Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Zamiana floty autobusów z napędem konwencjonalnym (silniki Diesla lub hybrydy) na napęd elektryczny to proces, przed którym stoi wiele miast w Polsce. Decydenci mający wpływ na te działania muszą w pierwszej kolejności zdefiniować strategię wymiany określającą minimalny czas przeznaczony na wymianę, przebieg tego procesu i środki finansowe potrzebne w określonym czasie. Przed podjęciem takiej decyzji mogą wspierać się różnymi narzędziami, do których zaliczyć będzie można rezultaty aktualnie realizowanego projektu PLATON. Celem tego projektu jest zdefiniowanie procesu planowania w transporcie publicznym konwersji istniejącej floty autobusów z napędem konwencjonalnym do 100% udziału autobusów elektrycznych oraz implementacja tego procesu z wykorzystaniem narzędzia informatycznego opartego na ogólnodostępnych technologiach internetowych. W artykule scharakteryzowano czynniki mogące mieć wpływ na proces wymiany w pięciu obszarach: politycznym, ekonomicznym, ekologicznym, społecznym i technicznoorganizacyjnym. Czynniki, o których mowa są składowymi przygotowywanego modelu odwzorowującego proces konwersji floty.
EN
Conversion of the bus fleet with conventional propulsion (Diesel or hybrid engines) to electric drive is a process that many cities in Poland face. Decision-makers, who influences these activities have to define an exchange strategy at the first step, defining min. time spent on exchange, the course of this process and financial resources needed at a specific time. Before making such a decision, they can be supported by various tools that will include the results of the currently realized PLATON project. The aim of this project is to define the process of planning the conversion of the existing fleet of conventional buses in public transport to 100% share of electric buses, and the implementation of this process as an IT tool, widely available in the Internet. The article describes the factors that may affect the exchange process in five areas: political, economic, ecological, social and technical-organizational ones. These factors are the components of the model that maps the fleet conversion process.
PL
W artykule przedstawiono dylematy wyboru zasadnych instrumentów metodycznych, które powinny wspierać proces konwersji floty autobusów miejskich z floty konwencjonalnej na zasilaną elektrycznie. Proces ten powinien być wspomagany naukowo we wszystkich wymiarach, które służą różnym interesariuszom tego problemu. Autorzy przedstawili ogólną strukturę zagadnienia konwersji floty, niezbędne submodele oraz zaproponowali sposób opisu w postaci konwencji procesowej oraz w ujęciu systemowo-funkcjonalnym, jak również zaproponowali wsparcie informatyczne dla procesu modelowania oraz przeprowadzenia konwersji.
EN
The article presents the dilemmas of choosing the right methodical instruments, that should support the process of converting the fleet of city buses from the conventional one to the electric powered. This process should be scientifically supported in all these dimensions, which serve various stakeholders involved in this problem. The authors presented the general structure of the fleet conversion problem, the necessary submodels and proposed a description method in the form of a process convention and in a systemfunctional approach, as well as they proposed IT support for the modelling itself and the process of conversion.
PL
Popyt na przewozy towarowe w relacji północ-południe oraz prognozy przewozów na tej trasie, zwłaszcza materiałów sypkich, uzasadniają uruchomienie wodnego połączenia intermodalnego, z wykorzystaniem Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk (CETC), sieci AGN i Odrzańskiej Drogi Wodnej - E30 w kierunku południowym. Na rynku wodnych przewozów intermodalnych, największe znaczenie będą miały wartościowe ładunki sypkie (węgiel koksujący, koks, materiały hutnicze), transportowane z obszaru Górnego Śląska, na południe i dalej transportem rzecznym, kolejowym oraz morskim do odbiorców leżących w Europie Południowo-Wschodniej, w północnym Egipcie, Indii oraz Chin (koksownie, huty).
EN
The demand for cargo transport in relation North-South and the freight forecasts for this route, especially concerning bulk materials, justify the launch of the intermodal waterway connection with the use of the Baltic – Adriatic Transport Corridor (CETC), of the AGN network – E30, the Oder River Waterway in the south direction. On the intermodal water transport market, valuable bulk materials (coking coal, coke, metallurgical materials), transported from Silesia, to the south of Europe and further with the use of river, rail and maritime transport to destinations located in Norther Egypt, India and China (coking plants, steel mills).
