Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przy stałe rosnącym zapotrzebowaniu na koks szczególnego znaczenia, poza budową nowych baterii koksowniczych, nabierają wszelkiego rodzaju działania przedłużające prace już eksploatowanych baterii. Przemysł koksowniczy został zmuszony do poszukiwania innych, dostatecznie tanich materiałów ceramicznych do remontu obmurza komór baterii koksowniczej, zdolnych zastąpić krzemionkę i jej naturalne niedomagania. W opracowaniu przedstawiono wymagania stawiane nowoczesnym materiałom ogniotrwałym, stosowanym do remontów komór, oraz przykłady konkretnych rozwiązań technologicznych i materiałowych. Przedstawiono też wstępne wyniki badań nad stworzeniem nowych materiałów ceramicznych wykorzystujących krzemionkę amorficzną, realizowanych w ramach unijnego programu badawczego.
EN
With a constant growing demand for coke, in addition to the construction of new coke oven batteries, all kinds of activities prolonging the operation of already used batteries take on a special importance. The coking industry was forced to look for other cheap ceramic materials to repair the brickwork of coke oven battery chambers, capable of replacing silica and its natural shortcomings. The paper presents the requirements for modern refractory materials used for renovation of chambers, and examples of specific technological and material solutions. Preliminary results of research on the development of new ceramic materials using amorphous silica carried out under the EU research program have also been presented.
PL
Bazując na dostępnej literaturze i własnym doświadczeniu opisano, na przykładzie baterii koksowniczej, przebieg rozruchu pieca przemysłowego. Zwrócono uwagę na wymagania stojące przed zespołem rozruchowym oraz problemy konieczne do rozwiązania w czasie jego realizacji. W kolejnych punktach zawarto opis realizowanych prac w ramach rozruchu pieca oraz ogólną metodykę ich wykonania. Szczególną uwagę poświęcono sprawie rozgrzewania, jako najistotniejszemu z elementów rozruchu pieca. W tej części przedstawiono zasady tworzenia harmonogramu rozgrzewania dla pieców z wymurówką szamotową i krzemionkową oraz praktyczny sposób jego realizacji. W opisie prac rozruchowych zawarto również zestawienie wymaganych działań wykończeniowych i regulacyjnych dla osiągnięcia zakładanej zdolności produkcyjnej rozgrzewanego pieca.
EN
Based on the available literature and own experience, the process of starting up an industrial furnace on the example of coke oven battery has been described. Attention has been paid to the requirements facing the starting-up team and the problems need to be solved during the start-up realization. The following sections describe the work carried out in the start-up of the furnace and the general methodology of its execution. Particular attention to the warming up, as the most important element of starting-up the furnace has been paid. In this section the principles for creating heating up schedule for chamotte and silica furnaces and the practical way of realization has been presented. The start-up description includes also a summary of the required finishing and regulatory actions to achieve the assumed productivity of the heating up furnace.
3
Content available Warunki dywersyfikacji produkcji koksu
PL
Mając na uwadze rosnącą w ostatnich latach zmienną koniunkturę na różne gatunki koksu przeanalizowano w niniejszym artykule warunki i możliwości „dywersyfikacji produkcji” na bateriach koksowniczych przystosowywanych dotychczas do produkcji jednego, określonego typu koksu. Dywersyfikacja produkcji to różnicowanie asortymentu produkcji lub usług w celu zmniejszenia ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej. W świetle tych analiz zwrócono uwagę na wymogi konstrukcyjno-eksploatacyjne dla rozpatrywanej dywersyfikacji produkcji koksu oraz zagrożenia stąd wynikające. Omówiono sposoby osiągnięcia ustalonych wymogów konstrukcyjno- -eksploatacyjnych dla tak pracujących baterii koksowniczych oraz bazując na praktycznych doświadczeniach i symulacyjnych analizach, wskazano ich podstawowe wady i zalety. Zaprezentowany materiał może być pomocny dla służb techniczno-technologicznych koksowni, które zamierzają budować nowe baterie nastawiane na tego typu gatunkowe zróżnicowanie produkcji koksu.
