Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Analiza wyników badań eksploatacyjnych punktowych elementów odblaskowych
PL
Punktowe elementy odblaskowe uzupełniają tradycyjne oznakowanie poziome. Wieloletnie doświadczenia stosowania tego rodzaju elementów na świecie pokazują, że pomagają one w wielu przypadkach zmniejszyć liczbę zdarzeń na drogach, a kierowcom pozwalają bezpiecznie pokonywać zakręty w warunkach nocnych. Jednocześnie w krajach odśnieżających drogi w okresie zimowym odnotowano problemy z trwałością i funkcjonalnością tego rodzaju elementów. W Polsce też coraz częściej stosuje się punktowe elementy odblaskowe i dlatego ważne jest, by zarządcy mieli świadomość na co zwrócić uwagę, by zapewnić jak najdłuższą trwałość tego rodzaju elementów. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych oraz terenowych punktowych elementów odblaskowych oraz zalecenia działań zwiększających ich trwałość i funkcjonalność.
EN
Road studs complement the traditional road marking. Many years of experience of using this type of elements in the world show that they help in many cases reduce the number of road events and allow drivers to safely drive on horizontal curves in night conditions. At the same time, problems with the durability and functionality of this type of elements in the snow-clearing countries in the winterwere noticed. In Poland, road studs are used more commonly. Because of that it is important for managers to know of what to look for in order to ensure the longest durability of such elements. This article presents the results of laboratory tests and field analysis of road studs as well as recommendations for actions to increase their durability and functionality.
PL
Praca dotyczy badań właściwości mechanicznych jednego ze stopów magnezu, który ze względu na jego mały ciężar właściwy jest coraz częściej wykorzystywany w przemyśle motoryzacyjnym, w celu obniżenia masy elementów konstrukcyjnych pojazdów. Omawiany w pracy materiał to stop magnezu z aluminium, cynkiem i manganem o nazwie handlowej AZ31B. Chociaż stop ten jest bardzo atrakcyjny ze względu na jego małą gęstość (możliwość wykorzystania w konstrukcjach lekkich), to kształtowanie z niego elementów nadwozi samochodowych jest znacznie utrudnione przez jego niską odkształcalność w temperaturze otoczenia. W celu wytwarzania bardziej skomplikowanych wyrobów ze stopu magnezu AZ31B wymagane jest jego podgrzanie. Chcąc zastąpić dany element stalowy elementem z tego stopu, należy również pamiętać, że stop AZ31B charakteryzuje się niższym modułem sprężystości podłużnej niż stal (mniejsza sztywność). Praca przedstawia wyniki badań wpływu temperatury oraz prędkości odkształcania na przebieg naprężeń uplastyczniających dla blach z tego stopu. W pracy opisano stanowisko badawcze i metodologię przeprowadzania prób jednoosiowego rozciągania. Badania przeprowadzono przy 2 prędkościach odkształ- cania, w 5 temperaturach 21, 100, 200, 300 oraz 350°C. Wyznaczono parametry wytrzymałościowe takie, jak: umowna granica plastyczności, moduł Younga, naprężenie maksymalne i wydłużenie w momencie zerwania. Wykazano, że wraz ze wzrostem temperatury poziom naprężeń uplastyczniających maleje, a wydłużenie całkowite przed zerwaniem wyraźnie rośnie; poprawiają się tym samym właściwości plastyczne badanego stopu magnezu.
