Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dla bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi bardzo istotne staje się monitorowanie obecności takich patogenów, jak Campylobacter spp. Jeszcze niedawno przełamanie bariery międzygatunkowej zwierzęta-ludzie przez ten patogen było nieznane. Obecnie, co potwierdzają raporty służb epidemiologicznych Unii Europejskiej, kampylobakterioza zajmuje główne miejsce w wykazie najważniejszych zoonoz (chorób odzwierzęcych) w świecie. Dlatego też w artykule omówiono obecny stan wiedzy na temat tego patogenu i zdolności tworzenia przez niego biofilmu.
EN
Monitoring for the presence of pathogens such as Campylobacter spp. is crucial for the health and safety of people. Even in the recent past crossing the animal-human interspecies barriers by this pathogen has been the unknown problem. Now, as it was confirmed by the reports of epidemiological services of the European Union, campylobacteriosis occupies a prominent place in the list of the most important zoonoses in the world. Therefore, this article discusses the current state of knowledge about this pathogen and its ability to form biofilm.
PL
Quorum sensing to System porozumiewania się drobnoustrojów między sobą za pomocą związków chemicznych, ściśle kontrolowany przez określone geny, w odpowiedzi na liczebność populacji. Odgrywa on istotną rolę w procesie formowania i funkcjonowania biofilmu, stanowiącego poważne zagrożenie m.in. w przemyśle spożywczym. W artykule opisano systemy komunikacji u bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich i w populacjach mieszanych. Omówiono rolę mechanizmów quorum sensing w tworzeniu biofilmów na powierzchniach abiotycznych.
EN
Quorum sensing is a system of communication between microorganisms with participation of some chemical compounds, closely controlled by specific genes in response to high density of population. It plays an important role in the biofilm formation and functioning, which is a serious threat, inter alia, in the food industry. In the article, the communication systems in Gram-negative, Gram-positive bacteria and mixed populations were described. The role of quorum sensing mechanisms in the biofilm formation on abiotic surfaces was also discussed.
PL
Obecność mikotoksynotwórczych grzybów pleśniowych w żywności stanowi poważny problem, nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego, ale również ze względów ekonomicznych. Opracowanie skutecznego sposobu kontroli poziomu pleśni oraz ich mikotoksyn jest od wielu lat przedmiotem licznych badań naukowych. Stosowane techniki chemiczne i fizyczne, nie są w pełni efektywne, dlatego duże nadzieje pokłada się w metodach biologicznych. Wśród nich, coraz większe zainteresowanie budzi wykorzystanie bakterii fermentacji mlekowej. Odpowiednio wyselekcjonowane szczepy bakteryjne mają zdolność hamowania wzrostu pleśni oraz tworzenia przez nie mikotoksyn, a ponadto detoksyfikacji środowiska z mikotoksyn.
EN
Presence of mycotoxigenic fungi in food is a serious problem, not only from the point of view of health security, but also for economic reasons. Develop an effective way to control mold growth and mycotoxins for many years is the subject of numerous scientific studies. The chemical and physical techniques used are not fully effective, which is why big hopes for the bioassays. Among them, more and more interest is the use of lactic acid bacteria. Appropriately selected bacterial strains have the ability to inhibit the growth of molds and mycotoxins formation, and further environmental detoxification of mycotoxins.
PL
Mając na uwadze bezpieczeństwo konsumentów oczekujących żywności zdrowej, mało przetworzonej, ale przede wszystkim pozbawionej patogenów, poszukuje się alternatywnych metod biologicznych zabezpieczania produktów spożywczych. Wśród nich metody wykorzystujące potencjał przeciwdrobnoustrojowy mikroorganizmów, przyciągają coraz więcej uwagi. Zastosowanie bakteriofagów w kontroli i konserwacji żywności wpisuje się w tę koncepcję. W artykule omówiono patogeny bakteryjne występujące najczęściej w żywności chłodzonej, przybliżono pojęcie bakteriofagu oraz przedstawiono aktualny przegląd literatury dotyczącej zastosowania tych wirusów do kontroli wzrostu bakterii chorobotwórczych oraz dezynfekcji różnego typu powierzchni mających kontakt z żywnością.
