Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Własności metrologiczne przepływomierza Coriolisa
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań własności metrologicznych przepływomierza Coriolisa w przypadku pomiaru niskich strumieni masy. Stwierdzono, że przepływomierze wzorcowane wodą nie zawsze zachowują deklarowaną dokładność w przypadku przepływu czynnika ściśliwego pod niskimi ciśnieniami i małych strumieniach masy.
EN
The paper presents the results of research on the metrological properties of the Coriolis flowmeter in the case of measuring low mass streams. It has been found that water-calibrated flow meters do not always retain the declared accuracy when compressing a compressible medium under low pressures and small mass streams.
PL
Pomiar strumienia płynu w przewodach zamkniętych o różnych przekrojach jest jednym z najważniejszych pomiarów występujących w przemyśle. i instytucjach badawczych. Warunkiem koniecznym dla prawidłowego wykonania pomiaru strumienia jest prawidłowy montaż przepływomierzy w rurociągu.
EN
Measurement of the fluid stream in closed ducts with different cross-sections is one of the most important measurements occurring in industry and research institutions. A prerequisite for a proper flow measurement is the use of flow meters that are appropriate.
PL
Tematyka artykułu dotyczy stanowiska przeznaczonego do badań przepływu za elementami armatury hydraulicznej zaburzającymi przepływ. Badania wykonywane są na specjalnym stanowisku, przystosowanym do wykonania przepływu przy pomocy różnego rodzaju przepływomierzy. Wszystkie zastosowane na stanowisku rodzaje przepływomierzy mają zastosowanie w przemyśle, ale do tej pory nie określono błędu jakim są obarczone przy niezastosowaniu zaleceń montażowych. Celem aktualnych badań jest określenie błędu pomiarowego przepływomierzy ultradźwiękowych z głowicami nakładanymi na rurociąg, kiedy pomiar wykonywany w różnych płaszczyznach rurociągu jest za łukiem hamburskim o promieniu równym dwóm średnicom nominalnym rurociągu. Wykonano pomiar w różnych odległościach od łuku hamburskiego oraz w różnych położeniach głowic ultradźwiękowych na obwodzie rurociągu. Głowice zostały usytuowane na rurociągu co 30 stopni, tzn. pod kątem 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 i 330 stopni.
EN
This Article applies stand for flow tests after hydraulic fittings, that disturb flow. The tests are carried out on special stand, adapted to use various types of flowmeter. All types of flowmeters used to on these stand are generaly use in industry, but to this time the measurement error is not specify when the mounting recommendations were not use. The aim of actually research is determine of measurement error of ultrasonic flowmeters with clamp-on sensor on pipeline, when measure in different after short radius bend 90° with radius is two nominal dimension. The measurement made at different distances after diffuser at different positions of ultrasonic sensors around the circumference on the pipe. The heads are arranged on pipeline at 30 degrees, for example at 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 and 330 degrees.
PL
Artykuł dotyczy ultradźwiękowej metody pomiaru przepływu cieczy. Metoda ta w ostatnich latach zyskała dużą popularność z uwagi dużą dokładność pomiarów oraz bezinwazyjność. Problemem w zastosowaniu tej metody często jest brak możliwości zachowania wymaganych w normach odcinków prostych rurociągu – zwłaszcza wtedy, gdy pomiary wykonywane są na rurociągach o dużych średnicach. Wykonane pomiary mają na celu określić jakiego rzędu błędy pomiarowe będzie generowało zainstalowanie przepływomierza ultradźwiękowego za przeszkodą bez zachowania wymaganych w normach odległości. Otrzymane wyniki badań wykonywanych za przeszkodą w postaci przepustnicy pozwoliły wyciągnąć wnioski dotyczące wpływu odległości miejsca pomiarowego od przeszkody na dokładność otrzymanych wyników.
