Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wymagania norm odnoszące się do charakterystyki czasowo-prądowej wyłączników różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania równym 30 mA. Zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych czasu wyłączania takich wyłączników przy sinusoidalnym prądzie różnicowym i oceniono je z punktu widzenia tych wymagań. Badania wykazały, że czasy wyłączania dwóch lub większej liczby porównywanych wyłączników różnicowoprądowych mogą się znacznie różnić. W przypadku niektórych wyłączników duże różnice w tych czasach wystąpiły dla danego wyłącznika w kolejnych próbach prądem o takich samych parametrach. Jednak jest to zjawisko normalne i nie powinno być podstawą do negatywnej oceny stanu wyłącznika różnicowoprądowego, o ile nie są przekroczone dopuszczalne czasy określone w normie.
EN
The requirements of the standards regarding the time-current curve of residual current devices (RCDs) with a rated residual operating current of 30 mA are presented. The results of laboratory tests of the break time of such protection devices under sinusoidal current are discussed as well as evaluated from the point of view of the provisions of the standards. The presented studies have shown that break times of two or more compared RCDs can vary significantly. In the case of some devices, high differences in break times occurred for a given device in subsequent trials with the current waveform of the same parameters. However, this is normal behavior of RCDs and it should not be the reason for a negative assessment of the condition of the RCD, unless the permissible times specified in the standard are exceeded.
EN
Low-voltage, as well as high-voltage power cable lines, are usually buried in the ground. The ampacity of the power cables in the ground mainly depends on the thermal resistivity of the soil, which may vary in a wide range. A common practice in power cable systems performance is to supply them from a pole of an overhead line. If so, a section of the line is located in free air and can be directly exposed to solar radiation. In some cases, the ampacity of power cables placed in free air is lower than in the ground. Differences in ampacities can be very high if thermal resistivity of the soil is very low, and simultaneously solar irradiation of cables in air occurs. This paper presents the risk of power cables overheating and in consequence the risk of their failure, when part of the underground power cable line is placed in free air. Temperature distribution of cables in the air (with and without solar radiation) for various load currents is presented. Thermal endurance of power cables insulation, operating with the overheating, is estimated.
PL
Linie kablowe zarówno niskiego, jak i wysokiego napięcia zwykle buduje się jako podziemne. Obciążalność kabli układanych w ziemi w znacznym stopniu zależy od rezystywności cieplej gruntu, a może się ona zmieniać w bardzo szerokim zakresie. Obecnie powszechną praktyką jest zasilanie linii kablowych z linii napowietrznych, co sprawia, że pewien odcinek linii kablowej znajduje się w powietrzu i może być poddany bezpośredniemu oddziaływaniu promieniowania słonecznego. W pewnych przypadkach obciążalność prądowa długotrwała kabli w powietrzu jest niższa niż w ziemi – różnice w tej obciążalności mogą być bardzo duże, jeżeli grunt ma niską rezystywność cieplną, a na odcinek linii w powietrzu oddziałuje promieniowanie słoneczne. W artykule przedstawiono problem przegrzania kabli elektroenergetycznych, gdy przyjęta obciążalność linii kablowej wynika z warunków dla ułożenia w ziemi, a na pewnym odcinku linia jest umieszczona w powietrzu. Przedstawiono rozkłady temperatury kabli w powietrzu (z uwzględnieniem i bez uwzględnienia promieniowania słonecznego) dla różnych prądów obciążenia kabli. Oszacowano trwałość termiczną izolacji kabli, mających przez znaczny przedział czasu temperaturę wyższą niż dopuszczalna długotrwale.
PL
W artykule zwrócono uwagę na zagrożenie pożarem pochodzące od iskrzenia/zwarcia łukowego w instalacji niskiego napięcia. Przedstawiono podstawowe wymagania normy PN-EN 62606 obejmującej swym zakresem urządzenia do detekcji zwarć łukowych (AFDD). Urządzenia te zaczynają pojawiać się w polskich instalacjach elektrycznych, a w niektórych krajach są już obowiązkowym wyposażeniem wybranych obwodów. Omówiono również charakterystyki działania tych urządzeń oraz zalecenia odnośnie do ich stosowania.
