclaw. There were documented the processes of implementing and maintaining the manufacturing and logistics solutions as well as organizational and behavioral solutions that provide the basis for the new system. Then the results of the improvements to be implemented were analyzed in relation to the area functioning in accordance with the old system within the same production hall. The issue of disturbances in the system approach in connection with the introduction of changes was discussed only for a single process.
PL
Sprawny przepływ materiałów w przedsiębiorstwie produkcyjnym pozwala między innymi na redukcję kosztów związanych z transportem wewnętrznym. Aby osiągnąć taki stan, należy poddać analizie rozmieszczenie stanowisk produkcyjnych, przy czym kryterium optymalizacyjnym powinien być swobodny i możliwie krótki przepływ materiałów. W artykule analizie poddano zagadnienie minimalizacji czasu transportu materiałów między magazynem a halą produkcyjną oraz pomiędzy poszczególnymi stanowiskami roboczymi. Jako metody wspomagające wyznaczenie optymalnego rozmieszczenia stanowisk przyjęte zostały: metoda ścieżki krytycznej, metoda trójkątów Schmigalli oraz wykres Sankey’a. Poprzedzone analizą teoretyczną badania potwierdzają duże znaczenie dokładnej analizy już na etapie projektowania rozmieszczenia stanowisk w świetle powstawania kosztów produkcyjnych. Artykuł został napisany na podstawie badań zrealizowanych we współpracy z przedsiębiorstwem produkcyjno-handlowo-usługowym PAKCER w Tułowicach (województwo opolskie).
EN
The efficient materials flow allows to reduce costs connected to internal transport in manufacturing company. This should be preceded by an analysis of machine system design, based on effortless and quick materials flow. The author focuses on the minimization of the materials transport time, not only between machines but also between warehouse and the production hall. She uses three methods, which are critical path method, Schmigalla method of triangles and Sankey diagram. Researches, preceded by and theoretical analysis, show that proper analysis of layout is essential task in minimizing costs that do not generate the added value. The article is based on researches and cooperation with the manufacturing company, PAKCER, which is placed in Tułowice in the opolskie province.
PL
Niniejszy artykuł zawiera opis prac wykonanych w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Adaptacja i implementacja metodologii Lean w kopalniach miedzi” z zakresu metody Total Productive Maintenance. Prace badawczo-rozwojowe rozpoczęły się od ustandaryzowania nazewnictwa awarii i napraw maszyn dołowych, dzięki której następnie przeprowadzono analizę częstości występowania awarii oraz wytypowano obszar pilotażowy do dalszych prac. Na tej podstawie realizowano kolejne działania polegające na opracowaniu standardu przeprowadzania jednej z często występujących napraw wozów odstawczych. Opracowano również standard wykonywania oceny codziennej wozu odstawczego za pomocą metody MTM. Ponadto przygotowano koncepcję adaptacji istniejącej wnęki w Komorze Maszyn Ciężkich zgodnej z zasadami TPM i 5S, która zostanie przeznaczona dla mechaników zajmujących się wozami odstawczymi.
EN
This article presents the description of the work carried out within the framework of R & D project „Adaptation and implementation of Lean methodology copper in mines” within the scope of the Total Productive Maintenance method. The research began from an attempt to standardize names of failure and repairs of underground machinery and was followed by an analysis of the incidence of failures, thus the pilot area was selected. On this basis, further activities were carried out aiming in developing the standard of conduct one of the frequently occurring repairs of haulage vehicles (HV) including the preparation methods of carrying out such a standardization, so that it will be possible to develop other standards repairs. Also a standard of HV’s OC (daily control) was developed using the MTM method . An adaptation of the concept of special warehouse for HV’s mechanics was made in accordance with the principles of TPM and 5S. Additionally the description of conducted training for underground workers in the field of TPM and 5S method was provided.
8
Content available remote Adaptacja wybranych metod Lean Manufacturing do warunków przemysłu wydobywczego
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników prac prowadzonych nad adaptacją wybranych metod Lean Manufacturing do warunków przemysłu wydobywczego podczas realizacji projektu badawczo-rozwojowego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiono m.in. sposób adaptacji metody mapowania strumienia wartości oraz wdrożenia podejścia kaizen w kopalni miedzi. W pracy zaprezentowano definicję wartości określoną dla uwarunkowań panujących w kopalni miedzi. Mapowanie strumienia wartości było dotychczas powszechnie stosowane głównie w przemyśle motoryzacyjnym i przedsiębiorstwach stricte produkcyjnych. Wywodzi się z systemu produkcyjnego Toyoty. Metoda, którą poddano analizie, pozwala na odwzorowanie przepływu materiału i informacji w systemie produkcyjnym. Istotą mapowania strumienia wartości jest dostrzeżenie przepływu oraz marnotrawstwa, a także jego źródeł w strumieniu wartości.