EN
Nowadays we observe an increasing demand fluctuations for different grades of coke. In this article the conditions and the possibility of “production differentiation” for coke oven batteries producing up to now one particular type of coke has been analyzed. Production differentiation is diversification of products line or services in order to reduce the risk of economic activity. In the light of these analyzes, the construction and operational requirements for the production differentiation of coke and the arising risks has been noted. Ways to achieve established construction and operational requirements for such operating coke oven batteries has been discussed. Basing on practical experience and simulations, their basic advantages and disadvantages has been indicated. The presented material can be helpful for the technical and technological services of coke oven plant, which intend to build new batteries adjusted for various types of coke production.
PL
Jednym z najistotniejszych parametrów poprawnej eksploatacji baterii koksowniczej jest zapewnienie wymaganego dla danego poziomu produkcji rozkładu temperatur w jej systemie grzewczym. Decyduje on bowiem zarówno o jakości produktów koksowania, jak i o zużyciu ciepła na proces koksowania, wielkości emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery i trwałości konstrukcji baterii. Mając powyższe na uwadze obsługa baterii koksowniczej co pewien czas przeprowadza regulację jej systemu grzewczego, w celu dostosowania warunków opalania do istniejących w danym czasie warunków produkcyjnych. Metoda ta polega w głównej mierze na wymianie elementów regulacyjnych na drodze przepływu gazu, powietrza i spalin przez system grzewczy baterii. Wymiana części z tych elementów, dla osiągniecia wymaganego rozkładu temperatur, jest jednak nie tylko skomplikowana, ale wręcz w niektórych przypadkach niewykonalna. Dotyczy to w szczególności baterii koksowniczej z bocznym doprowadzeniem gazu, na której jednym z takich elementów regulacyjnych jest dymensja palników zamontowanych wewnątrz kanałów grzewczych. W niniejszym artykule opisano sposób konstrukcyjnego rozwiązania tego problemu oraz wyniki testów jego zastosowania.
EN
One of the most important parameters in the proper operation of coke oven batteries it is to provide a temperature distribution in a heating system appropriate to a given level of production. It has an impact on several variables, such as: a quality of coke and by-products, heat consumption for a cocking process, emission levels and a service life of coke oven batteries. With this in mind, a heating system is being regulated once in a while by a qualified staff to adjust firing conditions to production conditions at a given period. It is achieved mainly by a replacement of certain elements of a heating system – through which gas, air or flue gas flows. However, a replacement of some of these elements, in order to gain a desired temperature distribution, is complicated or, at times, just not possible. Undoubtedly, this is a problem in coke oven batteries with a gun-flue heating system, where there are gas nozzles mounted within heating channels. This article describes the solution to that problem, as well as application results.
PL
Podano przykład obliczeniowy uzgadniania bilansów substancji i energii w procesie koksowania węgla za pomocą metody rachunku wyrównawczego. Sformułowano równania bilansowe dla komory grzewczej oraz komory koksowania węgla baterii koksowniczej z uwzględnieniem infiltracji gazu surowego do komory grzewczej. Do uzgadniania bilansów zastosowano metodę uogólnioną rachunku wyrównawczego, umożliwiającą przypisanie skończonej wartości niepewności oszacowania wielkości nie mającej statusu pomiaru rzeczywistego w procesie. Wykorzystując uzyskane z obliczeń uzgadniania bilansów uwiarygodnione dane procesowe, wyznaczono wskaźnik jednostkowego zużycia energii chemicznej gazu w procesie koksowania węgla.
EN
Chem. element (C, S, O, N, H) and energy balances were performed for heating and coking chambers of a coke oven battery to est. the gas energy consumption in the coal coking process.
