Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono opis uszkodzeń wyprawy tynkarskiej wykonanej na podłożu z bloków wapienno-piaskowych na ścianach korytarzy komunikacyjnych klatki schodowej. Tynki wykonano zarówno od strony lokali mieszkalnych, jak również od strony klatek schodowych. W wyniku niedoskonałości dokumentacji projektowej oraz popełnionych błędów wykonawczych po krótkim okresie użytkowania tynki uległy rozległemu zarysowaniu, a na znacznej części powierzchni dodatkowo wystąpiło odparzenie od podłoża. W artykule pracy omówiono mechanizm powstania uszkodzeń, zakres wykonanych badań diagnostycznych oraz przedstawiono propozycje zakresu prac mających na celu usunięcie występujących uszkodzeń.
EN
In the paper a description of damage to the plaster expedition made on base from calcareous-sand-coloured blocks on walls of communications corridors of a stairwell was presented. Plaster was carried out both from the side of housing units, and from the side of stairwells. As a result of imperfections of the project documentation as well as made implementation mistakes after the short life cycle plaster underwent extensive outlining, and on the considerable part of his areas additionally irritating it from base appeared. In the article of the work a mechanism of the occurrence of damage was discussed, scope of performed diagnostic investigations and proposals of the scope of works being aimed at removing appearing damage were presented.
EN
The following article describes the damages of the concrete railway track bed at the place of unloading petroleum products located in the immediate vicinity of the cargo berth. The concrete of the track bed has been a subject to degradation as a result of many years of exploitation resulting, inter alia, in its cyclical flooding of petroleum products during the unloading and loading of rail tankers. Repairs carried out in the previous period involving the reprofiling of the top part of the board proved to be ineffective. Methods of repairing existing damages have been proposed. Due to the need to limit the time of excluding the track from operation, the repair works were divided into two stages - ad hoc, intended for urgent implementation, and target, to be carried out as a major overhaul.
3
Content available remote Influence of the thermal modernization of window on transmission heat losses
EN
The article presents the results of calculations of the heat transfer coefficient for the state before and after renovation for the historic windows. The aim of the analysis was to obtain the values of thermal insulation parameters demanded by the regulations, while not losing the historical value of the window. The described example of the renovation of the existing window consisted in installing an additional window panel from the inside.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła dla stanu przed i po renowacji okien zabytkowych. Celem analizy było uzyskanie wartości parametrów termoizolacyjnych wymaganych przez przepisy, z zachowaniem historycznej wartości okna. Opisany przykład renowacji istniejącego okna polegał na zainstalowaniu od wewnątrz dodatkowego panelu okiennego.
4
Content available remote Renowacja dachu drewnianego w budynku mieszkalnym
PL
W artykule przedstawiono opis dachu drewnianego w budynku mieszkalnym, który po wielu latach eksploatacji został poddany pracom remontowym. Długotrwały okres eksploatacji budynku, brak regularnie prowadzonych remontów okresowych oraz błędnie określony zakres prac remontu kapitalnego pokrycia doprowadziły do drastycznego spadku sprawności technicznej dachu. Przedstawiono analizę wpływu stanu technicznego dachu na bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania budynku oraz zaproponowana koncepcja rozwiązania kompleksowej modernizacji przekrycia budynku.
EN
The article presents the description of a wooden roof in a residential building that was subjected to repair work following long years of usage. The long period of use of the building, without any regular repairs and a wrongly determined scope of general repair work for the covering caused a dramatic reduction of the technical capacity of the roof. An analysis of the influence of the technical condition of the roof on the safety of the structure and of use of the building was presented, and a concept was suggested to provide a comprehensive upgrade of the building coverage.
EN
In this paper, the field measurements results are presented on the stack ventilation effect. The paper presents the results of performance (air change rate ACH) natural ventilation for building with inlet gap measured for the transitional season (between heating and summer season). The measurements were performed during a windless time. The house was located in northern Poland, in a cold climate region. The measurement system measured local climate conditions, indoor climate conditions and air velocities in vent inlet and outlet. In this paper, the discharge coefficient was checked. The discharge coefficient of 0.83 was higher than the discharge coefficient of 0.6 which was usually assumed for small rectangular openings during the natural ventilation. In a wind absence when the stack effect acted only, the air change rate (ACH) slightly exceeded the standard minimum value.
