Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 91

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Praca prezentuje wyniki badań procesu klasyfikacji odpadów mineralnych na przesiewaczach o sitach płaskich i prostopadłościennych rzeszotach. Opracowano trzy różne konstrukcje przesiewaczy i poddano je badaniom procesowym, które miały na celu określenie sprawności i wydajności tych maszyn w skali półtechnicznej. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano założenia projektowe i zbudowano przesiewacz przemysłowy do przeróbki kruszyw i odpadów mineralnych.
EN
The paper presents investigations results of mineral waste classification on screens with a flat sieve and cuboid riddles. Three different designs of such screens were developed and subjected to process tests, which were aimed at determining the efficiency and capacity of these machines on a semi-technical scale. Based on the research, design assumptions were developed and an industrial screen for processing aggregates and mineral waste was built.
PL
Praca przedstawia urządzenia do klasyfikacji i sortowania materiałów mineralnych różnego pochodzenia i o różnych właściwościach, w tym odpadów mineralnych i kruszyw skalnych. Materiały mineralne przydatne do powtórnego użytku można pozyskać nie tylko z odpadów z przemysłu wydobywczego, ale także hutniczego, chemicznego, a nawet ze szczególnie trudnych do utylizacji pozostałości budowlanych.
EN
The paper presents the equipment for the classification and sorting of minerals of various origin and various properties, including mineral waste and rock aggregates. Reusable minerals can be obtained from waste not only from the mining industry, but also from metallurgical and chemical industries, and even from particularly difficult to utilize construction residues.
3
Content available remote Przesiewacze obrotowe o zmiennych średnicach sit do segregacji kruszyw
PL
Przedstawiono wyniki procesowych badań przesiewaczy bębnowych o niejednakowej średnicy bębna sitowego. Średnica bębna może zmieniać się w sposób ciągły, jak w przesiewaczu bębnowo-stożkowym, lub skokowo, jak ma to miejsce w przesiewaczu bębnowo-kaskadowym. Bębny obu maszyn przesiewających wykonują ruch obrotowy wokół osi poziomej z możliwością nieznacznego odchylenia od tego kierunku. Warstwa materiału ziarnistego podawana na sito wykonuje wewnątrz bębna złożony ruch. Jest wówczas poddawana działaniu zmieniającej się siły odśrodkowej, przemieszczając się wzdłuż zmieniającego się promienia bębna sitowego. W kolejnych przekrojach bębna o coraz większych średnicach występuje coraz intensywniejszy ruch warstwy przesiewanej, co zapewnia szybkie i dokładne dosiewanie materiału. W końcowej fazie procesu na powierzchni sita występuje już bowiem niewiele ziaren mniejszych od otworu sita. Ten zmienny rodzaj ruchu warstwy ziarnistej pozwala na osiągnięcie dobrych właściwości procesowych przesiewacza. Maszyny tego typu powinny być przeznaczone do przesiewania kruszyw mineralnych drobno- i bardzo drobnoziarnistych. Materiały takie są trudne do klasyfikacji w typowych, powszechnie stosowanych maszynach przesiewających.
EN
Conical and cascade drum screens with continuously varying unequal sieve diams. were used for classifying sand and basalt aggregate under rotation around a horizontal axis with a slight deviation from this direction. The layer of granular material fed onto the sieve took a complex movement inside the drum and was subjected to a changing centrifugal force, moving along the varying radius of the drum. In the following sections with increasing diams., the movement of sifted layer was more intense, which ensure fast and accurate classification of the material. In the final phase, only few small grains stayed on the sieve. The variable material movement allowed for achieving good process course.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań procesowych przesiewaczy bębnowych o niejednakowej średnicy bębna sitowego. Maszyny tego typu powinny być przeznaczone do przesiewania materiałów drobno i bardzo drobno uziarnionych. Materiały takie są trudne do klasyfikacji w typowych, powszechnie stosowanych maszynach przesiewających.