EN
The programing documents of the European Union determine the direction of transport systems development, including large cities and agglomerations. The context of these actions which aim to transform into ecologically clean and sustainable transport system is a significant reduction of greenhouse gas emissions. Assuming that public transport will significantly reduce the use of combustion-powered buses, studies on urban logistic enabling the use of electric buses for public transport are needed. The article presents the variants and scenarios for electric buses implementation in urban public transport, as well as the decision algorithm to support electric bus implementation based on technological, organisational, economic and ecological variables.
PL
Dokumenty programowe Unii Europejskiej wytyczają kierunki rozwoju systemu transportowego także w dużych miastach i aglomeracjach. Kontekstem tych działań, mających na celu przemianę systemu transportowego w transport ekologiczny i zrównoważony, jest znaczące ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Zakładając, że w transporcie publicznym nastąpi znaczne ograniczenie wykorzystania autobusów z napędem spalinowym, niezbędne są badania nad logistyką miejską, umożliwiające wykorzystanie autobusów elektrycznych do transportu publicznego. W artykule przedstawiono warianty i scenariusze wdrażania autobusów elektrycznych w publicznym transporcie zbiorowym oraz zaprezentowano algorytm wsparcia decyzji na podstawie zmiennych technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i ekologicznych.
PL
Jednym z celów szczegółowych Białej Księgi z 2011 r. (KOM(2011) 144 wersja ostateczna) jest zmniejszenie o połowę liczby samochodów o napędzie konwencjonalnym w transporcie miejskim do 2030 r., eliminacja ich z miast do 2050 r.; osiągnięcie zasadniczo wolnej od emisji CO2 logistyki w duych orodkach miejskich do 2030 r. W artykule przedstawiono modele, które mogą wspierać ten proces w zakresie wdrażania niskoemisyjnych lub bezemisyjnych autobusów do publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach. Szczególną uwagę zwrócono na submodel ekonomiczny, który z punktu widzenia operatora, czyli przedsiębiorstwa mającego wdrażać taką technologię przewozów w transporcie publicznym jest submodelem decydującym o rozpoczęciu i trybie wdrażania tego procesu. Omawiany submodel nie mógłby być dla operatora użyteczny, bez współbieżnego funkcjonowania pozostałych submodeli modelu zrealizowanych w ramach projektu ERANET Electromobility+ CACTUS.
EN
One of the specific objectives of the White Paper of 2011. (COM (2011) 144 final) is to halve the use of ‘conventionally-fuelled’ cars in urban transport by 2030m, phase them out in cities by 2050; achieve essentially CO2-free city logistic in major urban centres by 2030. The paper presents models that can support this process in the implementation of low or zero emission buses for public transport in cities and major urban centres. Particular attention was paid to the economic sub-model which, from the point of view of the operator or enterprise having to deploy such technology in public transport traffic is sub-model determining the beginning and mode of implementation of this process. The present sub-model could not be useful to the operator, without co-operation of the other models in the model realized in the framework of ERA-NET project Electromobility + CACTUS.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny efektywności wprowadzenia do przewozów w miejskim transporcie zbiorowym autobusów z napędem elektrycznym, zgodną z zasadami analizy kosztów i korzyści, którą opracowano w ramach międzynarodowego projektu ERA-NET Electromobility+. Omówiony w artykule model może być wykorzystany do analizy i kształtowania organizacji przewozów pod kątem kosztów generowanych przez tabor autobusowy wyposażony w różne rodzaje napędu. Na koszty te składają się koszty zakupu autobusów, koszty operacyjne i koszty infrastruktury niezbędnej do zaopatrzenia energetycznego autobusów elektrycznych. Po stronie korzyści ujęto natomiast przychody wynikające z likwidacji taboru po zakończeniu okresu użytkowania.
EN
The paper presents a method of economic efficiency evaluation for implementation of the buses with electric drive in public transport in accordance with the principles of cost-benefit analysis, which has been developed on the basis of the model formulated within the international ERA-NET project Electromobility+. Economic model and method can be used to analyze and design the services of urban public transport in terms of costs generated by the bus fleet equipped with various types of drive. These costs include the costs of buses acquisition, operating costs and costs of infrastructure necessary for energy supply electric buses. On the other hand the benefits included revenues resulting from the liquidation of rolling stock at the end of its useful life.
