Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Przyczyny korozji stali nierdzewnej w obiektach kanalizacyjnych
PL
Korozja stali znacznie podnosi koszty eksploatacyjne urządzeń narażonych na kontakt z agresywnym środowiskiem w obiektach kanalizacyjnych. Z tego powodu urządzenia technologiczne wykonuje się z materiałów o podwyższonej odporności na korozję, w tym ze stali nierdzewnych. W artykule przedstawiono najczęściej stosowane typy stali nierdzewnej oraz przyczyny powstawania korozji elektrochemicznej i biologicznej pod wpływem ścieków i powietrza o zwiększonej zawartości siarkowodoru. Przedstawiono oryginalne wyniki badań obrazujące zmiany stali chromowo-niklowej wywołane korozją fizykochemiczną i biochemiczną. W badaniach produktów korozji wykorzystano metody SEM/EDS oraz XRD (X-ray Diffraction), a do identyfikacji mikroorganizmów biorących udział w korozji biologicznej zastosowano metody fluoroscencyjne: DAPI, Live/DEAD i FISH (fluorescence in situ hybridization). Analizy wykazały, że zawartość m.in. siarki, siarczków żelaza oraz niklu w produktach korozji stali wskazuje na obecność silnego oddziaływania gazowego siarkowodoru. Badania potwierdziły obecność bakterii siarkowych z gatunku Acidithiobacillus thiooxidans.
EN
Steel corrosion significantly increases the operating costs of equipment that is exposed to the aggressive environment in sewerage objects. Due to that, technological equipment is produced from materials with improved corrosion resistance, including stainless steel. The paper presents the most commonly used types of stainless steel and the reasons for electrochemical and biological corrosion resulting from exposure to air with increased content of hydrogen sulphide. The authors presented the original test results that illustrate the changes in chromium-nickel steel caused by physical, chemical and biochemical corrosion. The corrosion products were analysed with use of the SEM/EDS and XRD (X-ray Diffraction) methods, while microorganisms participating in biological corrosion were identified with use of the following fluorescence methods: DAPI, Live/DEAD and FISH (fluorescence in situ hybridization). The analyses have demonstrated that the content of sulphur, iron sulphide and nickel in the steel corrosion products proves the existence of a strong influence of gaseous hydrogen sulphide. The tests confirmed the presence of sulphur bacteria Acidithiobacillus thiooxidans.
2
PL
W każdym systemie wodociągowym dochodzi do zmian składu chemicznego i biologicznego wody w czasie jej transportu ze stacji uzdatniania wody do odbiorców. W pracy przedstawiono procesy odpowiedzialne za obserwowane zmiany. Należą do nich korozja, tworzenie się biofilmów na ścianach rur, procesy powodujące powstawanie osadów mineralnych i ługowanie substancji z materiałów, z których wykonano sieć wodociągową i instalację wodociągową. Wykonanie sieci wodociągowej z materiałów posiadających certyfikaty budowlane dopuszczonych do kontaktu z wodą do picia ogranicza intensywność tych procesów, ale nie eliminuje zachodzenia tych zjawisk w systemach wodociągowych. Dla oceny stabilności wody w sieci wodociągowej powinno prowadzić się w wybranych punktach automatyczny pomiar zmian mętności wody oraz dokonywać analizy budowy przestrzennej mikrozawiesin obecnych w wodzie.
EN
In all water supply system, there is a change in the value of the chemical and biological indicators of water when it is transported from the water treatment plant to the customers. The work presents the processes responsible for has been observed changes. These include corrosion, biofilms formation on the pipes wall, processes that cause the formation of mineral sediments and leaching of substances from materials of which water supply network and plumbing system were made. The formation or modernization of the water supply system from certified construction products in contact with water intended for human consumption limits the intensity of these processes but they do not eliminate it in water network. For the assessment of water stability in the water supply network, the measurement of water turbidity changes should be carried out at selected points, as well as the analysis of spatial structure of microsuspension present in water.
