Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The present paper begins with a presentation of an interdisciplinary research project, the method is then introduced, followed by a brief description of the unmanned autonomous maritime vehicle. The following chapter concerns a combined model describing the motion of the vehicle, including the hydrodynamic and aerodynamic forces. The model takes into account gravity, displacement, resistance, thrust, lift, and other hydrodynamic forces. The primary task of an advanced maritime vehicle is to precisely predict its position. To do so, an integrated model for the acquisition, analysis, and processing of the signals is necessary. The processed signals should then be used for the precise steering of the vehicle. The vehicle should be equipped with a stabilization system. Information on the integrated steering, positioning, and stabilization system of the vehicle is briefly presented in the paper. Such system enables to obtain a fully autonomous vehicle. Some information on the propulsion and underwater energy supply systems is also briefly presented. In the final part of the paper, some of the issues connected with vehicle safety are introduced.
PL
W artykule przedstawiono analizę wykorzystania terenów aglomeracji miejskich położonych na styku lądu z wodą pod zabudowę o charakterze wielofunkcyjnym. Zaprezentowano aktualne podejście w projektowaniu przedmiotowych terenów oraz możliwości związane z rozwojem aglomeracji miejskich zlokalizowanych przy nabrzeżach akwenów. Zrównoważony rozwój gospodarczy tych terenów ściśle jest uzależniony od sposobu zagospodarowania przestrzeni. Biorąc pod uwagę specyfikę tych terenów, rozwój nabrzeży miasta uwarunkowany jest podejściem projektowym o charakterze wielofunkcyjnym.
EN
The paper describes an analysis of land use in urban agglomerations located at the interface of land and water for development of multi-functional building. The current approach in the design and opportunities associated with the development of coastal urban areas are revealed. Sustainable development of these areas is closely dependent on efficient urban planning. Given the characteristics of these areas the development of city waterfronts is determined by multifunctional building design.
PL
W artykule przedstawiono analizę aktualnego stanu środkowej oraz dolnej Wisły pod kątem lokalizacji obiektów obsługi transportu śródlądowego. Rozwój użytkowania systemu transportu wodnego śródlądowego, zarówno ruchu turystycznego, jak i obsługi handlowej wymaga odpowiedniego zaplecza. Ze względu na ograniczenia przestrzenne możliwości obsługowych terenów nabrzeżnych wymagany jest skoncentrowany sposób ich zabudowy. W artykule zaprezentowano wielofunkcyjne obiekty turystyczne i obsługi logistycznej jako odpowiedni sposób zagospodarowania terenów nabrzeżnych. Zabudowa wielofunkcyjna ma na celu usprawnienie efektywności oraz zapewnienie dalszego rozwoju śródlądowego systemu transportu.
EN
The article presents an analysis of the current state of the central and lower Vistula in approach to locate inland transport service buildings. Development of the inland water transport systems usage, both touristic and commercial services, requires adequate facilities. Due to space restrictions in the exploitation area there is a need to present a concentrated way of building. The paper presents the multi-purpose facilities, tourist and logistics service as a suitable way to organise and develop coastal areas. The multifunctional building is designed to improve efficiency and ensure the further development of inland transport system.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia kwestię związaną ze współczesnym zagospodarowaniem przestrzennym terenów zurbanizowanych. W czasach obecnych dążenie do założeń rozwoju zrównoważonego ośrodków miejskich wymaga przemyślanego podejścia przy gospodarowaniu przestrzenią. W artykule opisano analizę obiektu wielofunkcyjnego wpisanego w obszar miasta. Przedstawiona została również przestrzeń zurbanizowana będąca kontekstem dla przedmiotowej struktury wielofunkcyjnej. Przedłożona analiza pozwala określić współczesne podejście projektowe względem obiektów wielofunkcyjnych, które integrują funkcje miejskie. Integracja funkcji miejskich jest pozytywnym działaniem wspomagającym zrównoważony rozwój poprzez planowane kreowanie tkanki architektonicznej współczesnego miasta.