PL
W artykule przedstawiono wyniki z pomiarów, podczas których zauważalny był efekt kominowy. W pracy przedstawiono wyniki działania (szybkość wymiany powietrza ACH) wentylacji naturalnej w budynku, z nawiewnikiem okiennym. Badania prowadzone były w sezonie przejściowym (między sezonem grzewczym a letnim). Pomiary przeprowadzono podczas okresu bezwietrznego. Testowe mieszkanie zlokalizowane jest w północnej części Polski w klimacie chłodnym. System pomiarowy mierzył lokalne warunki klimatyczne w pomieszczeniach i prędkości powietrza zarówno na wlocie i wylocie z kanałów wentylacyjnych. W artykule sprawdzono współczynnik rozładowania. Współczynnik rozładowania wskazywał wartość 0.83 i był wyższy od zwykle przyjmowanego, który wynosi 0.6 dla tego typu układu (mały prostokątny nawiewnik). Wyniki badań pokazały, że w przypadku braku wiatru, gdy działał tylko efekt wyporu, szybkość wymiany powietrza (ACH) nieznacznie przekraczała wartości określone jako minimalne.
EN
Adequately designed natural ventilation is the cheapest and easiest way to effectively remove indoor pollutants and keep the fresh air inside a building. A prediction of performance and effectiveness of ventilation in order to determine the design of a ventilation system can provide real and long term cost savings. The paper presents results of performance (air change rate ACH) and effectiveness (CO2 concentration in the breathing zone ƞV and temperature distribution ɛt) of natural ventilation for a building with inlet gap measured for the transitional season (between the heating and the summer season). The measurements were performed during a windy period. The test apartment was located in cold climate. The measurement system measured local climate conditions, indoor climate conditions and air velocities in both vent inlet and outlet.
PL
Odpowiednio zaprojektowana wentylacja naturalna jest najtańszym i najłatwiejszym sposobem skutecznego usuwania zanieczyszczeń wewnątrz pomieszczeń oraz utrzymywania świeżego powietrza wewnątrz budynku. Przewidywanie wydajności i skuteczności wentylacji w celu określenia projektu systemu wentylacyjnego może zapewnić rzeczywiste i długoterminowe oszczędności. W pracy przedstawiono wyniki działania (szybkość wymiany powietrza ACH) i efektywność (stężenie CO2 w strefie oddychania ƞV i rozkład temperatury ɛt) wentylacji naturalnej w budynku, który posiadał nawiewnik okienny. Badania prowadzone były w sezonie przejściowym (między sezonem grzewczym a letnim). Pomiary przeprowadzono podczas okresu wietrznego. Testowe mieszkanie zlokalizowane jest w klimacie chłodnym. System pomiarowy mierzył lokalne warunki klimatyczne, warunki klimatyczne w pomieszczeniach i prędkości powietrza zarówno na wlocie i wylocie z kanałów wentylacyjnych.
PL
Wentylacja naturalna (grawitacyjna) jest najbardziej popularną metodą wentylowania pomieszczeń mieszkalnych w Polsce. Ten rodzaj wentylacji działa pod wpływem sił natury, w związku z tym trudno jest ją kontrolować i przewidywać. Wentylacja naturalna działa najlepiej zimą oraz w wietrzne dni, gdy prędkość wiatru Vw przekracza 3 m/s. Najgorszy pod względem wydajności wentylacji naturalnej jest okres przejściowy wiosenno-jesienny. W celu poprawy wydajności wentylacji naturalnej stosuje się między innymi nasady kominowe. Mają one za zadanie poprawić efekt kominowy określany w języku potocznym jako ciąg kominowy. Efekt kominowy jest to zjawisko fizyczne powstawania spontanicznego przepływu cieplejszego gazu, np. powietrza, z dołu do góry w kanałach trzonów. W artykule przeprowadzono analizę wpływu nasady kominowej na poprawę efektu kominowego w eksploatowanym mieszkaniu budynku wielorodzinnego z wentylacją naturalną. Długoterminowe badania ciągu kominowego wykonano dla przypadku bez nasady i z nasadą kominową.
EN
Natural (gravity) ventilation is the most popular method of ventilation of living spaces in Poland. This type of ventilation works under the influence of natural forces, so it is difficult to control or to predict. Natural ventilation works best in winter and windy days when the wind speed exceeds 3 m/s. Spring and autumn transition period is the worst possible time for natural ventilation. In order to improve the efficiency of natural ventilation, the chimney cowls are used. They are designed to improve the chimney effect, which – in colloquial language – is defined as chimney draught. The chimney effect is a physical phenomenon of the spontaneous formation of a warmer gas, e.g. air, from the bottom up in the shafts. The paper discusses the impact of cowl on the improvement of the chimney effect in the multi-family house with natural ventilation. Long-term tests of the chimney draught were made in both cases: with and without the cowl.
