Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 171

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
One of the ways to decrease thermal conductivity is nano structurization. Cobalt triantimonide (CoSb3) samples with added indium or tellurium were prepared by the direct fusion technique from high purity elements. Ingots were pulverized and re-compacted to form electrodes. Then, the pulsed plasma in liquid (PPL) method was applied. All materials were consolidated using rapid spark plasma sintering (SPS). For the analysis, methods such as X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and scanning transmission electron microscopy (STEM) with a laser flash apparatus (LFA) were used. For density measurement, the Archimedes’ method was used. Electrical conductivity was measured using a standard four-wire method. The Seebeck coefficient was calculated to form measured Seebeck voltage in the sample placed in a temperature gradient. The preparation method allowed for obtaining CoSb3 nanomaterial with significantly lower thermal conductivity (10 Wm–1K–1 for pure CoSb3 and 3 Wm–1K–1 for the nanostructured sample in room temperature (RT)). The size of crystallites (from SEM observations) in the powders prepared was about 20 nm, joined into larger agglomerates. The Seebeck coefficient, α, was about –200μVK–1 in the case of both dopants, In and Te, in microsized material and about −400 μK−1 for the nanomaterial at RT. For pure CoSb3 , α was about 150 μVK−1 and it stood at −50 μVK−1 for nanomaterial at RT. In bulk nanomaterial samples, due to a decrease in electrical conductivity and inversion of the Seebeck coefficient, there was no increase in ZT values and the ZT for the nanosized material was below 0.02 in the measured temperature range, while for microsized In-doped sample it reached maximum ZT = 0.7 in (600K).
2
Content available Real Time Thermal Imaging of Solid Oxide Fuel Cell
EN
In this work, a mid infrared thermography was used to study thermal behavior of solid oxide fuel cell (SOFC) with a circular shape and a diameter of 90 mm. The emissivity of the anodic surface of the fuel cell was determined to be from 0.95 to 0.46 in the temperature range 550-1200 K and the profile and temperature distribution of the anodic surface of the unloaded cell was given. The surface temperature of the cell was determined during operation and the polarity changes from open circuit voltage (OCV) to 0.0 V. It was found that the cell self-heating effect decreases with increasing temperature of the cell.
EN
In this paper, results of optical emission spectroscopy OES study of plasma generated in waveguide-supplied plasma-sheet microwave (2.45 GHz) plasma source (MPS)are presented. The plasma gas temperature inferred from rotational temperature of heavy species (assumed to be close to gas temperature) ranged from 800 up to 1300 K and the electron number density ranged from 3.3 * 1014 up to 6.1 * 1014 cm-3. Moderate plasma gas temperature as well as high electron density makes presented plasma device attractive tool for different surface treatment.
PL
W tej pracy prezentujemy wyniki spektroskopowych badań plazmy wytwarzanej przez mikrofalowe (2,45 GHz), zasilane falowodowo, źródło płaszczyzny plazmowej. Temperatura cząstek ciężkich gazu (zakłada się, że jest ona bliska temperaturze gazu) wynosiła od 800 do 1300K natomiast koncentracja elektronów wahała się od 3.3 * 1014 do 6.1 * 1014 cm-3. Umiarkowana temperatura gazu oraz wysoka koncentracja elektronów czyni z prezentowanego urządzenia atrakcyjne narzędzie obróbki różnorakich powierzchni.
EN
In the paper we present a new waveguide-supplied coaxial-line-based nozzleless microwave plasma source (MPS) designed for gas processing. This MPS allows to generate a 915 MHz microwave plasma at atmospheric pressure with high flow rate of process gas (several hundred liters per minute). In this work we focus on investigating the basic electrical properties of the device in terms of its energy efficiency and operation stability. For this purpose we measured the MPS electrodynamic characteristics (also known as the tuning characteristics [1]). Keeping in mind that this device may be used in industry, where cost of the generated discharge is a key factor, knowledge of the MPS electrodynamic characteristics is essential for proper selection the most favourable working conditions.
PL
Niniejsza praca przedstawia nowe zasilane falowodowo mikrofalowe źródło plazmy o strukturze współosiowej przeznaczone do obróbki gazu roboczego o dużym natężeniu przepływu (kilka set litrów na minutę). Urządzenie to pozwala na generacje plazmy mikrofalami o częstotliwości 915 MHz pod ciśnieniem atmosferyczny. W pracy przedstawiono wyniki podstawowych badań własności urządzenia pod względem jego efektywności energetycznej oraz stabilności pracy. W tym celu zmierzono charakterystyki elektrodynamiczna urządzenia (określane również, jako charakterystyki strojenia [1]). Mając na uwadze, że urządzenie to zaprojektowano z myślą o zastosowaniu w przemyśle, gdzie koszt uzyskiwanego wyładowania mikrofalowego jest jednym z kluczowych czynników decydującym o przydatności, znajomość charakterystyk elektrodynamicznych jest niezbędna do wybrania najbardziej korzystnych warunków pracy urządzenia.