PL
W artykule zidentyfikowano problem zużycia energii w transporcie miejskim w aspekcie ograniczonych zasobów naturalnych. Następnie skupiono się na przedstawieniu możliwości technicznych zastosowania autobusów elektrycznych.
EN
The article identified the problem of energy consumption in urban transport in the context of limited natural resources. Then the focus was on presenting technical possibilities of application electric buses.
EN
Because of the need of introducing ecologically clean transport technologies, activities bound up with using electric propulsion in motor vehicles operating in public transport are undertaken. Technical and operational possibilities of introducing electric–powered buses to the communal public transport are shown in the article. The operation of that kind of fleet requires appropriate technical infrastructure involving charging electric-powered urban transport. Simultaneously, former experiences show strong mutual connection between technical sphere and organizational system of communal public transport in agglomerations. Hence, essential significance among other things is given to the layout of the functioning bus lines network and the organization of bus operations on the lines (timetable). The models of the technical, organizational, economical and ecological links enabling optimal choice of type of bus propulsion were worked out, with the aim of solving this problem rationally.
EN
The article assesses the possibility of activation of transport and logistics services in relation Silesia – Trieste - Alexandria and by continuation towards India. The increasing demand for transport on this route, where the section will be located onshore in the sixth (and part of fifth) transport corridor and the forecast of traffic on the route for transportation of bulk materials, justify launching intermodal connections there. It is expected that the market for transport in the analyzed route will have significant bulk loads (coal, coke) in the area of Silesia, in the direction to the south of Europe and further by maritime transport to customers in Egypt and India (coke plants, steel mills).
PL
Istotną przeszkodą dla rozwoju przedsiębiorstwa może być bariera absorpcji technologii, czyli niewystarczający potencjał uniemożliwiający efektywną adaptację dostępnego na rynku rozwiązania; są one wysokie w przypadku podmiotów mniejszych (szczególnie mikroprzedsiębiorstw i MSP) dysponujących w większości przypadków niewielkimi zasobami ludzkimi, bardzo ograniczonym potencjałem kapitałowym, całkowitym brakiem bądź ograniczonym wielkościowo zapleczem badawczo-rozwojowym, utrudnionym dostępem do źródeł finansowania pochodzących z UE. W artykule przedstawiono zasady aplikowania i zarządzania projektami innowacyjnymi w małych przedsiębiorstwach, absorbowanych ze sfery nauki.
EN
Real barrier in development of enterprise can be technology absorption barrier, that means non suitable potential, that make un possible effective adaptation right technical solution from market, are higher in the cause small enterprises (a specially in micro enterprises and SME), most of that without human resources, capital limiting, loose or limit base of development and difficult achievement to financial sources from EC. In the article were shown principles of application and management with innovation projects in small enterprises, that are absorption from science sphere.
PL
W związku z potrzebą wprowadzania ekologicznie czystych technologii transportowych podejmowane są działania związane z wykorzystaniem napędu elektrycznego w pojazdach samochodowych obsługujących publiczny transport zbiorowy. W artykule przedstawiono techniczne i eksploatacyjne możliwości wprowadzenia autobusów elektrycznych do transportu publicznego. Eksploatacja tego rodzaju taboru wymaga odpowiedniej infrastruktury technicznej związanej z zasilaniem transportu miejskiego korzystającego z energii elektrycznej. Jednocześnie dotychczasowe doświadczenia wskazują na silne wzajemne powiązania sfery technicznej z systemem organizacyjnym publicznego transportu zbiorowego w aglomeracjach. Istotne znaczenie posiada więc m. in. układ funkcjonującej sieci linii autobusowych oraz organizacja pracy autobusów na liniach (rozkład jazdy). Aby racjonalnie rozwiązać ten problem opracowano modele zależności powiązań technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i ekologicznych, umożliwiających optymalny wybór rodzaju napędu autobusowego.
EN
Because of the need of introducing ecologically clean transport technologies, activities bound up with using electric propulsion in motor vehicles operating in public transport are undertaken. Technical and operational possibilities of introducing electric– powered buses to the communal public transport are shown in the article. The operation of that kind of fleet requires appropriate technical infrastructure involving charging electric-powered urban transport. Simultaneously former experiences show strong mutual connection between technical sphere and organizational system of communal public transport in agglomerations. Hence essential significance among other things have the layout of functioning bus lines network and organisation of bus operations on the lines (timetable). The models of the technical, organizational, economic and ecological links enabling optimal choice of type of bus propulsion were worked out with the aim of rational solving this problem.