EN
This article presents the question relating to the contemporary spatial development of urban areas. At the present time the pursuit of objectives of sustainable development of urban spaces re-quires a deliberate approach to space management. This article describes the analysis of mixed-use structure inscribed in the urban area. This article also presents urbanized area which is the context for the presented multi-functional structure. Submit-ted analysis helps to define contemporary design approach with respect to multi-purpose facilities that integrate urban functions. The integration of urban functions is a positive action that supports sustain¬able development through the creation of the architectural environment of the contemporary city.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów dotyczących projektowania budynków wielofunkcyjnych stanowiących miejskie centra logistyczne. Centrum logistyczne lokalizowane w obszarze zurbanizowanym jest formalnie obiektem, który ma na celu zaspokojenie wielu potrzeb funkcjonalnych względem potencjalnych użytkowników. Miejskie centrum logistyczne stanowi swego rodzaju system, którego podstawą jest sprawna obsługa procesów handlowo-usługowych wewnętrznych w samym obiekcie, jak i zewnętrznych w połączeniu z otoczeniem miejskim. Obecnie można zaobserwować dynamiczne rozrastanie się ośrodków miejskich, w których logistyka miejska cały czas musi ewoluować. Z drugiej strony patrząc, sprawna obsługa logistyczna miasta wpływa pozytywnie na jego rozwój. Analityczne spojrzenie na problem projektowania wielofunkcyjnych budynków, oraz ich lokalizowania na obszarze zurbanizowanym, może być czynnikiem wzrostu potencjału ekonomicznego, społecznego jak i środowiskowego aglomeracji miejskich. Kształtowanie obiektów wielofunkcyjnych musi odpowiadać standardom w kontekście aktualnego podejścia do koncepcji zintegrowanego systemu logistycznego.
XX
The purpose of this article is to present certain aspects of multi-purpose buildings design which are functioning as urban logistics centers. In formal the logistic center is designed to meet diverse functional needs with respect to potential users and it is located in the urban area. City logistics center is a kind of a system, which is based on efficient service retail and service processes internal to the facility, as well as external in conjunction with the urban environment. Currently, we can observe the dynamic growth of the urban spaces, 1941 where urban logistics must constantly evolve. On the other hand, efficient city urban logistics services has a positive effect on its development. Analytical approach to the problem of multifunctional building, and their localization in the urban area, may be the factor in the potential growth of the economic, social and environmental urban agglomerations. Multifunctional buildings must conform to the standards in the context of the current approach to integrated logistics system concept.
6
Content available remote Wykorzystanie obszarów morskich pod zabudowę o przeznaczeniu wielofunkcyjnym
PL
W artykule opisano możliwości zagospodarowania obszarów wodnych na potrzeby rozwoju obszarów miejskich. W kontekście obecnych uwarunkowań ekologicznych oraz bogactwa zasobów obszarów wodnych budownictwo wielofunkcyjne na wodzie ma duże szanse na rozwiązanie problemów dotyczą- cych braku przestrzeni na lądzie. Wiąże się to z rozszerzeniem tradycyjnego podejścia stosowanego przy projektowaniu o elementy związane ze specyfiką konstrukcji i eksploatacji budynku na wodzie, powiązania tradycyjnego budownictwa i architektury z oceanotechniką, transportem morskim i eksploatacją portów.
EN
The paper presents the possibilities of exploitation of water resources for the purpose of city areas development. In the context of the contemporary ecological conditionings and variety of water resources the multifunctional building on the water has a big chance to solve several problems with respect to the lack of space on land. It is closely connected with the necessity of extending the traditional approach used in design for the elements dependent on building construction and operation on the water and merging the traditional building and architecture with offshore technology, waterborne transport and port operation.
