Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 197

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available Fatigue life of polymer dental crown
EN
In this article fatigue life of polymer dental crown will be analyzed. Chewing forces occurring in repetitive cycles can lead to fatigue destruction of material. To predict a number of cycles to failure finite element method can be applied and results may be used to improve the design of acrylic dental crowns. Also, the modal analysis will be performed in order to find natural frequencies of the system and prevent destruction from vibrations.
2
Content available remote Likelihood parcticle filter and its proposed modifications
EN
In this paper, three methods, namely: Hybrid Kalman Filter, Hybrid Kalman Particle Filter, and Likelihood Particle Filter for state estimation have been presented. These algorithms have been applied to three nonlinear objects and one linear object (one- and multivariable systems) and have been compared with Bootstrap Particle Filter. Moreover, authors proposed three modifications of Likelihood Particle Filter, intended for different types of objects. Operation of three particle Filter algorithms, namely Bootstrap Particle Filter, Hybrid Kalman Particle Filter and Likelihood Particle Filter, have been compared for a different number of particles, and the results have been presented together with Extended Kalman Filter, Unscented Kalman Filter and Hybrid Kalman Filter algorithm. It has been shown that Hybrid Kalman Particle Filter gives better results than Bootstrap Particle Filter for a low number of particles. Furthermore, Likelihood Particle Filter provides better than other examined methods output match (through suitable choice of estimated state variables). For the linear object, Kalman Filter algorithm is the best.
PL
W pracy zostały przedstawione trzy metody estymacji: hybrydowy filtr Kalmana, hybrydowy cząsteczkowy filtr Kalmana oraz wiarygodny filtr cząsteczkowy. Algorytmy zostały zastosowane do trzech obiektów nieliniowych oraz jednego obiektu liniowego (systemy jedno- i wielowymiarowe) oraz zostały porównane z filtrem cząsteczkowym – algorytmem Bootstrap. Ponadto autorzy zaproponowali trzy modyfikacje wiarygodnego filtru cząsteczkowego przeznaczone do konkretnego typu obiektów. Działanie algorytmów filtru cząsteczkowego, Bootstrap, hybrydowego cząsteczkowego filtru Kalmana oraz wiarygodnego filtru cząsteczkowego zostały porównane przy różnej liczbie cząsteczek oraz zestawione z rozszerzonym filtrem Kalmana, bezśladowym filtrem Kalmana oraz hybrydowym filtrem Kalmana. Można zauważyć, że hybrydowy cząsteczkowy filtr Kalmana daje lepsze wyniki od algorytmu Bootstrap dla mniejszej liczby cząsteczek. Poza tym wiarygodny filtr cząsteczkowy zapewnia najlepsze spośród badanych metod dopasowanie wyjść (przez wybór estymowanych zmiennych stanu). Dla obiektu liniowego algorytm filtru Kalmana działa najlepiej.
EN
In this paper, algorithms of the state estimation of dynamical systems, using different types of particle filters, have been presented. Three Particle Filter methods have been used: Bootstrap Filter, Auxiliary Particle Filter and Likelihood Particle Filter. These methods have been applied to two nonlinear objects, with quadratic measurement functions. The results have been additionally compared with the outcome from Kalman filters. Based on the obtained results (5 different quality indices) the estimation methods have been evaluated.
PL
W niniejszej pracy zostały przedstawione algorytmy estymacji stanu układów dynamicznych za pomocą różnych rodzajów filtrów cząsteczkowych. Zaprezentowano trzy metody filtrów cząsteczkowych: algorytm Bootstrap, pomocniczy filtr cząsteczkowy i wiarygodny filtr cząsteczkowy. Metody te zastosowano dla dwóch obiektów nieliniowych o kwadratowych funkcjach pomiarowych. Z filtrami cząsteczkowymi zostały dodatkowo zestawione metody filtru Kalmana. Na podstawie uzyskanych wyników (5 różnych wskaźników jakości) metody estymacji zostały ocenione.