6
Content available remote Komputerowe systemy nadzoru i zarządzania eksploatacją baterii koksowniczej
PL
Kontroli i gromadzeniu danych o stanie technicznym i technologicznym baterii koksowniczej musi towarzyszyć stałe analizowanie uzyskanych wyników i podejmowanie właściwych działań profilaktycznych, remontowych oraz regulacyjnych. Niewykryte i nieusuwane w porę usterki i błędy eksploatacyjne przyczyniają się do szybkiego pogarszania stanu technicznego pieców, a tym samym narastania zakresu i kosztów remontów. W tym świetle prowadzenie właściwego monitoringu i kontrolingu stanu technicznego i technologicznego baterii koksowniczej, jak również innych obiektów przemysłowych, nabiera szczególnego znaczenia. W ramach projektu „Inteligentna Koksownia” opracowano systemy BATMON - Battery Monitoring, system monitorowania stanu techniczno-technologicznego baterii koksowniczej oraz system SIMBAT odtwarzający wszystkie szczegóły pracy rzeczywistego obiektu, jakim jest bateria koksownicza. Oba systemy oparte na rozbudowanej strukturze informatycznej stanowią nowoczesne narzędzie służące przedłużeniu żywotności, utrzymaniu wysokiej sprawności baterii koksowniczej oraz ograniczeniu emisji szkodliwych substancji do środowiska.
EN
Coke oven battery monitoring and simulating systems were developed and tested under industrial conditions in respect to the prolongation of the coke oven battery life, maintaining its high prodn. capacity and restricting emission of the hazard substances to the environment. Both systems confirmed their good applicability for controlling smart cokeries.
EN
The constant monitoring of the technical condition of the coke oven battery and execution of the appropriate maintenance activities is one of the most impotent principle for prolongation of the coke oven battery exploitation life. The problem for discussion is always the method of repair according to the individual exploitation and economical situation of the coke plant. All repair methods have advantages and disadvantages and the outcome of the repair depends on many factors. This paper describes the complexity of the repair decisions and its outcome from today perspective based on the experience of the conducted 10 years ago the repair of the coke plant Jadwiga coke oven battery. The repair method is described in details and the modifi cations of the method based on the experience collected during the repair execution. It is also pointed out why this repair method and individual technological solutions were used.
PL
Monitoring stanu techniczno-technologicznego i podejmowanie na tej podstawie odpowiednich działań profilaktyczno- -remontowych to jedno z najistotniejszych zasad wydłużania żywotności baterii koksowniczych. Problemem otwartym w tym wypadku pozostaje jednak wybór stosownych metod postępowania w konkretnej sytuacji eksploatacyjno-ekonomicznej danej koksowni. Każda bowiem metoda postępowania posiada swoje wady i zalety, zaś skuteczność przedsiębranych działań remontowych zależy od bardzo wielu czynników. W niniejszym artykule, bazując na przykładzie przeprowadzonego 10 lat temu remontu baterii w Koksowni Jadwiga, przedstawiono zarówno złożoność podejmowanych wówczas decyzji remontowych, jak i ich skutków z dzisiejszej perspektywy. Omówiono szczegółowo technologię przejętej wówczas metody jej remontu oraz modyfikacji będących wynikiem zbieranych w trakcie jego trwania doświadczeń. Wskazano czym podyktowany był wybór zastosowanej metody remontu i poszczególnych rozwiązań technologicznych.
EN
The constant monitoring of the technical condition of the coke oven battery and execution of the appropriate maintenance activities is one of the most impotent principle for prolongation of the coke oven battery exploitation life. The problem for discussion is always the method of repair according to the individual exploitation and economical situation of the coke plant. All repair methods have advantages and disadvantages and the outcome of the repair depends on many factors. This paper describes the complexity of the repair decisions and its outcome from today perspective based on the experience of the conducted 10 years ago the repair of the coke plant Jadwiga coke oven battery. The repair method is described in details and the modifications of the method based on the experience collected during the repair execution. It is also pointed out why this repair method and individual technological solutions were used.
PL
Celem projektu POIG „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki” było opracowanie narzędzi, procedur i produktów dla podniesienia konkurencyjności produkcji koksu oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania koksowni na środowisko. W ramach projektu opracowano nowe procedury, pakiety know-how, programy i usługi. Wdrożenie ich umożliwi efektywne funkcjonowanie koksownictwa w zmieniających się uwarunkowaniach pozyskiwania węgla, produkcji stali oraz rosnących wymaganiach ochrony środowiska w kraju i w Europie. Jednym z powstałych produktów projektu jest system monitorowania stanu technicznego baterii koksowniczej BATMON –Battery Monitoring. System wykorzystuje nowoczesne metody, aplikacje i urządzenia pomiarowe, umożliwia nie tylko skuteczną i precyzyjną identyfikację usterek ale przede wszystkim pozwala na podejmowanie odpowiednich i dostatecznie szybkich decyzji technologicznych, profilaktycznych i remontowych dla przedłużenia czasu eksploatacji baterii koksowniczej.
