Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu ciśnienia (od 45 do 113 MPa) na parametry procesu zagęszczania wysłodków buraczanych. Badaniom poddano wysłodki surowe oraz zawierające dodatek lepiszcza w po-staci melasy (5%) i lignosulfonianu wapnia (1%). Wykazano, iż najniższa energochłonność zagęszczania odnosiła się do zagęszczania wysłodków bez dodatku lepiszcza (wartość średnia - 11,45 J/g ). Najwyższa zaś dotyczyła wysłodków z 5% dodatkiem melasy (30,88 J/g). Stwierdzono, że najwyższą odpornością mechaniczna (2,82 MPa) charakteryzował się aglomerat wytworzony z wysłodków z dodatkiem 1% li-gnosulfonianu wapnia, zagęszczanych przy ciśnieniu 113 MPa.
EN
This paper presents the results of analyses investigating the effect of specific piston pressure (45 to 113 MPa) and the addition of the binder as molasses (5%) and calcium lignosulphonate (1%) on the compac-tion parameters of sugar beet pulp. The lowest energy outcomes were noted during compaction of sugar beet pulp without content of binder (average 11,45 J/g) and the highest during compaction of sugar beet pulp with addition of the molasses– at about 30,88 J/g. The agglomerated sugar beet pulp with addition of the calcium lignosulphonate, with compaction pressure of 113 MPa, was shown to have the highest value of mechanical strength of about 2,82 MPa.
EN
This paper presents the results of analyses determining the effect of meadow grass compaction conditions on process parameters and agglomerate strength. The experiments were performed with the use of the ZWICK Z020/TN25 universal strength tester and a closed compression die assembly with three diameters of chamber: 12 mm, 15 mm and 18 mm. The correlations between material density in the chamber and agglomerate density, agglomerate compaction, compaction work, the coefficient of material susceptibility to compaction, the mechanical strength of the agglomerate and the moisture content of meadow grass were determined for three diameters of chamber. Compaction parameters were determined by the moisture content of meadow grass and the diameter of the compression die chamber. Material with a higher moisture content was more susceptible to compression in the die chamber, and the produced agglomerates were characterized by lower mechanical strength.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu warunków zagęszczania trawy łąkowej na parametry procesu i wytrzymałość aglomeratu. W badaniach wykorzystano maszynę wytrzymałościową ZWICK typ ZO2O/TN25 oraz zespół prasujący z matrycą zamkniętą o trzech średnicach komory 12 mm, 15 mm i 18 mm. Określono zależności pomiędzy gęstością materiału w komorze i aglomeratu, stopniem zagęszczenia aglomeratu, nakładami pracy na zagęszczanie, współczynnikiem podatności materiału na zagęszczanie oraz odpornością mechaniczną aglomeratu a wilgotnością trawy dla trzech średnic komory. Wykazano, że parametry zagęszczania w różnym stopniu zależą od wilgotności trawy łąkowej i średnicy komory matrycy. Zwiększenie wilgotności polepsza podatność materiału na zagęszczanie oraz pogarsza jakość aglomeratów pod względem ich wytrzymałości.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu wilgotności odpadów drewnianych (wiórów z sosny i topoli) na proces brykietowania, podatność materiału na zagęszczanie oraz odporność (wytrzymałość) mechaniczną aglomeratu. Brykietowanie surowca przeprowadzano na maszynie wytrzymałościowej Zwick typ ZO2O/TN2S przy wykorzystaniu zespołu prasującego z matrycą zamkniętą. Wilgotność surowców wynosiła od 8% do 20%. Wyniki wykazały, że zwiększenie wilgotności powoduje zmniejszenie gęstości aglomeratu i pracy zagęszczania, zwiększenie rozprężenia aglomeratu, polepszenie podatności surowca na zagęszczanie oraz pogorszenie jakości aglomeratów pod względem ich wytrzymałości.