EN
One direction of modern artillery ammunition development is to reduce its vulnerability to the effects of mechanical and thermal factors during transport, storage and operation. For LOVA, the reduced vulnerability of propellant explosives intended for loading into this ammunition is usually connected with a higher thermal ignition impulse threshold and reduced burning rate under low propellant gas pressure. Since 2016, work has been under way at the Military University of Technology (Warsaw, Poland), intended to develop a Polish low-vulnerability gun propellant for 120 mm tank ammunition. It was established during the initial stage of research and analysis, that the JA-2 gun propellant (more specifically, its energy and ballistics characteristics and geometrical dimensions of grains) will be the reference propellant for the low-vulnerability propellant in development. To this end, the authors performed closed vessel tests with JA-2 propellant (with seven-perforated grains designated LO5460). This paper contains comparative (with the JA-2 propellant) results of closed vessel tests of several propellant blends developed by the MUT Faculty of New Technologies and Chemistry research team. Closed vessel tests of these propellant blends were performed in the Ballistics Laboratory of the MUT Institute of Armament Technology using a manometric chamber with a volume W₀ = 200 cm³. Experimental tests and theoretical analyses were performed based on provisions of the standardisation agreement STANAG 4115 [6], American military standard MIL-STD 286C [7] and original test procedures developed based on [8, 9]. The tests focused mainly on the issue of correlation between the chemical composition of the given propellant blend with the expected values of energy and ballistics characteristics in connection with the required shape of propellant grains.
PL
Jednym z kierunków rozwoju współczesnej amunicji artyleryjskiej jest zmniejszenie jej wrażliwości na działanie czynników mechanicznych i termicznych podczas transportu, przechowywania i eksploatacji. W przypadku amunicji LOVA zmniejszona wrażliwość wybuchowych materiałów miotających przeznaczonych do elaboracji tej amunicji jest z reguły powiązana z wyższą wartością progową cieplnego impulsu zapłonowego i zmniejszeniem szybkości spalania przy niskim ciśnieniu gazów prochowych. Od 2016 r. w Wojskowej Akademii Technicznej trwają prace nad opracowaniem polskiego małowrażliwego materiału miotającego do 120 mm amunicji czołgowej. Na wstępnym etapie badań i analiz przyjęto, że proch JA-2 (a właściwie jego charakterystyki energetyczno-balistyczne oraz kształt i wymiary geometryczne ziaren) będzie prochem referencyjnym w stosunku do opracowywanego prochu małowrażliwego. W tym celu przeprowadzono własne badania pirostatyczne prochu JA-2 (z ziarnami siedmiokanalikowymi o symbolu LO5460). Artykuł zawiera porównawcze (z prochem JA-2) wyniki badań pirostatycznych kilku kompozycji prochowych, opracowanych przez zespół badawczy Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT. Badania pirostatyczne tych kompozycji prochowych przeprowadzono w Laboratorium Balistyki Instytutu Techniki Uzbrojenia WAT z wykorzystaniem komory manometrycznej o objętości W₀ = 200 cm³. Badania doświadczalne i analizy teoretyczne realizowano w oparciu o zapisy porozumienia standaryzacyjnego STANAG 4115 [6], amerykańskiej normy MIL-STD 286C [7] oraz własne procedury badawcze opracowane na podstawie prac [8, 9]. W badaniach skoncentrowano się głównie na kwestii korelacji pomiędzy składem chemicznym badanej kompozycji prochowej a oczekiwanymi wartościami charakterystyk energetyczno-balistycznych, w powiązaniu z wymaganym kształtem ziaren prochowych.