PL
W artykule dokonano oceny możliwości aktywacji usług transportowo- logistycznych w relacji Śląsk – Triest – Aleksandria i dalej w kierunku Indii. Wzrastający popyt na przewozy w tej relacji, który na odcinku lądowym będzie się mieścił w VI (oraz częściowo V) korytarzu transportowym oraz prognozy przewozowe na tej trasie materiałów sypkich, uzasadniają uruchomienie tam połączenia intermodalnego. Przewiduje się, że na rynku przewozów na analizowanej trasie, istotne znaczenie będą miały ładunki sypkie (węgiel, koks) z obszaru Śląska, w kierunku na południe Europy i dalej transportem morskim do odbiorców leżących w Egipcie oraz Indii (koksownie, huty).
EN
In the article achieved possibilities analyse rise of active logistic and transport services in relation Upper Silesia – Triest – Aleksandria and further to India direction. Growing up for carry on at this relation, that on land sector will be take on in VI (and partially V) transportation corridor and transportation prognosis of bulk materials, too, give reasons start intermodal connection for the route. Foresee, that the transportation market on analyse route, will be reason bulk materials (coal, coke) from Upper Silesia to direction of south Europe and further by see transport for receiver in Egypt or India (coke plant, steel-works).
13
Content available remote Strategia rozwoju transportu w województwie śląskim na lata 2015-2030
PL
Artykuł jest poświęcony analizie metodologii wykorzystanej przy wyborze strategii rozwoju dla województwa śląskiego, które ze względu na swą strukturę gospodarczą, społeczną i urbanistyczną stanie się w najbliższych latach wielką metropolią, w której problemy transportowe będą decydować o rozwoju tego regionu. Proces formułowania strategii województwa obejmuje analizę otoczenia i warunków jego rozwoju, polegającą na ocenie wewnętrznych i zewnętrznych możliwości oraz określeniu jego mocnych i słabych stron.
EN
The article has consist analysis of methodology using to choosing development strategy for Upper Silesia Region, that take under consideration economy, social and urban structure will be in close years a large metropolis, where transportation problems will be to determine about development of it region. The formulating process province strategy contain surrounding analysis and development conditions of this region, that are depend on inside and outside possibility opinions and defined it strong and weak sides.
PL
W obliczu ograniczonych środków finansowych możliwych do wykorzystania w celu poprawy jakości i warunków życia ludzi oraz w związku z dużym ryzykiem, jakim są obarczone strukturalne projekty innowacyjne, istnieje potrzeba racjonalnego podejmowania decyzji. Poszukiwanie najbardziej prawdopodobnej wizji rozwoju jest jednym z powodów, dla których coraz większym powodzeniem oraz uznaniem cieszą się nauki nad prognozowaniem przyszłości (tzw. future studies), do których zaliczana jest także metoda foresight. W artykule poruszono problemy związane z metodologią poszukiwania racjonalnych wizji i scenariuszy rozwoju systemów transportowych w dużych aglomeracjach miejskich.
EN
In the fact of financial sources constraint, possible to used for correction of quality and conditions people’s life join with big risk, that are in structural innovation projects, we see needs efficient take on decision for that. Looking for best reality vision of development are one of cause, for that with bigger success and good opinion have now sciences of future prognosis (future studies), for that we to counting foresight methodology, too. In the article take under consideration joint problems of looking methodology for efficient visions and scenarios for development of transportation systems in large urban aglomerations.
PL
Zatory komunikacyjne w miastach są dużym wyzwaniem dla nauki, ponieważ istnieją w nich „wąskie gardła” i inne bariery, które negatywnie wpływają na kwestię dostępności komunikacyjnej. Celem prowadzonych badań jest określenie wpływu harmonijnego funkcjonowania systemów transportowych w dużych aglomeracjach miejskich na zrównoważony rozwój tych obszarów oraz nawiązanie współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, instytucjami naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, w celu aktywizacji obszarów miejskich i wzrostu ich konkurencyjności, przy poprawie mobilności społeczeństw, w kontekście dokumentów i zaleceń polityki transportowej UE. W artykule poruszono problemy związane z metodologią racjonalnego zarządzania projektami badawczymi rozwoju systemów logistycznych w transporcie.
