Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
New approach using direct crack width calculations of the minimum reinforcement in tensile RC elements is presented. Verification involves checking whether the provided reinforcement ensures that the crack width that may result from the thermal-shrinkage effects does not exceed the limit value. The Eurocode provisions were enriched with addendums derived from the German national annex. Three levels of accuracy of the analysis were defined - the higher the level applied, the more significant reduction in the amount of reinforcement required can be achieved. A methodology of determining the minimum reinforcement for crack width control on the example of a RC retaining wall is presented. In the analysis the influence of residual and restraint stresses caused by hydration heat release and shrinkage was considered.
PL
W żelbetowych elementach które nie mogą się swobodnie odkształcać, takich jak ściany na fundamentach i niektóre płyty, na skutek odpływu ciepła hydratacji i skurczu betonu mogą powstać poważne zarysowania. W artykule zwięźle omówiono związany z tymi zjawiskami mechanizm pojawiania się własnych i wymuszonych naprężeń rozciągających. Zdefiniowano dwa krytyczne terminy. W terminie 1, kilka dni po ułożeniu betonu, największe znaczenie mają naprężenia wywołane odpływem ciepła hydratacji. W drugim terminie, który może wystąpić po kilku miesiącach, a nawet latach, podstawową rolę odgrywają naprężenia wymuszone wywołane skurczem betonu. Do obliczenia zbrojenia potrzebnego ze względu na naprężenia Termiczno-Skurczowe (TS) stosuje się przepisy o minimalnym zbrojeniu ze względu na zarysowanie (mincr). W artykule zaproponowano ulepszoną metodę sprawdzania stanu granicznego zarysowania, polegającą na tym, że przepisy Eurokodu 2 wzbogaca się o uzupełnienia pochodzące z niemieckiego załącznika krajowego. Nie stosuje się uproszczeń (niezbyt zresztą trafnych), polegających na stosowaniu tablic zawartych w Eurokodzie. Projektowanie mincr polega na bezpośrednim obliczaniu szerokości rys powstałych pod wpływem obciążeń rysujących (lub na podstawie uzupełnienia niemieckiego, mniejszych od rysujących) i porównywanie ich z wartością dopuszczalną. Zbrojenie, dla którego szerokość rys jest równa granicznej jest z definicji minimalnym zbrojeniem ze względu na zarysowanie. Zdefiniowano trzy poziomy analizy. Poziom 0, w którym obliczenie polega na stosowaniu zgodnych z literą normy (ewentualnie z uzupełnieniami niemieckimi) bardzo prostych obliczeń. Na tym poziomie minimalne zbrojenie nie zależy od kształtu i schematu statycznego elementu i warunków cieplno-wilgotnościowych. Naprężeń TS nie oblicza się. Na poziomie 1 do wyznaczenia naprężeń TS stosuje się proste sposoby oraz MES przy założeniu liniowej sprężystości, co pozwala na zastosowanie powszechnie dostępnych programów komputerowych. Wyniki obliczeń zależą od licznych danych reprezentujących warunki dojrzewania elementu. Metody poziomu 3, które nie są przedmiotem tego artykułu, polegają na stosowaniu zaawansowanych modeli mechanicznych uwzględniających zagadnienia nieliniowe, w szczególności spadek sztywności betonu po zarysowaniu. W artykule umieszczono przykład obliczania minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie w ścianie oporowej oraz przedyskutowano inne przypadki.
PL
Zaproponowana metoda obliczania minimalnego zbrojenia polega na bezpośrednim sprawdzaniu przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, czy założone zbrojenie zapewnia ograniczenie szerokości rys, które mogą powstać pod wpływem sił rysujących. Określono trzy poziomy dokładności analizy, a przepisy Eurokodu 2 wzbogacono o uzupełnienia z krajowego załącznika niemieckiego.
EN
New approach using direct crack width calculations of the minimum reinforcement in tensile RC elements is presented. Verification involves checking whether the provided reinforcement ensures that the crack width that may result from cracking forces does not exceed the limit value. Three levels of accuracy of the analysis were defined and the Eurocode 2 provisions were enriched with supplements derived from the German national annex.