EN
This paper concerns testing of the mechanical properties of a certain magnesium alloy, which, due to its specific gravity, is being used with increasing frequency in the motorization industry to reduce the weight of vehicles’ structural elements. The material discussed in this paper is a magnesium alloy with aluminum, zinc and manganese, sold under trade name AZ31B. Although this alloy is very attractive considering its low density (possibility of using it in light constructions), forming body elements out of it poses significant difficulties due to its low deformability at ambient temperature. In order to manufacture more complicated products from AZ31B magnesium alloy, it must be heated. When replacing a given steel element with an element made of this alloy, one must also remember that AZ31B alloy is characterized by a lower Young’s modulus than steel (lower rigidity). This paper presents the results of tests of the effect of temperature and strain rate on the progression of flow stresses in sheets made from this alloy. The test stand and methodology of conducting uniaxial tensile tests are described. Tests were conducted at 2 strain rates, at 5 temperatures: 21, 100, 200, 300 and 350°C. The following strength parameters were determined: offset yield strength, Young’s modulus, maximum stress and elongation upon breaking. It was demonstrated that the level of flow stresses decreases as temperature increases, and total elongation prior to breaking clearly increases, thus improving the plastic properties of the studied magnesium alloy.
PL
W publikacji przedstawiono wymagania prawa o ruchu drogowym w zakresie wprowadzonego w sierpniu 2014 roku obowiązku noszenia akcesoriów odblaskowych przez pieszych poruszających się po drogach publicznych poza obszarem zabudowanym. Przedstawiono również zasadę działania urządzeń odblaskowych, praktyczne uwagi dla użytkowników oraz opisano pewne problemy wynikające z niedoskonałości przepisów prawa.
EN
The publication presents the requirements of the road traffic law, introduced in August 2014, in the scope concerning the obligation of wearing retroreflective accessories for pedestrians on public roads outside built-up area. It also presents a principle of operation of retroreflective materials, practical tips for users and describes some problems caused by the imperfections of the law.
PL
W publikacji zostały przedstawione wyniki badań fotometrycznych dwóch wybranych typów reflektorów, po około dziesięcioletniej normalnej eksploatacji pojazdów, po wykonaniu regeneracji odbłyśnika oraz klosza. Badania te są próbą uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy regeneracja powoduje faktycznie poprawę, czy też może dalsze pogorszenie parametrów fotometrycznych reflektora?
EN
The publication presented the results of photometric measurements of two selected types of headlamps, after about ten years of normal exploitation of the vehicle, after the regeneration of the lens and reflector. This study is an attempt to answer the question of whether the regeneration will actually improving or whether it can further deteriorate a photometric performance of a headlamp?
PL
Specyficzne własności supersieci II rodzaju (T2SL) z InAs/GaSb mogą spowodować w przyszłości dominację tego materiału w produkcji detektorów podczerwieni. Istotnym argumentem stosowania detektorów na bazie supersieci stanowi fakt, że ze względu na zagrożenie dla środowiska w najbliższych latach przewiduje się stopniową eliminację rtęci (Hg) i kadmu (Cd) z technologii półprzewodnikowych. Ciągła poprawa jakości podłóż i materiału supersieci, konstrukcji detektorów oraz technik „processingu” połączona z poznaniem fundamentalnych procesów fizycznych pozwalaja obecnie na wytwarzanie przyrządów dyskretnych i matryc pracujących w obszarze widmowym średniej, dalekiej i bardzo dalekiej podczerwieni. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat detektorów T2SL oraz przedyskutowano przyczyny degradacji ich parametrów.
EN
InAs/GaSb type-II superlattices (T2SL) have the potential to become main material used in production of infrared detection and imaging devices. Mostly due to their properties such as easy bandgap engineering or suppression of Auger processes. Moreover, the use of mercury and cadmium, most commonly used elements in present photodetectors, is being more and more restricted due to environmental and health hazards. In this work, selected aspects of T2SL detectors technology have been described.
6
Content available remote Badania fotometryczne reflektorów samochodowych po 10 latach eksploatacji
PL
W publikacji przedstawiono wyniki pomiarów światłości światła mijania dwóch reflektorów samochodowych popularnych typów, po 10 latach normalnej eksploatacji. Wyniki te odniesiono do obowiązujących wymagań homologacyjnych i porównano z wartościami światłości reflektorów fabrycznie nowych tego samego typu.
EN
These article presents measurement results of passing lights luminous intensity of two popular vehicle headlamps, after 10 years of their normal exploitation. Results was compared with current type approval requirements and with luminous intensity measured for brand new headlamps of the same type.