EN
The paper presents the results of the screening process carried out by the rotation of a conical drum sieve. It is a machine sieve, wherein the sieve has the shape of a drum and rotates around a horizontal or slightly inclined axis. The layer of granular material fed to the sieve performs a complex movement. This type of movement allows to achieve satisfactory processing properties of the screening machine. Machines of this type should be used for the screening of fine-grained and very fine-grained materials. Such materials are difficult to classify in typical, commonly used screening machines.
PL
Przesiewacze rotacyjne o obrotowym sicie to maszyny, w których sito ma kształt stożka i wykonuje ruch obrotowy wokół osi pionowej lub poziomej, z możliwością nieznacznego odchylenia od tych kierunków. Maszyny tego typu powinny być przeznaczone do przesiewania materiałów drobno i bardzo drobno uziarnionych.
PL
Praca przedstawia wyniki badań procesowych przesiewacza rotacyjnego o sicie stożkowym. Jest to maszyna przesiewająca, w której sito ma kształt stożka i wykonuje ruch obrotowy wokół osi pionowej lub nieznacznie odchylonej od pionu. Warstwa materiału ziarnistego podawana na sito wykonuje złożony ruch spiralny, zarówno w kierunku promieniowym, jak i obwodowym stożka sitowego. Jest wówczas poddawana oddziaływaniu zmieniającej się siły odśrodkowej, przemieszczając się wzdłuż zmieniającego się promienia stożka. Ten rodzaj ruchu warstwy ziarnistej pozwala na osiągnięcie dobrych właściwości procesowych maszyny przesiewającej. Maszyny tego typu powinny być przeznaczone do przesiewania materiałów drobno i bardzo drobno uziarnionych. Materiały takie są trudne do klasyfikacji w typowych, powszechnie stosowanych przesiewaczach. Konstrukcja badanego przesiewacza została opracowana przez autorów artykułu, a następnie zarejestrowana w Urzędzie Patentowym RP w postaci dwóch patentów.
EN
The paper presents the results of the screening process by rotation of a conical sieve. It is a machine sieve, wherein the sieve has the shape of a cone and is rotating around a vertical axis or slightly inclined from the vertical. The layer of granular material fed to the sieve takes the complex movement of the spiral – both in the radial and circumferential cone sieve. It is then subjected to a changing centrifugal force, moving along the varying radius of the cone sieve. This type of movement of granular layer allows to achieve good processing results of the screening machine. Machines of this type should be used for screening materials, fine and very fine grained. Such materials are difficult to classify in a typical, commonly used screening machines. The design of the test screening was developed by the authors of this article and then registered in the Patent Office in the form of two patents.
PL
Praca przedstawia wyniki badań procesowych przesiewacza stożkowego o obrotowym sicie. Maszyny tego typu powinny być przeznaczone do przesiewania materiałów drobno i bardzo drobno uziarnionych. Konstrukcja badanego przesiewacza została opracowana przez autorów niniejszego artykułu, a następnie zarejestrowana w Urzędzie Patentowym RP w postaci dwóch patentów.
EN
The paper presents the results of the screening process conducted by the rotation of a conical sieve. It is a machine sieve which has the shape of a cone and rotates around a vertical axis or slightly inclined from it. The layer of granular material fed to the sieve makes the complex movement of the spiral – both in the radial and circumferential direction of the cone sieve. It is then subjected to a changing centrifugal force, moving along the varying radius of the cone sieve. The design of the test screening was developed by the authors of the article and then registered in the Patent Office in the form of two patents.