PL
W pracy przedstawiono metodę oceny bezpieczeństwa obiektów oceanotechnicznych i statków w stanie uszkodzonym, która oparta jest na ocenie zachowania się obiektu lub statku w stanie uszkodzonym oraz na ocenie ryzyka wypadku. Do oceny zachowania się obiektu lub statku proponuje się zastosowanie badań na modelach fizycznych lub symulacji komputerowej ze wskazaniem na tą drugą metodę. Do oceny ryzyka można zastosować analizę ryzyka, na przykład elementy Formalnej Oceny Bezpieczeństwa FSA zalecanej przez IMO (International Maritime Organization). Proponowana metoda oparta jest na zastosowaniu całościowego podejścia do bezpieczeństwa obiektów (statków), gdzie uwzględnia się wpływ na bezpieczeństwo czynników o charakterze projektowym, operacyjnym oraz tych, związanych z zarządzaniem obiektem (statkiem) i wpływem czynnika ludzkiego. W metodzie stosuje się całościowy macierzowy model ryzyka, który umożliwia wyznaczenie ryzyka utraty obiektu dla możliwie wszystkich scenariuszy wypadku. W celu przystosowania metody do oceny bezpieczeństwa obiektów w stanie uszkodzonym w czasie katastrofy na morzu należy opracować procedurę zarządzania bezpieczeństwem obiektu (statku) w czasie katastrofy na morzu. W pracy pokazano jak rozbudować obecną metodę, aby taką procedurę opracować. Zarządzanie bezpieczeństwem w proponowanej metodzie/procedurze oparte jest najpierw na ocenie ryzyka a następnie na zarządzaniu ryzykiem. Proponuje się zastosowanie wybranych metod zarządzania ryzykiem. Przedstawiono propozycję systemu oceny bezpieczeństwa obiektów oceanotechnicznych i statków w stanie uszkodzonym w czasie katastrofy na morzu.
EN
A method for assessment of safety of the ocean engineering objects and ships in damaged conditions which is based on the object or ship performance and risk assessment. For the assessment of an object or ship performance the investigations using the physical models or computer simulation may be applied. It is preferred to use the second approach. For the risk assessment a risk analysis can be used. For example some elements of the Formal Safety Assessment can be implemented. This methodology has been introduced by IMO (International Maritime Organization). The proposed method is based on application of the holistic approach to safety of the objects (ships) where the influence of the design, operational, managerial and human factors on safety is taken into account. The holistic matrix type risk model is applied within the method and it enables to estimate the risk of not surviving taking into account the majority of all the possible scenarios. To make possible to apply the proposed method for assessment of safety of the damaged objects during a disaster at sea a procedure for safety management of an object (ship) should be worked out. It is presented in the paper how to develop the current method to obtain such the procedure. The risk management in the proposed method/procedure is based first of all on the risk assessment and risk management after that. The chosen methods of risk management have been proposed to apply. A proposal of the system of safety assessment of the ocean engineering objects and ships in damaged conditions during a catastrophe at sea is presented.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów WIG (Wing in Ground) wykorzystujących w czasie ruchu tak zwany efekt przypowierzchniowy. Przedstawiono definicję obiektów WIG. Podano podstawowe charakterystyki aero- i hydro-dynamiczne obiektów WIG. Opisano metodę oceny zachowania się obiektów WIG w czasie eksploatacji. Przedstawiono koncepcję systemu oceny bezpieczeństwa obiektów WIG opartą na ocenie ryzyka wypadku. Podano strukturę systemu i miary bezpieczeństwa.
EN
In the paper a concept of the safety system of WIG objects using the wing in ground effect moving above the surface is presented. The WIG definition is introduced. The basic aero-hydro-dynamic characteristics of WIG objects are presented. The method of assessment of the WIG objects performance in operation is described. A concept of the system for assessment of safety of WIG objects based on the risk assessment is presented in the paper. The system structure and safety measures are given.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe elementy hybrydowego modelu do oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. Model ma charakter hybrydowy z uwagi na fakt, że ukierunkowany jest na ocenę zachowania się statku z hydromechanicznego punktu widzenia, ocenę ryzyka wypadku i zarządzanie bezpieczeństwem. Zastosowano całościowe podejście do bezpieczeństwa. Szacowanie ryzyka oparte jest na ocenie zachowania się statku na podstawie jego charakterystyk hydromechanicznych w stanie uszkodzonym. Do oceny ryzyka można wykorzystać macierz ryzyka lub koncepcję ALARP. Miarą bezpieczeństwa statku jest poziom ryzyka. Przedstawiono podstawowe elementy procedury zarządzania bezpieczeństwem statku w stanie uszkodzonym, która stanowi integralną część modelu. Procedura oparta jest na szybkim modelowaniu sytuacji na morzu, zachowania się statku, oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem.