PL
Skanowanie kodu kreskowego przy kasie umożliwia szybką rejestrację sprzedaży w handlu detalicznym. Badania strat czasowych w sieciach pokazują, że każdy wadliwy kod kreskowy powoduje niepotrzebne wydłużenie czasu obsługi klienta. Artykuł prezentuje wyniki wieloletnich badań realizowanych w ramach Programu Poprawy Jakości Kodów Kreskowych, a ilustrujących poziom jakości kodów kreskowych na rynku polskim oraz najczęstsze przyczyny błędów.
EN
Bar code scanning in retail chains enables a rapid sale registration at a point of sale. Researches done in retail show that each incorrect bar code causes unnecessary lengthening time of customer service at check-outs . The article presents the results of long term research carried out by the ILiM within the Program for Improving Bar Code Quality, which illustrate the level of bar code quality on Polish market and the reasons of the most often errors.
8
Content available remote Montaż dodatkowych lamp na pojazdach samochodowych w świetle prawa
PL
W artykule omówiono kilka zagadnień związanych z możliwością wprowadzania zmian w fabrycznym zestawie urządzeń oświetleniowych pojazdu w odniesieniu do obowiązujących przepisów. Poruszono m.in. kwestie montażu dodatkowych świateł np. drogowych, przeciwmgłowych, jazdy dziennej oraz możliwości wprowadzania własnych modyfikacji świateł, stosowania zamienników źródeł światła oraz stosowania nalepek odblaskowych.
EN
This paper describes few problems connected with possibility of making changes in set of factory vehicle lighting equipment according to current law regulations. An issue concerning application of additional lights such as driving lights, fog lights, daytime running lights and possibility of making lamps modifications, use of other types of light sources as replacement part and retro-reflective stickers was also discussed.
PL
Na gruncie przepisów o podatku VAT jednostki samorządu terytorialnego (JST) mają taki sam status jak przedsiębiorcy. Oznacza to, że – dokonując odliczenia podatku naliczonego od wydatków służących działalności opodatkowanej VAT-em (także przyszłej) – realizują one przede wszystkim założenie konstrukcyjne zawarte w regulacjach z zakresu VAT, które decyduje o neutralności i proporcjonalności opodatkowania przychodów uzyskiwanych z działalności podlegającej VAT-owi.
EN
This article presents the results of stop lamp visibility analysis. The lamp was especially designed to enable changing of the luminance and lightning surface. The research were carried out on the group of the observers for three various lighting conditions and a few luminance and lighting surface combinations. The results shows that change of the lighting surface combined with luminance change allows to significantly increase readability of the visual signs and improve observation comfort as well.
PL
W pracy podjęto problem oceny postrzegania światła hamowania, która pozwala uwzględnić oprócz światłości także luminancję i powierzchnię świetlną klosza. Urządzenie zostało wykorzystane do przeprowadzenia badania ankietowego na grupie obserwatorów. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że optymalne postrzeganie światła hamowania w różnych warunkach obserwacji zależy nie tylko od światłości, ale także od luminancji i powierzchni świetlnej klosza.
PL
W artykule opisano opracowanie prototypu bramki RFID, która realizuje skuteczne i selektywne odczytywanie znaczników RFID bez konieczności zmian infrastrukturalnych otoczenia, co umożliwia uniezależnienie się od środowiska, w którym jest instalowana. Pole poprawnego odczytu jest tu kształtowane przez zastosowanie w układzie odpowiednich materiałów absorpcyjnych, pochłaniających fale elektromagnetyczne oraz eliminujących z układu zjawiska niepożądane, takie jak: załamywanie się i odbijanie fal. Bramka jest wykonana modułowo, z materiałów gwarantujących jej wystarczającą wytrzymałość mechaniczną i ochronę przed ewentualnymi uszkodzeniami.