PL
Zaparowane szyby w domu, wilgoć, a także złe samopoczucie mieszkańców mogą świadczyć o niewłaściwie działającym systemie wentylacji grawitacyjnej (naturalnej) w budynku. Przyczyn osłabienia wydajności tego typu wentylacji może być wiele. Do najczęstszych zaliczamy niesprzyjające warunki atmosferyczne, okresowy wzrost zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach, zbyt mały lub wręcz brak nawiewu powietrza do pomieszczenia oraz za małe pole przekroju kanału wywiewnego. Wychodząc naprzeciw problemom związanym z niekorzystnymi warunkami klimatu zewnętrznego, producenci galanterii budowlanej proponują zastosowanie między innymi nasady kominowej w celu poprawy sprawności wentylacji grawitacyjnej. Jest to rozwiązanie popularne, w szczególności w przypadku występowania ciągu wstecznego.
EN
Steamed up window panes in the house, dampness and bad physical state of occupants may constitute a sign of improperly working gravity (natural) ventilation system in the building. Causes of weakened efficiency of this type of ventilation may be numerous. The most frequent include non-favourable atmospheric conditions, periodic increase of air pollution in rooms, too weak or even absent supply of air to the room as well as excessively small section area of the exhaust channel. In order to address the problems connected with non-favourable conditions of the outside climate, manufacturers of construction accessories suggest, among other things, using a chimney pot in order to improve the efficiency of gravity ventilation. This is a popular solution, especially in the case of occurrence of reverse thrust.
PL
W artykule przedstawiono opis uszkodzeń cieplno-wilgotnościowych węzła stropowo-ściennego oraz ścian zewnętrznych lokalu mieszkalnego usytuowanego na ostatniej kondygnacji budynku zamieszkania zbiorowego. Opisano zakres zrealizowanych w okresie wcześniejszym prac remontowych mających za zadanie usunięcie występujących uszkodzeń. W pracy zamieszczono wieloparametryczną analizę cieplno-wilgotnościową przeprowadzoną w celu jednoznacznego określenia przyczyn występujących uszkodzeń. Zaproponowano koncepcje rozwiązań mających za zadanie usunięcie uciążliwości eksploatacyjnych.
EN
The paper presents a description of thermal and moisture-related damage to the floor/wall unit and external walls of a flat located on the top floor of a multi-family residential building. There is a description of the scope of repairs carried out previously to rectify the existing damage. The paper presents a multi-parametric temperature and moisture analysis conducted to determine the exact causes of damage. Certain concepts for resolving usagerelated problems are proposed.
10
Content available remote Nośność kotew chemicznych w elementach wapienno-piaskowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów skuteczności montażu kotew chemicznych (wklejanych) osadzonych w drążonych pionowo blokach wapienno-piaskowych. Badania wykonano dla przypadków montażu kotew w różnych fragmentach bloków: w części pełnościennej, w osi symetrii oraz na krawędzi otworu pionowego. Przebadano wpływ lokalizacji miejsc osadzenia kotew na sposób kształtowania się połączenia między żywicą a materiałem bloku. Główny nacisk położono na określenie wpływu lokalizacji montażu na nośność kotew.
EN
The article shows the results of measurements of the performance of bonded anchors (adhesive anchors) set in vertically drilled lime and sand blocks. Testing covered the cases of anchors mounted in various sections of these blocks, namely in the solid wall part, in the symmetry axis, and at the edge of the vertical opening. The effects of anchor setting locations on the formation of resin to block material joints were investigated. The primary focus was put on determination of the impact of the assembly location on the load-carrying capacity of anchors.
11
PL
W artykule przedstawiono opis usterek dachu płaskiego będących następstwem błędów projektowych, jak również wykonawczych. W pracy poddano analizie wpływ zastosowanych rozwiązań na zakres występujących problemów związanych z użytkowaniem dachu. Zaproponowano koncepcje prac mających za zadanie usunięcie występujących usterek.
EN
The article contains a description of damage of a flat roof which is a result of design and work-performance-related errors. The work features an analysis concerning the impact the utilized solutions have on the scope of the problems emerging in relation to use of the roof. Moreover, concept works were proposed, pertaining to potential getting rid of the emerging issues.
PL
Na terenach dawnych jednostek wojskowych usytuowane są bardzo często budynki, jak również inne obiekty budowlane, który uznawane są za zabytki nieruchome. Jednocześnie obiekty te występują najczęściej w sąsiedztwie zabudowy zrealizowanej znacznie później, według współczesnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. W artykule przedstawiono opis zabytkowych budynków: Koszarowego, Administracyjno-Koszarowego, Mieszkalnego Podoficerów, Mieszkalnego Cywili oraz Stajni usytuowanych na terenie dawnej jednostki wojskowej, w obszarze której prowadzona jest realizacja osiedla mieszkaniowego. Opisano wyniki przeprowadzonej analizy stanu technicznego budynków, wykonanej z uwzględnieniem opłacalności ekonomicznej prowadzenia prac remontowo-modernizacyjnych. Zaproponowano rozwiązania projektowe mające za zadanie dostosowanie budynków do nowego programu użytkowego.