PL
W artykule omówiono wyniki badań realizowanych w projekcie „TANGO”, „Innowacyjne warstwy azotowane nowej generacji o podwyższonej odporności korozyjnej wytwarzane na elementach maszyn”. Celem projektu było m.in. opracowanie technologii azotowania antykorozyjnego części maszyn wykonanych ze stali 41CrAlMo7. Fragmenty części i próbki kontrolne azotowano w dwustopniowych procesach regulowanego azotowania gazowego. W wyniku procesu uzyskano warstwy azotowane z przypowierzchniową warstwą azotków żelaza  + ’. W artykule wykazano, że warstwa azotków żelaza o grubości 15 µm będąca mieszaniną faz  + ’ skutecznie zabezpiecza stal przed korozją atmosferyczną oraz podwyższa jej odporność na zużycie przez tarcie.
EN
The article discusses the results of the research carried out in the TANGO project, "Innovative nitrided layers of a new generation with increased corrosion resistance produced on machine parts". The goal of the project was, among others, development of anti-corrosive nitriding technology of machine parts made of 41CrAlMo7 steel. Fragments of parts and control samples were nitrided in two-stage controlled gas nitriding processes. As a result of the process, nitrided layers with a surface layer of iron nitrides  + ' were obtained. The article shows that the layer of iron nitrides with the thickness of 15 μm, being a mixture of  + ' phases, effectively protects the steel against atmospheric corrosion and increases its resistance to friction wear.
PL
W przemysłowych zastosowaniach obróbek cieplno-chemicznych azotowanie gazowe jest szeroko rozpowszechnioną metodą azotowania. Azotowaniu podlegają elementy o różnych kształtach i wielkościach, m.in. wiertła, frezy, matryce, wały, pierścienie, kulki łożyskowe itp., charakteryzujące się często skomplikowanym kształtem. Aby warstwy azotowane cechowały się dobrymi właściwościami eksploatacyjnymi powinny mieć kontrolowaną grubość zarówno strefy dyfuzyjnej, jak i przypowierzchniowej warstwy azotków żelaza. Przy prawidłowo przygotowanej powierzchni na stalach niskostopowych po azotowaniu otrzymuje się równomierną warstwę azotowaną. W przypadkach, w których trudno prawidłowo przygotować powierzchnię, np. w elemencie o skomplikowanym kształcie czy z cienkimi otworami wewnętrznymi, mogą wystąpić niejednorodności struktury warstwy azotowanej lub nawet całkowity jej brak. Problemem podczas azotowania nie jest zatem powierzchnia zewnętrzna elementów obrabianych lecz wewnętrzna. Celem pracy była ocena możliwości azotowania głębokich otworów o małej średnicy. Badania zrealizowano na walcowych próbkach ze stali niestopowej oraz niskostopowych z wydrążonymi elektroiskrowo i mechanicznie otworami przelotowymi oraz nieprzelotowymi. Na przygotowanych próbkach, w oparciu o przeprowadzone badania metalograficzne i badania twardości, oceniono jakość wytworzonych warstw azotowych.
EN
In industrial applications of thermo-chemical treatments, gas nitriding is a widespread method of nitriding. Elements of various shapes and sizes are nitrided, including drills, cutters, dies, shafts, rings, bearing balls, etc. often characterized by a complicated shape. In order for the layers to have good operational properties they should have a controlled thickness of both the diffusion zone, and the near-surface layer of iron nitrides. With a properly prepared surface on low alloy steels, a uniform nitrided layer is obtained after nitriding. In cases, where it is difficult to prepare the surface properly, e.g. in a complicated shape element or an element with thin internal openings, there may be inhomogeneities in the structure of the nitrided layer or even its complete absence. The problem during nitriding is, therefore not the external surface of the workpieces but the internal one. The aim of the work was to assess the possibility of nitriding deep holes with small diameters. The tests were carried out on cylindrical specimens of unalloyed and low-alloy steel with electro-bored and mechanically hollow through holes and blind holes. The quality of the obtained nitrided layers was evaluated on the prepared samples on the basis of metallographic and hardness tests.