PL
Przedstawiono przykład wyznaczania minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie w żelbetowej ścianie oporowej połączonej ze sztywnym fundamentem. Wykonując obliczenia na różnych poziomach dokładności, można uzyskać znaczne zmniejszenie ilości potrzebnego zbrojenia. W analizie uwzględniono wpływ naprężeń własnych i wymuszonych powstałych od odpływu ciepła hydratacji oraz od skurczu betonu.
EN
A design example of determining the minimum reinforcement for crack width control in a RC retaining wall built on a rigid foundation is presented. Calculations based on three levels of accuracy allows for a significant reduction in the amount of reinforcement required. In the analysis the influence of residual and restraint stresses caused by hydration heat release and shrinkage was considered.
PL
Metoda poszerzonego rdzenia przekroju służy do kontroli zarysowania w elementach żelbetowych poddanych ściskaniu z niewielkim mimośrodem. Wyprowadzono wzory dotyczące przekroju prostokątnego, sporządzono wykresy umożliwiające proste sprawdzanie stanu granicznego zarysowania przekrojów prostokątnych i kołowych oraz zamieszczono przykład obliczeń. Metodę tę można zastosować do sprawdzania szerokości rys niezależnie od ilości zbrojenia. Wynik obarczony jest niewielkim błędem na korzyść bezpieczeństwa konstrukcji.
EN
The extended core method is used for checking the crack width in reinforced concrete members subjected to eccentric compression. Formulas for rectangular cross section are derived. Design charts for both rectangular and circular cross sections as well as a design example are presented. This method can be applied to check the width of cracks with the conservative results regardless of the amount of reinforcement.
PL
Obliczając zbrojenie elementów prawie osiowo ściskanych według normy PN-EN 1992-1-1, można otrzymać osobliwe wyniki. W przykładzie rozpatrzonym w artykule otrzymuje się dwa pola przekroju zbrojenia, przy których nośność przekroju jest w pełni wykorzystana. Wyniki te są sprzeczne z podstawowym paradygmatem projektowania, gdyż z obliczeń wynika, że w pewnym przedziale powiększanie pola przekroju zbrojenia powoduje zmniejszenie nośności granicznej.
EN
Designing the reinforced concrete compression members with small bi-axial eccentricities according to Eurocode 2 authors came across some singularities in solutions of the problem. An example for which two different areas of the reinforcement fully utilize the ULS requirements is presented what contradicts the basic paradigm of design. As it is shown the simplifications assumed in [1], especially in the nominal curvature method, are the cause of singular results.
PL
Przedstawiono prosty sposób projektowania strzemion, który w wielu przypadkach będzie prowadził do korzystniejszych wyników (tzn. do krótszych odcinków zagęszczonego zbrojenia strzemionami) niż zwykłe postępowanie. Sposób ten zapewnia spełnienie wszystkich wymagań normy. Zaproponowano uproszczenia obliczeń (w porównaniu z powszechnie stosowanymi), przedstawiono algorytm i przykłady.
EN
The authors have presented the simple method of designing stirrups, which in many cases will lead to more favorable results (ie. the shorter sections of compacted stirrups) than the usual procedure. This method complies with all requirements of the Eurocode 2. Simplifications are proposed, the algorithm and examples of calculations are included.
PL
Przedstawiono ewolucję przepisów normowych dotyczących sprawdzania belek teowych na ścinanie między środnikiem i półkami. Zaproponowano uproszczenia, przedstawiono algorytm i przykłady obliczeń.
EN
The evolution of code provisions concerning the verification shear between web and flanges of T-sections of reinforced concrete slabs with beams is presented. Simplifications are proposed, the algorithm and examples of calculations are included.
PL
Przedstawiono nowe, opracowane przez autorów, wykresy do uproszczonego obliczania maksymalnej średnicy prętów zbrojenia, która zapewnia nieprzekroczenie granicznej szerokości rys. Wyniki uzyskane za pomocą tych wykresów są bardzo bliskie wynikom otrzymanym według metody ogólnej. Zamieszczono przykłady liczbowe.
EN
New diagrams for crack width control based on comparison the maximum bar diameter with the provided bar diameter are presented in the paper. Diagrams and formulas are derived from the exact method described in p. 7.3.4 Eurocode 2. Results from calculations show great accuracy with the exact method.