EN
The aim of the paper is to present results of the research conducted on adaptation of the chosen Lean Manufacturing methods to the mining industry conditions within the project financed by The National Centre for Research and Development. In the article i.a. a way of adapting Value Stream Method and implementation of the kaizen approach in a copper mine were presented. The paper presents a value definition adjusted to the copper mine conditioning. VSM method was widely used mainly in the automotive industry and in manufacturing enterprises. The method stems from the Toyota Production System TPS. The analyzed method enables mapping and imaging the material and information flow in the production system. The core aspect of value stream mapping is to see the flow and waste, and its sources in a value stream.
9
Content available remote Analiza stabilności systemu produkcyjnego z wykorzystaniem modeli symulacyjnych
PL
W artykule przedstawiono pojęcie stabilności w kontekście systemu produkcyjnego oraz sposób zarządzania i optymalizacji procesu produkcyjnego z wykorzystaniem symulacyjnych modeli komputerowych. Opisano rolę modeli symulacyjnych w zapewnianiu stabilności systemów produkcyjnych oraz podstawowe elementy przedsiębiorstwa uwzględniane zazwyczaj w modelowaniu przedsiębiorstw. Na przykładzie przedsiębiorstwa produkującego ramy wózków pociągów pasażerskich przedstawiono możliwość wykorzystania modeli symulacyjnych w analizie stabilności systemów produkcyjnych poprzez badanie wpływu czynników ryzyka na stabilność realizowanych procesów produkcyjnych.
EN
In order to ensure smooth functioning of a production system, the stability of its processes must be guaranteed, while on the other hand it must be possible to make quick decisions encumbered with the lowest possible risk. Production system modelling allows ensuring the stability of a production system through: understanding and assessing the impact of the decisions made on the production system and its various functional areas.
10
Content available remote Models of production systems as a condition of maintaining their stability
EN
Article presents the possibility of using computer modelling and simulation methods for assessing the risk and stability of production systems. Analysis of the stability depending on the occurrence of risk factors was presented through the example of a bogie frames manufacturing plant undergoing reorganization. In order to ensure smooth functioning of a production system, the stability of its processes must be guaranteed, as well as possibility of making fast decisions with the lowest risk rate must be ensured. Products’ and processes’ innovations constitute the ability to remain on the market; however, they incorporate the risk of losing stability. The risk results from the uncertainty associated with making decisions far into the future, as well as from the fact that the implementation of innovations is one of the factors that disturb the current manner of operation of the enterprise. The stability of a production system is defined as maintaining the steady state by the system for a certain period of time.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania modelowania i symulacji komputerowej do oceny ryzyka i stabilności systemów produkcyjnych. Zdefiniowano pojęcie stabilności w kontekście realizacji zadań zaplanowanych dla systemów produkcyjnych. Na przykładzie reorganizowanego zakładu produkującego ramy wózków przedstawiono analizę stabilności w zależności od występowania czynników ryzyka. Analiza stabilności systemu produkcyjnego dotyczyła wystąpienia pojedynczego czynnika ryzyka oraz kilku czynników równocześnie. Tego typu analiza umożliwia ocenę wpływu czynników zakłócających na osiągnięcie celów stawianych przed systemem produkcyjnym.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przykładowej metody oceny stabilności procesów w przemyśle górniczym. Wykorzystanie kart kontrolnych Shewharta w monitorowaniu oraz kontroli procesów wydobywczych w kopalni pozwala na stwierdzenie czy dane działania wpływają na zapewnienie stabilności systemu. Analiza postępowania została przeprowadzona dla jednego, wybranego procesu, jakim jest ładowania i odstawy urobku rudy miedzi.
EN
The purpose of this paper is to present an exemplary method of assessing the stability of processes in the mining industry. The use of Shewhart control cards to monitor and control of mining processes in a mine permits the statement whether the given actions influence on the stability of the system. The analysis procedure was carried out for a single selected mining process, namely loading and haulage of ore.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję mapowana procesu wydobywczego metodą Value-Stream Mapping. W pracy podjęto próbę zdefiniowania pojęcia wartości i marnotrawstwa dla uwarunkowań panujących w kopalni miedzi. Zaprezentowano koncepcję algorytmu zbierania danych i dokonywania pomiarów, który pozwala na opracowanie mapy stanu obecnego. Przedstawiono wstępne wyniki mapowania strumienia wartości. Metoda, którą poddano analizie pozwala na odwzorowanie przepływu materiału i informacji w systemie produkcyjnym.