PL
W pracy przeprowadzono analizę możliwej przyczyny występowania samoczynnego zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej lotniczego silnika spalinowego obciążonego mocą maksymalną podczas badań na hamowni silnikowej. Takie objawy niepoprawnej pracy silnika mogą występować także w locie samolotu i śmigłowca. W celu wyjaśnienia przyczyny niepoprawnej pracy silnika zastosowano nieliniową analizę metodą elementów skończonych. Określono dyskretny model uproszczonego układu zespołu cylindra silnika obejmujący kadłub i tuleję cylindrową. W analizie numerycznej uwzględniono zarówno siłę mechaniczną, wynikającą z obciążenia zaciskiem tulei cylindrowej w kadłubie jak i obciążenie ciśnieniem czynnika roboczego oraz obciążenie nierównomiernym polem temperatury. Przemieszczenia i naprężenia w tulei i kadłubie obliczono metodą elementów skończonych za pomocą systemu PATRAN oraz systemem ABAQUS. Wynikło to z konieczności uwzględnienia silnej anizotropii właściwości tulei cylindrowej z żeliwa szarego podczas rozciągania i ściskania. Geometrię części modelowano elementami płaskimi o topologii czterowęzłowej z elementami kontaktowymi dwuwymiarowymi sprzęgającymi. Analitycznie wyznaczono także naprężenia zginające w zespole cylindra wywołane obciążeniem bocznym tłoka silnika poprzez uwzględnienie ciśnienia czynnika roboczego, sił masowych i siły tarcia. Obciążenie ciśnieniem i temperaturą zespołu cylindra określono w wyniku badań stanowiskowych silnika. Charakterystyki materiałowe żeliwa szarego i żaroodpornego stopu aluminium wyznaczono doświadczalnie. Wyniki nieliniowej analizy statycznej naprężeń i odkształceń dla połączenia tuleja cylindrowa-kadłub wykazały, że w obszarze zwrotu zewnętrznego pierścieni tłokowych wystąpiły wysokie naprężenia i odkształcenie plastyczne tulei cylindrowej, wywołujące brak styku połączenia tych elementów. Zakłóca to przepływ ciepła z tulei cylindrowej do kadłuba i stwarza możliwość niekontrolowanego zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej. W silniku istnieje konieczność stosowania zacisku średnicowego tulei w cylindrze w granicach 0.21÷0.42 mm, co wynika z rozszerzalności cieplnej elementów w warunkach jego pracy z maksymalną prędkością obrotową i obciążenia maksymalną mocą. Połączenie skurczowo-rozprężne tulei z cylindrem dla największego zacisku powoduje odkształcenie plastyczne żeliwa szarego tulei cylindrowej. Wymagana jest zmiana gatunku lub rodzaju żeliwa o wytrzymałości doraźnej powyżej 400 MPa.
EN
The paper analyzes the possible cause of self-ignition of air-fuel mixture in spark-ignition internal combustion engine loaded with maximum power during tests on the engine dynamometer stand. It leads to incorrect engine operation and may also occur during the flight of an aircraft or helicopter. In order to explain the cause of incorrect engine operation, a non-linear analysis using the finite element method was applied. A discreet model of a simplified engine cylinder assembly system comprising a cylinder body and the liner was determined. The numerical analysis includes both the mechanical force resulting from loading the cylinder liner clamp in the body as well as the pressure of the working medium pressure and the load on the non-uniform temperature field taken from engine test-bed measurements. The results of nonlinear static analysis of stresses and strains for the cylinder body-liner connection have shown that in the area of TDC where outer piston ring turns back, high stresses and plastic deformation of the cylinder liner occurr, causing a lack of contact between these elements. This disrupts the heat transfer from the cylinder liner to the cylinder body and creates the possibility of uncontrolled ignition of the fuel-air mixture.