PL
Prognozowanie zużycia wody jest niezbędnym elementem racjonalnej eksploatacji systemów wodociągowych. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania numerycznymi metodami do predykcji zużycia wody WDF (ang. Water Demand Forecasting), pozwalającymi sporządzać prognozy krótko-, średnio- i długoterminowe. Opracowane prognozy służą do wspomagania podejmowania decyzji związanych z projektowaniem, rozbudową, konserwacją sieci wodociągowych oraz wdrażania procedur umożliwiających optymalizację pracy pompowni, stacji uzdatniania wód i oczyszczalni ścieków. W artykule opisano zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej i uczenia maszynowego do prognozowania wielkości zapotrzebowania na wodę. Przedstawiono wyniki prognozy wykonanej przy użyciu regresji nieliniowej, opartej na wektorach wsparcia SVR (ang. Support Vector Regression) z funkcjami jądrowymi określonymi przez radialne funkcje bazowe RBF (ang. Radial Basis Functions). Poddano analizie wpływ sytuacji meteorologicznej na wielkość poboru wody dla dwóch wrocławskich stref DMA (ang. District Metered Area), różniących się typem zabudowy. Wykazano, że celowe jest uwzględnienie maksymalnej dobowej temperatury powietrza atmosferycznego podczas ustalania wielkości zapotrzebowania na wodę. Dowiedziono, że usuwanie trendów i sezonowości z danych pomiarowych pozwala polepszyć wyniki predykcji. Przedstawiony model prognozowania poborów wody może stanowić jedno z narzędzi usprawniających procesy decyzyjne na poziomie zarządzania i eksploatacji sieci wodociągowych.
EN
Predicting water consumption is an important issue at the stage of water systems operation. In recent years, some numerical WDF (Water Demand Forecasting) water consumption prediction systems have been created, which allow to foresee consumption rates for short, medium and long terms. The forecasts support decision-making process concerning the design, expansion and maintenance of water systems and the implementation of procedures optimizing the operation of pumping stations, water treatment and sewage treatment plants. The article describes the use of computational intelligence and machine learning to predict water demand rates. The results of a forecast prepared with the use of nonlinear regression based on Support Vector Regression (SVR) with kernel functions defined by Radial Basis Functions (RBF) are presented. The influence of weather situation on water consumption rates for two District Metered Areas (DMA) in Wrocław, each with different land development conditions, was analysed. It was proved that it is advisable to take the maximum daily temperature into account while estimating water demand rates. It was shown that skipping trends and seasonality in measuring data allows to create better prediction models. The water consumption prediction model presented may be regarded as one of the tools facilitating decision-making processes at management and water system utilisation levels.
PL
Indywidualne wymagania mieszkańców, co do komfortu cieplnego w pomieszczeniach mieszkalnych, mają wpływ na wielkość poboru ciepła. Czynniki te nakładają się na losową zmienność temperatury powietrza zewnętrznego, co wpływa w istotny sposób na prognozowanie ilości ciepła dostarczanego do pomieszczeń mieszkalnych w okresie grzewczym. W artykule przedstawiono wyniki badań zmian temperatury powietrza zewnętrznego oraz temperatury wewnętrznej w mieszkaniach w budynku wielorodzinnym. Podjęto próbę określenia wpływu temperatury zewnętrznej na zachowania się użytkowników mieszkań celem utrzymania temperatury wewnątrz pomieszczeń. Wykazano, że analiza skupień (ang. Cluster Analysis) pozwala na wyodrębnienie charakterystycznych grup pomieszczeń, których mieszkańcy mają podobne wymagania w stosunku do temperatury wewnętrznej. Wyniki badań mogą być przydatne przy opracowaniu algorytmów sterowania pracą wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania.