EN
The article presents a concept of adaptation the Value Stream Mapping method (VSM) to the mining industry environment. VSM method is widely used mainly in the automotive industry and in manufacturing enterprises. The method stems from the Toyota Production System (TPS). The paper describes an attempt to define "value" and "waste" for the copper mine conditions. The analyzed method enables mapping and imaging the material and information flow in the production system. A value stream can be defined as all the activities - both value added and non-value added - required to take a product or service through a value flows. The core aspect of value stream mapping is to see the flow and waste, and its sources in a value stream. The paper discuses also an algorithm of observing and measuring the chosen process. The algorithm enables developing a current-state map. Examples of the process division into value-added and non-value-added activities and a comparison of 7 types of waste defined in the automotive industry with potential waste that can be noticed in a mine are also presented in the article.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia analizę możliwości zastosowania komputerowego wspomagania pracy sztygara zmianowego na oddziale górniczym. W artykule opisano wyniki obserwacji, pokazujące iż istnieje możliwość skrócenia czasu poświęcanego na wykonywanie czynności administracyjnych wprowadzając rozwiązanie elektronicznego wspomagania pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu przewiduje się znaczne skrócenie czasu poświęcanego na wypełnianie różnych dokumentów, a co za tym idzie możliwość przedłużenia bezpośredniej pracy w rejonie eksploatacji.
EN
This paper presents an analysis of the applicability of computer-aided shift foreman's work at the mining unit. Workflow analysis during one day change is presented, and also presented in a graphical representation on a diagram of processes succession. The article describes the results of the four-day observations run in one of the Polish mine, showing that it is possible to shorten the time taken to perform administrative tasks by introducing an electronic solution to support the shift foreman's work. This solution is expected to significantly reduce the time taken to fill a variety of documents, and thus the possibility of extending direct work in the area of operation.
14
Content available Stability of processes in the mining industry
EN
The purpose of this paper is to present the essence of building and monitoring the stability of processes in the mining industry. The foundation for building stable processes is to present the multi-layer character of their structure, build a model, and perform appropriate parameterisation. The analysis of activities was carried out for a single selected mining process - loading and haulage of copper ore output. A model was built for this process with the use of BPMN (Business Process Modeling Notation), which was then subjected to initial parameterisation. An algorithm of the control, which will ensure maintaining the stability, has been proposed for the analysed process.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty budowania stabilności procesów w przemyśle górniczym oraz jej monitorowania. Podstawą budowy procesów stabilnych jest przedstawienie wielowarstwowości ich struktury, zbudowanie modelu oraz odpowiednia parametryzacja. Analiza działań została przeprowadzona dla jednego, wybranego procesu wydobywczego - ładowania i odstawy urobku rudy miedzi. Dla tego procesu został zbudowany model z wykorzystaniem notacji BPMN (Business Process Modeling Notation), który następnie poddano wstępnej parametryzacji. Dla analizowanego procesu zaproponowano algorytm sterowania, którego wykonanie zapewni utrzymanie stabilności.
PL
W artykule przedstawiono sposób realizacji projektu reorganizacji rozmieszczenia stanowisk roboczych, zweryfikowany następnie za pomocą adekwatnych modeli symulacyjnych. Dzięki wykorzystaniu narzędzi symulacyjnych możliwa była ocena skutków proponowanych rozwiązań jeszcze przed ich wdrożeniem, dokonano tego porównując kluczowe parametry systemu wytwórczego przed i po wprowadzeniu zmian w rozmieszczeniu stanowisk roboczych. Przedsiębiorstwo zyskało pewność, że proponowane usprawnienia są korzystne i ich wprowadzenie nie jest obarczone nadmiernym ryzykiem.
EN
There is a project execution method of layout reorganization presented in this article. Next this method was verified thanks to building of an adequate simulation models. Assessment of proposed solution results made already before their putting into practice was possible by using simulation instruments. It was done by comparing key system parameters before and after introducing changes in layout. The enterprise gain certainty, that proposed rationalizations are profitable and their introducing is not burden with excessive risk.