EN
The article concerns the ultrasonic method of measuring the flow of liquids. This method in recent years has gained great popularity due to the high accuracy of measurements and non-invasive. The problem in using this method is often the lack of the possibility of maintaining the required straight sections of the pipeline – especially when measurements are made on pipelines with large diameters. The measurements were to answer the question of whether you can perform flow measurements in non-standard measurement conditions (without observing the distance required in the standards)? Obtained results of tests performed behind an obstacle in the form of a throttle allowed to draw conclusions regarding the influence of the distance of the measuring place from the obstacle on the accuracy of the obtained results.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad pomiarami przepływomierzem ultradźwiękowym z głowicami „Clamp-on” w niestandardowych warunkach przepływu. Badania przeprowadzono dla zaburzonego profilu prędkości przez trzy kolana i rozszerzenie przekroju rurociągu. Obejmowały one pomiary strumienia objętości w kilku odległościach od ostatniego zaburzenia, odmierzanych krotnością średnic, oraz dla dwunastu kątów ustawienia głowic na obwodzie rurociągu. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że jest możliwy pomiar w odległości mniejszej niż standardowa z dobrą dokładnością.
EN
The paper presents the results of experimental studies on the ability to measure ultrasonic flowmeters with "Clamp-on" pipelines in conditions where it is not possible to apply the required straight sections before and after the measurement site. The study was carried out at a test rig where the speed profile disorder was characterized by a three-knee system and a rapid expansion of the pipeline cross section. Experimental studies consisted of measuring the volume flow with a reference flow meter placed in the pipeline with the required straight sections before and after the flow meter, and parallel measurements carried out with a second ultrasonic flowmeter assumed successively in cross-sections within the pipeline diameters (0 D, 1 D, 2 D 3 D, 4 D, 5 D, 6 D, 7 D, 8 D, 9 D and 15 D). In each of these sections, 12 measurements were taken at the changing angle of the heads in a surface perpendicular to the axis of the pipeline. Measurements were made at angles 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°, 300° and 330°, taking an angle of 0° on the upper surface of the pipeline. The flow disturbances were in one surface corresponding to 0° and 180°. For ease of comparison the flow meters have a correction factor K which is the ratio of the reference flow meter to the flowmeter. As a result of the tests, it was found that with the distance the factor changes in a way that, just behind the disturbance, the flow is bigger than the standard for each angle, while the smallest deviation occurs for the angles 0 degrees and 180 degrees and the largest for 90 degrees and 270 degrees. With the distance from the disturbances the angel influence was smaller and the measured flow decreased to a minimum at a 2D distance where it was lower than the reference flow. By further increasing the distance, the measurement result would increase to, within the distance of 15D, be the same as the reference flow. It has been found that the accurate measurement is possible at a distance of 1D and for angles 0 degrees and 180 degrees.
PL
W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań przepływu za łukiem hamburskim przeprowadzonych przy pomocy przepływomierza ultradźwiękowego z głowicami nakładanymi na rurociąg w układzie typu Z. Stwierdzono, że w odpowiednim układzie głowic ultradźwiękowych możliwe jest wykonanie pomiaru strumienia przepływu w wypełnionym rurociągu przy zastosowaniu współczynnika poprawkowego.
EN
The paper presents the preliminary results of studies of liquid flow rate behind the Hamburg arc carried out using an ultrasonic flow meter with Z-type clamp-on sensors on pipeline. It has been found that in a suitable arrangement of ultrasonic clam-on sensors on pipeline it is possible to measure flow in a filled pipeline using a correction factor.
PL
W artykule przedstawiono pomiar strumienia przepływu przepływomierzem ultradźwiękowym za kolanem rurociągu. W odległościach do piętnastu średnic rurociągu zmierzono prędkości wody, a następnie wyznaczono współczynniki poprawkowe eliminujące błędy systematyczne związane ze zbyt krótkimi odcinkami prostymi przed przepływomierzem. Pokazano również, że modelując przepływ można również wyznaczyć te współczynniki z błędem nie przekraczającym 2%.