EN
Low-voltage electrical installations are equipped with various types of protection devices: fuses, circuit-breakers, residual current devices and surge arresters. These devices, however, may be ineffective in case of some insulation faults, which introduce risk of fire, e.g. due to rodents activity, assembly and construction work, crushing or excessive bending of the wire. This paper presents the most important requirements of PN-EN 62606 standard, dedicated to arc fault detection devices (AFDD). These devices are beginning to appear in Polish low-voltage installations, but in some countries they are already mandatory equipment for selected circuits. The operation and recommendations for application of these devices in electrical installations are also discussed.
PL
W ostatnich latach w krajowym systemie elektroenergetycznym liczba i moc odnawialnych źródeł energii znacząco wzrosły. Źródła te można wykorzystać nie tylko do produkcji tzw. czystej energii elektrycznej, ale również do poprawy warunków napięciowych w tym systemie. W artykule przedstawiono koncepcję układu regulacji napięcia w systemie elektroenergetycznym z przyłączonymi w pewnym obszarze: farmą wiatrową, farmą fotowoltaiczną, elektrownią wodną i zespołem elektrowni biogazowych. Jest to nadrzędny układ regulacji wykorzystujący logikę rozmytą, który analizuje warunki napięciowe w wybranych punktach systemu i steruje mocą bierną m.in. grupy odnawialnych źródeł energii. Jak pokazują wyniki symulacji, działanie układu przyczynia się do poprawy poziomów napięć w systemie elektroenergetycznym.
EN
Recently, the number and rated power of renewable energy sources have significantly increased in the Polish Power System. These sources can be used not only for the production of clean energy, but also for improving unbalanced grid voltage conditions. The article presents the concept of a voltage control system for the power system with a wind farm, a photovoltaic farm, a hydroelectric power plant and a biogas power plant. It is a fuzzy logic control system, which analyzes the voltage conditions at selected nodes in the system, and controls the reactive power of a group of renewable energy sources. The presented control system contributes to the improvement of voltage levels in the power system.
PL
Linie kablowe, obok linii napowietrznych, są jednym z podstawowych elementów składowych systemów elektroenergetycznych. Stosowane są głównie na terenach zurbanizowanych, gdzie prowadzenie linii napowietrznych jest mocno utrudnione lub wręcz niemożliwe. Linie kablowe wysokiego napięcia budowane są głównie z wykorzystaniem kabli, które oprócz żyły roboczej mają również współosiową żyłę powrotną. Istnieje kilka układów pracy takich linii, które różnią się sposobem uziemienia żył powrotnych i ewentualnym zastosowaniem przeplatania żył powrotnych i/lub żył roboczych. Budowa linii kablowej wysokiego napięcia każdorazowo powinna zostać poprzedzona analizą modelową, która pozwoli określić poziomy napięć i prądów indukowanych w żyłach powrotnych. Jak wynika z analiz, zbyt duże uproszczenia w modelowaniu mogą prowadzić do błędnego wnioskowania.
EN
The construction of a high voltage cable lines should be preceded by a model analysis, which will allow to determine the levels of voltages and currents induced in their sheaths. In turn, the accuracy of modeling and the simplifications adopted in the model may lead to wrong conclusions.
6
Content available remote Effect of soil moisture on current-carrying capacity of low-voltage power cables
EN
One of the factors affecting current-carrying capacity of underground power cables is the thermal resistivity of soil. Its value in the close proximity of the cable is the most important, and for this reason, in some cases, the local soil is replaced with an another soil type or with a cementsand mixture. The thermal resistivity of the soil is strongly affected by moisture, and in the case of a cement-sand mixture – as tested by the authors – also by this mixture initial water content. The paper presents results of investigation of soil moisture influence on the soil thermal resistivity, and an analysis of the current-carrying capacity of a low-voltage power cable for various soil parameters, in particular its part directly surrounding the cable.