EN
The main components of the hybrid model for assessment of safety of ships in damaged conditions are presented in the paper. The model is of hybrid character is it is devoted towards assessing the ship behavior from the hydromechanics point of view, risk assessment and safety assessment. The holistic approach to safety has been applied. The risk estimation is based on assessment of the ship behavior based on its hydromechanics' characteristics in damaged conditions. For the risk assessment the risk matrix or ALARP concept may be used. The ship safety measure is the level of risk. The major elements of the procedure for the safety management of ships in damaged conditions which an integral part of the model is presented. The procedure is based on the rapid modeling of the situation at sea, ship behavior, risk assessment and risk management.
EN
The methodology of designing amphibious flood rescue vehicles at the preliminary stage of the design process has been presented. The study has been focused on the properties of such vehicles when afloat, with their on-land behaviour and performance characteristics having been left aside. In the study, a general assumption has been made that the amphibious flood rescue vehicles should be designed as, above all, watercraft that additionally can be driven on public roads and in off-road conditions. In the introduction, the solutions currently applied in the field of flood rescue transport facilities in Poland have been briefly defined. This has been followed by description of the methodology of designing amphibious flood rescue vehicles, supplemented with presentation of elements of the method of designing such vehicles that is based, firstly, on the assessment of vehicle performance and behaviour when afloat and, secondly, on the assessment of accident risk. The final part of this paper includes some remarks about modelling the shape of the hull of a modern amphibious flood rescue vehicle at the preliminary stage of designing such a vehicle. The methodology has been worked out with bearing in mind the planned further publications that would deal with computational models used for the designing of amphibious flood rescue vehicles.
PL
W artykule została przedstawiona metodyka projektowania pojazdów amfibijnych ratownictwa powodziowego na wstępnym etapie projektowania. Artykuł ten ukierunkowany jest na właściwości wodne tych pojazdów z pominięciem ich właściwości trakcyjnych i drogowych. Założono, że pojazdy amfibijne ratownictwa powodziowego należy projektować w pierwszej kolejności jako jednostki pływające, które jednocześnie posiadają zdolności do poruszania się po drogach publicznych i w terenie. We wstępie został podany krótki opis obecnie stosowanych rozwiązań w zakresie środków transportu ratownictwa powodziowego w Polsce. Następnie opisano metodykę projektowania pojazdów amfibijnych ratownictwa powodziowego. Przedstawiono także elementy metody projektowania pojazdów amfibijnych ratownictwa powodziowego, która to metoda oparta jest najpierw na ocenie osiągów i zachowania się pojazdu w wodzie, a następnie na ocenie ryzyka wypadku. W końcowej części artykułu znajdują się uwagi dotyczące modelowania kształtu kadłuba nowoczesnego pojazdu amfibijnego ratownictwa powodziowego na wstępnym etapie jego projektowania. Metodykę opracowano z myślą o kolejnych publikacjach, które będą dotyczyły modeli obliczeniowych do projektowania pojazdów amfibijnych ratownictwa powodziowego.
EN
The paper presents a method of computational and experimental analysis of the process of water entry of an amphibious vehicle. The computational method is based on the Reynolds Averaged Navier-Stokes Equations (RANSE) solver and the experiment was carried out in the towing tank at Ship Design and Research Centre S.A. with the use of a scale model. The analysis was focused on the safety of water entry, i.e. the maximum pitch and roll angles, the maximum acceleration, as well as the occurrence and degree of flooding of bonnet and windscreen. Both the computations and the experiment have revealed that in the case of free water entry, i.e. without braking, the water covers the windscreen even at a moderate slope of the beach (10 [degrees]); however, if braking of the wheels during the water entry process were possible, the flooding of the bonnet and windscreen could be avoided even at a steep slope (30 [degrees]).