EN
The most of currently used RFID gates have an essential di- sadvantage: they are non-selective. This nray lead to read of tags not intended to identification (for example from outside of the gate). Presented gate elinrinates these disadvantages - it implements effective and selective reading of RFID tags without the need for changes in infrastructure - it allows independence from the environment in which it stalled. Reading of tag area is here shaped by use of appropriate absorbing materials - they absorb electromagnetic waves and eliminate the unwanted effects such as deflection and reflection of waves.
12
Content available remote Wybrana problematyka badawcza Zakładu Homologacji i Badań Pojazdów
PL
W artykule opisano przeprowadzone badania wpływu położenia lusterka wstecznego głównego - prawego klasy II na jego wymiary, w aspekcie obowiązujących przepisów dla pojazdów kategorii N3. Model matematyczny (przekazu wizualnego pośredniego z otoczenia pojazdu - transmitowanego przez lusterka wsteczne będące wyposażeniem pojazdu) w oparciu o program obliczeniowy w języku programowania C++ przy wykorzystaniu biblioteki Open GL, działający pod systemem Microsoft Windows - symulował obiekt badań. Ponadto przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie przydatności doświetlenia obszaru kół naczepy oraz dobranie optymalnych technicznych rozwiązań tego doświetlenia. Badano doświetlenie obszaru kół naczepy, na który najeżdżają przy skręcie. W artykule przedstawiono również wytyczne do otrzymania certyfikatu zgodności z wymaganiami normy PN-EN 1789 wraz z późniejszymi zmianami dla pojazdu zabudowanego na ambulans drogowy. Opisano wymagania normy PN-EN 1789 oraz badania sprawdzające jakim musi być poddany pojazd z tego typu zabudową.
EN
This article describes the research of influence of a main right hand side rear-view mirror of class II position on its dimensions in the aspect of current legislation applicable to category N3 vehicles. The object of the research was simulated as a visual indirect transmission of a vehicle’s surrounding seen in a vehicle’s rear-view mirror using a mathematical model created in C++ programming language incorporating an Open GL library and working under Microsoft Windows operating system. Apart from that, experiment results were presented as a feasibility of illumination of a semi-trailer wheels’ area and optimisation of that illumination. Also, the thesis on the necessity for more intense illumination of that area was verified. The vehicle tested was a four axle Wielton oversize semi-trailer and additional illumination of wheel area was verified.
13
Content available remote Problematyka stosowania źródeł LED w samochodowej technice świetlnej
PL
W publikacji przedstawiono wyciąg z obecnych przepisów homologacyjnych w zakresie stosowania źródeł LED w lampach samochodowych. Omówiono również problemy związane z badaniami lamp sygnałowych wyposażonych w tego typu źródła światła, wynikające m.in. z nieprecyzyjnych zapisów regulaminów homologacyjnych. Ponadto, przedstawiono nowe rozwiązania konstrukcyjne lamp, związane z możliwością łatwego sterowania światłością LED, obejmujące również sterowanie wymiarami powierzchni widocznej oraz dodatkowymi efektami świetlnymi.
EN
This paper contains an extract from type approval regulations in scope of LED application in vehicle lamps. The problems concerning tests of the vehicle signaling lamps equipped with this kind of light sources, following imprecise regulations was also discussed. Besides, new technical solutions connected with easy control of LED luminous intensity, including changes of apparent surface size and additional lighting effect was also presented.
14
Content available remote Źródła LED w samochodowej technice świetlnej
PL
W artykule omówiono obecne przepisy homologacyjne w zakresie stosowania źródeł LED w lampach samochodowych. Przedstawiono również problemy związane z badaniami lamp sygnałowych wyposażonych w tego typu źródła światła, wynikające m.in. z nieprecyzyjnych zapisów regulaminów homologacyjnych. Przedstawiono nowe rozwiązania konstrukcyjne lamp, niespotykane w przypadku tradycyjnych źródeł żarowych, obejmujące sterowanie zmiennością światłości, wymiarami powierzchni widocznej oraz dodatkowe efekty świetlne.