PL
Przedstawiono opracowane przez autorów wykresy do wyznaczania minimalnego stopnia zbrojenia ze względu na zarysowanie przy założonych wartościach średnicy zbrojenia, grubości otulenia zbrojenia głównego i efektywnej wytrzymałość betonu na rozciąganie. Wyniki otrzymane na podstawie wykresów są bardzo zbliżone do tych, które można by uzyskać na podstawie metody ogólnej obliczania szerokości rys. Zamieszczono przykłady liczbowe.
EN
Authors presented diagrams for determining minimum reinforcement area to control cracking, when the reinforcing bar diameter, cover to the longitudinal reinforcement and mean value of the tensile strength of concrete are given. Results received from diagrams are very close to the results from calculations when general method for checking crack width is used. Suitable examples for bending and tension elements are shown.
10
Content available remote O uproszczonej metodzie kontroli zarysowania według Eurokodu 2
PL
Metoda uproszczona służąca do weryfikacji stanów granicznych zarysowania, opisana w pkt. 7.3.3 normy [1] i zatytułowana „Sprawdzanie zarysowania bez obliczania szerokości rys”, w wielu przypadkach jest bardzo mało dokładna i prowadzi do błędnych wyników. Autorzy zaproponowali nowe zestawy tablic oraz wzorów, wyprowadzonych na podstawie metody ogólnej, opisanej w normie [1] w pkt. 7.3.4. Nowy zestaw tablic, podobnie jak tablice zawarte w pkt. 7.3.3 normy [1], prowadzi do wyznaczenia maksymalnej średnicy pręta, dla której szerokość rysy nie przekroczy założonej wartości. Przedstawiono przykłady sprawdzania zarysowania elementu zginanego oraz osiowo rozciąganego, które pokazują dużą zbieżność proponowanych tablic z metodą ogólną oraz duże rozbieżności pomiędzy obliczeniami dokładnymi a rezultatami otrzymanymi w wyniku stosowania tablic z punktu 7.3.3 normy [1].
EN
The method of simplified cracking control without direct calculation according to p. 7.3.3 of Eurocode 2 Part 1-1, in some cases appeared to be very inexact. The present paper deals with improvement of a simplified method of crack control. The new set of tables and expressions based on the general method is presented. The rules given in 7.3.4 are presented in a tabular form by restricting the bar diameter. The examples of crack widths calculations for bending and for pure tension are given. They show very good agreement of the authors’ tables with the general method and big differences between this method and the results according to table 7.2N in Eurocode 2.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza projektowania stref przy końcach belek strunobetonowych. Opracowana przez autorów tablica 1 upraszcza obliczanie długości transmisji i długości zakotwienia cięgien, a wprowadzony w artykule podział na strefy A, U i C (rys.1) ułatwia systematyczne rozpatrywanie wymagań dotyczących istotnych aspektów zagadnienia. Do obliczenia zbrojenia poprzecznego przy czole belki zastosowano MES. Wykazano, że siła, którą powinno przenieść to zbrojenie, może być znacznie mniejsza niż zalecane w polskiej normie 20% siły sprężającej.
EN
The Eurocode 2 [EN] rules concerning shear and transfer of prestress in the end zone of the pre-tensioned RC beam are examined in comparison to the rules used in Poland. Table 1 devised on the EN basis may be used for the simple calculation of the transmission length and the anchorage length. The shear and anchorage zone problems are considered in three zones: A (anchorage), U (uncracked) and C (cracked). The FEM analysis shows that the transverse reinforcement placed close to the end of a beam may be much lesser than recommended in Polish Code reinforcement for 20% of the prestressing force.
12
Content available remote Pożary mostów
PL
Pożary mostów powodują duże uszkodzenia konstrukcji, a tym samym znaczne straty finansowe. Autorzy artykułu przedstawiają statystykę pożarów mostów, ich przyczyny oraz wynikające z tego zjawiska wnioski.
13
Content available remote Naprawa mostów stalowych metodą prostowania termicznego
PL
Naprawa zdeformowanej stalowej konstrukcji mostowej metodą płominowania jest efektywna i bezpieczna, o czym świadczy szereg napraw wykonanych tą metodą.