EN
In this article are presented the stream flow measurement behind the pipe’s elbow using ultrasonic flow meter. At distances up to fifteen pipe diameters, water velocities were measured and correction factors were calculated to eliminate systematic errors associated with too short straight sections before the flow meter. Also shown that by modeling the flow it is possible to determine these coefficients with an error not exceeding 2%.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty pomiarów przepływu wykonanych przy użyciu przepływomierza ultradźwiękowego w rurociągu, w którego skład wchodziło kolano hydrauliczne (łuk hamburski). Do przeprowadzenia pomiarów wykorzystano przepływomierz ultradźwiękowy z głowicami nakładanymi, które ustawiono zgodnie z układem typu Z. Dokonano pomiarów przepływu za zaburzeniem, spowodowanym przez kolano hydrauliczne, dla 12 różnych kątów ustawień głowic przepływomierza w 16 odległościach od kolana hydraulicznego. Wyniki pomiarów porównano z wartościami prędkości obliczonymi przy wykorzystaniu równań 12 modeli prędkości bazujących na równaniu Prandtla. Dla celów porównawczych przeprowadzono także symulację przepływu w warunkach wykonania pomiarów w programie ANSYS CFX. Stwierdzono, że przy odpowiednim układzie głowic przepływomierza ultradźwiękowego możliwe jest wykonanie pomiaru strumienia przepływu zaburzonego przez kolano hydrauliczne w dowolnej odległości od źródła zaburzenia przy zastosowaniu odpowiedniego współczynnika korekcyjnego, wyznaczonego z równania właściwego modelu prędkości.
EN
The results of flow measurements, using an ultrasonic flowmeter in a pipeline consisting hydraulic elbow, have been discussed in this paper. Ultrasonic flowmeter with overlapping heads, which were set to the Z-system, were used for the measurements. Flow measurements with the disturbance caused by the hydraulic elbow for the 12 different flowmeter heads locations were made. The results were compared with speed values calculated using the 12 different speed models based on Prandt equation. For the comparative purposes, a simulation of flow in Ansys CFX program was also made. It has been found that with a suitable position of flowmeter head it is possible to measure a stream flow disturbed by the hydraulic elbow at any distance from the disturbance source using the appropriate correction factor from the equation of the appropriate speed model.
PL
Podczas pomiarów bilansowych maszyn i urządzeń energetycznych pracujących w trybie ciągłym często konieczny jest pomiar strumienia objętości medium płynącego w instalacji. W omawianych instalacjach częstokroć występują duże średnice rurociągów, a co za tym idzie konieczne jest zwiększenie wymaganych przez producentów przepływomierzy odcinków prostych niezbędnych do przeprowadzenia pomiaru. Ze względu na występujące zaburzenia w pracy przedstawione zostaną wstępne wyniki badań dotyczących pomiarów przepływów w niestandardowych warunkach z wykorzystaniem bezkontaktowej metody ultradźwiękowej.
EN
During the measurements the balance of machinery and power equipment operating in continuous mode is often necessary to measure the volume flow of the fluid flowing in the system. In these systems there are often large inner diameters of pipelines and it is therefore necessary to increase straight sections needed to carry out the measurement the flow and required by manufacturers of ultrasonic flowmeters. Due to the disturbances occurring in the presentation will be presented preliminary results of research on flow measurements in non-standard conditions using a non-contact ultrasonic method.
PL
Tematyka artykułu dotyczy ultradźwiękowych pomiarów strumienia objętości w badaniach bilansowych instalacji hydraulicznych. Rozpatrywanym problemem jest wykonanie pomiaru za dyfuzorem w różnych płaszczyznach rurociągu poziomego. Wykonano pomiar w różnych odległościach od dyfuzora oraz w różnych położeniach głowic ultradźwiękowych na obwodzie rurociągu. Głowice zostały usytuowane w pierwszej ćwiartce rurociągu co 30 stopni, tzn. pod kątem 0, 30, 60 i 90 stopni. Wykonano obliczenia odchylenia standardowego oraz współczynnika poprawkowego eliminującego błędy wskazania przepływomierza, związane z występującymi zaburzeniami.
EN
This Article applies ultrasonic measurement of the flow rate in the study of balance sheet hydraulic system. Considered problem is to measure the diffuser in different planes of horizontal pipeline. The measurement made at different distances after diffuser at different positions of ultrasonic probes around the circumference on the pipe. The heads are arranged in the first quadrant of the pipeline at 30 degrees, for example at 0, 30, 60 and 90 degrees. Taken calculate the standard deviation and coefficient of correction to eliminate errors indicate flowmeter related from occurring disorders.
PL
Tematyka artykułu dotyczy pomiarów strumieni przepływów metodami ultradźwiękowym przy zniekształconym rozkładzie prędkości. Zaburzeniem rozkładu przepływu było rozszerzenie przewodu przepływowego. Wykonano pomiary strumieni przepływu wody dla kilku odległości od początku rozszerzenia, jak również rozmieszczano głowice ultradźwiękowe w różnych miejscach na obwodzie przewodu. Dla tak wykonanych pomiarów obliczono współczynniki poprawkowe, które eliminują błędy związane z wystąpieniem zaburzenia przepływu.