EN
Bearing in mind the safety of consumers, looking for healthy, natural, no-processed food but that is devoid of pathogens, alternative biological methods are desirable. Among these, methods based on antimicrobialpotential, attracting more and more attention. The use of bacteriophages in food control and presentation is part of this concept. The article discusses the most common bacterial pathogens found in refrigerated food, brought closer to the concept of bacteriophage and presents the current review of the literature on the use of these viruses to control the growth of pathogenic bacteria and disinfection of various types of surfaces in contact with food.
PL
W ostatnich latach konsumenci, przywiązując dużą wagę do zdrowego odżywiania i trybu życia, chętniej sięgają po żywność funkcjonalną. Dlatego producenci prześcigają się we wprowadzaniu produktow spożywczych zawierających substancje bioaktywne. Spośrod nich duże zainteresowanie budzi kwas γ- aminomasłowy - GABA. Pełni on w organizmie ludzkim funkcję neurotransmitera hamującego. Odpowiedzialny jest za rozluźnienie mięśni szkieletowych, a ponadto wykazuje działanie uspokajające, nasenne, przeciwdrgawkowe, moczopędne oraz obniżające ciśnienie krwi. Niski poziom GABA bądź osłabienie funkcji jego działania wywołuje zaburzenia neurologiczne i psychiczne, takie jak depresja, epilepsja, niepokój, bezsenność. Ze względu na liczne korzyści GABA, istnieje potrzeba wprowadzenia go do codziennej diety. Suplementacja żywności syntetycznym GABA powoduje rożne skutki uboczne, których nie stwierdza się po spożyciu naturalnego GABA. Poszukuje się więc naturalnych metod otrzymywania bądź zwiększania stężenia tego tak cennego bioaktywnego składnika w diecie. Jednym z rozwiązań może być zastosowanie odpowiednio wyselekcjonowanych szczepow bakterii fermentacji mlekowej mających zdolność produkcji GABA.
EN
Recently, consumers, when paying a lot of attention to healthy nutrition and lifestyle, prefer more willingly functional food. Therefore, the manufacturers compete in the introduction of food products containing many different bioactive substances. Among them, γ- aminobutyric acid (GABA) is a subject of great interest. GABA plays inhibitory neurotransmitter role in human body. It is responsible for the relaxation of skeletal muscles, and also has sedative, hypnotic, anticonvulsant, diuretic and blood pressure-lowering properties. Low level of GABA or its functional impairment causes neurological and psychiatric disorders such as depression, epilepsy, anxiety, insomnia, which are dramatically risen among the public. Due to many benefits of GABA, there is a need to introduce it to daily diet. The direct addition of synthetic GABA to food leads to various side effects that have not been reported after consumption of natural GABA. Natural methods for the synthesis GABA or increasing the concentration of this bioactive component in diet are actively pursued. The application of appropriately selected strains of lactic acid bacteria with the ability of GABA producing can be an excellent solution.
PL
Nowe i uzupełniające technologie konserwowania żywności, które są zgodne z rosnącym zapotrzebowaniem na minimalnie przetworzone, gotowe do spożycia produkty mikrobiologicznie bezpieczne, stale są poszukiwane. Wśród alternatywnych technologii konserwowania żywności, szczególną uwagę zwraca się na biokonserwację, polegającą na wydłużaniu okresu przydatności do spożycia, poprawie jakości higienicznej, przy ograniczonym wpływie na właściwości odżywcze i organoleptyczne, zwłaszcza łatwo psujących się produktów spożywczych. Biokonserwacja wykorzystuje potencjał przeciwbakteryjny mikroorganizmów występujących naturalnie w żywności i/lub ich metabolitów z długą historią ich bezpiecznego stosowania. Kultury ochronne, bakteriocyny i bakteriofagi wpisują się w tą koncepcję. Artykuł przedstawia podstawowe zagadnienia i aktualne zastosowania tych naturalnych czynników przeciwdrobnoustrojowych w żywności chłodzonej.