PL
Artykuł przedstawia obliczeniową oraz eksperymentalną metodę analizy wodowania amfibii. Metoda obliczeniowa oparta jest na programie wykorzystującym model przepływu RANSE (Reynolds Averaged Navier-Stokes Equations), natomiast eksperyment przeprowadzony został w basenie holowniczym Centrum Techniki okrętowej S.A. z użyciem modelu. Analiza skupiona była na bezpieczeństwie wodowania, tzn. na maksymalnych katach przechyłu wzdłużnego i bocznego, maksymalnych przyspieszeniach oraz stopniu zalewania maski silnika i przedniej szyby, Zarówno obliczenia jak i eksperyment wykazały, że w przypadku swobodnego wjazdu do wody, tzn. bez hamowania kół, woda zalewa przednią szybę nawet przy umiarkowanych kątach spadku nabrzeża (10 stopni), jednakże, jeżeli możliwe jest hamowanie kół podczas wjazdu, możliwe jest uniknięcie zalewania maski i przedniej szyby nawet przy dużych kątach spadku nabrzeża (30 stopni).
EN
The paper presents some information on a concept of the safety management method of the complex airborne and seaborne technical objects. First of all the differences in safety management in both the seaborne transportation and airborne transportation are introduced. Then the safety system which may be applied for the complex technical objects is described. Next the method for safety assessment of the complex technical airborne and seaborne objects based on the risk assessment is presented. Then the chosen elements of the risk model are described. In the final part of paper the proposed method of safety management of the complex technical objects devoted to the seaborne and airborne applications is introduced. Finally the conclusions are given.
PL
W artykule przedstawiono wybrane informacje na temat koncepcji metody zarządzania bezpieczeństwem złożonych obiektów technicznych powietrznych i morskich. W pierwszej części artykułu omówiono różnice dotyczące zarządzania bezpieczeństwem w transporcie lotniczym i morskim. Następnie przedstawiono system bezpieczeństwa, który można zastosować w przypadku złożonych obiektów technicznych. Potem opisano metodę oceny bezpieczeństwa złożonych obiektów technicznych opartą na ocenie ryzyka. Z kolei opisano wybrane elementy proponowanego modelu ryzyka. W końcowej części artykułu przedstawiono proponowaną metodę zarządzania bezpieczeństwem złożonych obiektów technicznych, ukierunkowaną na zastosowania w transporcie lotniczym i morskim. Na zakończenie podano wnioski wynikające z dotychczasowych badań.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym w czasie katastrofy na morzu. Podano podstawowe informacje na temat identyfikacji podstawowych charakterystyk statków w stanie uszkodzonym w czasie katastrofy. Następnie opisano istniejące metody, które można zastosować do oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym, które oparte są na wymaganiach zwartych w konwencji SOLAS 2009. Potem przedstawiono proponowaną kompleksową metodę oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym opartą na analizie ryzyka, którą można zastosować do oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym w czasie katastrofy na morzu. Przedstawiono główne elementy tej metody, które dotyczą oceny zachowania się statku i oceny ryzyka nieprzetrwania kolizji. Opisano procedurę oceny bezpieczeństwa statku w stanie uszkodzonym w czasie ratowania statku na morzu. Podano podstawowe elementy modelu ryzyka nieprzetrwania kolizji przez statek, który zastosowano w metodzie wraz z przykładem dotyczącym metody wyznaczania ryzyka nieprzetrwania kolizji.
EN
The most important information regarding the assessment of the safety of ships in damaged conditions during a catastrophe at sea is presented in the paper. Brief knowledge about how to identify the basic characteristics of ships in damaged conditions during a catastrophe at sea is introduced. Next, the possible methods for the assessment of the safety of ships in damaged conditions based on the requirements included in the SOLAS 2009 convention are briefly described. Then a proposed complex method of safety assessment of ships in damaged conditions based on risk analysis that can be applied for the safety assessment of ships in damaged conditions during a catastrophe at sea is introduced. The major elements of this method concerning ship performance analysis and risk analysis of not surviving a collision are described. The procedure for the assessment of the safety of ships in damaged conditions during salvage at sea is also presented in the paper. The basic elements of the risk model that has been applied are shown. An example regarding the calculation of the risk of not surviving the collision is presented.