EN
This paper is devoted to drum and vibrating screens and addresses their possible application in the process of screening municipal and mineral waste. The basis for this article are conclusions from a relevant research that has been conducted for many years at the Department of Process Equipment of the Lodz University of Technology. The authors describe the principles of operation and significant parameters of the presented screening machines. They describe the deposit movement in the screen drum, specify critical velocity and rotational speed for the drum dimensions between 0.5 and 3.0 m and discuss the power and capacity of the presented machinery. The paper involves basic types of drum screens, however, new designs of the equipment are proposed. Those new designs include machines equipped with cone and cascade sieves. The advantage of such solutions is that particulate material can be screened along the sieve with a zero inclination of the sieve axis. Furthermore, drums can take the form of prisms with regular polygonal bases. Drums designs enable the use of equipment facilitating the screening process. Examples of such solutions include a movable cross used for cleaning sieve holes and, in the case of very fine particulate materials, the use of blow-in inside the screen drum. Drum screens provide for both dry and wet operation. Screening efficiency in industrial drum screens for rock is 40–60%. Another group of equipment that should be used in processing mineral waste are screens with flat sieves. They have been used for many years in the processing of minerals and the multitude of their designs provides for new opportunities for other branches of industry. A single-plane screen is a good solution for screening waste. The sieve of this screen performs a plane motion of any trajectory shape. Another type of equipment that can be used for segregating waste is an elliptical bi-axial screen. This machine enables the shaping of the screen motions trajectory in a vibrating motion. Both screens may be horizontal, as the arrangement of the power transmission system provides for the movement of the material layer on a horizontal sieve. Bi-axial vibrational screens driven with rotating (bi-axial) vibrators in various designs are currently the most common ones. An example of a modern screening machine is a membrane screen in which only the sieve, and not the entire riddle, moves. Special methods and equipment are used for the screening of fine and very fine particulate materials that are supposed to intensify the screening process. One of the examples is the use of additional sieves in a multi-deck screen. The sieves are selected according to the characteristic dimensions of sieve holes, on the basis of the feed particulate composition. Another example of the intensification of screening is the use of gradual screening (involving the use of additional sieves). There is also the sieve holes enlargement method. It involves the use of sieve holes larger than the assumed limit of classification. This method proves that sometimes it is advisable to slightly compromise the screening efficiency in order to increase capacity. All the types of screens presented in the paper may be successfully used for screening mineral and municipal waste. Furthermore, screens with flat sieves enable the construction of different process lines and they could be easily adapted to the changing waste segregation process requirements.
PL
Celem niniejszego opracowania jest dokonanie analizy nowych typów przesiewaczy pod kątem przydatności do przesiewania kruszyw mineralnych. Autorzy niniejszego opracowania postanowili opisać przesiewacze o sitach płaskich i bębnowych w świetle nowych wyników badań wykonanych w ostatnich latach w Politechnice Łódzkiej. Uwzględniono także najnowsze osiągnięcia konstrukcyjne w tej dziedzinie.
PL
Niniejsza praca traktuje o przerobie użytecznych ciał kopalnych w zestawach mobilnych. Można wyodrębnić dwie główne konstrukcje zestawów mobilnych: z napędem autonomicznym (spalinowym) oraz z zasilaniem przewodowym. W zestawach takich mamy do czynienia z realizacją dwóch podstawowych operacji technologicznych: rozdrabniania i przesiewania materiałów ziarnistych. Oznacza to, iż w skład takich zestawów wchodzić będą przesiewacze i kruszarki.
PL
Podstawowym parametrem charakteryzującym pracę przesiewacza z obrotowym bębnem sitowym jest jego prędkość wirowania. Nowoczesne przesiewacze powinny być maszynami szybkobieżnymi. Równie ważne znaczenie ma kształt i wymiary bębna sitowego. W artykule przedstawiono nową konstrukcję przesiewacza stożkowego, który powinien znaleźć zastosowanie w przesiewaniu kruszyw mineralnych.
PL
Przesiewanie kopalin jest procesem występującym w całym przemyśle wydobywczym i nierzadko powoduje określone problemy techniczne i technologiczne. Sita stalowe, elastomerowe czy odlewane, przesiewacze dwuczęstościowe, membranowe oraz zestawy mobilne. Jaką mamy wiedzę na temat przesiewania i w jakich kierunkach nastąpi ich rozwój?