EN
Novel and complementary food preservation technologies that comply with the growing demand for minimally processed, fresh-cut and ready-to-eat products, microbiologically safe, are continuously seeked. Among alternative food preservation technologies, particular attention has been paid to biopreservation to extent the shelf-life and to enhance the hygienic quality, minimizing the impact on the nutritional and organoleptic properties of perishable food products. Biopreservation exploits the antimicrobial potential of naturally occurring microorganisms in food and/or their metabolites with a long history of safe use. Protective cultures, bacteriocins, bacteriophages fall in this concept. This paper summarizes basic knowledge and current applications of these natural antimicrobials in refrigeration food.
PL
W świetle obowiązujących w prawie europejskim przepisów, główną odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowotne żywności ponosi jej wytwórca lub wprowadzający do obrotu. Jednakże, jak wynika z corocznych raportów Wspólnoty Europejskiej dotyczących występowania zatruć pokarmowych, jednym z najważniejszych miejsc, w których dochodzi do tego typu choroby są prywatne gospodarstwa domowe. Zwiększenie świadomości społeczeństwa, co do zagrożeń bakteriologicznych czyhających w domach, a przede wszystkim kuchniach, powin-no być jedną z ważniejszych funkcji pełnionych przez instytucje odpowiedzialne za zdrowie publiczne ludności. Dlatego też, coraz częściej w krajach europejskich pojawiają się nowe programy i strategie promujące działania odnoszące się do Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej w warunkach domowych. Nadal jednak świadomość społeczeństwa na ten temat jest niewystarczająca. W artykule przedstawiono najważniejsze czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności, przechowywanej w domowych warunkach chłodniczych, wraz z potwierdzonymi w badaniach naukowych rekomendacjami opracowanymi dla konsumentów.
EN
In the light of existing provisions in European law, the primary responsibiłity for health safety of food shall bear the manufacturer or the placing on the market. However, according to the annual report of the European Community, on the occurrence of food poisoning one of the most important places where it comes to this type of disease are priyate households. Increasing public awareness of the bacteriological dangers lurking in homes and, above all kitchens should be one of the most important functions performed by the institutions responsible for public health of the population. Iherefore, more and morę European countries, there are new programs and strategies to promote actrtities relating to Good Hygiene Practice and Good Manufaeturing Practice at home. Still, public awareness on this issue is insufficient. The article presents the most important factors affecting the microbiological safety of foods stored in domestic refrigeration conditions, along with supporting scientific research recommendations developed for consumers.
PL
Ozonowanie należy do bezpiecznych sposobów odkażania w stosunku do tradycyjnych, bardzo szkodliwych dla środowiska naturalnego, metod z użyciem związków chemicznych. Skuteczność jej bójczego działania została potwierdzona, zarówno w stosunku do bakterii, drożdży, pleśni, wirusów, pierwotniaków, jak i do spor bakterii i grzybów. Niewiele jest jednak publikacji dotyczących aplikacji ozonu jako potencjalnego czynnika dezynfekującego w warunkach chłodniczych. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących inaktywacii naturalnei mikroflory, stanowiącej zanieczyszczenie urządzeń chłodniczych, metodą ozonowania oraz porównano jej skuteczność z metodą dezynfekcji promieniowaniem ultrafioletowym. Z przeprowadzonych badan wynika, że czas 1 h pracy ozonatora był wystarczający do osiągnięcia stopnia redukcji mikroorganizmów o 2 cykle logarytmiczne dla urządzeń chłodniczych o kubaturze od 100 I do 175 I i temperaturze powyżej 0°C. W czasie JO minutowej dezynfekcji czterech szczepów bakterii: Staphylococcus aureus. Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa. Bacillus subtilis, w chłodni o temperaturze 7°C, pojemności 156 I i wilgotności 53%, odnotowano większą inaktywację komórek drobnoustrojów przy użyciu lampy LV niż generatora ozonu. Zastosowanie metody ozonowania do odkażania urządzeń chłodniczych i mrożących może być skuteczną metodą dezynfekcji, przy dobraniu odpowiedniego czasu działania ozonatora, która będzie wpływać na zwiększenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego przechowywanych w warunkach chłodniczych surowców i produktów.
