Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule dokonano analizy systemów bezpieczeństwa czynnego i biernego w magazynowaniu materiałów niebezpiecznych. Przedstawiono podział substancji niebezpiecznych w odpowiednich klasach. Scharakteryzowano technologie i rozwiązania zabezpieczające pracowników i środowisko przed niekorzystnym oddziaływaniem materiałów niebezpiecznych składowanych w magazynie. Dokonano charakterystyki amoniaku. Przedstawiono procedury postępowania w strefie zagrożenia na wskutek wycieku płynnego amoniaku ze zbiorników lub rurociągu.
EN
The article analyzes active and passive safety systems in the storage of dangerous materials. The authors present the classification of dangerous substances in appropriate classes. Technologies and solutions that are used in warehouses for treating hazardous materials in order to make them harmless to the environment and to employees are characterized. The authors also make description of ammonia. The article presents emergency procedures in the case of leakage of liquid ammonia from tanks or pipelines.
2
Content available remote Bezpieczeństwo logistyczne na rynku usług transportowych
PL
W artykule podjęto problematykę bezpieczeństwa logistycznego na rynku usług transportowych. Opisano system bezpieczeństwa logistycznego. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo kierowców na trasach międzynarodowych. Dokonano analizy zamachów terrorystycznych z udziałem pojazdów ciężarowych. Wskazano na możliwości zminimalizowania zagrożeń i wzmocnienia systemu bezpieczeństwa.
EN
The article deals with the issue of logistics security in the market of transport services. Logistics security system was described. The authors draw attention to the safety of drivers on international routes. The analysis of terrorist attacks involving heavy goods vehicles was conducted. In the end, the authors indicates the possibility of minimizing threats and the ways of improve security system.
3
Content available remote Analiza zaopatrzenia w przedsiębiorstwie branży stolarskiej : case study
PL
Celem publikacji jest analiza dostawców i kosztów ponoszonych na zakup materiałów, na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Dokonanie właściwego wyboru dostawcy jest kluczowym problemem współczesnych przedsiębiorstw, a także jednym z istotnych problemów, z którym musi poradzić sobie logistyk. Dlatego też współpraca ze sprawdzonymi, zaufanymi dostawcami, ułatwia zarządzanie logistyczne.
EN
The aim of this paper is to present the suppliers in the surveyed company together with the costs incurred for the purchase of materials. Choosing the right supplier is the key issue for any modern enterprise. It can also be said that it is one of the important problems with which logist has to deal with. Therefore, cooperation with proven and trusted suppliers, facilitates appropriate logistics management.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę i analizę struktury zdarzeń wypadkowych z udziałem zwierząt w Polsce. Wypadki z udziałem zwierząt stanowią problem wieloaspektowy. Skutki tych zdarzeń uwidaczniają się w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce.
EN
The paper presents the characteristics and analyze the structure of accident events involving the participation of animals in Poland. Animal-vehicle collisions are complex issue which cause negative consequences both for the natural and socio-economic environment.
5
Content available remote Photoelastic Analysis of Stress Distribution in RP Models of Aircraft Components
EN
This article presents photoelasticity tests with the application of the reflected light approach performed on models of aircraft components using the example of an aircraft wheel hub fabricated in the PolyJet rapid prototyping process. A technology of applying optically active coats on the surface of RP models was designed. A model of a wheel of a training aircraft was prepared using a PolyJet prototype of the hub, a tyre selected according to catalogue information and installation parts. The wheel was placed on a specially designed and purpose-built test rig and loaded in a series of tests prescribed by the standard for aircraft landing gear trials, i.e. loading the hub with the tyre pressure, vertical force, lateral force and an appropriate combination of forces. Model tests were performed on the basis of model similarity between the target material - an aircraft magnesium alloy - and the FC720 resin used in PolyJet. Results were presented on the surface of the wheel hub model as isochromatics reflecting tension levels in selected areas of the hub model.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku dotyczące wybranych aspektów związanych z transportem materiałów niebezpiecznych w przedsiębiorstwie spedycyjno-logistycznym. We wstępie przedstawiono szczegółową klasyfikację materiałów niebezpiecznych na podstawie umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Na podstawie przewozu materiału niebezpiecznego - kwasu azotowego pokazano uwarunkowania techniczne, które niezbędne są dla przewozu takiego ładunku. Poruszono w nim kwestie przepisów BHP przy przewozie towarów niebezpiecznych oraz postępowanie w sytuacjach awaryjnych.