EN
The individual residents' requirements concerning the heat comfort in the living space affect the amount of heat they use. These factors overlap with the random variation of outdoor air temperature, which significantly influences the forecasting of the amount of heat delivered to the living space during the heating season. The article presents the results of the outdoor air temperatures and indoor temperature changes in a multi-family building studies. An attempt to determine the outdoor temperature influence on the behavior of apartment residents in order to maintaining indoor temperature was made. It was shown that Cluster Analysis allows for the isolation of characteristic groups of premises whose residents have similar requirements with respect to indoor temperature. Study results may be useful for developing control algorithms for internal central heating systems.
PL
W systemach wodociągowych kluczowe aspekty to bezpieczeństwo i niezawodność dostaw wody. Istnieją jednak zjawiska i procesy, które nie są często zauważane przez wodociągowców, a warto zwrócić na nie uwagę.
6
Content available remote Powstawanie struwitu podczas nanofiltracji odcieków z fermentacji metanowej
PL
Jednym z problemów występujących na oczyszczalniach ścieków jest wytrącanie się struwitu. Kontrola procesu wytrącania się struwitu stwarza możliwości ochrony instalacji technologicznych przed jego negatywnymi skutkami, a powstały struwit może być wykorzystany jako nawóz mineralny. W pracy omówiono przyczyny tworzenia się struwitu w przewodach do transportu odcieków z odwadniania ustabilizowanych beztlenowo osadów ściekowych. W pracy podjęto próbę sprawdzenia, czy w warunkach zmiennego składu odcieków z fermentacji metanowej o obniżonej zawartości amoniaku jest możliwe odzyskiwanie fosforu w postaci struwitu. Badania prowadzono z wykorzystaniem membrany nanofiltracyjnej. Nadawę stanowiły odcieki pochodzące z odwadniania ustabilizowanych na drodze mezofilnej fermentacji metanowej osadów ściekowych, w których jony amonowe usuwano na drodze nitryfikacji w reaktorach SBR. Odcieki przed skierowaniem na membranę nanofiltracyjną były poddane wstępnemu oczyszczaniu z zawiesin w procesie mikrofiltracji. Przeprowadzono dwa eksperymenty z różnym składem nadawy. W obu eksperymentach podczas zatężania odcieków na membranie nanofiltracyjnej odczyn retentatu wzrastał przy równoczesnym obniżaniu się stężenia jonów.
EN
Struvite is one of the main problem appearing at sewage installations of sludge processing. The ability to control the process of struvite precipitation provides opportunities for protection of technological installations against its negative effects. The product obtained in a form of struvite can be used as a fertilizer. In this paper, conditions of struvite formation in pipes to transport the leachate from dewatering of anaerobically stabilized sludge were discussed. The aim of this paper was to verify whether it is possible to recover phosphorus in the form of struvite in the conditions of variable composition of leachate from methane fermentation with reduced ammonium content. Studies were carried out using nanofiltration membranes. The feed constituted leachate stabilized with mesophilic dehydration by anaerobic digestion of sewage sludge, in which the ammonium were reduced by nitrification in SBR reactor. Two experiments with different composition of leachate were conducted. The leachate before nanofiltration was pretreated of suspensions in the microfiltration process. In both experiments, the reaction of retentate recirculated on nanofiltration membrane was increasing while magnesium was decreasing. During the whole experiment low ammonium concentration was being observed. The images of the scanning electron microscope revealed that the crystals were light brown and had an orthorhombic structure. Pilot studies have shown that there is the possibility of precipitation of struvite with leachate from the dewatering of anaerobically stabilized sludge on nanofiltration membranes. It can be relatively simple to remove mechanically the precipitate cake from the membrane provided that the flat sheet membrane systems are applied.