PL
Przedstawiono wyniki badań prowadzonych na przesiewaczu dwuczęstościowym w skali półtechnicznej, czyli maszynie przesiewającej o niejednakowej częstości obrotowej dwóch wibratorów napędowych. Badania te miały na celu określenie założeń konstrukcyjnych przesiewacza dwuczęstościowego w skali przemysłowej, który jest maszyną mechanicznie i dynamicznie podobną, przeznaczoną do przeróbki - przesiewania materiałów uziarnionych, szczególnie trudnych do rozdzielania. Przesiewanie materiałów drobnouziarnionych jest szczególnie trudnym wyzwaniem ze względu na opory wówczas występujące. Ich pokonanie stawia przed maszyną przesiewającą wysokie wymagania techniczne.
EN
This paper presents the results of research conducted on a double-frequency screen in a pilot plant that is the screening machine which varies the rotational frequency of the two drive vibrators. This study aimed to determine the constructional foundations of a double-frequency screen on an industrial scale -a machine structurally and dynamically similar which is intended for processing of grained material especially difficult to separate. Sifting this materials is the particularly difficult challenge because of resistances stepping out then finely. Their conquest places before the machine sifting high technical requirements.
14
Content available remote Recykling mineralnych materiałów odpadowych
EN
This paper deals with the issues of recycling of granular materials in terms of the implementation of two basic technological processes that are used there: grinding and screening of those materials. Primarily mobile sets, used for this form of recycling are discussed. Granular materials discussed in this paper are mineral substances that are found as e.g. tailings, resulting from extraction of minerals. Furthermore, the paper deals with the (performance) characteristics of the mobile units and achievable capacity. Machines and whole sets of equipment discussed in this paper are used to recycle all the waste minerals. The paper contains only description of the basic trends in mechanical engineering destined for recycling mineral granular materials. Work is not an advertisement of such machines manufacturers, currently on the European market.
PL
Opracowanie opisuje przesiewacze bębnowe w świetle nowych wyników badań tych maszyn, wykonanych w ostatnich latach w Politechnice Łódzkiej. Uwzględnia także najnowsze osiągnięcia konstrukcyjne w tej dziedzinie. Wydaje się, że nowoczesne przesiewacze bębnowe powinny być maszynami szybkobieżnymi, tzn. takimi w których wyróżnik szybkobieżności (stosunek prędkości kątowej bębna do prędkości wirowania), powinien być na poziomie 0,8÷0,9, a nie 0,3÷0,4, jak to ma miejsce w obecnie eksploatowanych przesiewaczach.
EN
This work intended to describe drum screens in the light of new results of study on these machines carried out recently at the Technical University of Łódź. The latest designing achievements in this area have also been taken into account. It seems that modern drum screens should be high-speed machines, i.e. such in which high speed factor (the ratio of drum angular velocity to rotation velocity) should range from 0.8 to 0.9, and not from 0.3 to 0.4, as is the case in the currently operating screens.
PL
Niniejsza praca prezentuje wyniki programu badawczo-rozwojowego, jaki został rozpoczęty pod koniec 2007 roku w Katedrze Aparatury Procesowej Politechniki Łódzkiej, a poświęconego przesiewaczom dwuczęstościowym. Prace te mają na celu przebadanie kinematycznie i procesowo przesiewacza doświadczalnego, którego wymiary sita wynoszą 1,5x0,5 m. Na podstawie wyników badań zostaną opracowane założenia projektowe, a na ich podstawie - projekt wykonawczy maszyny przemysłowej. Przesiewacz ten będzie zamontowany w krajowym przemysle wydobywczym i przewidziany do przesiewania drobno- lub bardzo drobnoziarnowego.
18
Content available remote Przesiewanie kruszywa wapiennego na przesiewaczu zataczającym - śrubowym
PL
Praca dotyczy przesiewaczy zataczających; maszyn złożonych z okrągłych kasetonów sitowych, które ułożone jeden nad drugim, stanowią rzeszoto maszyny. Sita w przesiewaczach zataczających wykonują precesyjny ruch "pijanej beczki". Jest to ruch złożony, przestrzenny i dlatego maszyny te są szczególnie przeznaczone do przesiewania materiałów drobno i bardzo drobno uziarnionych. Zajęto się przesiewaczami napędzanymi dwoma symetrycznymi, zsynchronizowanymi motowibratorami rotacyjnymi. Ten stosunkowo prosty napęd pozwala na osiągnięcie dobrych właściwości procesowych. Badania wykonano z użyciem kruszywa wapiennego. Celem pracy było zaprezentowanie studium konstrukcyjnego przesiewaczy zataczających jak i wyników badań procesowych.