EN
Ozonation is safe decontamination methods with comparison to traditional, highly harmful to the environment and using chemical compounds methods. The effectiveness of antimicrobial action of ozone has been confirmed, not only against bacteria, yeasts, molds, viruses, protozoa, but also against bacterial and fungal spores. However, there are few publications on the application of ozone as a potential disinfectant in refrigerating conditions. This paper presents the results of research on the microbial inactivation in refrigerators by ozonation and compared its effectiveness with ultraviolet radiation method of disinfection. The study shows that 1 h of ozonation 11 sufficient to achieve the reduction of microorganismsby 2 logarithmic cycles for refrigeration equipment with a capacity of 100 I to 175 I and a temperature above 0°C. L'V light sterilization tested on four strains of bacteria: Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis,has been more effective than ozonation during the 30 minutes of disinfection in refrigerator at 7°C, a capacity of 156 I and a humidity of 53%. Application of ozone for refrigerators' decontamination can be an effective method of disinfection, that will affect the microbiological safety of food products on condition that it will be choosed the right time of ozonation.
PL
Coraz większa świadomość społeczeństwa, przywiązującego duża wagę do zdrowego stylu życia i diety wpływa na poszukiwanie doskonalszych technologii utrwalania. Ostatnio uznaniem cieszą się metody nie termiczne, a wśród nich ozonowanie i promieniowanie ultrafioletowe. Pomimo wielu zalet obu technik, przedstawionych w artykule, przemawiających za ich rozpowszechnieniem, nadal trudno jest przewidzieć skuteczność ich dezynfekcji w odniesieniu do różnych typów produktów spożywczych. W prezentowanej pracy przedstawiono aktualne badania, jakie prowadzone są na świecie, w tym również wyniki ich synergistycznego efektu biobójczego. Mimo, że opublikowane doświadczenia wykazały skuteczność kombinowanej metody, na chwile obecną potrzebne są dalsze badania w tym kierunku, wymagające monitorowania efektywności i jakości parametrów dezynfekowanych obiektów.
EN
Increasing public awareness, attaching great importance to a health life style and diet influences on looking for more perfect preservation techniques. Last nonthermal methods get special attention, including ozonation and UV radiation. Despite the many advantages of both techniques, described in an article in favor of their prevalance, it remains difficult to predict the effectiveness of disinfection, in relation to different kind of food. The paper presents the current research carried out worldwide, among other things the results of their synergistic biocidal effect. Although published tests showed the potency of the combined method at the moment more studies should be done to monitor the efficacy and parameter quality of disinfected objects.
PL
Spośród szerokiego asortymentu artykułów spożywczych. lody z powodzeniem można zaliczyć do deserów mlecznych, chętnie konsumowanych zarówno przez dorosłych, jak i dzieci. Obok atrakcyjnych cech organoleptycznych, lody stanowią bardzo wartościowy pod względem składników odżywczych mleczny deser, dobrze przyswajalny przez organizm ludzki Ostatnio popularnością cieszą się lody jogurtowe. Choć znane w Polsce od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, traktowane są nadal jako nowy asortyment deserów mrożonych. Oprócz niewątpliwych walorów sensorycznych lodów oraz wartości odżywczych i dietetycznych jogurtu, powinny również zawierać żywe bakterie jogurtowe. Według wstępnych badan prowadzonych przez Pracownie Mikrobiologii Oddziału Chłodnictwa i jakości Żywności w Łodzi Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego wynika, że nie zawsze tak jest. Dlatego też, celem artykułu było przybliżenie zagadnień związanych z produkcją lodów jogurtowych oraz omówienie czynników, które w istotny sposób wpływają na przeżywalność bakterii jogurtowych w tym produkcie.