14
Content available remote Influence of elevated temperatures on the behaviour of steel bridges
EN
The subject of the paper is the behaviour of steel bridge structures at elevated temperatures. The influence of high temperature for mechanical and thermal properties of steel (such as yield stress, modulus of elasticity, thermal conductivity etc.) is shown. The results of laboratory tests of mechanical properties and microstructure of steel carried out on samples from bridge, which was under fire condition, are presented. The laboratory tests, concerning distribution of temperature over steel plate during and after heating condition were done too. Their results were compared with computer simulations carried out by finite element analyses system — ANSYS — and authors' own program written in Turbo Pascal language. Additionally, experiments and thermo-plastic computer analysis were carried out to determine efficiency of particular heat pattern for induce or removal of thermal deformations. Although conclusions are not fully satisfied this is next step for understanding of all processes which occur during heating and cooling of steel members.
PL
Mosty stalowe w ciągu swojego „życia" co najmniej kilkakrotnie znajdują się, bądź mogą się znaleźć pod działaniem wysokich temperatur. Elementy składowe konstrukcji są obrabiane w procesach termo-mechanicznych w hucie. Następnie są nagrzewane kilkakrotnie w procesie fabrykacji podczas prostowania i łączenia za pomocą spawania. Znacznie rzadziej, a być może nigdy, nie są traktowane termicznie w czasie ich eksploatacji. Z dwoma wyjątkami: podczas ewentualnego pożaru i gdy ewentualnie reperujemy most, stosując metodę prostowania termicznego. Generalnie, wiedza na temat zachowania się stalowych konstrukcji mostowych poddanych działaniu wysokich temperatur jest ograniczona. Stąd, wśród mostowców istnieją duże obawy przed stosowaniem metody prostowania termicznego w naprawie odkształconych z różnych powodów konstrukcji. Problemem jest także ocena przydatności do użytkowania mostu, który "przeżył" pożar. Panuje dość powszechne przekonanie o negatywnym wpływie wysokiej temperatury na właściwości mechaniczne i strukturę mikrokrystaliczną stali, a w konsekwencji na jej wytrzymałość zarówno doraźną jak i eksploatacyjną. Trudny jest więc do określenia wpływ nagrzewania na trwałość mostów. Większość wyżej wymienionych problemów to efekt mitów, jakie nagromadziły się wokół zagadnień związanych z nagrzewaniem i studzeniem stali. Rezultaty prowadzonych w nielicznych ośrodkach badań, a także doświadczenia niewielu firm stosujących metodę prostowania termicznego dowodzą, że problem, choć trudny merytorycznie i niełatwy do zbadania doświadczalnie, jest możliwy do opisania i rozwiązania, choć z wieloma ograniczeniami na razie niemożliwymi do uniknięcia. Należy podkreślić, że każdy przypadek pożaru czy kontrolowanego usuwania, bądź wywoływania odkształceń termicznych ma indywidualny charakter i z reguły trudno jest go uogólnić. Na wstępie artykułu przedstawiono ideę zachowania się konstrukcji stalowej pod działaniem wysokich temperatur. Następnie omówiono klasyfikację uszkodzeń i sposoby nagrzewania konstrukcji. Potem zaprezentowano odpowiednio pogrupowane czynniki wpływające na proces nagrzewania i stygnięcia elementów stalowych, takie jak parametry technologiczne, geometryczne (konstrukcji i sposobów nagrzewania), materiałowe oraz "przyspieszacze" i "opóźniacze". Znaczną część artykułu poświęcono zmianom właściwości termo-mechanicznych i mikrokrystalicznych stali w wyniku nagrzewania. Porównano niektóre z nich w stanach przed i po pożarze. Przeprowadzono również analizę stosowanych funkcji opisujących związek naprężenie-odkształcenie, moduł sprężystości podłużnej, granicę plastyczności i współczynnik rozszerzalności termicznej w normach stosowanych w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii i Australii, a także proponowanych w Eurokodzie 3 (część 1.2). Opisano