EN
The goals of the “Smart coke plant meeting requirements of the Best Available Techniques” was to develop tools, procedures and products elevating competitiveness of the coke production and restraining negative influence of the coke production for environment In the framework of the project was developed the new procedures, know-how packages, programs and services. The implementation of those solutions will contribute in effective functioning of the coke production industry in the fluent conditions of the coal acquiring, steel production and environmental restrictions. One of the developed in the project product is a coke oven battery monitoring system BATMON. System use modern solutions, tools applications and measurement devices that allows not only precise faults identification but most of all allows to take appropriate and on time maintenance and repair decisions ensuring prolongation coke oven battery life.
PL
Jednym z ciągle istotnych zadań, stojących nie tylko przed polskim ale i światowym koksownictwem, jest pełna i skuteczna automatyzacja pracy baterii koksowniczych. Szczególnego znaczenia w tym względzie, wobec współczesnych wyzwań eksploatacyjnych, nabiera automatyzacja sterowania pracą baterii. Analizując problematykę eksploatacji baterii stwierdzono, że istotnym usprawnieniem procesu sterowania może być wykorzystanie do tego celu symulatora, odzwierciedlającego wirtualnie procesy zachodzące w komorach i układzie grzewczym baterii przy zadanych parametrach jej pracy i współpracującego z nim zaawansowanego wszechstronnego systemu diagnostycznego. W takiej konfiguracji symulator procesu, analizując w czasie rzeczywistym dostarczane dane eksploatacyjne oraz aktualne dyspozycje operatora systemu, na bieżąco wypracowuje zarówno propozycje zmian wybranych parametrów sterowania, jak i teoretyczne wyniki prowadzonych (lub nie) działań regulacyjnych. System automatycznej kontroli eksploatacji baterii zaś, w oparciu o wyniki symulacji, zaakceptowane przez operatora zmiany parametrów sterowania oraz rzeczywiste wyniki pomiarów i analiz, formułuje zarówno dyspozycje dla sterownika, jak i komunikaty dla operatora systemu o istniejących nieprawidłowościach lub potrzebie podjęcia manualnych działań regulacyjno-pomiarowych.
EN
Polish and global coke industry is facing problems associated with the full and effective automation of the coke oven battery. Particular importance is taken to the operational challenges. Analyzing the battery life issues, it was found that a significant improvement of the control system can be done by constructing a simulator system of the process, which would reflect virtually processes taking place in coking chambers and heating system of coke oven battery for a given operating parameters and in cooperation with the comprehensive diagnostic system. In this configuration the process simulator is analyzing the real time operating data supplied to the system and the current battery stuff dispositions to keep both developed proposals for the changes of selected control parameters and the theoretical results for regulatory actions. While the coke oven battery automatic control system is based on the simulation results, accepted by the operator, the change of the control parameters and on-line measurement data with some additional analysis. Basing on those information, the instructions are formulated for computer controller and messages about the existing system irregularities or recommendation regarding potential control-measuring actions are displayed.
PL
Korzystając z przeprowadzonych badań i zbudowanego w ramach projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki” symulatora pracy baterii podjęto próbę ścisłego określenia wpływu na jej eksploatację nowego sposobu sterowania strumieniem dostarczanego do baterii ciepła poprzez stosowanie przerw w opalaniu. W niniejszej publikacji, będącej pierwszą częścią tej próby, skoncentrowano się na wpływie tego sposobu sterowania na warunki pracy regeneratorów. Przeanalizowano zmiany w rozdziale strumieni mediów i temperatur w regeneratorach baterii koksowniczej przy różnych warunkach jej pracy oraz porównano dla nich strumienie ciepła przepływające przez system grzewczy. Dla analizowanych parametrów pracy wykazano różnice pomiędzy tradycyjnym sposobem regulacji mocy realizowanym poprzez obniżenie strumienia gazu opałowego stosownie do wielkości produkcji, a nowszym rozwiązaniem opartym na stosowaniu regulacji przerwy w opalaniu. Powyższe rozważania pozwalały opisać efekty stosowania przerw w opalaniu oraz możliwe konsekwencje takiego sposobu sterowania.