5
Content available remote Compact microwave plasma device for surface treatment
EN
Currently, plasma systems for plastic, metal, glass and composite surface modifications are of high interest from industry point of view. In addition, attention is paid to the reduction of investment as well as operating costs of the process. According to this, to meet industry expectations a novel compact microwave plasma device for surface treatment was designed, built and tested. The major advantage of the device is a unique shape of the generated plasma having a form of a plasma sheet suitable for surface treatment.
PL
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przemysłu zainteresowanego tanim urządzeniem do modyfikacji powierzchni tworzyw sztucznych, metali, szkła i kompozytów zaprojektowano, zbudowano i przeprowadzono testy nowego kompaktowego mikrofalowego źródła plazmy do obróbki powierzchni. Główną zaletą urządzenia jest unikalny kształt generowanej plazmy tzw. płaszczyzny plazmowej dogodny w obróbce powierzchni.
6
Content available Bezpieczeństwo stosowania nanomateriałów
PL
Nanomateriały stanowią ważną gałąź w rozwijającej się dziedzinie nauki i gospodarki. Redukcja rozmiarów może prowadzić do szeregu nowych właściwości fizykochemicznych i wielu potencjalnych zastosowań. Możliwość wykorzystania nanostrukturalnych materiałów wymaga jednak opracowania odpowiednich metod ich otrzymywania oraz uwzględnienia zasad bezpiecznego użytkowania. W pracy podjęto próbę zanalizowania najnowszych informacji dotyczących międzynarodowych i polskich norm i ustaleń dotyczących nanomateriałów, zagrożeń związanych z użyciem nanomateriałów, a także obchodzenia się z nimi oraz sposobów zapobiegania nadmiernej ekspozycji na ich działanie. Przedrostek „nano” stosowany w skalach jednostek fizycznych oznacza jedną miliardową lub 10-9 odpowiedniej jednostki. W tym przypadku odnosi się do nanometra lub miliardowej części metra. Należy zauważyć, że w systemie metrycznym „nanoskala” to zakres poniżej 1 mikrometra (μm) i powyżej 999 pikometrów (pm). Wiele opracowań zaleciło górną granicę dla nanomateriału o wartości około 100 nm i dolnej granicy około 1 nm, aby lepiej zilustrować niektóre z ważnych właściwości nanomateriału i jego wielkości mierzalnych. Fizyczne i chemiczne właściwości nanostruktur różnią się wyraźnie od właściwości pojedynczego atomu (cząsteczki) i ciała stałego o tym samym składzie chemicznym. Naturalne źródła pochodzenia nanomateriałów powodują, że są one obecne w naszym otoczeniu i występują na poziomie stanowiącym tzw. tło. Do naturalnych źródeł nanocząsteczek, możemy zaliczyć m.in.: czynne wulkany, materię organiczną, zachodzące procesy biologiczne, pożary lasów, burze piaskowe. Do nanocząstek pochodzenia antropogenicznego należą m. in. starte ogumienie, tlenki metali, dodatki do środków smarnych, popioły, produkty spalania, platyna z katalizatorów, biurowe urządzenia laserowe, kopiarki i drukarki. Wielkie znaczenie nanotechnologii wynika z coraz większych możliwości poznawania zjawisk w nanoskali, znajdujących ogromne, potencjalne zastosowanie komercyjne. Wiele krajów (m.in. USA, Japonia, Niemcy, Australia, RPA, Izrael) opracowało już narodowe strategie rozwoju nanotechnologii i uruchomiło stosowne programy finansowania badań. Bezpieczeństwo stosowania nanomateriałów jest badane przez wielu uczonych, jednostki naukowe, przemysł oraz ciała doradcze rządów na całym świecie. Wyniki badań są niejednoznaczne i rozbieżne. Jednakże część wyników wskazuje na istnienie realnego niebezpieczeństwa ze względu na toksyczne, mutagenne lub kancerogenne własności nowych materiałów. W związku z tym nanomateriały powinny być dalej badane, a ich dostępność limitowana do tych najlepiej poznanych i bezpiecznych. W licznych opracowaniach wskazuje się na obowiązek informacyjny o składzie i właściwościach fizykochemicznych nanomateriałów. Sugeruje się również znalezienie ponadnarodowego porozumienia i stworzenia międzynarodowej bazy nanomateriałów.