EN
The efficiency of nitrification has a great influence on the effect of removing nitrogen from wastewater. Problems with the process are associated with reducing the age of activated sludge, lower temperatures of wastewater in aeration chambers, rapid changes in the amount and composition of wastewater containing toxic substances or inhibiting the oxidation of ammonia nitrogen. The research concerned the possibility of cultivation and storage of the nitrifying bacteria biomass, which could be added to the activated sludge in case of a drop of nitrification efficiency. The study showed that even a fouryear- old storage of nitrifying bacteria does not result in their complete destruction.
PL
Sprawność procesu nitryfikacji ma duże znaczenie dla efektu usuwania związków azotu ze ścieków. Problemy z prawidłowym przebiegiem nitryfikacji podczas oczyszczania ścieków pojawiają się przy skróceniu wieku osadu czynnego, niskich temperaturach ścieków w komorach napowietrzania, gwałtownych zmianach składu i ilości ścieków dopływających do oczyszczalni oraz dopływem ścieków zawierających substancje toksyczne lub inhibitujące proces utleniania azotu amonowego. Podjęto badania nad sprawdzeniem możliwości hodowli i przechowywania biomasy bakterii nitryfikacyjnych, którą można byłoby dodawać do osadu czynnego w sytuacjach spadku sprawności nitryfikacji. Przeprowadzone badania wykazały, że nawet 4-letni okres przechowywania bakterii nitryfikacyjnych nie powoduje ich zaniku.
PL
Do prawidłowej pracy biologicznych oczyszczalni ścieków niezbędny jest efektywny monitoring składu biocenozy biorącej udział w procesach oczyszczania. Stosowane do tej pory mikroskopy świetlne nie dostarczają informacji na temat konkretnych form bakterii obecnych w osadzie czynnym odpowiedzialnych za redukcję głównie form azotu i fosforu. Aktualnie do identyfikacji mikroorganizmów osadu czynnego stosowane są metody molekularne wykorzystujące mikroskopię fluorescencyjną lub konfokalną, które dają m.in. możliwość wizualizacji morfotypu, charakterystyki wzrostu oraz rozmieszczenia przestrzennego komórek w złożonych strukturach. W artykule przedstawiono charakterystykę metody FISH (Jluorescence in situ hibridization), zwracając szczególnie uwagę na problemy, które mogą się pojawić podczas oznaczeń. Wdrożenie metody FISH do monitoringu laboratoryjnego zmian składu biocenozy osadu czynnego w czasie eksploatacji oczyszczalni ścieków jest uzasadnione pomimo problemów analitycznych.
EN
Biological wastewater treatment plants need effective monitoring of microorganisms taking part in the treatment process. Light microscopes do not provide information on specific forms of bacteria presented in the sludge, mainly responsible for the reduction of nitrogen and phosphorus. Nowadays, molecular methods using fluorescence or confocal microscopy, play an important role in the identification of the microorganisms constituting activated sludge. This makes it possible to visualize morphotype, the growth characteristics and spatial distribution of cells in complex structures. The paper presents the characteristics of the FISH (fluorescence in situ hybridization) method with particular attention to the problems that may arise during the identification. In spite of analytical problems, implementation of the FISH method for monitoring changes in the activated sludge composition during operation is justified.
EN
The paper presents an example of the results of their measurements night variability of flows in the desired spot Wroclaw water supply system. It has been shown that the night flows are characterized by variation weekly and seasonal. The result is that the simple analysis of water consumption the night does not allow for the clear identification of leaks for the district metered area (DMA). So far, not usually data mining procedures for automatic numerical analysis of sets of measurements to identify the observed time series of flows in networks providing water changes an increase water leaks or states before failure. It has been shown to be developed and put into practice such procedures.