PL
Ryzyko towarzyszy każdej działalności gospodarczej. Wielkość zakłóceń przebiegu procesu produkcyjnego, spowodowanych występowaniem czynników ryzyka, bardzo mocno wpływa na parametry i całościowe wyniki systemów produkcyjnych. Niestety bardzo rzadko dokonuje się analizy i oceny ryzyka procesu produkcyjnego na poziomie operacyjnym. Być może spowodowane jest to niezbyt przydatnymi w rzeczywistości produkcyjnej metodami ilościowymi proponowanymi przez literaturę. W odpowiedzi na ten stan rzeczy w pracy zdefiniowano system produkcyjny zgodnie z teorią systemów, natomiast ryzyko jako synonim zawodności. Artykuł prezentuję metodę wyznaczania ryzyka dla systemu produkcyjnego o strukturze szeregowej, która została zweryfikowana na przykładzie praktycznym
EN
Each business activity is accompanied by a risk. The extent of the production process disturbances caused by the presence of risk factors strongly affects the parameters and overall performance of production systems. Unfortunately, analyses and assessments of the risk in production processes are carried out very rarely at the operational level. This may be caused by the fact that quantitative methods proposed by the literature are not very useful in production practice. In response to this state of affairs, the concept of production system was defined in this study in accordance with the theory of systems, while the risk was treated as a synonym of unreliability. This paper presents a method of determining the risk for a production system with a serial structure, which was verified on a practical example.
PL
System produkcyjny zdefiniowano zgodnie z teorią systemów, natomiast ryzyko jako synonim zawodności. Takie podejście umożliwiło dekompozycję systemu produkcyjnego na obszary oraz na wyznaczenie struktury niezawodnościowej systemu produkcyjnego. Artykuł prezentuję metodę wyznaczania ryzyka dla systemu produkcyjnego o strukturze równoległej. Metoda wyznaczania ryzyka dla produkcyjnej struktury równoległej została zweryfikowana w przedsiębiorstwie produkującym ramy wózków wagonów, tramwajów i lokomotyw.
EN
The production system was defi ned in accordance with systems theory, while the risk was treated as a synonym of unreliability. This approach allowed decomposing the production system into several areas and determining the reliability structure of the production system. This paper presents a method of determining the risk for a production system with a parallel structure. The method of determining the risk for a parallel structure of production was verifi ed in a production company, which manufactures bogie frames for railway cars, trams and railway engines.
19
Content available remote Methods of risk evaluation in manufacturing systems
EN
The production system was defined with regard to system theory. The risk concept was treated as synonym of unreliability. This kind of approach enabled decomposition of the production system into several areas and determination of reliability structure. The paper presents method of the risk value evaluation for serial-production structures and conceptions of weight coefficients in the method. The proposed method of risk evaluation may be helpful to determine the risk level in chosen production line and eventually for the whole enterprise manufacturing systems. The method was verified in a production enterprise, where there are manufacture cart frame for wagons, carriages and engines.
PL
W artykule zdefiniowano system produkcyjny zgodnie z teorią systemów, natomiast ryzyko potraktowano jako synonim zawodności. Takie podejście umożliwiło dekompozycję systemu produkcyjnego na obszary i wyznaczenie struktury niezawodnościowej. W artykule przedstawiono metodę wyznaczania ryzyka dla szeregowej struktury produkcyjnej i koncepcję współczynników wagowych uniezależniających poziom ryzyka od poziomu organizacyjnego systemu produkcyjnego. Proponowana metoda wyznaczania ryzyka może być stosowana zarówno przy obliczaniu ryzyka poszczególnych linii produkcyjnych, jak i dla całego przedsiębiorstwa. Metoda została zweryfikowana w przedsiębiorstwie produkującym ramy wózków do wagonów kolejowych i lokomotyw.
20
Content available remote Optymalizacja procesów produkcyjnych metodami symulacyjnymi
PL
Artykuł prezentuje dwie metody skracania czas trwania typowych projektów symulacyjnych w obszarze zarządzania produkcją. Pierwsza metoda skupia się na uproszczeniu budowy modelu poprzez zastosowanie obiektów nazwanych "makrokomponentami", druga - automatycznie buduje skomplikowany model przy użyciu wszystkich dostępnych źródeł danych. Użycie tych metod pozwala skrócić czas trwania projektu symulacyjnego o 30-40%.
EN
The paper describes two methods of shortening a typical simulation project. First method aims to simplify a simulation model using an objects called "macrocomponents", the second - automatically builds a very detailed model using various data sources. By using these methods the project duration time may be reduced by 30-40%.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.