PL
W artykule przedstawiono metodę zarządzania bezpieczeństwem statku w stanie uszkodzonym w czasie katastrofy na morzu z uwzględnieniem analizy ryzyka. Zarządzanie bezpieczeństwem statku w metodzie oparte jest na ocenie ryzyka, oraz na zarządzaniu ryzykiem wypadku. Do oceny ryzyka zastosowano dwa kryteria: macierz akceptacji ryzyka i koncepcję ALARP. Przedstawiono wybrane metody zarządzania ryzykiem, ukierunkowane na podejmowanie decyzji: metoda sztucznych sieci neuronowych ANN, koncepcje Taguchi'ego i wielokryterialne podejście do podejmowania decyzji. Przedstawiono elementy systemu podejmowania decyzji DSS dla oceny bezpieczeństwa statku w stanie uszkodzonym.
EN
A method for safety management of a ship in damaged conditions based on the risk analysis during the disaster at sea is presented in the paper. The safety management is based first of all on the risk assessment and risk management after that. For the risk assessment two criteria have been applied the risk matrix and ALARP concept. The applied risk management methods devoted to making decisions are as follows: artificial neural network techniques, Taguchi method, multi-criteria approach to making decisions. A few elements of a decision support system DSS for safety assessment of ships during the disaster is presented.
15
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny bezpieczeństwa statku w stanie uszkodzonym, która oparta jest na ocenie zachowania się statku uszkodzonego oraz na ocenie ryzyka wypadku. Do oceny ryzyka stosuje się analizę ryzyka, w tym elementy Formalnej Oceny Bezpieczeństwa FSA. Proponowana metoda oparta jest na zastosowaniu całościowego podejścia do bezpieczeństwa statków. Uwzględnia sie w nim wpływ na bezpieczeństwo czynników o charakterze projektowym, operacyjnym oraz tych, związanych z zarządzaniem i wpływem czynnika ludzkiego. Zastosowano całościowy model ryzyka, który umożliwia wyznaczenie ryzyka utraty statku, w oparciu o ocenę jego zachowania się w czasie wypadku. Analizę ryzyka przeprowadza się w oparciu o drzewa zdarzeń ETA. Poszczególne sekwencje zdarzeń mogą zwierać zagrożenia, zdarzenia pośrednie, zdarzenia dodatkowe i zdarzenia końcowe. Ryzyko wypadku dla danego scenariusza wypadku oblicza się w oparciu o macierzowy model ryzyka. Miarą bezpieczeństwa obiektu w proponowanej metodzie jest ryzyko lub jego poziom. Ocenę ryzyka (RA, QRA) przeprowadza się stosując kryteria akceptacji ryzyka (RAC). W metodzie można zastosować jedno z dwóch kryteriów: macierz ryzyka lub koncepcję ALARP. W ocenie ryzyka i zarządzając ryzykiem stosuje się tak zwane opcje kontroli ryzyka (RCO). W artykule przedstawiono procedurę zarządzania bezpieczeństwem.
EN
The paper concerns the safety of seaborne transportation and is devoted to safety of ocean engineering objects and ships in damaged conditions at sea. A method (procedure) of safety assessment of damaged objects (ships) is presented. The method is oriented on the object performance and risk assessment. For the risk assessment the risk based techniques are applied including the Formal Safety Assessment FSA introduced by IMO. The method (procedure) is based on application of the holistic approach to safety. An influence of factors affecting safety following from the different sources (design, operation, management, human factor) is taken into account. The holistic risk model is implemented which enables to estimate the risk of not surviving a collision (grounding, stranding, terrorist attack, etc.) using the object (ship) performance assessment during the accident. The event tree analysis ETA is used for the risk assessment. The different scenarios of accident are used and they include the hazards, intermediate events, additional events and consequences. The risk estimation is based on the matrix risk model. The safety measure in the method (procedure) is the level of risk. The risk assessment (RA, QRA) is conducted using the risk acceptance criteria (RAC) in the form of either the risk matrix or ALARP concept. The risk assessment is associated with using the risk control options (RCO) as well. Within the method safety is the objective. The procedure of risk management is presented in the paper. Finally, some remarks regarding the prioritization in the risk assessment and risk management during the ship accident at sea are described.