PL
W pracy przedstawiono przykładowe wyniki własnych pomiarów zmienności nocnych przepływów w wybranym punkcie wrocławskiej sieci wodociągowej. Wykazano, że przepływy nocne charakteryzują się zmiennością tygodniową i sezonową. Powoduje to, że prosta analiza nocnych rozbiorów wody nie pozwala na jednoznaczne określenie wartości wycieków dla zamkniętych, niezależnych stref wodociągowych (DMA). Dotychczas na ogół nie stosuje się procedur data mining, służących do automatycznej numerycznej analizy zbiorów wyników pomiarów, w celu identyfikacji w obserwowanych szeregach czasowych przepływów w sieciach wodociągowych zmian świadczących o wzroście wycieków wody lub stanach awaryjnych. Wykazano potrzebę opracowania i wdrożenia takich procedur.
PL
Zainteresowanie zielonymi dachami wzrasta z uwagi na wiele wymiernych korzyści, które pozwalają zapewnić. Jedną z nich jest możliwość poprawy gospodarki wodami opadowymi w miastach, gdyż konstrukcja zielonych dachów umożliwia zatrzymanie i spowolnienie odpływów. Z uwagi na fakt, że rynek zielonych dachów jest w Polsce stosunkowo młody, wciąż istnieje potrzeba prowadzenia badań, celem dostarczenia informacji o ich funkcjonowaniu w warunkach krajowych. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań nad zdolnościami retencyjnymi zielonych dachów, prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Wyniki badań wykazują, że możliwości retencyjne zielonych dachów ulegają znacznej poprawie, gdy okres bezopadowy trwa dłużej niż jeden dzień, a wysokość opadów nie przekracza 10 mm/dobę.
EN
The interest in green roof technologies is increasing due to the many tangible benefits that allow to provide. One of them is the ability to improve stormwater management in urban areas, because construction of green roofs can retain and delay in runoff . Due to the fact that the market of green roofs in Poland is relatively young, there is still a need for research to provide detailed information about green roof hydrologic performance in the national climate conditions. The objective of this study is to present the research results on retention capacity of green roofs, carried out at the Wroclaw University of Life Sciences. The results show that the possibility of water retention is considerably improved at green roofs when antecedent dry weather period lasts longer than one day and the rainfall depth does not exceed 10 mm / day.
PL
Wraz ze wzrostem wymagań stawianych ściekom oczyszczonym zachodzi potrzeba wdrożenia do praktyki nowych szybkich metod pozwalających rozpoznać skład morfologiczny i ilościowy osadu czynnego, podstawowego procesu stosowanego do usuwania związków biogennych. Badania wykorzystujące metody molekularne należą do jednych z najszybciej rozwijających się metod identyfikacji mikroorganizmów. W Polsce panuje pogląd, że są to metody kosztowne o złożonych metodykach analitycznych. W artykule przedstawiono charakterystykę metody FISH (fluorescence in situ hibridization), o dużych walorach poznawczych mikrobiologicznego składu osadu wraz z prognozą kosztów badań. Wykazano zasadność wdrożenia metody FISH do monitoringu laboratoryjnego zmian składu biocenozy osadu czynnego w czasie eksploatacji oczyszczalni ścieków.
EN
Due to the increasing requirements imposed on the wastewater the need arises to put into practice new rapid methods of identifying morphological and quantitative composition of the activated sludge. The research using molecular methods is one of the rapidly growing methods for identification of microbial composition. In Poland, these methods are believed to be costly and have complex analytical methodology. The article presents the characteristics of the highly cognitive FISH (fluorescence in situ hybridization) method, along with the cost estimation of using this method. It has been demonstrated that it is justified to implement the FISH method for laboratory monitoring in the composition changes of activated sludge during operation of wastewater treatment plants.