EN
The measurements of stream flows with distorted velocity distribution by means of ultrasonic methods have been discussed in this paper. Distortion of the velocity distribution was due to flow line diameter extension. Measurements of the water flow have been carried out at various distances from the beginning of the extension. Different location of the ultrasonic probes around the circumference of the pipeline has been applied as well. For such measurements, correction factors have been calculated to eliminate errors associated with flow disturbance.
PL
Tematyka artykułu dotyczy pomiarów strumieni przepływów dwufazowych woda-powietrze metodami ultradźwiękowym przy zniekształconym rozkładzie prędkości. Zaburzeniem rozkładu przepływu było pojawienie się drugiej fazy oraz kolano rurociągu. Wykonano pomiary strumieni przepływu dla kilku odległości od osi kolana , jak również rozmieszczano głowice ultradźwiękowe w czterech miejscach na obwodzie przewodu. Dla tak wykonanych pomiarów obliczono błędy związane z wystąpieniem zaburzeń przepływu.
EN
The measurement of two-phase air-water stream flows with distorted velocity distribution by means of ultrasonic methods have been discussed in this paper. Distortion of the velocity distribution was due to appearance of the second phase and the pipeline bend. Measurements of the flow have been carried out at various distances from the pipeline bend. Different location of the ultrasonic probes around the circumference of the pipeline has been applied as well. For such measurements, correction factors associated with flow disturbance have been calculated.
PL
Tematyka artykułu dotyczy pomiaru strumienia masy fazy stałej transportowanej pneumatycznie. Do pomiaru wykorzystano kolano w rurociągu. Mierząc różnicę ciśnień statycznych między zewnętrzną, a wewnętrzna stroną kolana można wyznaczyć charakterystykę strumienia masy przepływającej fazy stałej od pierwiastka z tej różnicy. W artykule przedstawiono te charakterystyki oraz obliczono błąd pomiaru strumienia masy fazy stałej.
EN
The measurement of the mass flow of the solid-phase transported pneumatically have been discussed in this paper. Pipeline elbow was used for the measurement. The characteristics of the mass flow of the flowing solid phase can be determinated by measuring the difference of static pressures between outside, and internal side of an elbow and calculating the square root from this difference. The article presents these characteristics and the calculated error of measurement of the mass flow of the solid phase.
PL
W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczące pomiaru przepływu dwufazowego ciecz-gaz przepływomierzem ultradźwiękowym w rurociągu pionowym o średnicy 50 mm. Stwierdzono, że w pomiarze przepływu dwufazowego odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru jest większe niż dla przepływu jednofazowego. Stwierdzono, że jest możliwy pomiar przepływu dwufazowego ciecz-gaz przy pomocy przepływomierza ultradźwiękowego po uwzględnieniu współczynnika poprawkowego.
EN
The article presents preliminary results of research on two phase gas-liquid flow measurement with ultrasonic flow meter. It was found that two-phase flow measurement standard deviation of a single measurement is greater than homogeneous flow. It has been found that it is possible to measure the flow of gas-liquid two-phase using an ultrasonic flowmeter having the correction factor.
PL
Ekonomiczne gospodarowanie wodą, przy jednoczesnym utrzymaniu optymalnej sprawności bloku energetycznego, wymaga niejednokrotnie precyzyjnego wyznaczania bilansów cieplnych skraplaczy bloków energetycznych czy obciążeń hydraulicznych chłodni kominowych. Kwestia gospodarki wodno-ściekowej nabiera w świetle przyjętych rozwiązań prawnych w ostatnim czasie szczególnego znaczenia.
PL
W układzie odsalania z jednym zbiornikiem odwodnień jedynie około 48,3% początkowego strumienia odsolin z kotła można odzyskać w postaci czystej pary wodnej. Reszta odsolin, wraz z innymi odwodnieniami zewnętrznymi, kierowana jest finalnie do zbiornika spustów i wykorzystywana w innych układach wodnych elektrowni. Poprawę skuteczności odzysku czystej pary wodnej z układu odsalania może zapewnić jedynie szeregowe połączenie ze sobą kilku zbiorników odwodnień.