PL
Artykuł dotyczy bezpieczeństwa transportu morskiego z ukierunkowaniem na bezpieczeństwo obiektów oceanotechnicznych, w tym statków, w stanie uszkodzonym w warunkach operacyjnych. Przedstawiono metodę oceny bezpieczeństwa obiektów oceanotechnicznych i statków w stanie uszkodzonym, która oparta jest na ocenie zachowania się obiektu uszkodzonego lub statku oraz na ocenie ryzyka wypadku. Do oceny ryzyka stosuje się analizę ryzyka, w tym elementy Formalnej Oceny Bezpieczeństwa FSA zalecanej przez IMO. Proponowana metoda oparta jest na zastosowaniu całościowego podejścia do bezpieczeństwa obiektów, gdzie uwzględnia się wpływ na bezpieczeństwo czynników o charakterze projektowym, operacyjnym oraz tych, związanych z zarządzaniem i wpływem czynnika ludzkiego. Zastosowano całościowy model ryzyka, który umożliwia wyznaczenie ryzyka utraty obiektu, w oparciu o ocenę jego zachowania się w czasie wypadku. Analizę ryzyka przeprowadza się w oparciu o drzewa zdarzeń ETA, w których uwzględniono różne scenariusze wypadku. Poszczególne sekwencje zdarzeń mogą zawierać zagrożenia, zdarzenia pośrednie, zdarzenia dodatkowe i zdarzenia końcowe (konsekwencje). Ryzyko dla danego scenariusza wypadku oblicza się w oparciu o macierzowy model ryzyka. Miarą bezpieczeństwa obiektu w proponowanej metodzie jest ryzyko lub jego poziom. Ocenę ryzyka (RA, QRA) przeprowadza się stosując kryteria akceptacji ryzyka (RAC) w postaci macierzy ryzyka lub koncepcji ALARP. Przy ocenie ryzyka i zarządzając ryzykiem stosuje się tak zwane opcje kontroli ryzyka (RCO). Opracowano procedurę zarządzania bezpieczeństwem obiektu lub statku w czasie katastrofy na morzu opartą na zarządzaniu ryzykiem wypadku.
EN
The paper concerns the safety of seaborne transportation and is devoted to safety of ocean engineering objects and ships in damaged conditions at sea. A method (procedure) of safety assessment of damaged objects (ships) is presented. The method is oriented on the object performance and risk assessment. For the risk assessment the risk based techniques are applied including the Formal Safety Assessment FSA introduced by IMO. The method (procedure) is based on application of the holistic approach to safety. An influence of factors affecting safety following from the different sources (design, operation, management, human factor) is taken into account. The holistic risk model is implemented which enables to estimate the risk of not surviving a collision (grounding, stranding, terrorist attact, etc.) using the object (ship) performance assessment during the accident. The event tree analysis ETA is used for the risk assessment. The different scenarios of accident are used and they include the hazards, intermediate events, additional events and consequences. The risk estimation is based on the matrix risk model. The safety measure in the method (procedure) is the level of risk. The risk assessment (RA, QRA) is conducted using the risk acceptance criteria (RAC) in the form of either the risk matrix or ALARP concept. The risk assessment is associated with using the risk control options (RCO) as well. Within the method safety is the objective.
EN
The paper concerns the ship safety in damaged conditions. The existing methods of safety assessment of ships in damaged conditions are devoted to design and are very difficult to apply in operational conditions. A method based on the risk and safety assessment of ships in damaged conditions is briefly presented in the paper. The level of risk is the measure of safety. The method applies the ship performance approach together with the risk assessment. The risk analysis is based on application of the matrix type risk model. The risk model enables to take into account the uncertainties connected with the possible scenarios of an accident consisting of combinations of the hazards, intermediate events, additional events (releases) and consequences.