14
Content available remote Możliwości identyfikacji bakterii Anammox w osadzie czynnym
PL
Usuwanie azotu ze ścieków komunalnych odbywa się głównie z wykorzystaniem metody osadu czynnego, jednak utrzymanie odpowiedniej ilości i jakości biomasy mikroorganizmów w jego składzie stanowi poważny problem eksploatacyjny w oczyszczalniach ścieków. Alternatywą dla stosowanych obecnie metod usuwania azotu ze ścieków jest proces Anammox. Celem przeprowadzonych badań było wykazanie możliwości identyfikacji bakterii prowadzących proces Anammox z wykorzystaniem metody FISH w kłaczkach osadu czynnego. Badaniom poddano próbki osadu czynnego z Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków oraz granulowanego tlenowego osadu czynnego z oczyszczania powietrza z azotu amonowego z budynku chlewni. Przeprowadzone badania wykazały duże walory metody FISH do celów diagnostycznych obecności bakterii nitryfikacyjnych w osadzie czynnym.
EN
Nitrogen removal from municipal wastewater is conducted mainly by means of activated sludge, however efficient biomass retention constitutes an important operational problem on wastewater treatment plants. The alternative to the currently used methods of nitrogen removal is Anammox process. The aim of the study was to demonstrate the possibility of identifying bacteria performing Anammox process using FISH method, in activated sludge bioflocs. Samples of activated sludge taken from Wroclaw Wastewater Treatment Plant and aerobic granular sludge from purifying the air of ammonia nitrogen were analyzed. The research showed large advantages of the FISH method for identification of nitrifying bacteria in activated sludge.
EN
The fluorescence in situ hybridization (FISH) method is widely used to identify various types of cells. In comparison to cultivation dependent methods, identification of microbes by FISH is easier and generally takes several hours. A review of improvements to the FISH method has been presented, its advantages and disadvantages, as well as examples of application. Particular consideration was given to the efficiency of identification of microbes in samples taken from sewerage. The effectiveness of the method was confirmed by the results obtained in samples from the membrane bioreactor.
16
Content available remote Metody stosowane w badaniach zawiesin w wodach opadowych
PL
Występujące w wodach opadowych zawiesiny są mieszaninami wieloskładnikowymi, zawierającymi oprócz substancji rozpuszczonych i gazów, drobne zawiesiny oraz koloidy pochodzenia organicznego i mineralnego. W badaniach wód opadowych wiedza na temat ilości, rozmiaru czy rozkładu wielkości cząstek zawiesin jest przydatna m.in. przy projektowaniu urządzeń służących do podczyszczania wód opadowych (osadników, separatorów), zbiorników retencyjnych oraz systemów bazujących na naturalnych procesach biologicznych i infiltracji wody do gruntu. Konieczność stosowania różnych metod i narzędzi badawczych w obszarach inżynierii i ochrony środowiska jest nieunikniona. W artykule omówiono nowoczesne metody stosowane w badaniach ilości i wielkości cząstek zawiesin zawartych w wodach opadowych oraz przedstawiono oryginalne wyniki badań składu granulometrycznego zawiesin w wodach opadowych, śniegu i spływów z dachów wykonane z wykorzystaniem granulometru laserowego. Do interpretacji wyników badań składu granulometrycznego zawiesin zastosowano zmodyfikowane równanie Avramiego. W pracy przedstawiono przedziały zmienności wartości współczynników korelacji oraz stałych k i wykładników n opisanych równaniem Avramiego. Przy wzroście wartości stałej k wzrastał udział ziaren o małych średnicach zastępczych w zawiesinie polidyspersyjnej, natomiast przy niższych wartościach wykładnika n funkcja V(d) wykazywała większy przedział zmienności średnic zastępczych cząstek obecnych w zawiesinie polidyspersyjnej. Na podstawie wartości współczynników korelacji R, które były bliskie 1 wykazano, że skład granulometryczny zawiesin w wodach opadowych można opisać zmodyfikowanym równaniem Avramiego.