EN
This paper concerns rolling screens. These machines consists of circular sieve panels, stacked one above the other, which makes machine's riddle. Screen's sieves perform precise movement called "drunk barrel". It is a complex and spatial movement, therefore these machines are specifically designed for screening fine and very fine grained materials. There are three types of screens drive: crank drive, drive with one rotary motovibrator and drive with two rotary motovibrators, placed symmetrically both sides of the riddle and working in conditions of mutual dynamic self-synchronization. The authors of this paper engage in two symmetrical synchronized rotary motovibrators driven screens. This drive is relatively simple and allows to achieve good process properties of sieve machine. Studies of this screen are performed using limestone aggregate. The aim of the work was to present the screen study design and process study results of these machines.
19
Content available Motion simulation of industrial screen meshes
EN
This paper is an account of a method of motion simulation of vibrating screen meshes developed and tested at the Department of Process Equipment at the Technical University of Łódź. It is obvious that a type of screen vibration and its parameters such as throwing index have a crucial influence on the efficacy of separating granular mixtures. The possibility of simulating this motion before construction of a machine helps to save both the time and money, and it is also a significant contribution to further kinematic tests because it gives the chance of verifying the proper functioning of electronic meter circuits.
PL
Niniejsza praca prezentuje opis metody symulacji ruchu sit w przesiewaczach swobodnie drgających opracowanych i badanych w Katedrze Aparatury Procesowej Politechniki Łódzkiej. Jak wiadomo, rodzaj ruchu drgającego przesiewaczy, oraz parametry tego ruchu, takie jak np. wskaźnik podrzutu, mają decydujący wpływ na skuteczność procesu rozdzielania mieszanin ziarnistych. Możliwość symulacji tego ruchu jeszcze przed zbudowaniem konkretnej maszyny pozwala zaoszczędzić zarówno czas jak i pieniądze, jest też istotnym wsparciem późniejszych badań kinematycznych, gdyż pozwala zweryfikować poprawność działania elektronicznych układów pomiarowych.
20
Content available Investigation of the rolling screen
EN
This paper concerns rolling screens. These machines are made up from circular sieve panels which, arranged one above the other, form the machine's riddle. Sieves in rolling screens perform a precessional movement of a "drunken barrel". It is a complex, spatial movement and therefore these machines are specifically designed for screening fine and fine-grained materials. The authors of this paper deal with screens driven by two symmetrical, synchronized rotating motovibrators. This drive is relatively simple and allows to achieve good process properties of the screening machine. Studies of this screen are conducted with the use of limestone aggregates. The aim of the paper is presenting the constructional study of rolling screens as well as results of process studies of these machines.
PL
Niniejsza praca dotyczy przesiewaczy zataczających. Są to maszyny złożone z okrągłych kasetonów sitowych, które ułożone jeden nad drugim, stanowiące rzeszoto maszyny. Sita w przesiewaczach zataczających wykonują precesyjny ruch "pijanej beczki". Jest to ruch złożony, przestrzenny i dlatego maszyny te są szczególnie przeznaczone do przesiewania materiałów drobno i bardzo drobno uziarnionych. Autorzy niniejszego opracowania zajmują się przesiewaczami napędzanymi dwoma symetrycznymi, zsynchronizowanymi motowibratorami rotacyjnymi. Napęd ten jest stosunkowo prosty i pozwala na osiągnięcie dobrych właściwości procesowych maszyny przesiewającej. Badania tego przesiewacza są wykonywane z użyciem kruszywa wapiennego. Celem pracy było zaprezentowanie studium konstrukcyjnego przesiewaczy zataczających jak i wyników badań procesowych tych maszyn.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.