PL
Artykuł dotyczy bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. Obecne metody oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym są ukierunkowane na projektowanie i trudno je zastosować w warunkach operacyjnych. Opisano metodę oceny ryzyka i bezpieczeństwa statku w stanie uszkodzonym, w której miarą bezpieczeństwa jest poziom ryzyka. Zastosowano podejście oparte na ocenie zachowania statku i ocenie ryzyka wypadku. W analizie ryzyka wykorzystano macierzowy model ryzyka, umożliwiający analizę scenariuszy wypadku przy uwzględnieniu niepewności związanych z wystąpieniem zagrożeń, zdarzeń pośrednich, zdarzeń dodatkowych i konsekwencji wypadku.
EN
The paper concerns the ship salvage. The existing methods are very difficult to apply for the salvage purposes. A method based on the risk and safety assessment of ships in damaged conditions is presented in the paper. The level of risk is the measure of safety. The method applies the ship performance approach together with the risk assessment. The risk analysis is based on application of the matrix type risk model. The risk model enables to consider many possible scenarios of an accident using the Event Tree Analysis ETA concerning the hazards, releases and consequences.
PL
Artykuł dotyczy ratowania statków. Obecne metody oceny bezpieczeństwa statku w stanie uszkodzonym trudno zastosować w czasie wypadku. W artykule opisano metodę oceny ryzyka i bezpieczeństwa statku uszkodzonego. Miarą bezpieczeństwa statku jest poziom ryzyka. Zastosowano podejście oparte na ocenie zachowania statku i ocenie ryzyka wypadku. W analizie ryzyka wykorzystano macierzowy model ryzyka, umożliwiający rozpatrywanie wielu scenariuszy, w oparciu o analizę zagrożeń, uwolnień i konsekwencji wypadku.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję Intermodalnego Systemu Żeglugi Śródlądowej Gdańsk – Bydgoszcz ISZS-GB, który z uwagi na możliwość jego przedłużenia do Torunia nazwano jako system ISZS-GBT (Gdańsk – Bydgoszcz – Toruń). Przedstawiono cel badań związanych z opracowaniem koncepcji systemu. Przedstawiono infrastrukturę systemu ISZS-GBT, w tym opisano porty intermodalne, drogi wodne i jednostki pływające. Podano podstawowe parametry i charakterystyki systemu ISZS-GBT. Przedstawiono wybrane problemy związane z funkcjonalnością, efektywnością i bezpieczeństwem systemu ISZS-GBT.
EN
The paper presents a concept of the Gdansk-Bydgoszcz-Torun Intermodal Inland Waterway Navigation System called as the ISZS-GBT system. The aim of research on the ISZS-GBT system is given. The infrastructure of the ISZS-GBT system is described including the intermodal ports, inland waterways and ships. The basic parameters and characteristics of the ISZS-GBT system are introduced. Some aspects of the ISZS-GBT system functionality, effectiveness and safety are presented.
20
Content available remote A model of risk for assessment of safety of ships in damaged conditions
EN
The paper regards modelling of hazards, consequences and risk for a method for assessment of safety of ships in damaged conditions. The method applies the performances-oriented approach and risk-based approach combined together within the method. The performance-oriented approach regards predicting the behavior of a ship in damaged conditions at sea. The risk-based approach is connected with applying the hazard identification, scenarios development, risk assessment and risk control. Safety is treated as an objective between the other design or operational objectives. The safety measure is risk regarding the losses.
PL
W artykule przedstawiono informacje na temat modelowania zagrożeń, konsekwencji i ryzyka wypadku w metodzie oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. Metoda oparta jest na połączeniu podejścia opartego na ocenie zachowania się statku z podejściem opartym o ocenę ryzyka. Podejście oparte na ocenie zachowania się statku, dotyczy głównie określenia jego charakterystyk hydromechanicznych. Podejście oparte o ocenę ryzyka dotyczy identyfikacji zagrożeń i scenariuszy wypadku oraz oceny i kontroli tego ryzyka. Bezpieczeństwo jest celem projektowym (operacyjnym) a ryzyko jego miarą.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.