EN
Stormwater suspensions are multi-component mixtures containing, in addition to solutes and gases, fine suspensions and colloids of mineral and organic origin. Information on the structure of the suspensions occurring in stormwater, among other things, is extremely important especially when designing devices for their use (settlers, decanters), retention tanks or systems based on natural biological processes and the infiltration of water into the ground. The need to use different methods and research tools in the areas of engineering and the environment is inevitable. The article presents the modern methods used in studies on particle size and quantity of suspended solids occurring in stormwater as well as shows the original research results of the granulometric composition of suspension in rain, snow and runoff from roofs obtained using laser granulometer. Modified Avrami equation for interpretation of research results of granulometric composition of suspensions has been used. In this paper the comparison of the range of values variation of the correlation coefficients R and estimated parameters in model described by Avrami equation has been shown. The increase of the constant k value imply the grow of small diameters of grains in polidispersion suspensions, while at lower values of exponent n function V(d) showed a greater range of particles variation presented in polidispersion suspension. On the basis of the correlation coefficient R values, which were close to 1, it has been shown that the granulometric composition of the stoormwater suspension, snow and runoff from roofs can be described by the modified Avrami equation.
PL
Skład granulometryczny zawiesin zawartych w popłuczynach z filtrów ma wpływ na wybór technologii ich oczyszczania. W artykule przedstawiono wyniki badań składu granulometrycznego zawiesin zawartych w popłuczynach pobranych z 46 stacji oczyszczania wód podziemnych. Do interpretacji wyników badań składu granulometrycznego, ustalanego za pomocą granulometru laserowego, wykorzystano oryginalne, zaproponowane przez autorów, zmodyfikowane równanie Avramiego, pozwalające identyfikować mechanizm tworzenia się zawiesin w złożach filtracyjnych do usuwania związków żelaza i manganu z wód podziemnych. Wykazano, że przy wzroście zawartości żelaza i manganu w wodzie wzrastał w popłuczynach udział zawiesin o małych średnicach zastępczych i zwiększał się przedział zmienności oznaczanych średnic zastępczych cząstek. Przy małej zawartości żelaza i manganu w oczyszczanej wodzie powstawały zawiesiny polidyspersyjne o mniejszym przedziale zmienności średnic zastępczych.
EN
Granulometric composition of suspensions contained in filter backwash water affects filter treatment technology selection. The paper describes results of granulometric composition studies on filter backwash water suspensions collected from 46 groundwater treatment plants. An original, modified Avrami equation was proposed to interpret the results of studies on granulometric composition determined by the use of laser diffractometer. The equation enabled identification of mechanism in which suspensions are formed in filter beds applied for groundwater iron and manganese removal process. The research showed that iron and manganese concentration growth in treated groundwater correlated with increase in the percentage of suspended particles with small equivalent diameter and in changeability range of particle equivalent diameters in backwash effluent. At low contents of iron and manganese compounds in treated water polydisperse suspensions were formed, characterized by narrower changeability range of particle equivalent diameters.
PL
Zmiany właściwości geowłóknin stosowanych w systemach chłonnych do zagospodarowania wód opadowych. Analiza zanieczyszczeń występujących w opadach atmosferycznych i spływach z dachów. Badania stopnia kolmatacji geosyntetyku i otaczającego gruntu przeprowadzone w skali laboratoryjnej.
EN
Changes of geotextiles properties used in infiltration facilities to rainwater management. Analysis of contaminants presented in precipitation and roof runoff. Studies degree of clogging geosynthetic and the surrounding soil carried out on a laboratory scale.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań nad namnażaniem bakterii nitryfikacyjnych z wykorzystaniem powietrza wywiewanego z chlewni. Badania wykazały, że możliwa jest produkcja biomasy bakterii nitryfikacyjnych z wykorzystaniem amoniaku emitowanego w czasie chowu trzody chlewnej. Wykazano, że biomasę bakterii nitryfikacyjnych można przechowywać w niskich temperaturach.
EN
The paper presents results of preliminary research on the proliferation of nitrifying bacteria using exhaust air from the pig house. Research has shown that it is possible to nitrifying biomass production using ammonia emitted at the time of pigs breeding. It was shown that the biomass of nitrifying bacteria can be stored at low temperatures.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.