PL
Jednym z czynników wpływających na obciążalność prądową długotrwałą kabli ułożonych w ziemi jest rezystywność cieplna gruntu. Największe znaczenie mają parametry gruntu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie kabla i z tego powodu grunt rodzimy zastępuje się innym lub mieszaniną cementowo-piaskową. Na rezystywność cieplną gruntu duży wpływ ma wilgotność, a w przypadku mieszaniny cementowopiaskowej – jak wynika z badań autorów – także zawartość początkowa wody w tej mieszaninie. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wilgotności gruntu na jego rezystywność cieplną oraz analizę obciążalności prądowej długotrwałej kabla niskiego napięcia dla różnych parametrów gruntu, w szczególności gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie kabla.
EN
The paper presents the principles of application of residual current devices (RCDs) in protection against fire. The permissible rated residual operating current of RCDs is discussed. Limitations in the operation of RCDs in this type of protection are indicated. A new type of a protective device against fire - arc fault detection device (AFDD) - is described.
PL
Artykuł przedstawia zasady stosowania wyłączników różnicowoprądowych w ochronie przed pożarem. Przeanalizowano wymagania odnośnie do największego dopuszczalnego prądu różnicowego zadziałania tych wyłączników. Zwrócono uwagę na przypadki, w których wyłączniki różnicowoprądowe mogą nie działać, mimo zagrożenia pożarowego. Omówiono również nowy typ zabezpieczeń w ochronie przed pożarem - urządzenia do detekcji zwarć łukowych.
EN
Verification of electrical safety in low-voltage power systems includes the measurement of earth fault loop impedance. This measurement is performed to verify the effectiveness of protection against indirect contact. The widespread classic methods and meters use a relatively high value of the measuring current (5-20) A, so that they are a source of nuisance tripping of residual current devices (RCDs). The meters dedicated to circuits with RCDs usually use an extremely low value of current (lower than 15 mA), which in many cases it is not acceptable in terms of the measurement accuracy. This paper presents a method of earth fault loop impedance measurement in 3-phase circuits, without nuisance tripping of RCDs – the concept of measurement, the meter structure and the experimental validation. The nuisance tripping is avoided in spite of the use of measuring current value many times higher than that of the rated residual current of RCDs. The main advantage of the proposed method is the possibility of creating values of measuring current in a very wide range, what is very important with regard to accuracy of the measurement.
PL
W artykule przedstawiono zasady stosowania wyłączników różnicowoprądowych w ochronie przed pożarem i zwrócono uwagę na przypadki, w których mogą one nie działać, mimo występującego zagrożenia pożarowego. Zaprezentowano charakterystyki wyzwalania urządzeń do detekcji zwarć łukowych, które są nowym rodzajem zabezpieczeń, zalecanym do instalacji elektrycznych obiektów o zwiększonym zagrożeniu pożarowym.
EN
Principles of application of residual current devices in protection against fire have been presented. Special cases, in which residual current devices are ineffective in such a type of protection, are indicated. Tripping characteristics of a new type of a protective device against fire – arc fault detection device – are discussed. These devices are recommended to be installed in buildings with increased fire hazard.
10
Content available remote Time-Current Tripping Curves of Arc Fault Detection Devices
EN
Tripping curves of arc fault detection devices, in accordance with PN-EN 62606 "General requirements for arc fault detection devices" have been presented in the paper. Consequently the most fundamental differences in AFDD tripping compared to circuit-breakers and residual current devices have been indicated.
PL
Przedstawiono charakterystyki wyzwalania urządzeń do detekcji zwarć łukowych, zgodne z normą PN-EN 62606 „Wymagania ogólne dla urządzeń do detekcji zwarć łukowych”. Porównano je z charakterystykami wyłączników nadprądowych oraz różnicowoprądowych.
11
Content available remote Charakterystyki wyzwalania urządzeń do detekcji zwarć łukowych
PL
Przedstawiono charakterystyki wyzwalania urządzeń do detekcji zwarć łukowych, zgodne z normą PN-EN 62606 „Wymagania ogólne dla urządzeń do detekcji zwarć łukowych”. Porównano je z charakterystykami wyłączników nadprądowych oraz różnicowoprądowych.
EN
Tripping curves of arc fault detection devices, in accordance with PN-EN 62606 "General requirements for arc fault detection devices" have been presented in the paper. Consequently the most fundamental differences in AFDD tripping compared to circuit-breakers and residual current devices have been indicated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.