EN
Congestion in cities are a major challenge for science, because they are "bottlenecks" and other barriers that adversely affect the issue of accessibility. The aim of this research is to determine the effect of the smooth functioning of transport systems in large urban areas for sustainable development of rural areas and to establish cooperation between municipal authorities, scientific institutions and business institutions, in order to activate the urban areas and increase their competitiveness, while improving the mobility of populations, in the context of documents and recommendations of EU transport policy. The article addresses problems associated with the methodology of rational management of research projects in the development of transport logistics systems.
EN
Because structural innovation projects are burdened with high risk, there is a need for prior planning for rational investment decisions making, which can ensure the sustainable development of the industry. Finding the most probable development vision is one of the reasons why more and more successful and appreciable are studies connected with prediction of the future (known as: future studies), among which a method of foresight is also classified. The paper presents the problems associated with strategic planning based on foresight methodology, applied to searching for rational visions and scenarios for the development of transport systems.
PL
W obliczu ograniczonych środków finansowych możliwych do wykorzystania w celu poprawy jakości i warunków życia ludzi oraz w związku z dużym ryzykiem, jakim są obarczone strukturalne projekty innowacyjne, istnieje potrzeba racjonalnego podejmowania decyzji. Poszukiwanie najbardziej prawdopodobnej wizji rozwoju jest jednym z powodów, dla których coraz większym powodzeniem oraz uznaniem cieszą się nauki nad prognozowaniem przyszłości (tzw. future studies), do których zaliczana jest także metoda foresight. W artykule poruszono problemy związane z metodologią poszukiwania racjonalnych wizji i scenariuszy rozwoju systemów transportowych na przykładzie Śląska na lata 2012 – 2030.
EN
In the fact of financial sources constraint, possible to used for correction of quality and conditions people’s life join with big risk, that are in structural innovation projects, we see needs efficient take on decision for that. Looking for best reality vision of development are one of cause, for that with bigger success and good opinion have now sciences of forecasting (future studies), for that we to counting foresight methodology, too. In the article take under consideration joint problems of looking methodology for efficient visions and scenarios for development of transportation systems on Upper Silesia Region for the years 2012 - 2030.
EN
The article discusses the subject of road safety by means of the analysis of road traffic accidents with particular emphasis on accidents involving tram fleet in terms of the planned tramway investment program for the years 2008 - 2013 in Silesian Agglomeration. Due to the nature of the location of tracks in the road or in their direct neighborhood, accidents involving tram fleet are included in the majority of road accidents. This article presents a summary of road accidents involving the tram fleet, and their cost compared to all road accidents in the years 2006 - 2008 in Silesia.
EN
Foresight method is gaining support around the world as a powerful tool that creates common views on future development strategies. It is characterized by a unique feature, which is the maximum participation of stakeholders and experts. The paper presents examples of the results of research carried out based upon the expert methods of foresight procedures. Special attention was paid to different methods of identification and involvement of experts in implementing the projects. The methodology of foresight projects was brought closer, with particular emphasis on those methods which are based on expert knowledge - such as the Delphi technique, panel discussion, brainstorming, STEEP and SWOT analysis methods, public consultation and the scenarios formulation. The result of foresight exploration based on knowledge of experts is the formation of a wide vision of the future development of economy and technology, which helps to make decisions on an effective, long-term strategy of the government, enterprises and scientific institutions.
20
Content available remote Zintegrowane systemy projektowania maszyn transportowych
PL
Warunkiem zachowania konkurencyjności na rynku usług logistycznych jest szybkie reagowanie na potrzeby tego rynku, a więc krótki czas opracowania i oferowania nowych produktów i usług, i to przy braku swobody w ustalaniu ich ceny. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i świadczących rozmaite usługi, w tym projektowe, badawcze, itd. Projektowanie współbieżne (Concurrent Engineering) powstało jako odpowiedź na nowe potrzeby rynku, w celu podniesienia na wyższy poziom sprawności technicznej działalności przedsiębiorstwa, głównie w sferze logistycznej, oraz wartościowania koncepcji i projektu.
EN
Quick reaction on logistics service market, which is short time of designing and offering new products with the lack of its price establishment possibility, is the most important condition of competitive superiority preservation. It concerns both production and services enterprises, which are qualified in designing, research etc. Concurrent Engineering arose as an answer to the new market needs with the aim of increasing the technical efficiency of business on a higher level, mainly in the area of logistics and evaluation of the concept and project.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.