PL
Oszacowano zagrożenie osób w wyniku pożaru pojazdu dostawczego z butlami 11 kg oraz 33 kg zawierającymi propan-butan techniczny, spowodowanego ich nieszczelnością. Wyznaczono prawdopodobieństwo rozszczelnienia butli z gazem skroplonym LPG, w ciągu roku podczas czynności załadunku, wyładunku i transportu w firmie handlu oboźnego. Oszacowano cząstkowe i całkowite ryzyka wystąpienia ciężkiego obrażenia ciała kierowcy oraz ryzyko jego śmierci w przypadku zdarzenia pożaru na skrzyni ładunkowej oraz zdarzenia wystrzału opony. W ocenie ryzyka zastosowano metody drzewa zdarzeń/niezawodności i drzewa niezdatności/błędu oraz metodę probabilistyczną.
EN
The threat of people as a result of delivery vehicle fire handling 11 kg and 33 kg bottles with propane-butane, due to leakage of these bottles was estimated. The probability of unsealing LPG bottles with gas during the year at loading, unloading and transport operations in carrier trade company was determined. Partial and total risk of serious driver injuries and the risk of death in the event of a fire in open load-carrying body of the car and tire damage was estimated. The risk assessment uses the methods of the event and fault tree as well as the probabilistic method.
PL
Przedstawiono dla mieszaniny skroplonych węglowodorów gazowych propan-butan jej właściwości fizyczne i chemiczne, klasyfikację, magazynowanie, zagrożenia i skażenia dla ludzi i środowiska. Scharakteryzowano wytwarzanie, technologię transportu i metody zapewnienia bezpieczeństwa oraz najważniejsze akty prawne dotyczące mieszanina propan-butan.
EN
For mixture of propane-butane as liquefied petroleum gas are presented its physical and chemical properties, classification, storage, contamination and hazards for humans and the environment. Manufacturing, transport technology and handling safety methods as well as the most important legal acts regarding propane-butane mixture have been characterized.
PL
W artykule przedstawiono założenia makroskopowego modelu matematycznego gładzenia uwzględniające zarówno kinematykę narzędzia jak również charakterystyczny dla tego procesu rozkład nacisków jednostkowych występujących w oddziaływaniu osełek gładzących na powierzchnię obrabianego cylindra. Na bazie opisanych złożeń został opracowany działający i przetestowany program komputerowy, który w sposób numeryczny modeluje ten proces technologiczny. W pamięci komputera są tworzone cyfrowe mapy jakościowe dotyczące powierzchni zarówno cylindra i osełek gładzących. Mapy te można oceniać analitycznie jak również poddać wizualizacji. W artykule zamieszczono wyniki obliczeń optymalizujących wysokość osełek gładzarskich dla procesu gładzenia konkretnej tulei cylindrowej wraz z analizą otrzymanych wyników. Opisany program komputerowy umożliwia oszczędność czasu oraz środków finansowych w czasie dedykowanych badań optymalizujących parametry tego procesu.
EN
The paper presents the assumptions of the macroscopic mathematical model of honing, taking into account both the kinematics of the tool and the characteristic for this process the distribution of unit pressures occurring in the interaction of sharpening stones on the surface of the honing stones on the surface of the workpiece are characteristic for this process. On the basis of these assemblies an active and tested computer program has been developed, which numerically model this technological process. In the computer memory are created digital quality maps of the surface of the machined cylinder. On the basis of the described assemblies, a working and tested computer program has been developed that numerically models this technological process. Digital quality maps are created in the computer's memory regarding the surface of both the cylinder and the smoothing stones. These maps can be assessed analytically as well as subjected to visualization. The article presents the results of calculations that optimize the height of smooth ground for the process of honing a specific cylinder liner with the analysis of the results obtained. The described computer program saves time and funds during dedicated research that optimizes the parameters of this process.