EN
Using the results of the conducted research and the coke oven battery simulator developed as a part of the project titled “Smart coke plant meeting the requirements of the Best Available Techniques”; an attempt was made to determine the influence of the firing pause on the battery’s operation. The herein presented article, being the first part of the attempt, the attention was paid on the impact of this manner of control on the operation conditions of the regenerators. The changes in the media streams and temperature distribution in the regenerators of coke oven batteries were analyzed for different conditions of its operation and compared with heat streams flowing along the heating system. The differences between traditional regulation of the coke oven production capacity by lowering of the fuel gas stream meeting the production volume and the latest solution based on the application of control by a firing pause were revealed. The aforementioned considerations allowed describing the effects of the use of a firing pause and possible consequences of such a manner of control.
PL
Mając na uwadze współczesne wymagania ekonomiczne, technologiczne i środowiskowe Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla opracował w ramach projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki” aplikację symulatora pracy baterii koksowniczej „SIMBAT”. Aplikacja ta, oparta na opracowanych specjalnie w tym celu matematycznych modelach procesu, zdolna jest do odtworzenia i zwizualizowania wszystkich podstawowych parametrów pracy baterii dla zadanych warunków jej eksploatacji. Przeprowadzenie symulacji umożliwia poszukiwanie najbardziej korzystnych nastaw oraz dogłębną analizę efektów wraz z ich zastosowaniem bez szkody dla baterii i konieczności prowadzenia żmudnych testów na rzeczywistym obiekcie. W niniejszym artykule przedstawiono zarówno opis użytych modeli do jego budowy, jak i opis jego funkcjonalności, ze szczególnym uwzględnieniem przyjętych rozwiązań dla prezentacji wyników symulacji i obsługi symulatora.
EN
Taking into consideration contemporary economical, technical and environmental requirements, Institute for Chemical Processing of Coal developed an application called “SIMBAT” as a part of the “Smart Coking Plant meeting the requirements of the best available techniques” project. Described program is based on specially prepared mathematical models of the processes and is able to predict and visualize all of the basic parameters of coke oven battery operation conditions. Simulations of the processes allow to obtain the best settings for battery in wide analyzing spectrum of data and their implementation without industry-scale tests preparation. This article describes used models together with their functionalities and relationship structure.
PL
Czynników, które decydują o stanie baterii jest wiele – poczynając od poprawności układu hydrauliczno – temperaturowego, poprzez stan osprzętu i okotwiczenia a kończąc na parametrach charakteryzujących stan ceramiki, dlatego też niezwykle istotnego znaczenia nabiera problem monitoringu pracujących baterii koksowniczych. W ramach projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki” opracowano „Nowy zintegrowany system monitorowania stanu technicznego baterii koksowniczej”, którego głównym zadaniem jest szybka identyfikacja jej usterek, stanowiąca podstawę do podejmowania natychmiastowych działań profilaktycznych i remontowych wydłużających czas eksploatacji baterii. Znamienną cechą przy opracowywaniu nowego zintegrowanego systemu monitorowania było ścisłe współdziałanie wykonawców z największymi polskimi koksowniami oraz częste kontakty z krajowymi i zagranicznymi ekspertami od oceny stanu technicznego baterii koksowniczych prowadzone w formie paneli. System ten oparty na najnowocześniejszych metodach rejestracji usterek poszczególnych elementów baterii koksowniczej, oraz najważniejszych parametrach pracy baterii, stanowi precyzyjne narzędzie służące do przedłużenia żywotności, utrzymania wysokiej sprawności baterii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska.