EN
Nanomaterials are important branch in the growing field of science and economy. Size reduction can lead to a number of new physicochemical properties and many potential applications. However, the possibility of using nanostructural materials requires the development of appropriate methods for their preparation and consideration of the principles of safe use. The paper attempts to analyze the latest information on international and Polish standards and arrangements for nanomaterials, hazards related to the use of nanomaterials, as well as handling them and ways to prevent excessive exposure to them. The prefix „nano” used in the scales of physical units means one billionth or 10-9 of the corresponding unit. In this case, it refers to the nanometer or billionth of a meter. It should be noted that in the metric system „nanoscale” is a range below 1 micrometer (μm) and above 999 picometers (pm). Many studies have recommended an upper limit for a nanomaterial with a value of around 100 nm and a lower limit of around 1 nm, to better illustrate some of the important properties of the nanomaterial and its measurable quantities. The physical and chemical properties of nanostructures are clearly different from the properties of a single atom (molecule) and a solid body with the same chemical composition. Natural sources of origin of nanomaterials cause that they are present in our environment and occur at the level constituting the so-called background. To natural sources of nanoparticles, we can include among others: active volcanoes, organic matter, biological processes taking place, forest fires, sandstorms. The nanoparticles of anthropogenic origin include, among others worn tires, metal oxides, additives for lubricants, ashes, combustion products, platinum from catalysts, office laser devices, copiers and printers. The great importance of nanotechnology results from the ever-increasing opportunities to learn about phenomena at the nanoscale, which have enormous, potential commercial applications. Many countries (including the USA, Japan, Germany, Australia, Republic of South Africa, Israel) have already developed national strategies for nanotechnology development and launched appropriate research funding programs. The safety of nanomaterials is investigated by many researchers, scientific units, industry and advisory bodies of governments around the world. The results of the study are ambiguous and divergent. However, some of the results indicate a real danger due to toxic, mutagenic or carcinogenic properties of new materials. Therefore, nanomaterials should be further researched and their availability limited to those best known and safe. Numerous studies indicate an informational obligation on the composition and physicochemical properties of nanomaterials. It is also suggested to find a supranational agreement and create an international base of nanomaterials.
PL
W artykule opisano możliwości edycyjne i wpływ wybranych metod modelowania na kompletność i użyteczność trójwymiarowego odwzorowania rzeczywistych obiektów mostowych. Powstałe w ten sposób modele można wykorzystać w bardziej rozwiniętych formach zarządzania informacją, objętych ramami technologii BIM. W kontekście budownictwa infrastrukturalnego przeanalizowano luki w istniejących zasobach narzędziowych, funkcjonalnych i standardach, w większości przystosowanych dziś do dziedziny budownictwa kubaturowego.
EN
The article describes the editing features and influence of selected modelling methods on model completeness and its further usability based on real bridge constructions. The created models may be then used in more developed forms of information management being a part of the BIM technology. Gaps and inadequacies in existing tools, functionalities and standards used for buildings are analysed in the context of infrastructural engineering.
PL
W niniejszym artykule ujęto problem parametryzacji oraz możliwości jej wdrożenia w podejściu BIM na przykładzie rzeczywistej konstrukcji helikalnego mostu dla pieszych. Przedstawiono podstawowe paradygmaty programowania oraz opisano wykorzystanie wybranego środowiska programowania graficznego do tworzenia sparametryzowanych algorytmów modelujących.
EN
Computer Aided Design (CAD), as a concept based on digital drawing tools, does not allow to gather a huge resource of information in one place. Such resources are created, completed and modified in the whole life cycle of buildings. Using CAD, they are usually multiplied, partial, dispersed and incoherent. Dataflow between more and more advanced engineering software does not lead to effective methods of project management and optimization, one of most significant part of which is parametric design. The BIM concept is based on information gathered in a central, three-dimensional model of a building that allows for better communication between different kinds of engineering software, including the environment of visual programming. In the article, questions regarding parametric design and possibilities of its implementation in BIM using visual programming have been presented. An example of a real complex helix footbridge has been included, which shows an analytical model and the BIM model creation. The authors have presented basic software paradigms and described the usage of a selected visual programming language applied for parametric modeling algorithms.