PL
Artykuł analizuje strategie rozwoju logistyki miasta i jego transportu publicznego w tym komunikacji autobusowej. Dokonano analizy statystycznej dla całego transportu drogowego w Unii Europejskiej (UE). Zamieszczono najważniejsze przyczyny tragicznych wypadków drogowych w Polsce. Analizowano kluczowe elementy bezpieczeństwa czynnego i bezpieczeństwa biernego autobusów i bezpieczeństwa na drodze. Scharakteryzowano kluczowe wskaźniki bezpieczeństwa ruchu drogowego w UE oraz prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń drogowych autobusów. Analizowano wpływ transportu drogowego na ekologię miasta pod kątem wielkości emisji spalin dla autobusów różnej konstrukcji jak i emisji innych zanieczyszczeń.
EN
The article analyzes the city's logistics development strategies and its public transport, especially bus traffic. Statistical analysis of all road transport in the European Union (EU) has been carried out. The most important reasons for the tragic road accidents in Poland have been mixed up. Key elements of active safety and passive safety of buses and road safety were analyzed. Characterized key indicators of road safety in the EU and the probability of bus incidents. The impact on the ecology of the city of road transport was analyzed in terms of the significance of exhaust emissions of various bus designs and emissions of other pollutants.
PL
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie jak zaawansowane technologie zastosowane we współczesnych autobusach miejskich znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistej redukcji liczby zdarzeń drogowych i polepszeniu bezpieczeństwa użytkowania. Analiza dotyczy okresu 2013-2017 r. wdrażania i eksploatacji zrównoważonego transportu publicznego w mieście. Wprowadzono nowoczesne autobusy Autosan Sancity 10LF i Mercedes-Benz Citaro 12 CNG ale eksploatowane były wciąż starsze konstrukcje typu Jelcz 120 M/4 12 CNG i Solaris Urbino 12 CNG. Zbadano poziom zagrożenia bezpieczeństwa transportu miejskiego wynikający z liczby kolizji i wypadków. Ocenę przeprowadzono za pomocą wskaźnika W3 charakteryzującego poziom zagrożenia bezpieczeństwa systemu transportowego wywołany także intensywnością uszkodzeń układów autobusu w ciągu jednego roku. Oceniano prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia analizowanego układu P(U*) oraz istotność wpływu uszkodzeń tych systemów autobusów na zagrożenie bezpieczeństwa transportu miejskiego O.
EN
The article is an attempt to answer the question how advanced technologies used in modern city buses, are reflected in the actual reduction of the number of road accidents and improving the safety of use. The analysis concerns the period 2013-2017 of implementation and exploitation of sustainable public transport in the city. These were modern buses Autosan Sancity 10LF and Mercedes-Benz Citaro 12 CNG as well as conventional structures Jelcz 120 M/4 12 CNG and Solaris Urbino 12 CNG. The level of threat to the safety of urban transport resulting from the number of collisions and accidents was examined. The assessment was carried out using the W3 indicator characterizing the level of transport system security risk caused also by the damage of bus systems in one year assessed: probability of failure of the analyzed P system (U*) and significance of damage to these bus systems to the risk of urban transport security O.
EN
Group of steel balls with different chemical composition, diameters and nitriding treatment parameters were investigated with using magnetic resonance and magnetization methods. Emerging nitrided regions consists of diffusion and surface layer of iron nitrides. The thickness of the individual layers depends on the type of steel and process parameters. Resonance signal shape and position were successfully described in the ferromagnetic resonance regime expected for dense iron magnetic system. Influence of the sample size, thermal treatment and carbon content on the absorption signal has been analyzed. Significant magnetic anisotropy has been revealed, as well as non-usual increasing of the magnetization as a function of temperature. It suggests, that overall antiferromagnetic ordering, destroyed by thermal movement, lead to increasing of the ferromagnetic region.