EN
The work presents the results of the research on determining the influence of wood waste (pine and poplar chips) humidity on the briquetting process, material susceptibility to compaction, and agglomerate mechanical resistance (strength). Material briquetting was carried out on a Zwick testing machine, type ZO2O/TN2S, using a pressing unit with closed die. The humidity of raw materials ranged from 8% to 20%. The obtained results have proven that the increase in humidity results in the reduced agglomerate density and compaction work, increasing the agglomerate decompression, the improvement of material susceptibility to compaction, and quality deterioration of agglomerates as regards their strength.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu udziału jęczmienia oplewionego i nagiego oraz owsa nagiego w mieszankach DKA-S i DKA-G na parametry procesu granulowania. Stwierdzono, iż średnie wartości wytrzymałości kinetycznej granulatu wahały się w przedziale od 89,22 do 96,21%. Natomiast średnie nakłady energii granulowania mieściły się w przedziale od 135,82 do 160,52 kJ*kg-1.
EN
The paper presents results of the research on the impact of weeded and bare barley and bare oats content in DKA-S and DKA-G mixes on granulation process parameters. It was observed that mean values of granulate kinetic strength were ranging from 89.22 to 96.21%. Whereas, average granulation energy expenditure values remained within 135.82 to 160.52 kJ*kg-1.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych i chemicznych biomasy roślinnej: miskanta olbrzymiego, ślazowca pensylwańskiego, topinambura, trawy turzycowej i wierzby wiciowej. Określono wilgotność, skład granulometryczny, średni wymiar cząstek, gęstość w stanie zsypnym, gęstość w stanie utrzęsionym, kąt zsypu, kąt usypu surowców oraz zawartość tłuszczu, białka, popiołu, włókna i węglowodanów. Wyniki poddano ocenie statystycznej. Obliczono średnie wartości, odchylenia standardowe oraz określono istotność różnic średnich wartości właściwości fizycznych i ilości składników chemicznych w zależności od surowca. Stwierdzono, że występuje różna zmienność rozrzutu wartości poszczególnych właściwości fizycznych i chemicznych oraz, że właściwości te zależą istotnie od rodzaju surowca.
EN
The research results of physical and chemical properties of the following plant biomass were presented: miscanthus giganteus, Virginia mallow, topinambour, carex grass and basket willow. The research determined humidity, grain-size composition, average size of fractions, bulk density, shaked density, slip angle, angle of repose of raw materials and fat, protein, ash, fiber and carbohydrates content. The results were subjected to statistical assessment. Average values, standard deviation were calculated and importance of average values of physical properties and amount of chemical ingredients depending on the raw material were determined. It was determined, that various variability of values scatter of selected physical and chemical properties occurs and that these properties depend considerably on the kind of the raw material.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu wilgotności biomasy roślinnej (słoma pszenna, wierzba wiciowa) oraz nacisku jednostkowego tłoka na parametry brykietowania (zagęszczania), podatność surowca na zagęszczanie oraz jakość uzyskanych aglomeratów. Wilgotność materiału wynosiła od 10 do 18%. Zagęszczanie surowca przeprowadzano przy wykorzystaniu maszyny wytrzymałościowej Zwick typ ZO2O/TN2S i zespołu prasującego z matrycą zamkniętą. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem wilgotności rośnie gęstość biomasy roślinnej w komorze, maleje gęstośćaglomeratu (po okresie 48 h) przechowywania oraz praca zagęszczania, rośnie także rozprężenie aglomeratu. Wzrost wilgotności polepsza podatność surowca na zagęszczanie oraz powoduje pogorszenie jakości aglomeratów pod względem ich wytrzymałości. Ze zwiększeniem nacisku tłoka rośnie gęstość aglomeratu, praca zagęszczania i wytrzymałość aglomeratu.