PL
Model BIM stosowany jest dziś jako współczesna, wielowątkowa i multimedialna baza wiedzy o konstrukcji inżynierskiej. Artykuł przedstawia utworzone przez autorów oprogramowanie służące korekcie geometrii modelu analitycznego, który choć automatycznie, to jednak często wadliwie, generowany jest wprost z modelu BIM 3D. Dzieje się tak często, gdy model BIM tworzony jest przez operatorów niemających wystarczająco dużego doświadczenia w analizie MES konstrukcji budowlanych. Logika tych nowych i przeznaczonych do bezpłatnego użycia narzędzi została opisana i przedstawiona na kilku przykładach.
EN
The BIM model is used today as a contemporary, multi-threaded and multimedia knowledge base of engineering construction. The development of this technology enables storing both geometric and analytical information in one model (e.g. the MES model). The graphical programming language Dynamo can be used to manage and modify this information. The article presents the software created by the authors to correct the geometry of the analytical model, which, although automatically generated directly from the BIM 3D model, is often incorrect. This is often the case when the BIM model is created by operators who do not have enough experience in the analysis of FEM construction structures. The logic of these new and free tools is described and illustrated based on a few examples.
10
Content available remote Utrzymanie ruchu samojezdnych maszyn dołowych w ujęciu procesowym
PL
Proces utrzymania ruchu w zakładzie produkcyjnym odgrywa bardzo dużą rolę dla działalności firmy zwłaszcza o rozbudowanej infrastrukturze technicznej. W związku z potrzebą konkurowania na rynku zmieniło się podejście do zagadnień związanych z zapewnieniem ciągłości procesu produkcyjnego przy jak najmniejszych kosztach, jak również przy zachowaniu np. efektywnego zużycie energii, jakości produktów i usług, przy zapewnieniu jak największego poziomu bezpieczeństwa ludzi i ochrony środowiska. Wybór właściwej strategii Utrzymania Ruchu w istotnym stopniu uzależniony jest od specyfiki przedsiębiorstwa w rozumieniu ogólnym oraz specyfiki procesu produkcyjnego w szczególności. Kopalnie Rud Miedzi są tego najlepszym przykładem. W artykule prezentowano wybrane aspekty utrzymania ruchu związane z podprocesami: przygotowania, naprawy i konserwacji samojezdnych maszyn górniczych, zapewniającymi sprawność parku maszynowego wykorzystywanego w procesie produkcyjnym w podziemiach zakładów górniczych rud miedzi. Zasygnalizowano również trendy w stosowaniu nowoczesnych strategii utrzymania ruchu w zakładach wzbogacania rudy i kopalniach rud miedz: TPM (Total Productive Maintenance) oraz CMMS (Computerised Maintenance Management Systems).
EN
This article presents the significant of maintenance to cooper mining plant production process. This paper presents the description of the placement of maintenance in whole mining production process. Article contain the descriptions of selected sub-processes of maintenance of self-propel underground machines. This paper presents tools to support mining company functioning such as system CMMS (Computerised Maintenance Management Systems) and TPM (Total Productive Maintenance).
EN
The numerical analysis of thermal damage process proceeding in biological tissue during laser irradiation is presented. Heat transfer in the tissue is assumed to be transient and two-dimensional. The internal heat source resulting from the laser irradiation based on the solution of the diffusion equation is taken into account. The tissue is regarded as a homogeneous domain with perfusion coefficient and effective scattering coefficient treated as dependent on tissue injury. At the stage of numerical realization, the boundary element method and the finite difference method have been used. In the final part of the paper the results of computations are shown.
PL
W artykule dokonano przeglądu norm i literatury tematycznej opisujących zagadnienie wyznaczania obciążeń dynamicznych dźwignic wywołanych jazdą po nierównościach, których znajomość jest istotna do prawidłowego wymiarowania ustrojów nośnych dźwignic, w szczególności w dźwignicach o dużych prędkościach ruchów roboczych. Przedstawiono czynniki istotnie wpływające na wartość tych obciążeń. Zaprezentowano wybrane modele dynamiczne dźwignic i metodykę ich budowania. Wskazano podobieństwa i różnice w modelowaniu obciążeń dynamicznych. Przedstawiono obliczone wartości współczynników dynamicznych. Przeprowadzono dyskusje uzyskanych wyników.