EN
The article presents some aspects of the transportation of hazardous materials on the example of logistics company. In the introduction the author presents a detailed classification of hazardous materials in accordance with the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Technical conditions which are necessary in this kind of transportation are also described in the article on the example of the transport of nitric acid. It presents the issues of health and safety regulations for the transportation of dangerous goods and emergency handling.
7
Content available remote Przedsiębiorstwa transportowe na rynku usług
PL
Transport jest to rodzaj działalności logistycznej, która odpowiada bezpośrednio za przemieszczanie ładunków między stacjonarnymi elementami sieci logistycznej i systemami logistycznymi, do których należą: zakłady produkcyjne, magazyny, punkty sprzedaży detalicznej. W artykule przedstawiono główne bariery rozwoju przedsiębiorstw transportowych wraz z krótką analizą stosowanych rozwiązań. Zaprezentowano specyfikę prowadzenia działalności transportowej i procesy dostosowania się do rynku decydujące o konkurencyjności mikro- i małych przedsiębiorstw transportowych.
EN
Transport in logistic is the activity directly responsible for the cargo movement between fixed network elements and logistics systems, such as factories, warehouses, retail outlets. The following article is a discussion of the major barriers to the development of transport companies and a brief analysis of the solutions. The paper presents the microenterprises and small enterprises of transporting services especially in international transport of loads and processes deciding about competitiveness of microenterprises and small enterprises.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zintegrowanego zarządzania logistycznego w procesie logistycznej obsługi klienta. Przedstawiono kryteria i metody postępowania przy wyborze przewoźnika. Za miarę jakości przyjęto współczynnik jakości dostaw.
EN
The article presents the concept of integrated logistics management in the process of customer service. The criteria and methods of dealing with the choice of carrier were presented. The quality factor of supply was taken as a measure of quality.
PL
W artykule scharakteryzowano klasyczne i współczesne narzędzia jakości. Przedstawiono kompleksowy model zarządzania - World Class Manufacturing dla przedsiębiorstwa motoryzacyjnego. Wskazano na etapy kontroli podczas produkcji samochodu. Zidentyfikowano metody pozyskiwania informacji o niezgodnościach jakościowych. Przedstawiono zastosowanie narzędzi jakości dla wybranego problemu.
EN
The article describes classical and modern tools of quality. A comprehensive model of management - World Class Manufacturing for the automotive company was presented. Stages of control during the production of the car have been identified. Methods of obtaining qualitative information on inconsistencies were identified. The use of quality tools for the problem has been presented.
PL
W artykule analizowano problematykę innowacji i ich wykorzystania w usprawnianiu procesów produkcyjnych i logistycznych. Dokonano charakterystyki rynku robotyki. Podano przykłady innowacyjnych rozwiązań w różnych branżach. Wskazano na konieczność zwiększenia inwestycji w rynek robotyki.
EN
The article analyzed the issues of innovation and their use in improving production and logistics. It was presented characteristics of robotics market. Examples of innovative solution in various industries were given. It pointed out the need to increase investment in robotics market.
PL
W opracowaniu skupiono uwagę na gospodarce magazynowej jako procesie wpływającym na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę na problemy oceny efektywności i doskonalenia procesu magazynowania. W tym celu wykorzystano metodę XYZ, która umożliwiła dostosowanie ilości towarów przechowywanych w magazynie do jego zapotrzebowania. Analiza ta była również punktem wyjścia do przeprowadzenia dalszych analiz celem wyodrębnienia obszarów strategicznych, których doskonalenie przyniesie wymierne korzyści.