EN
In the area of the former military units they are situated very often buildings, as well as other building structures, which are considered immovable monuments. At the same time, these objects are usually in the vicinity of the building realized much later by modern construction and material solutions. The paper describes the historical building: Barracks, Barracks–Administration, Residential Non-Commissioned Officer, Residential Civilians and Barn located on a former military unit in the area which is carried out of a housing estate. Described the results of the analysis of the technical condition of the buildings, made taking into account the economic viability of works repair – and modernization. It proposed design solutions with the task of adapting the buildings to the new application.
13
Content available Naprawa silnie zaolejonej posadzki betonowej
PL
W artykule opisano stan techniczny, sposób naprawy oraz szczegóły rozwiązań technicznych zastosowanych podczas remontu silnie zaolejonej posadzki znajdującej się w hali produkcyjnej zakładu przemysłowego. Ponieważ wcześniej wykonane prace naprawcze posadzki okazały się nieskuteczne, zaproponowano wymianę posadzki przy zachowaniu ciągłości pracy linii technologicznej.
EN
The article describes technical condition, the repair method and details of technical solutions used in-time repair of strongly oily floors located in the production plant. Because previously made repairs floor proved ineffective proposed exchange floor while maintaining the continuity of the line.
PL
Zespół mieszkaniowy zlokalizowany w Gdyni przy ulicy 3 Maja 27–31 został zaprojektowany i stworzony jako jeden z budynków wzdłuż ulic 3 maja i Batorego. Pod budynkiem i częścią podwórza zbudowano jedyny w śródmieściu przedwojennej Gdyni jednopoziomowy garaż podziemny, przeznaczony dla samochodów osobowych. Kanały wentylacyjne hali garażu podziemnego oraz usytuowane w piwnicach pomieszczenia służące jako schrony przeciwlotnicze wyprowadzono na powierzchnię i wyposażono w monolityczną, żelbetową wyrzutnię powietrzną o kształcie przypominającym altanę, która w okresie przedwojennym, podobnie jak podwórze, wykorzystywana była jako scena do koncertów muzycznych oraz wydarzeń artystycznych. Po II wojnie światowej w budynku nie wykonywano żadnych systematycznych prac związanych z okresowymi naprawami, nie przeprowadzono także gruntownej renowacji podziemnego garażu ani podziemnych pomieszczeń. Opis zakresu prac oraz rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, zawarty w niniejszym artykule, ma na celu prezentację stanu technicznego i funkcjonalnego hali podziemnego garażu, pomieszczeń i żelbetowej altany, usytuowanej na podwórzu zespołu mieszkaniowego, które do chwili obecnej zachowały swe unikalne walory historyczne.
EN
Tenement located in Gdynia at the street of 3 May 27-31 was designed and carried out as the fragment of atrial buildings along the frontage of streets 3 of the May and Batory. Beneath the building and on the part of the backyard he was made only in prewar Gdynia, multiposition, jednopoziomowy underground garage intended to passenger cars, but channels of the ventilation of the underground garage hall and rooms situated in basements of an air-raid shelter were led to surfaces of the area and fitted with the monolithic, reinforced concrete launcher with shape resembling summerhouse which in the prewar period along with the backyard was used as the stage for running musical concerts and artistic events. In the period after the World War II in the building constituting the subject of the article kept regular works weren’t associated with periodic repairs, a complete refurbishment of the underground garage and underground rooms weren’t also conducted. Presenting the scope of works and structural-material solutions being aimed at a target improvement is a purpose of the paper of state technical-functional of the underground garage hall, underground rooms and the reinforced concrete summerhouse situated on the backyard of the tenement with simultaneous keeping their unique historic advantages.
PL
W artykule wykonano wskaźnikową ocenę komfortu termicznego dwóch różnych budynków mieszkalnych. Wykorzystano do tego wskaźniki PMV (przewidywana ocena średnia) i PPD (przewidywany odsetek osób niezadowolonych). Badania sporządzono w oparciu o długoterminowe pomiary temperatury, prędkości i wil-gotności powietrza wewnętrznego.