EN
The article reviews the standards and literature describing the issue of determining dynamic loads acting on crane caused by travelling on uneven surfaces, the knowledge of which is essential for proper dimensioning of the supporting structures of cranes, in particular cranes for working at high movement speeds. It presents the factors significantly affecting the value of these dynamic loads. The article also demonstrates selected dynamic models of cranes and methodology of their building. Presented are the similarities and differences in the modeling of dynamic loads. Calculated values of the dynamic coefficients as well as discussion of the results are presented.
EN
The paper presents a way of describing the vertical dynamic load of the crane supporting structure caused by driving over uneven surfaces with the use of a dimensional analysis and similarity theory model. The applied method allows to conduct an initial, theoretical and qualitative analysis and to designate dimensionless parameters affecting the studied process. The obtained values were compared with the dynamic coefficients calculated on the basis of current standards.
PL
Podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa wydobywczego jest baza surowcowa, która z czasem ulega wyczerpaniu. Determinuje to działalność kopalni mającą na celu zakończenie eksploatacji lub dalsze odkrywanie i dokumentowanie nowych złóż (np. głębiej położonych niż dotychczas eksploatowane). Przy wyborze pozyskiwania bazy surowcowej w oparciu o eksploatację głębszych pokładów rud miedzi przedsiębiorstwo wydobywcze musi liczyć się z tym, że proces wydobywczy będzie wymagać dużych zmian technologicznych, organizacyjnych [6], a wręcz nowych warunków pracy [1]. Wyższa temperatura i wilgotność powietrza w obrębie środowiska pracy czy skały płonnej wpływa na efektywność pracy, nie tylko ludzi, ale także maszyn i urządzeń pracujących w kopalniach rud miedzi. Problem ten dotyczy również procesu utrzymania ruchu. W diametralnie zmieniających się warunkach wydobywczych rud miedzi istnieje potrzeba nowych rozwiązań na wielu płaszczyznach działań eksploatacyjno-wydobywczych. Budowa nowych modeli rozwiązań procesów utrzymania ruchu powinna umożliwić uzyskanie bez zakłóceń koniecznej i oczekiwanej efektywności produkcyjnej kopalń rud miedzi.
EN
Functioning of a mining firm is based upon a raw material base, which sooner or later exhausts. This phenomenon is a consequence determining the course of activities of the mine leading towards the end of its life or, on the other hand, activities to further explore and document new deposits. Therefore, when choosing a resource base in the light of using deeper layers of copper ore the mining company must take into account the fact that the technological mining process will encounter large changes in technological and organizational aspects [6] ultimately leading to new working conditions [1]. Higher temperatures, humidity within the work environment and the presence of gangue have the influence on the work efficiency not solely involving people but the very machinery and equipment deployed in copper mines. This problem will concern the maintenance process. In the radically changing copper ore, mining conditions there is a need (not so urgent however requiring a new approach) for solutions in many areas of mining and exploitation - related activities. As a result, building new models of solutions for maintenance processes should enable the acquisition of necessary and expected mine production efficiency without any disruption in newly occurring exploitation and copper ore mining conditions.
PL
Artykuł prezentuje sformalizowaną strukturę procesu decyzyjnego we wnioskowaniu o stanie elektroenergetycznych sieci zakładów górniczych na podstawie parametrów energii elektrycznej. Zaprezentowano schemat procesu oraz opisano poszczególne jego elementy z ukierunkowaniem na zakłady górnicze kopalni rud miedzi w Zagłębiu Miedziowym. Wskazano również potencjalne korzyści wynikające ze stosowania takiego procesu, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania przyłączania nowych instalacji źródeł odnawialnych do sieci górniczych oraz poprawy bezpieczeństwa pracy górników.
EN
The article presents a decision-making process structure of electric power network conditions supported by power quality data. The process towards to mining plant of cooper ore in Zagłębie Miedziowe. The article points pross of such process to development of renewable sources of energy locations to mining plant network and improvement of safety of miners work.
PL
Artykuł prezentuje możliwość zastosowania analizy skupień w analizie danych jakości energii elektrycznej. Pierwsza cześć opisuje ogólnie metody aglomeracji danych oraz wskazuje miejsce analizy skupień w eksploracji danych. Druga część wykazuje cechy analizy skupień sprzyjające zastosowaniu w analizie danych jakości energii elektrycznej. Cześć trzecia to analiza przypadku zastosowania analizy skupień do wyłonienia zdarzeń napięciowych na podstawie posiadanych danych z stacji elektroenergetycznej wybranego zakładu górniczego zlokalizowanego w Zagłębiu Miedziowym. W artykule wyłonienie zdarzeń napięciowych polega na przeprowadzeniu analizy skupień z zastosowaniem algorytmu K-średnich, czego dokonuje się, dobierając odległości Czebyszewa przy zadanej liczby skupień.