EN
In the study it was focussed attention on the stock management as the process which influence on functioning of the entire enterprise. It was taken note of problems connected with assessment of the effectiveness and improvement for the storing process. With this end in view the XYZ method was used. It enables to adapt amounts of goods kept in the magazine for its demand. This analysis was also a starting point for carrying out some further analyses. It was separated some strategic areas which improvement will bring many benefits in the future.
PL
W artykule przedstawiono analizę ryzyka w projektowaniu i doskonaleniu procesów logistycznych. Scharakteryzowano metodę analizy ryzyka FMEA. Pokazano praktyczne jej zastosowanie w przedsiębiorstwie.
EN
The article presents an analysis of the risks in the development and improvement of logistics processes. Risk analysis methods FMEA was presented. Its practical use has been shown in the example of the company.
PL
Artykuł prezentuje aspekty planowana transportu ponadgabarytowego. Dokonano podziału obowiązków zlecającego transport oraz organizatora, a takie opisano czynności podczas przygotowania transportu ponadgabarytowego. Dodatkowo ukazano aspekty prawne, jakimi są zezwolenia niezbędne w transporcie ładunków ponadgabarytowych.
EN
This article presents aspects of planning oversized Transport. The segregation of duties and ordering the transport organizer, and also describes the steps in the preparation of oversized transport. Additionally the legal aspects are shown, they are authorizations necessary to transport oversized loads.
PL
Problematyka podjęta w artykule dotyczący zastosowania marketingu szeptanego, jako niestandardową formę promocji w przedsiębiorstwach logistycznych. W pracy przedstawiono przykłady zachowań przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki oraz najlepsze praktyki stosowane przez przedsiębiorstwa logistyczne.
EN
The issue decided in the article concerning the use of whisper marketing as a form of promotion in custom logistics companies. The paper presents examples of the behavior of enterprises operating in different sectors of the economy and the best practices used by logistics companies.
PL
Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie możliwości, jakie stwarza logistyka transportu w zakresie rozwoju i poprawy efektywności procesu transportowego, wykorzystując przy tym technikę IDEFO jako narzędzia doskonalenia jego zarządzania. Przedstawiony i szczegółowo omówiony w artykule schemat blokowy posłużył do stworzenia mapy procesu techniką IDEFO dla usług transportowych w badanym przedsiębiorstwie Proces transportu został podzielony na trzy główne bloki, a mianowicie: przygotowanie, załadunek i rozładunek. Wyniki badań pozwoliły na określenie wystąpienia możliwych zakłóceń procesu w poszczególnych jego blokach oraz umożliwiły wskazanie obszarów szczególnie wymagających usprawnienia.
EN
The basic aim of this article is to present the possibilities, which transportation logistics creates in terms of development and effectiveness improvement of transportation process thanks to use of the IDEFO technique as a tool for management improvement in the mentioned field. Presented herein and discussed in detail flow chart was used to conceive of process map by the IDEFO technique for transportation services in the company under consideration. The transportation process has been divided into three main charts, and that is: organization, loading and unloading. Research results have let to define a possible process distortion in its particular charts. They have also enabled the indication of areas, which especially need improvement.
PL
W artykule zidentyfikowano i poddano analizie kluczowe czynniki wpływające na zachowanie pracowników w organizacji zarządzanej procesowo. Badania pozwoliły na pozyskanie wiedzy z zakresu zachowania pracowników organizacji, istotnej w podejmowaniu złożonych decyzji przez menedżerów przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę na nowatorskie kwestie, związane z wykorzystaniem trudno mierzalnych czynników, takich jak inteligencja emocjonalna.
EN
In the article have been identified and analysed the key factors influencing the behavior of employees in the organization process-managed. The study allowed us to acquire knowledge of the behavior of employees in the organization, significant in making complex decisions by managers of the company. Drew attention to the novel issues associated with the use of difficult to measure factors such as emotional intelligence.