EN
The article presents an indicative assessment of thermal comfort for two different residential buildings. The following indicators were used: PMV (Predicted Mean Vote) and PPD (Predicted Percentage Dissatisfied). The study was prepared on the basis of long-term measurements of temperature, velocity and humidity of indoor air.
PL
W artykule opisano uszkodzenia betonowego podtorza w miejscu rozładunku produktów ropopochodnych na terenie zakładu przemysłowego. Beton płyty podtorza uległ degradacji w wyniki wieloletniej eksploatacji polegającej m.in. na jego cyklicznym zalewaniu produktami ropopochodnymi w trakcie rozładunku i załadunku cystern kolejowych. Przeprowadzone w okresie wcześniejszym prace naprawcze polegające na reprofilacji wierzchniej części płyty okazały się nieskuteczne. Zaproponowano metody naprawy występujących uszkodzeń.
EN
The article describes damage to concrete trackbed at the point of petroleum products unloading on an industrial site. Concrete in the trackbed slab had been degraded as a the result of long- term service, involving years of flooding with petroleum products during loading and unloading of rail tankers. Repairs carried out earlier, involving reprofiling of the upper layer of slab, proved ineffective. Certain methods were proposed for repairing the existing damage.
17
Content available remote Naprawa posadzki betonowej w hali produkcyjnej
PL
W artykule opisano naprawę oraz szczegóły rozwiązań technicznych zastosowanych podczas remontu silnie zaolejonej posadzki znajdującej się w hali produkcyjnej. Przedstawiono uszkodzenia posadzki eksploatowanej w trudnych warunkach środowiskowych oraz sposób naprawy poprzez wymianę.
EN
The article describes the repair and specific technical solutions applied during renovation of a production building floor that had been strongly contaminated with oil. Floor damage is presented, caused by heavy duty usage, along with the method of repair through replacement.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy wpływu zaolejenia na rozkład wilgoci w zewnętrznych przegrodach pionowych budynku mieszkalnego wykonanych jako żelbetowe, monolityczne, ocieplone od strony zewnętrznej według rozwiązań technologii BSO (Bezspoinowy System Ocieplania). Przedstawiona analiza ma charakter parametryczny i jej celem jest wskazanie zakresu warunków bezpiecznych w zakresie zaolejenia przegrody z cieplno-wilgotnościowego punktu widzenia.
EN
The article presents the analysis of influence of oil spills on wall surface on the internal moisture content in a concrete wall, insulated using an ETICS system (External Thermal Insulation Composite System). The presented analysis is a parametric study which aims to find a range of safe conditions in which possible oil films does not introduce any risk of technical faults.
PL
W artykule przedstawiono przykłady rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych przedwojennych wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanych w Gdyni na terenie dzielnicy Działki Leśne, które obecnie, w czasie prowadzenia prac remontowo-modernizacyjnych, powodują powstawanie znacznych utrudnień wydłużając czas robót budowlanych oraz generując dodatkowe koszty. Na przykładzie fundamentów, stropów oraz murów zewnętrznych omówiono koncepcje projektowe umożliwiające usunięcie części występujących usterek.
EN
In the paper examples of solutions of structural-material prewar multi-occupied residential buildings carried out were presented in Gdynia in the district of Woody Plots which at present, during conducting renovation-modernization works cause coming into existence of considerable impediments extending the time of building work and generating extra costs. On the example of foundations, of ceilings and outside walls design concepts were discussed enabling to remove the part of appearing defects.
PL
Proces opróżniania silosów charakteryzuje się utrudnieniami i uciążliwościami eksploatacyjnymi, zróżnicowanymi ze względu na konstrukcje silosu, rodzaj składowanego materiału sypkiego oraz sposób opróżniania. W celu rozpoznania mechanizmu płynięcia oraz wpływu parametrów zewnętrznych na zachowanie się materiału sypkiego konieczne jest monitorowanie przepływu za pomocą metod nie wprowadzających zaburzenia w strukturę materiału sypkiego. Do metod takich należy metoda promieniowania rentgenowskiego. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów wypływu piasku bezkohezyjnego z modelu silosu z przepływem kominowym. Zastosowanie tomografii rentgenowskiej umożliwiło wizualizację przestrzenna struktury materiału podczas badań.
EN
The process in which the silos storages are being emptied involves many difficulties and operational problems, varied due to the silos structure, type of the stored material and way in which the silo is emptied. In order to recognize the flow patterns and the impact of the external factors on behaviour of the loose material, it is required to monitor the flow with the use of methods that do not change the structure of the loose material. Method based on X-rays is one of the ways to realize the above. The article presents results of measurement of non-cohesive sand, in case of the silo which features funnel flow pattern. Using the X-ray method made it possible to visualize the material structure throughout the research.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.