PL
Ze względu na znaczne zapotrzebowanie na mączkę wapienną w metodach suchych odsiarczania spalin, istotnym elementem kotła energetycznego staje się instalacja dozowania wapnia. Jej bezawaryjne działanie gwarantuje ciągłe zaopatrywanie kotła w niezbędną ilość sorbentu zapewniającą dotrzymanie obowiązujących norm emisji tlenków do atmosfery.
PL
Tematyka artykułu dotyczy bezinwazyjnych metod pomiaru strumieni płynów dwufazowych woda – powietrza za pomocą przepływomierzy ultradźwiękowych. Przepływy takie występują często w instalacjach przepływowych np. w wyniku zjawiska kawitacji. W takim przypadku pomiary strumieni przepływu obarczone mogą być błędem systematycznym, który należy uwzględnić jako poprawkę do wyniku pomiaru. W artykule przedstawiono wpływ przepływu dwufazowego woda - powietrze na wskazania dwóch wybranych przepływomierzy ultradźwiękowych: prosonic flow 92 i portaflow 330. Pokazano, przykładowe sygnały pomiarowe rejestrowane przez przepływomierze i obliczono odchyłki pomiarowe w przypadku występowania w rurociągu drugiej fazy.
EN
This paper considers non-invasive methods for measuring two-phase flows (e.g. water - air) using ultrasonic flowmeters. Such flows are often present in the flow systems as a result of e.g. cavitation. In this case, the measurements of the flow rate may be subject to systematic error, which should be included as a correction to the measurement result. There was tested the influence of two-phase flow (water – air) on indication of two ultrasonic flowmeters: Prosonic Flow 92 and Portaflow 330. The examples of recorded signals were analysed and measurement deviations were calculated in the case of the second phase presented in the pipeline.
PL
W artykule przedstawiono przykładową cieplno-przepływową analizę pracy dennej chłodnicy popiołu współpracującej z kotłem fluidalnym. Zaprezentowano model matematyczny szeregowo-równoległej sieci hydraulicznej pozwalającej na wyznaczenie strumieni objętości wody chłodzącej cyrkulującej w układzie urządzeń pomocniczych kotła. Omówiono metodologię przeprowadzonych badań oraz zaprezentowano przykładowe wyniki cieplnych obliczeń bilansowych na podstawie uzyskanych wyników pomiarów.
EN
The article presents an example of thermal-flow analysis of the work of the bottom ash coolers cooperating with the circulating fluidized bed boiler. There is presented a mathematical model series-parallel hydraulic installation which allows to determinate volumetric flow rates of cooling water circulating in the system of the boiler auxiliary equipment. Authors discuss the methodology of the thermal researches and present examples of the results of thermal balance calculations based on the results of measurements.
PL
W artykule przedstawiono trzy podstawowe sposoby ciągłego pomiaru strumieni wody w rurociągach o bardzo dużych średnicach i krótkich odcinkach prostych między elementami armatury występujących m.in. w rurociągach wody chłodzącej skraplacze turbin parowych. Opisano zasadę działania i przedstawiono przykładowe charakterystyki przepływomierzy kolanowych i uśredniających. Wskazano główne problemy, jakie spotyka się podczas eksploatacji tych przepływomierzy. Wskazano, że ciągłe pomiary strumieni masy w rurociągach o dużych średnicach i krótkich odcinkach są niezbędne, np. w bilansowaniu układów chłodni kominowej i skraplaczy turbin parowych. Wykazano, że niepewności pomiaru strumieni masy takimi urządzeniami są rzędu 3–4 %.
EN
In this article are presented three basic methods of continual measurement steams of water in the pipelines with very big diameters and short straight sections between armature occurring, inter alia, in cooling water for steam turbines pipelines. There article describes the operating principle and shows samples characteristics of elbows and averaging flow meters. It shows main problems which appear during the exploitation of this flow metres, also showing that the continuous flow measurement of the water streams in pipelines with large diameters and short sections are necessary, for example in balancing the cooling tower layouts and steam turbines condensers. It is presented that the uncertainties of the flow streams measurement with this devices are of the order of 3–4 %.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.