PL
Konkurencja rynkowa sprawiła, że przedsiębiorstwa muszą wchodzić na duże globalne rynki by móc istnieć. Rozwój nowoczesnych technologii pozwolił na powiększenie rozpiętości działania na globalnych rynkach. Przy tak szybko rozbijającej się technologii możemy nie tylko monitorować ale także w czasie rzeczywistym podejmować decyzje i wykonywać działania - zdalnie sterowane. Takie właśnie najważniejsze cele postawiono telemechanice. Choć telemechanika jako sam moduł jest mało skomplikowanym narzędziem, opierającym się prostych sygnałach i przekazie danych typu: załącz/wyłącz w zakresie telesterowania czy też załączone/wyłączone jako opcja telesygnalizacji stała się nieocenionym narzędziem przy globalizacji rynku. Przedsiębiorstwa, w których to na przykład infrastruktura sieciowa czy obiekty rozproszone są po bardzo dużym terenie wykorzystują telemechanikę do zarządzania, kontroli czy też samego telesterowania. W dobie kiedy przewagę nad konkurencją uzyskujemy zmniejszeniem kosztów wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań nie jest już marzeniem, ale stało się stałym trendem. Dziś raczej żadne przedsiębiorstwo nie będzie utrzymywało w każdym miejscu swojej działalności stałej kadry obsługi, oczywiście jeżeli nie wymagają tego względy bezpieczeństwa czy też nie wpływają na to uwarunkowania prawno-rynkowe. Zastosowanie telemechaniki niesie za sobą znacznie większe możliwości niż tylko oszczędności w zatrudnieniu, minimalizuje także skutki powstałych awarii czy zwiększa do maksimum szybkość reakcji na zaistniałe zmiany. Jednym z lepszych przykładów wprowadzenia telemechaniki jest energetyka. W przypadku takiego połączenia przedsiębiorstwa odnoszę obopólne korzyści. Klient chce mieć ciągłą dostawę energii elektrycznej z możliwie najkrótszymi i najrzadszymi przerwami. Każde przedsiębiorstwo dąży do zapewnienia swoim klientom najlepszych produktów i osiągnięcia zysków ze sprzedaży. Dziś przedsiębiorstwa energetyczne są instytucjami, które konkurują ze sobą na rozległych globalnych rynkach. Rozpatrując dość proste ale bardzo funkcjonalne narzędzie jakim jest telemechanika nie można zapomnieć o tym że jest to narzędzie modułowe i jeżeli zostanie sprzężone z najnowocześniejszymi systemami informatycznymi w zarządzaniu logistycznym staję się niezastąpionym narzędziem pracy.
EN
Market competition is the cause that company should develop on the global market if they want to exist. Development of new technologies allowed to increase range for doing business on the global market. Technology is growing faster and faster therefore now we cannot just watch, but at the same time to make decisions and take action - remote control. That is telemechanics's the most important of purpose. Telemechanics as a module is less complex tool composed of simple signals and data transfer like: switch on/ switch off with telecontrol also switched on/ switched off like: one of option signaling has became an invaluable tool in building a global market. The company in which for example: network infrastructure and branches are located in many different places use many solutions With telemechanics manage and remote control. Now if the company wants to be the best on the market they should cut cost through modern solutions. They are no longer dream but now it is a necessary such as new permanent trend. The companies don't maintain permanent employment even if it is a large area of operation of course if it depends on rights and safety reasons. By using of telemechanics solutions it gives more opportunities like saving in employment, minimize the consequences of accidents or the maximum speed of response to in. One of the better examples changes of the use of telemechanics is energetics. In the case of this combination are benefits on both sides. The customer wants to have a continuous supply of energy in the shortest time possible without crashing. The company wants to provide products just to sell at a profit. Energy companies are entities that compete on the global market. Telemechanics are the simple and functional tool, but we can't forget that is a modular instrument consisting of several parts and if they will connect with the latest systems they become an indispensable tool for work.
PL
W artykule przedstawiono znaczenie relacji istniejących pomiędzy uczestnikami kanałów dystrybucji sektora małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. Zwrócono uwagę na obszary, które wpływają na kształtowanie tych relacji i konieczność ich ciągłego doskonalenia. W artykule zaprezentowano wyniki badania opartego na ocenach rankingowych. Przy czym zbadano ogólną tendencję sektora MSP w kontekście konieczności wprowadzenia zmian w istniejących relacjach. Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród wybranych pracowników kilkudziesieciu przedsiebiorstw, zidentyfikowano główne obszary relacji, w których zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian. Zbadano także czynniki, które wpływają na obszar najczęściej wskazywany jako wymagający poprawy.