EN
The paper presents an attempt to evaluate the impact of coal and coal mine methane cocombustion on the physics of the heat exchange in an 140 t/h pulverized-coal boiler through an analysis of 21 combinations of the boiler operating parameters – three different boiler loads (50, 75, and 100%) and seven values of the fired gas thermal contribution (0–60%). The obtained results are the temperature distribution of flue gas and steam in the boiler characteristic points, the heat transfer coefficient values for the boiler individual elements expressing the nature of changes in the heat transfer and the change in the boiler efficiency depending on how much gas is actually fired. An increase in the amount of co-fired gas involves a temperature increase along the flue gas path. This is the effect of the reduction in the amount of heat collected by the evaporator in the furnace. For these reason, the flue gas temperature at the furnace outlet rises by 9 K on average per a 0.1 increment in the fired gas thermal contribution. The temperature rise improves the heat transfer in the boiler heat exchangers – for the first- and the secondstage superheater the improvement totals 2.8% at a 10 pp. increase in the fired gas thermal contribution. However, the rise in the flue gas temperature at the boiler outlet involves a drop in the boiler efficiency (by 0.13 pp. for a rise in the fired gas thermal contribution by 0.1).
16
Content available remote Comparison of Particle Filter and Extended Kalman Particle Filter
EN
In this paper, three state estimation algorithms, namely: Extended Kalman Filter, Particle Filter (Bootstrap Filter) and Extended Kalman Particle Filter, have been presented. Particle Filter and Extended Kalman Particle Filter algorithms have been compared with a different number of particles and the results have been presented together with Extended Kalman Filter. Estimation quality has been checked for three nonlinear objects (one- and multidimensional systems) and evaluated through the aRMSE quality index value. Based on the obtained results it was concluded that Extended Kalman Particle Filter provide better estimation quality for low number of particles in comparison to simple particle filter. However it is not met for highly nonlinear system.
PL
W pracy zostały zaprezentowane trzy algorytmy estymacji - rozszerzony filtr Kalmana, filtr cząsteczkowy (algorytm Bootstrap) i rozszerzony cząsteczkowy filtr Kalmana. Algorytmy filtru cząsteczkowego i rozszerzonego cząsteczkowego filtru Kalmana zostały porównane dla różnej liczby cząsteczek, a wyniki zestawione z wynikami działania rozszerzonego filtru Kalmana. Jakość estymacji została sprawdzona dla trzech nieliniowych obiektów (systemy jedno- i wielowymiarowe) i oceniona za pomocą wskaźnika jakości aRMSE. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że rozszerzony cząsteczkowy filtr Kalmana zapewnia lepszą jakość estymacji dla niewielkiej liczby cząsteczek w porównaniu do zwykłego filtru cząsteczkowego. Jednakże nie jest to spełnione dla silnie nieliniowego obiektu.
PL
Przedmiotem pracy jest koncepcja oraz wstępna weryfikacja eksperymentalna koaksjalnego, plazmowego magnetohydrodynamicznego zapłonnika mało wrażliwych materiałów miotających. Koncepcja jest interesującą alternatywą dla zapłonników, w których plazma wytwarzana jest metodą eksplodującego drutu w generatorach plazmy typu CPG (Capillary Plasma Generator), będących przedmiotem badań wielu laboratoriów na całym świecie.
EN
A concept of plasma coaxial magneto-hydrodynamic igniter for low vulnerability gun propellants and initial experimental results are presented in this paper. The concept is an interesting alternative for igniters generating the plasma by a blasting wire such as CPG (Capillary Plasma Generator) systems which have been recently investigated in many worldwide laboratories.
PL
Ostatnio obserwuje się wielki postęp technologiczny w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych (BSP), zazwyczaj nazywanych dronami oraz powszechne ich wykorzystanie w zastosowaniach militarnych i cywilnych. To powoduje potrzebę poszukiwania nowych sposobów reagowania m.in. na: naruszanie przestrzeni powietrznej w bezpośredniej bliskości lotnisk, naruszanie stref obiektów o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa oraz zakłócania imprez masowych. Zagrożenie stanowią drony wykorzystywane do przemytu różnorodnych substancji m.in. w rejonach nadgranicznych i w zakładach karnych. W artykule przedstawiono wyniki analizy rozwiązań konstrukcyjnych systemów do przechwytywania miniaturowych bezzałogowych statków powietrznych, oceniono dotychczas wykorzystywane metody i wskazano najbardziej perspektywiczne kierunki rozwoju systemów neutralizacji dronów.