EN
There are many factors that decide about the coke oven battery’s technical condition – starting with the correctness of hydraulic – temperature system via the instrumentation and bolting and terminating with parameters characterizing the condition of the ceramics’ condition and therefore the utmost importance is attributed to the problem of monitoring of the coke battery’s operation. Within the project „Smart coke plant based meeting the requirements of the best available technology” a “New integrated coke oven battery technical condition monitoring system” was developed., the main task of which is a fast identification of its failures constituting a basis for undertaking of immediate application of prevention and repairs measures extending the operational life of the battery. A typical trait during development of a new, integrated monitoring system consisted in a close co-operation of constructors with the biggest Polish coking plants and frequent contacts with national and foreign experts conduced in the form of panels for the evaluation of technical condition of coke oven batteries. The system based on state of methods of failures recording of particular elements of a coke oven battery and most important operational parameters of the battery constitutes a precise tool for extension of operational life, maintenance of a high efficiency of a battery and reduction of emission of hazardous substances to the environment.
PL
W dniach 10.-13.09.2012 r. dziesięcioosobowa delegacja polskich koksowników, w skład której wchodzili pracownicy IChPW, Koksoprojektu, Koksowni "Przyjaźń" i Kombinatu Koksochemicznego "Zabrze", wizytowała dwie chińskie koksownie oraz zapoznała się z ofertą chińskiego Biura Projektów Metallurgical Engineering & Projekt Corporation - MEPC, które jest twórcą i właścicielem technologii wytwarzania koksu bez odzysku węglopochodnych (dwuproduktowej) z pionowych komór koksowniczych. Pierwsza z koksowni (Liyuan Coking Plant) pracowała w klasycznej technologii produkcji koksu, z odzyskiem węglopochodnych i z wykorzystaniem głęboko odsiarczonego gazu koksowniczego do produkcji energii elektrycznej za pomocą turbiny gazowej, zaś druga (Zaozhuang Fenglian Coking & Power Plant) w technologii bez odzysku węglopochodnych i wykorzystująca w całości spalane w baterii lotne produkty koksownia do produkcji pary i energii elektrycznej. Niniejsza publikacja ma na celu możliwie szerokie zaprezentowanie, na podstawie przeprowadzonych rozmów i obserwacji, tych niestosowanych obecnie w Polsce rozwiązań techniczno-technologicznych. Przedstawiono zarówno opis techniczno-technologiczny kogeneracyjnej instalacji do produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem turbiny gazowej oraz koksowni opartej na baterii koksowniczej pracującej w technologii bez odzysku węglopochodnych, jak i własne uwagi i spostrzeżenia dotyczące prezentowanych rozwiązań.
EN
On 10.09-13.09.2012 a 10-person delegation of Polish cokemakers, that included the employees of the ICHPW, Koksoprojekt, "Przyjaźń" coking plant and "Zabrze" Coking Complex visited two of China's coke plants and got acquainted with the offer of the Chinese Bureau of Metallurgical Engineering & Project Corporation - MEPC that is the inventor and the owner of the non-recovery coke production (bi-product) with vertical coke ovens. The first coke plant (Liyuan Coking Plant) operated in classical by-product cokemaking technology and the use of deep-desulfurized coke oven gas for electricity production in gas turbine, whereas the second coke plant (Zaozhuang Fenglian Coking & Power Plant) uses non-recovery cokemaking technology and combustion of all coke oven gas for steam and electricity generation. This paper presents (based on discussions and observations) , technical and technological solutions, which are not used at present in Poland. The paper presents both the technical and technological description of co-generation installation for generation of electric energy in gas turbine and the coking plant based on coke oven battery in non-recovery coke production technology as well as own comments and observations and comments on the aforementioned solutions.
PL
Przedstawiono wady i zalety istniejących systemów kontroli pracy baterii koksowniczej ze szczególnym uwzględnieniem tych montowanych na polskich koksowniach. Przeanalizowano zarówno zakres kontroli, jak i sposób jej prowadzenia. Zwrócono uwagę na możliwości szerszego wykorzystania technik komputerowych dla prezentacji i analizy rejestrowanych danych eksploatacyjnych. Bazując na doświadczeniach logiki rozmytej zaproponowano system kodowania analizowanych danych oraz oparty na tym kodowaniu system analizy parametrów wzajemnie z sobą powiązanych. Wykazano zalety tego systemu i możliwości jego bezpośredniego wykorzystania w sterowaniu pracą baterii.