EN
In the paper there is presented the importance of the relationship existing between the participants of distribution channels of small and medium-sized (SME) manufacturing companies. The main attention was paid to areas that affect the shaping of these relations and to the need for continuous improvement of these relations. Moreover, in the article there are presented the results of a study based on assessments ranking. At the same time there was examined the general trend of the SME sector in the context of the need of changes in existing relationships. On the basis of the survey conducted among selected employees of chosen companies, there were identified the main areas of the relationship, in which there was a need for change. There were also examined the factors that affect the area most frequently indicated by employees as a demanding the improvement.
PL
System telematyczny stanowi dla wprowadzającego go przedsiębiorstwa potencjał większy, niż można by sądzić. Decyzja o wprowadzeniu takiego systemu podejmowana jest zazwyczaj aby poprawić jakiś obszar działalności lub usunąć występujące problemy. Z tego powodu w tego typu projektach przedsiębiorstwa często nie biorą pod uwagę całego spektrum możliwości otwierających się przed użytkownikiem takiego systemu. Pierwszym krokiem do dokładnego dopasowania systemu do potrzeb przedsiębiorstwa jest rozpoznanie wszystkich opcji danych oferowanych przez telematykę. Dane te można podzielić pod względem ich pochodzenia. Łącznie można wyróżnić kilkadziesiąt sygnałów dostarczanych przez czujniki i urządzenia do systemu telematyki, zarówno w sposób automatyczny, jak i we współpracy z pracownikiem. Dla dopasowania systemu do potrzeb przedsiębiorstwa warto zastanowić się, jakich informacji będą potrzebować poszczególne działy oraz w jaki sposób korzystanie z nowego systemu usprawni współdziałanie poszczególnych działów. Sposób przeprowadzenia projektu wprowadzenia telematyki decyduje o późniejszym jego sukcesie i pozytywnym wpływie na działalność przedsiębiorstwa. Z tego powodu korzystne będzie włączenie w ten proces możliwie wielu pracowników z różnych działów przedsiębiorstwa, by zapewnić z jednej strony różnorodność podejść i pomysłów wykorzystania takiego systemu, a z drugiej strony, by zwiększyć motywację pracowników do późniejszego efektywnego wykorzystania systemu telematyki.
EN
A telematics system has a bigger potential, for the introductory enterprise, than it might be expected. The decision to introduce such a system is usually taken to improve a business area or remove existing problems. For this reason, in this type of projects, companies often do not take into account the entire spectrum of the opportunities for the user of such a system. The first step to make the final adjustment of the system to the needs of the enterprise, is to identify all of the data options offered by telematics. These data can be classified according to their origin. ln total, several signals, provided by the sensors and telematics system, either automatically, and in collaboration with the employee, can be mark out. For adjusting the system to the needs of the company, it is worth considering what information the individual departments will need, and how the new system using will improve the relationship between the various departments. A method of conducting a project to introduce telematics determines its subsequent success and positive impact on further enterprise activity. For this reason, will be preferable to involve into this process, many employees from different departments of the company, to ensure, from the one hand, the diversity of approaches and ideas to use such a system, and on the other hand, to increase employees' motivation for further effective use of telematics.
PL
Proces zaopatrzenia stanowi początek wewnętrznego łańcucha logistycznego w przedsiębiorstwie. Prawidłowość jego funkcjonowania determinuje pozycję rynkową przedsiębiorstwa. Duże znaczenie dla przedsiębiorstw mają również koszty związane z utrzymywaniem zapasów i to zarówno materiałów, jak i wyrobów gotowych. Dlatego istotnym elementem jest zapewnienie sprawnego systemu wspomagającego cały proces zaopatrzeniowy.
EN
The supply is the beginning of the internal logistics chain in the company. Proper operation determines its market position the company. Of great importance for businesses are also costs associated with the holding of stocks, both materials and finished products. Therefore, an important part of ensuring a smooth system supporting the entire procurement process.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.