EN
This paper presents type approval requirements in scope of LED application in vehicle lamps. The problems concerning tests of the vehicle signaling lamps equipped with this kind of light sources, following imprecise regulations was also discussed. New technical solutions, unexpected in case traditional filament lamps, including variable luminous intensity control, changes of apparent surface size and additional lighting effect was also presented.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań zmian rozkładu natężenia oświetlenia światła mijania w typowych konstrukcjach reflektorów samochodowych (reflektor paraboloidalny, wielokrzywiznowy oraz soczewkowy) spowodowane odchyłkami geometrii homologowanych oraz nie homologowanych żarówek halogenowych.
EN
This article presents tests results of passing lights illuminance distribution changes in typical constructions of headlamps (parabolic rellector, free-form reflector and lens reflector) caused by geometrical deviations of approved and non approved halogen filament lamps.
16
EN
This paper present passing lights illuminance measurement results of typical headlamps design (headlamp with parabolic reflector and ribbed lens, free form reflector with plain lens and elliptical lens reflector with plain lens) equipped with selected, currently manufactured halogen filament lamps giving “more light on the road”. This allowed to verify the influence of the offered filaments’ design solutions on the road illumination, in comparison with the standard halogen filament lamps.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań rozkładu natężenia oświetlenia typowych konstrukcji reflektorów samochodowych (reflektor z odbłyśnikiem paraboloidalnym z kloszem ryflowanym, z odbłyśnikiem wielokrzywiznowym z kloszem gładkim oraz reflektor soczewkowy z odbłyśnikiem elipsoidalnym i kloszem gładkim) wyposażonych w wybrane produkowane obecnie żarówki halogenowe. Pozwoliło to na weryfikację wpływu proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych żarówek na stan oświetlenia drogi, w odniesieniu do standardowych żarówek halogenowych.
17
Content available remote Rozwój systemów oświetlenia i sygnalizacji świetlnej w samochodach
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych reflektorów, lamp sygnałowych oraz źródeł światła stosowanych w pojazdach samochodowych, oraz współczesne trendy rozwoju tych urządzeń.
EN
This article presents a basic information concerning headlamps, signaling lamps and light sources used in vehicles and contemporary trends of their development.
18
EN
The paper describes system of matrix luminance meter and colorimeter. The source of data is an image obtained from digital camera and saved in „RAW" file format. Specially developed software is an integral element of the system. It allows to read and decode "RAW" files, make correction of digital camera optical distortion, recalculate digital values from image file to photometric and colorimetric values and allows to make different type analysis of images.
19
Content available remote Kolorymetr matrycowy w zastosowaniach praktycznych
PL
Kolorymetr matrycowy jest urządzeniem stosowanym w pomiarach zaledwie od kilku lat. W referacie przedstawiono pokrótce budowę i zasadę działania tego urządzenia oraz przykłady jego zastosowań praktycznych. Oprócz przykładów zaczerpniętych z literatury zaprezentowano także wyniki badań przeprowadzonych za pomocą kolorymetru matrycowego opracowanego w Instytucie Transportu Samochodowego.
EN
Matrix colorimeter is a device that has been used for measurements since only few years. This article presents short description of construction and working of the device and as well as examples of its practical use. Besides of the examples taken from literature, the article also presents measurements' results carried out with the aid of matrix colorimeter elaborated in Motor Transport Institute.
EN
This paper presents an example of measurement results of dirt deposits’ influence on illuminance distribution on the road surface (on measuring screen) of headlamp equipped with tungsten halogen and discharge light source. It also presents the concept of solution of headlamp lens maintenance problem by using lens soiling detector.
PL
W referacie przedstawiono przykładowe wyniki badań wpływu zabrudzenia na zmiany rozkładu natężenia oświetlenia na drodze (ekranie pomiarowym) reflektora wyposażonego w źródło halogenowe żarowe oraz wyładowcze. Przedstawiono również koncepcję rozwiązania problemu konserwacji kloszy reflektorów polegającą na zastosowaniu układu detekcji stopnia zabrudzenia klosza.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.