EN
This paper presents advantages and disadvantages of known coke oven battery operation control systems, in particular of those commonly found at coking plants in Poland. The scope of control, as well as procedures were analysed. It was pointed out that various computer techniques can be widely used for a real-time or logged operation data presentation and analysis. Basing on fuzzy logic experiences, two systems are proposed: coding of the analysed data and analysis of parameters related to each other based on that coding. Advantages of this system were presented, as well as the possibility of its application in coke oven battery operation control systems.
PL
W oparciu o studium literaturowe oraz doświadczenia polskich i zagranicznych ekspertów opracowano koncepcję systemu monitorowania stanu technicznego baterii koksowniczej, którego głównym zadaniem jest szybka identyfikacja usterek stanowiąca podstawę do podejmowania natychmiastowych działań profilaktycznych i remontowych, co w efekcie przyczyni się do wydłużenia czasu eksploatacji baterii. Wskazano wady i zalety istniejących systemów monitorowania stanu technicznego baterii koksowniczej. Przedstawiono problematykę wyboru kluczowych parametrów kontroli pracy baterii koksowniczej na podstawie dyskusji w czasie "paneli ekspertów" organizowanych dla potrzeb tematu w ramach projektu "Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki". Przeprowadzono testy w ArcelorMittal oddział Zdzieszowice na bateriach 7 i 12 modułu - Ocena Danych Bieżących, opracowywanego Systemu Monitorowania, opartego na specjalistycznym oprogramowaniu zintegrowanym z pracującym systemem kontroli pracy baterii. Uzyskane wyniki potwierdzają trafność wyboru kluczowych parametrów kontroli pracy baterii.
EN
Based on the literature studies and the experience of leading Polish and foreign experts, an idea of a coke oven battery monitoring system was developed. It's main task is a quick identification of faults, which are a base for maintenance and repair decisions, which ultimately contributes to prolongation of the coke oven battery's life. The article presents advantages and disadvantages of various monitoring systems as well as issues concerning selection of the key parameters that create a monitoring system, which were selected during "panels of experts" organized within a framework of a "Smart coke plant" project. Tests of one of the modules (daily data evaluation) of a system coke oven batteries No. 7 and No. 12 in Arcelor-Mittal division Zdzieszowice were performed, by means of a software integrated with the batteries computer control system. Acquired results confirmed accuracy in a monitoring system parameters selection and are a huge step in a monitoring system developing process. The monitoring system described in this article will be an efficient and precise tool to prolongation coke oven battery's life, maintaining high efficiency of coke oven battery as well as to decrease the emission of harmful substances.
PL
Analizując dostępne metody doboru i kontroli warunków pracy baterii koksowniczej wykazano, że najistotniejszym ich parametrem jest i będzie wysokość utrzymywanych temperatur obmurza kanałów grzewczych. Przedstawiono fizyczne podstawy uzasadnienia takiego wyboru oraz wynikające z nich ograniczenia. Bazując na wynikach rzeczywistych pomiarów temperatur w kanałach grzewczych wybranych baterii koksowniczych i wykonanych w kodach numerycznej mechaniki płynów CFD (Computational Fluid Dynamics) symulacjach spalania gazu w konstrukcji średniego kanału grzewczego najpopularniejszej obecnie w Polsce baterii PWR-63 (z wewnętrzną recyrkulacją spalin) wykazano potrzebę uwzględniania nie tylko warunków pracy komory koksowniczej, ale również miejsca i czasu pomiaru. Dla ujednolicenia interpretacji uzyskiwanych wyników pomiarów temperatur w kontrolnych kanałach grzewczych baterii koksowniczej zaproponowano wprowadzenie pojęcia temperatury referencyjnej i stosowanie, oprócz dotychczasowej poprawki na spadek temperatury między rewersjami, także poprawki na spadek temperatury między obsadzeniami komór przyległych do danej ściany i poprawki na spadek temperatury w ścianach skrajnych i w ścianach z odmiennym czasem koksowania.