EN
Among the wide range of food, ice cream successfully can be classified as dairy desserts, willingly consumed by both adults and children. In addition to attractive organoleptic characteristics, ice cream are very valuable milk desserts in terms of nutrients, that is well absorbed the human body. Recently, a completely new range of milk dessert is introduced, the yogurt ice cream. Although known in Poland since the beginning of the eighties of the last century, is still regarded as a new range of frozen desserts. In addition to the undeniable sensory and nutritional content of ice cream and dietetic features of yogurt should also include live yogurt bacteria. According to preliminary research conducted by the Laboratory of Microbiology, Department of Refrigeration and Food Quality in Lodz, Institute of Agricultural and Food Biotechnology that is not always the case. Therefore, the aim of this article was to present the issues related to the production of yogurt ice cream, and discuss the factors affecting the bacterial survival in the product.
PL
Prowadzenie działalności w zakresie produkcji i obrotu żywnością wymaga od przedsiębiorców zapewnienia i przestrzegania wysokich standardów higieny i bezpieczeństwa. Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna to dwa podstawowe systemy, których celem jest utrzymanie odpowiednich warunków środowiska pracy oraz procesów technologicznych w zakładach branży spożywczej. W części pierwszej artykułu omówiono obszary objęte Dobrą Praktyką Higieniczną i Produkcyjną, które stanowią podstawę działań, jakie powinny być realizowane w zakładach na rzecz bezpieczeństwa wytwarzanej żywności.
EN
Doing business in the production and marketing of food requires manufacturers to provide and adhere to high standards of hygiene and safety. Good Hygiene Practice and Good Manufacturing Practice are two basic systems, which aim is to maintain appropriate environmental and processes conditions in the food industry plants. The first part of the paper presents the areas included in the Good Hygiene and Manufacturing Practices, which should be carried out in factories for safety of produced food.
PL
Prawidłowo wykonywane procesy mycia i dezynfekcji stanowię jedne z podstawowych warunków wytwarzania bezpiecznej żywności. Skuteczność higienizacji w zakładach przemysłu spożywczego zależy m. in. od organizacji produkcji, stosowanych metod i środków do mycia 1 dezynfekcji oraz właściwego systemu monitoringu i metod kontroli, weryfikujących efektywność prowadzonych działań.
EN
Properly done cleaning and disinfection processes are one of the basic conditions for the safe food production. The effectiveness of hygenisation in the food industry depends on, among others, the organization of production, methods and agents used for cleaning and disinfection and proper monitoring and control methods, verifying the effectiveness of the operations.
PL
Barwniki spożywcze są popularnymi dodatkami, często stosowanymi w postaci związków syntetycznych. W ostatnim czasie bardziej cenione i poszukiwane są jednak dodatki do żywności pochodzące z naturalnych źródeł. Ponieważ produkcja barwników pochodzenia naturalnego jest droga, a niektóre barwniki otrzymywane w wyniku syntezy chemicznej mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie konsumentów, przedmiotem zainteresowania naukowców stały się barwniki wytwarzane przez mikroorganizmy. Wiele gatunków drobnoustrojów wykazuje zdolność do syntezy związków barwnych, które mogłyby znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym czy medycznym.