EN
A huge improvement in technology of unmanned aerial vehicles (UAVs), usually called drones, and their wide both civilian and military use has been observed recently. For it new countermeasures are undertaken to prevent air space violation in the vicinity of airports, critical infrastructure and mass events. Drones used to smuggle substances through the borders and to the penitentiaries are another threat. This paper presents the state of art in the systems dedicated to capture the miniature UAVs, and evaluates the methods used up to now, and points out the most perspective directions for drones’ neutralization systems.
EN
This paper presents a selection of deliverables of a research project intended to develop a technology demonstrator for an active protection system smart counterprojectile. Numerical simulations were completed to analyse the effects of geometry and weight of the counterprojectile warhead on the counterprojectile flight (motion) parameters. This paper investigates four variants of the counterprojectile warhead shape and three variants of the counterprojectile warhead weight. Given the investigated geometric and weight variants, the PRODAS software environment was used to develop geometric models of the counterprojectile warhead, followed by the determination of the model aerodynamic characteristics. The final deliverable of this work are the results of the numerical simulation of the counterprojectile motion along the initial flight path length. Given the required activation of the active protection system in direct proximity of the protected object, the analyses of counterprojectile motion parameters were restricted to a distance of ten-odd metres from the counterprojectile launching system.
PL
W pracy przedstawiono niektóre wyniki realizacji projektu badawczego, którego celem jest opracowanie demonstratora technologii inteligentnego antypocisku systemu ochrony aktywnej. Przeanalizowano, na drodze symulacji numerycznych, wpływ geometrii oraz masy głowicy bojowej antypocisku na parametry jego ruchu (lotu). W artykule rozpatrzono cztery warianty kształtu głowicy antypocisku oraz trzy warianty masowe. Dla rozpatrywanych wariantów geometryczno-masowych opracowano w środowisku PRODAS modele geometryczne głowicy antypocisku, a następnie wyznaczono ich charakterystyki aerodynamiczne. Ostatecznym rezultatem pracy są wyniki symulacji numerycznych ruchu antypocisku na początkowym odcinku toru lotu. Ze względu na wymagane działanie systemu ochrony aktywnej w bezpośredniej odległości od ochranianego obiektu, analizy parametrów ruchu antypocisku ograniczono do kilkunastu metrów od wyrzutni.
20
PL
W pracy poruszono problem estymacji stanu dla układów dynamicznych oraz przedstawiono wybrane jego rozwiązania. Zaproponowano cztery metody estymacji: rozszerzony filtr Kalmana, bezśladowy filtr Kalmana, filtr cząsteczkowy oraz filtr Kalmana, stosowany dla obiektów liniowych. Metody te zastosowano dla trzech obiektów nieliniowych oraz dla dwóch obiektów liniowych (systemy jedno- i wielowymiarowe). Wszystkie obiekty zostały opisane za pomocą równań stanu. Przedstawiono także trzy różne wskaźniki jakości, reprezentujące błędy względne oraz bezwzględne, a także porównano ich działanie dla różnego typu obiektów. W wyniku przeprowadzonych symulacji stwierdzono, że najlepszą jakość estymacji zapewnia filtr cząsteczkowy, ale jednocześnie ta metoda jest najwolniejsza.
EN
In this paper the problem of state estimation of dynamical systems has been discussed and selected solutions have been presented. Four methods of state estimation have been proposed: Extended Kalman Filter, Unscented Kalman Filter, Particle Filter and Kalman Filter for a linear system. These methods have been applied to three nonlinear objects and to two linear objects (one- and multivariable systems). All plants have been described using state equations. Three quality indices has been used, which present relative and absolute errors. They were compared for different objects. As a result of the simulation, it was found that the best estimation quality is provided by the particle filter, but this method is also the slowest.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.