EN
Analyzing the available methods of selection and control of coke oven battery's operating conditions it has been demonstrated, that the temperature maintained in the masonry setting of the flues is still their most important parameter. Reasoning behind that choice and, as a consequence, arising limitations are presented. Based on the real measurement results of the temperatures in the flues of several coke oven batteries, and computer simulations (CFD - Computational Fluid Dynamics) of the gas burning process in the typical flues in the most popular coke oven battery type in Poland - PWR-63 (with an inner fumes recirculation), it has been proved that not only operational conditions of the coking chamber need to be taken into account, but the point and time of the measurement as well. To make the interpretation of the results consistent, the "reference temperature" term has been introduced, as well as using, besides an adjustment concerning the fall of temperature after a reverse only, an adjustment concerning the fall of temperature between charging, and an adjustment concerning the wall localization and an adjustment concerning the fall of temperature in outermost walls and in walls with different coking time.
PL
Opisano wyniki obliczeń przeprowadzonych w ramach jednego z etapów realizowanego przez IChPW projektu badawczego pt.: "Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki". Celem tego etapu jest sformułowanie modelu matematycznego ustalonych i nieustalonych procesów cieplno-przepływowych występujących w kanałach grzewczych baterii koksowniczej. Model ten budowany jest dla baterii PWR-63 zgodnie z metodyką numerycznej mechaniki płynów (Computational Fluid Dynamics CFD) z wykorzystaniem procedur tzw. User Defined Functions. Otrzymany w ten sposób trójwymiarowy model umożliwia zbadanie wpływu określonych parametrów procesu na wynikowe pola temperatury, prędkości i koncentracji składników w kanałach grzewczych. Ostatecznie model wykorzystano do zbadania odpowiedzi obiektu na skokowe zmiany warunków brzegowych. Zaprezentowane rezultaty zostały także przedyskutowane pod kątem ich poprawności fizykalnej.
EN
The article describes the results of the calculations carried out under one of the steps implemented by the Institute for Chemical Processing of Coal research project "Smart Coke Plant", which aims to formulate a mathematical model of steady and transient thermal-hydraulic processes occurring in heating flues of coke oven battery. This model is built for the PWR-63 battery in accordance with the methodology of numerical fluid dynamics (CFD Computational Fluid Dynamics) using User Defined Functions. Thus obtained three-dimensional model allows to investigate the impact of specific process parameters on the resulting temperature field, velocity and concentration of components in the heating channels. Finally, the model was used to investigate the response of object to the abrupt changes in boundary conditions. The presented results are also discussed in terms of their physical correctness.
PL
Rozpatrzono różne możliwości sterowania wydajnością baterii koksowniczej w warunkach ograniczonych możliwości zbytu koksu lub podaży mieszanek wsadowych. Wskazano wady i zalety każdej z rozpatrywanych metod. W oparciu o udokumentowane doświadczenia producentów koksu i własne przemyślenia przedstawiono podstawowe zasady i reguły obowiązujące przy koniecznych zmianach wydajności baterii koksowniczej oraz wpływ tych zmian na stan masywu ceramicznego, uzbrojenia i osprzętu. W podsumowaniu zarekomendowano te metody, które zdaniem autorów w największej mierze ograniczają zakres działań dostosowawczych i w najmniej niekorzystny sposób oddziałują na stan techniczny baterii.
EN
Different ways to adjust the productivity of the coke oven batteries in case of low coke demand or the lack of proper coal blends were considered. Advantages and disadvantages of each method were presented. Basing on the documentary experience of the coke plants as well as personal consideration, basic rules applying to necessary changes of the coke oven battery productivity, and their effect on the condition of the ceramic wall and equipment were presented. In the conclusion there are recommended these methods which limit the preparation phase in the most effective way and the least affect the technical condition of the coke oven batteries.
EN
This paper describes results of the mathematical modelling of steady-state and transient physical phenomena taking place in the heating channels of a coke oven battery. A formulated system of standard Computational Fluid Dynamics (CFD) equations coupled with User Defined Functions is solved numerically using commercial software Ansys Fluent. Finally, the developed 3-D model is used to examine the influence of selected operating parameters on the resulting temperature, velocity and concentration fields within considered object. The obtained results are briefly discussed considering their physical correctness related to industrial measurements.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.