EN
Food dyes are popular additives, commonly used in a form of synthetic compounds. Recently, food additives derived from natural sources are more valuated and sought. In a situation where the production of natural dyes is not very profitable, and some synthetic dyes can affect the health of consumers, scientists have become interested in the pigments produced by microorganisms. Many species of microorganisms have the ability to synthesize pigments, which could be used in food, cosmetics and medicine.
PL
W artykule przedstawiono krótka charakterystykę bakterii Listeria monocytogenes, wyszczególniając niesamowite zdolności adaptacyjne patogenu, zwłaszcza do temperatur chłodniczych. Zilustrowano, na przełomie ostatnich lat, występowanie w krajach europejskich przypadków epidemii listerioz, wraz z wytłumaczeniem ich przyczyn. Zestawiono dane dotyczące temperatur panujących w lodówkach domowych Europejczyków. Omówiono zachowania konsumentów dotyczące przechowywania produktów spożywczych w warunkach chłodniczych.
EN
The article presents a brief description of the bacteria Listeria monocytogenes, specifying amazing adaptability of the patogen, especially for cold temperatures. illustrated, in the last years in European countries outbreaks of listeriosis, with explanation of their causes. Summarized data on temperatures in domestic Europeans refrigerators. Discussed consumer behavior, concerning storage of food in the refrigerators.
PL
Biofilmy są strukturami drobnoustrojów powszechnie występującymi na urządzeniach i w systemach chłodzących, wywołującymi istotne problemy eksploatacyjne oraz stanowiącymi zagrożenie zdrowotne. Celem artykułu było przedstawienie problemu tworzenia się biofilmów w warunkach chłodniczych oraz ich oporności na czynniki przeciw drobnoustrojowe. Omówiono metody higienizacji urządzeń i instalacji chłodniczych, służące do eliminacji oraz zapobiegania rozwojowi błon biologicznych.
EN
Biofilm are microbial structure commonly occurring in equipment and cooling systems, causing significant operational problems and health-endangering. The purpose of this article is to present the problem of the biofilm formation in cooling conditions and their resistand to antimicrobial agents. There were discussed the hygienization methods of refrigeration plant and equipment, designed to eliminate and prevent the biofilm development.
PL
W ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpił znaczny wzrost zainteresowania mikroorganizmami adaptowanymi do zimna, powszechnie określanymi jako psychrofile. Biorąc pod uwagę, że ponad 80% biosfery Ziemi stanowi psychrosfera, mikroorganizmy psychrofilne są najbardziej dominującymi organizmami w przyrodzie, zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym. W artykule omówiono definicje psychrofilnych mikroorganizmów oraz różne mechanizmy adaptacyjne warunkujące ich przeżycie w zimnym środowisku. Ponadto, przedstawiono stan mikrobiologiczny lodówek i zamrażarek oraz jego wpływ na jakość mikrobiologiczną przechowywanej żywności i bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów.
EN
During the past two decades there has been a large increase of interest on cold- adopted microorganisms, generally known as psychrophiles. Taking into account that over 80% of Earth's biosphere is psychrosphere, psychrophilic microorganisms arę the most dominant organisms in nature, both qualitatively and quanti-tatively. This paper discusses the definition of psychrophilic microorganisms and the various mechanisms of their adaptation to cold environment. In addition, it presents the microbial status of refrigerators and freezers and its impact on the microbiological quality of stored food and the health safety of consumer.
PL
Artykuł podejmujący ważny temat tworzenia się biofilmu w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Podano w nim warunki jego tworzenia w instalacjach, w tym czynniki sprzyjające tworzeniu się błon biologicznych w systemach instalacyjnych. Zwrócono uwagę na konsekwencje obecności biofilmów wewnątrz rur i metody ich skutecznego usuwania.
EN
The paper deals with mechanism of formation of biofilm inside of refrigeration and air-conditioning systems. The conditions for formation of this film in the installations, including conditions necessary for formation of biological films inside systems have been discussed. A close attention has been paid to consequences of formation of biofilm inside pipes as well as method of its effective removing.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.