EN
Paper presents results of a study on the influence of moisture content of plant biomass (wheat straw, osier) and the pressure piston unit on the parameters of briquetting (compaction), the compaction ability of raw material and the quality of obtained agglomerates. Material moisture was established from 8% to 18%. Compaction of the raw material was carried out using a Zwick testing machine type ZO2O/TN2S and a closed compression assembly (die). It was found that the higher the moisture content increases the density of plant biomass in the chamber, decreases the density of the agglomerate after a period of 48 hours of storage and work of compaction, increases the expansion of the agglomerate. The increase in raw material moisture content improves the ability to compaction and worsens the quality of the agglomerates in terms of their strength. With increasing pressure the piston increases the density of the agglomerate, compaction work and the agglomerate strength.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu średniego wymiaru cząstek na parametry procesu ciśnieniowego zagęszczania oraz na wskaźnik podatności materiału na zagęszczanie rozdrobnionych ziaren dwu odmian pszenicy Juma i Maltanka. Wyniki wykazały, że parametry zagęszczania zależą zarówno od średniego wymiaru cząstek, wilgotności jak i odmiany pszenicy. Gęstość materiału w matrycy i aglomeratu była największa dla średniego wymiaru cząstki około 1,4 mm, a dalsze zwiększenie wymiaru cząstek wpływa na zmniejszenie gęstości aglomeratu. Stwierdzono, że ze wzrostem stopnia rozdrobnienia i wilgotności maleje praca zagęszczania oraz współczynnik charakteryzujący podatność materiału na zagęszczanie. Zwiększenie średniego wymiaru cząstki powoduje zmniejszenie podatności materiału na zagęszczanie oraz pogorszenie jakości uzyskanego aglomeratu.
EN
The paper presents results of the research on determining the impact of mean size of particles on pressure compaction process parameters, and on the index of material susceptibility to compaction for shredded grains of two wheat varieties: Juma and Maltanka. Obtained results prove that compaction parameters depend both on mean particle size, moisture content, and wheat variety. Density of material in the die and the agglomerate was highest for mean particle size of approximately 1.4mm, and further increasing particle size results in agglomerate density drop. It has been observed that compaction work and coefficient characterising material susceptibility to compaction drop with increasing shredding and moisture content degree. Increase in mean particle size results in reduction of material susceptibility to compaction, and obtained agglomerate quality deterioration.
PL
Praca jest kontynuacją badań nad określeniem wpływu parametrów komory i masy materiału na zagęszczanie surowców biologicznych. Zawarto w niej wyniki badań dotyczące wpływu warunków zagęszczania nasion bobiku na parametry procesu. Określono zależności pomiędzy gęstością materiału w komorze i aglomeratu, nakładami pracy na zagęszczanie, współczynnikiem podatności materiału na zagęszczanie oraz twardością aglomeratu a masą bobiku dla trzech średnic komory (12, 15 i 18 mm). Stwierdzono, że parametry zagęszczania w różnym stopniu zależą od masy nasion bobiku i średnicy komory matrycy, oraz że charakter zmian zbliżony jest do zależności uzyskanych dla zagęszczania ziarna pszenicy, nasion łubinu i poekstrakcyjnej śruty rzepakowej.
EN
The study is the continuation of research on defining the impact of the chamber parameters and mass of material on densification of biological raw materials. Included are results of research on the impact of field bean seed densification conditions on process parameters. The study has defined the relation between the material density in the chamber and the agglomerate, manpower expense on densification, coefficient of susceptibility of the material to densification and the agglomerate hardness, and the field bean mass for three diameters of the chamber (12, 15 and 18 mm). It has been established that the densification parameters depend in varying degree on the bean seeds and the matrix chamber diameter, and that the character of the changes is similar to the relationship found for densification of wheat grains, lupine seeds and extracted rape meal.
PL
W pracy zawarto wyniki badań nad określeniem wpływu średnicy komory i masy próbki na zagęszczanie poekstrakcyjnej śruty rzepakowej. Wyznaczono zależności pomiędzy gęstością materiału w komorze i aglomeratu, nakładami pracy na zagęszczanie, współczynnikiem podatności materiału na zagęszczanie oraz twardością aglomeratu a masą badanego surowca dla trzech średnic komory (12, 15 i 18 mm). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że parametry granulatu poekstrakcyjnej śruty rzepakowej istotnie zależą od masy próbki i średnicy komory matrycy, oraz że zależności te podobne są do zmian ustalonych dla zagęszczania ziarna pszenicy [Laskowski, Skonecki 2004] i nasion łubinu [Laskowski, Skonecki 2005].