również funkcje określające zmienność ciepła właściwego oraz współczynników przewodnictwa, konwekcji i promieniowania w wysokich temperaturach. Kolejna część artykułu poświęcona jest opisowi wyników symulacji komputerowej zjawiska nagrzewania palnikiem płyty stalowej o kilku grubościach przy zastosowaniu różnych "wzorów" grzania, tzn. "klina" o różnych kątach wierzchołkowych i nagrzewania liniowego. Porównanie ich z rezultatami pomiarów przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych dowodzi, że autorski program komputerowy znakomicie nadaje się do zastosowania praktycznego. Przy okazji oceniono procentowy udział trzech zjawisk, tj. przewodnictwa, konwekcji i promieniowania w procesie wymiany ciepła podczas nagrzewania i stygnięcia. Jak widać wpływ tych dwóch ostatnich zjawisk jest relatywnie mały. Kilka następnych rozdziałów poświęconych jest określeniu efektywności wspomnianych wyżej rodzajów nagrzewania na wielkość wywoływanych (usuwanych) odkształceń termicznych. Na bazie opisanych wcześniej badań eksperymentalnych i analitycznych przygotowano cykl badań laboratoryjnych i analiz komputerowych w zakresie termoplastyczności. Do tego celu wykorzystano zarówno program własny, jak i system ANSYS bazujący na metodzie elementów skończonych. Eksperymenty przeprowadzano na zginanych belkach dwuteowych oraz elementach ściskanych i rozciąganych symulujących pręty kratownicy. Nagrzewane elementy były wstępnie, celowo zdeformowane tak, aby odzwierciedlać najczęściej spotykane uszkodzenia. Z wielu wniosków za najciekawszy można uznać stwierdzający, że najbardziej efektywne jest nagrzewanie "wąskim klinem", tj. o kącie wierzchołkowym 20° i o wysokości klina równej szerokości (wysokości) nagrzewanego elementu. Przy większych kątach nie dość, że uzyskiwane odkształcenia są mniejsze, to jeszcze pojawia się ich nierównomierność w nagrzewanym obszarze. Wniosek ten jest ważny zarówno dla belek jak i elementów krat. W tym ostatnim przypadku ustalono, że tylko do określonej wartości siły, zarówno ściskającej jak i rozciągającej, nagrzewanie nie stwarza zagrożenia dla konstrukcji. Niewątpliwie powiązane jest to ze smukłością pręta, ale precyzyjne określenie takiego związku wymaga dalszych badań. W celu uwiarygodnienia uzyskanych wyników badań przedstawiono rezultaty analizy termoplastycznej elementu mostu kratownicowego, który przeżył pożar. Zasymulowane nagrzewanie liniowe odkształconej poprzecznicy spowodowało jej powrót do pierwotnego kształtu. Opisano również przykład naprawy innego mostu kratowego uderzonego przez przepływający pod nim statek. W tym przypadku zastosowano nagrzewanie "prostokątem" wraz ze wspomaganiem mechanicznym w celu naprostowania pasa dolnego kraty i stężeń wiatrowych. Naprawa została poprzedzona analizą termowytrzymałościową. Przewidziane analitycznie wyniki potwierdziły się w praktyce. W artykule zasygnalizowano również problem trwałości stalowych konstrukcji mostowych, które były naprawiane metodą termiczną. Bazując na obserwacjach własnych i danych uzyskanych od służb utrzymaniowych na temat 15 mostów, stwierdzono, że prostowanie termiczne nie wpływa na ich trwałość. Udane realizacje naprawcze pokazują, że naprawa zdeformowanej stalowej konstrukcji mostowej metodą termiczną jest możliwa i bezpieczna. Nie ma znaczenia, czy usuwane odkształcenie zostało spowodowane mechanicznie, czy też było wywołane pożarem. Wpływ wysokich temperatur na zachowanie się mostów stalowych, choć może obniżyć ich parametry wytrzymałościowe, niekonieczne oznacza nakaz wyłączenia z eksploatacji. Jeśli nie została przekroczona przez dłuższy czas temperatura 723° C, to dalsza przyszłość mostu nie zależy od zmian właściwości termo-mechanicznych stali lecz od wielkości wywołanych deformacji. W zależności od ich wartości most albo może być eksploatowany bez potrzeby naprawy albo po wyprostowaniu uszkodzonych elementów najlepiej metodą termiczną.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.