EN
The article states that cluster analysis may be used to power quality analysis. First part presents generally the data mining and indicate the placement of cluster analysis in data mining techniques. Second part shows the property indicates of cluster analysis, which indicate the possibility of using it in power quality data analysis. Third part is a case study how to indicates the voltage events by clustering based on power quality data of mining plant in Zagłębie Miedziowe. The indication is made by using K-mean algorithm - Chebyshev distance with the selected number of cluster.
17
Content available remote Driver assist systems of a passenger car
EN
The article presents driver assist systems of a passenger car. The focus was on the latest active safety systems. Describes, inter alia: Active Cruise Control (ACC) with ACC Plus, lane departure warning system (LDW, AFIL, ALKA) and LKAS, traffic sign recognition system, pedestrian and animal detection systems. Also were discussed autonomous systems, for example Google car and car Tesla S, based on the previously mentioned active driver assist systems.
PL
W artykule zaprezentowano systemy wpierające pracę kierowcy samochodu osobowego. Skupiono się na najnowszych aktywnych systemach bezpieczeństwa czynnego. Opisano między innymi: aktywny tempomat (ACC) wraz z ACCplus, system sygnalizujący przekroczenie linii rozdzielających pasy ruchu (LDW, AFIL, ALKA) oraz LKAS, system wykrywający znaki drogowe, systemy wykrywające pieszych oraz zwierzęta. Omówiono również systemy autonomiczne, na przykładzie Google car oraz samochodu Tesla S, bazujące na przedstawionych wcześniej systemach wspomagających kierowcę.
PL
W artykule zwrócono szczególną uwagę na znaczenie energii elektrycznej, wykorzystywanej w procesie produkcyjnym zakładu górniczego. W kopalniach rud miedzi newralgiczne znaczenie ma zapewnienie ciągłości pracy maszyn dołowych. Ze względu na dużą liczbę maszyn pracujących w KGHM Polska Miedź wdrożono system komputerowy CMMS, wspomagający ich eksploatację. Wymusił on zastosowanie komputerów, także w podziemnych komorach napraw maszyn górniczych, do wprowadzania informacji o ich aktualnym stanie.
EN
This paper presents electrical energy significant to mining plant production process. Uninterrupted period of work of underground machines is crucial. Due to the Supply of mine devices (such as exhausters, air conditioners) or point mine’s main pump station let minor work underground. Electrical energy is used mainly on production process. In the point of mining plants view the basic is to assure the continuous power supply. Due to the huge amount of machines in KGHM, the CMMS system was initiated which support extraction. This led to use computers in underground mine machines repair chambers to inform about current machine condition.
PL
W artykule wykazano, że są pewne czynniki mogące znacznie wpłynąć na parametry jakościowe pracy sieci. Do grupy takich czynników należeć może chociażby zmiana konfiguracji układu połączeń albo zmienność zarówno generacji jak i obciążenia. Przy wykazaniu różnic stanów, w jakim znajduje się układ i ocenieniu ich skali można zastosować analizę skupień. Jest ona oparta na metodach grupowania danych. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki zastosowania analizy skupień długoterminowych danych jakości energii elektrycznej zarejestrowanych synchronicznie w wybranych polach stacji elektroenergetycznej 110/20/10 kV zlokalizowaną w aglomeracji miejskiej.
EN
The paper presents the outcomes of calculation of minimal value, median, mean value, maximum value of power quality parameters for each cluster and data without grouping. Additionally, the another parameter was calculated: difference of mean value and median. The paper includes the cluster analysis for long-term power data quality electricity recorded synchronously in selected fields of distribution substation 110/20/10 kV located in municipal area.
PL
W artykule przedstawiono nową metodę implementacji sterowania predykcyjnego 3-poziomowym 4-gałęziowym przekształtnikiem z kondensatorami o zmiennym potencjale, pracującym jako równoległy filtr aktywny. W proponowanej metodzie sterowania wykorzystywany jest model o ograniczonej liczbie stanów. Na zakończenie zamieszczono wyniki badań eksperymentalnych, potwierdzających poprawność działania sterowania.
EN
Paper presents the new implementation of predictive control to 3-level 4-leg Flying Capacitor Converter operating as Shunt Active Power Filter. Proposed method employs a finite-state model. At the end experimental results, which validate a correct operation of the proposed method are presented.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.