EN
The study contains the results of research on the impact of chamber diameter and sample weight on densification of extracted rape meal. The relationships between the density of the material in the chamber and of the agglomerate, work expenditure for densification, coefficient of susceptibility of the material to densification and the agglomerate hardness, and the raw material weight for three chamber diameters (12, 15 and 18 mm) were determined. On the basis of the obtained results it was established that indeed the parameters of extracted rape meal pellets depend on the weight of the sample and the diameter of the die chamber, and that these relationships are similar to the changes determined for densification of wheat [Laskowski, Skonecki 2004] and lupine seeds [Laskowski, Skonecki 2005].
PL
Praca dotyczy określenia wpływu zmiennych warunków zagęszczania surowców biologicznych na parametry procesu. Określono zależności pomiędzy gęstością materiału w komorze i aglomeratu, nakładami pracy na zagęszczanie, współczynnikiem podatności materiału do zagęszczania oraz twardością aglomeratu a masą nasion łubinu dla trzech średnic komory (12, 15 i 18 mm). Stwierdzono, że parametry zagęszczania nasion łubinu w różnym stopniu zależą od masy materiału i średnicy komory matrycy, oraz że charakter zmian zbliżony jest do zależności ustalonych dla zagęszczania ziarna pszenicy [Laskowski, Skonecki 2004].
EN
The paper is aimed at determining the effect of variable conditions of densification of biological materials on process parameters. The dependences have been established, between material density in the chamber and agglomerate, labour demand for densification, material compatibility coefficient and the agglomerate hardness and the mass of lupine seeds, in three diameters of the chamber (12, 15 and 18 mm). It has been found that the densification parameters of lupine seeds depend on the material mass and chamber diameter, and that the nature of such changes is close to the dependences established for densification of wheat grain [Laskowski, Skonecki 2004].
11
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu masy materiału i średnicy komory na parametry zagęszczania rozdrobnionego ziarna pszenicy. Do badań wykorzystano maszynę wytrzymałościową ZWICK typ ZO2O/TN25 oraz zespół prasujący z matrycą zamkniętą o trzech średnicach komory 12 mm, 15 mm i 18 mm. Analizie poddano: gęstość materiału w komorze i aglomeratu, nakłady pracy na zagęszczanie, współczynnik podatności materiału do zagęszczania oraz twardość aglomeratu. Analiza statystyczna wykazała, że od masy materiału i średnicy komory matrycy zależą w różnym stopniu parametry zagęszczania.
EN
Results of investigations on the effects of the material bulk and chamber diameter on the parameters of milled wheat grain thickening parameters were presented. Tests were carried out using the zwick type zo2o/tn25 tester and the pressing unit with a locked die with a chamber having three dimensions of 12 mm, 15 mm and 18 mm. The following has been subjected to analysis: material density in the agglomerate chamber, cost of labour for thickening, a coefficient of material reaction to thickening and the agglomerate hardness. It followed from the statistical analysis that parameters of thickening were affected to a different degree by material bulk and a die-chamber diameter.
12
Content available remote Effects of the fat content on plant material density during agglomeration
EN
The paper presents the results of studies on the effects of the fat content on plant material density during compression and pressing, as well as the density and hardness of the agglomerate. The experimental material were wheat and rape mixtures (fat content: 1.5% - 44.1%). It was found that a higher fat content results in lower density of plant material in the chamber of a pressing unit for characteristic points of compression and pressing curves, and the compressed agglomerate. It also reduces agglomerate hardness.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu zawartości tłuszczu na gęstość materiału w czasie zagęszczania i wytłaczania oraz gęstość i twardość uzyskanego aglomeratu. Do badań przyjęto mieszanki pszenicy z rzepakiem (zawartość tłuszczu od 1,5 do 44,1%). Badania wykazały, że zwiększenie zawartości tłuszczu powoduje zmniejszenie gęstość materiału w komorze zespołu prasującego dla charakterystycznych punktów krzywych zagęszczania i wytłaczania oraz zagęszczonego aglomeratu, a także zmniejszenie twardości aglomeratu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.