Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Skuteczna ochrona (wzmocnienie obudowy) skrzyżowania ściana–chodnik zapewnia ciągłość cyklu produkcyjnego, a mianowicie szybkie przesunięcie przenośnika ścianowego do czoła ściany. Stosowanie niskiego bądź wysokiego kotwienia jako elementu wzmacniającego obudowę podporową skrzyżowania ściana-chodnik, pozwala na wyeliminowanie tradycyjnych sposobów utrzymania skrzyżowania ściana–chodnik, a tym samym pozwala na efektywne wykorzystanie wysokiej wydajności nowoczesnych kompleksów ścianowych. W artykule przedstawiono długoletnie doświadczenia dołowe kopalni Knurów–Szczygłowice w zakresie stosowania, dla skutecznego utrzymania skrzyżowania ściana-chodnik, obudowy przykotwionej do górotworu przy pomocy dwóch par kotwi, wykazując pełną przydatność techniczną i ekonomiczną takiego sposobu wzmocnienia obudowy. W artykule zwrócono również uwagę na bezpieczeństwo pracy oraz na coraz powszechniejsze wykorzystanie badań endoskopowych przy określeniu zasięgu strefy spękań rzutujące bezpośrednio na właściwy dobór odpowiedniej liczby, nośności oraz długości stosowanych kotew. Przeprowadzone badania dołowe zasięgu strefy spękań i rozwarstwień stropu (endoskopowe i przy pomocy rozwarstwieniomierzy linkowych) przed frontem czynnej ściany, a także przeprowadzone badania laboratoryjne (stanowiskowe) pozwoliły określić współczynnik bezpieczeństwa utrzymania skrzyżowania ściana–chodnik rzutujący bezpośrednio na konieczność zabudowy dodatkowego wzmocnienia. Wartość współczynnika bezpieczeństwa Sbść-ch większa od 1 jest korzystna i bezpieczna, a wartość mniejsza lub równa 1 może prowadzić do znacznego pogorszenia warunków utrzymania skrzyżowania w obudowie podporowej przykotwionej.
EN
The efficient protection (support reinforcement) of a wall and heading crossing ensures continuity of the production cycle, and that is a quick moving of the scraper conveyor to the wall. Using low or high bolting as a support reinforcement element in wall and heading crossings allows for the elimination of traditional methods of maintaining longwall-gate crossings, and therefore allows for the efficient use high performance modern wall complexes. The paper presents the long underground experience, of the Knurów–Szczygłowice mine of efficient support wall and heading crossing maintenance, which was bolted to the rock mass with the usage of two pairs of bolts, showing full technical and economical usefulness of this support reinforcement method. The article also highlights work safety and the increasingly common usage of endoscopies when specifying the range of crack areas which directly effects the proper choice in number, load-capacity and length of the used bolts. The underground studies the measurements of the reach of the zones of fracturing and roof stratification (using endoscopes and wire type stratification meters) and the laboratory tests (using the test stand) have allowed to determine the safety factor for maintenance of the longwall gangway crossing, directly resulting in the necessity to install additional reinforcement. The value of the safety factor Sbsc-ch greater than 1 is advantageous and safe, and the value less than or equal to 1 can lead to a significant deterioration of the conditions of maintenance of a wall and heading crossing which was bolted.
PL
Zawały w wyrobiskach korytarzowych są niebezpiecznymi zdarzeniami powodującymi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, utrudnienia technologiczne (transportowe, wentylacyjne itp.) oraz straty ekonomiczne. Wśród przyczyn zawałów występujących w ostatnim okresie w wyrobiskach korytarzowych podziemnych kopalń węgla kamiennego wymienia się błędy projektowania, błędy wykonawcze, błędy użytkowania oraz przyczyny losowe. Na przykładach zaistniałych w ostatnim okresie zawałów w wyrobiskach korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego wskazano, że jedną z głównych przyczyn zaistniałej sytuacji była utrata podporności obudowy oraz zużycie techniczne odrzwi spowodowane korozją kształtownika. W praktyce zawały występujące wskutek zużycia technicznego obudowy powstają głównie z przełamania łuku w części stropnicowej, utraty stateczności jednego z ociosów wyrobiska oraz całkowitego zawału wyrobiska. Na podstawie przeprowadzonej analizy zaistniałych przypadków zaproponowano wskazówki postępowania dla poprawy bezpiecznego użytkowania wyrobiska. Poprawę stateczności skorodowanej obudowy można uzyskać przez zastosowanie dodatkowej obudowy stabilizującej jej konstrukcję, przykotwienie odrzwi do górotworu lub wykonanie wzmacniającej powłoki z fibrobetonu połączone z iniekcją górotworu. Przedstawiono również przykłady zawałów występujących w wyrobiskach przygotowawczych, dla których dobór obudowy nie odpowiadał warunkom geologiczno-górniczym. W podsumowaniu wskazano na znaczenie diagnostyki obudowy wyrobisk w bezpiecznym i efektywnym prowadzeniu eksploatacji górniczej, którą należy objąć przepisami ruchowymi, a jej zakres i częstotliwość powinny być dostosowane do stopnia występujących zagrożeń oraz konstrukcji obudowy.
EN
Caving in the excavation of mining galleries is a dangerous phenomenon, resulting in a threat to the health and life of humans, technological difficulties (transport, ventilation, etc.) and economic losses. Mining galleries list: design errors, runtime errors, errors and random causes among the causes of the caving occurring in recent periods in the excavation of underground coal mines. Examples in the recent period of caving in the excavation of mining galleries in coal mines indicated that one of the main causes of the situation was the loss of capacity and double timber technical wear caused by the corrosion of the profile. In practice, the caving that occur as a result of the technical wear can be divided into the breaking arc of a roof – bar, the loss of stability of one of the heading walls and a total heading collapse. On the basis of the carried out analysis of these cases, guidelines were proposed for improving the safe operation of the workings. The improvement of support stability may be achieved by applying additional supports, stabilizing the structure by bolting the support sets or by introducing a fiber-reinforced concrete coating with injection into the rock mass. Examples of caving occurring in the excavation, for which the preparatory selection of support does not match the geological-mining conditions, were also presented. The summary indicated the importance of diagnostics roadway in the safe and efficient conduct of mining that should be covered by the operational rules, and their scope and frequency should be adapted to the rank of the occurrence of hazard and support construction.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia ze stosowania obudów spłaszczonych typu ŁPrP, ŁPKO, ŁPSp, ŁPSpA i ŁPSp3R dla rozcinek ścianowych rozruchowych w warunkach JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice. W artykule skoncentrowano się na zastosowanych rozwiązaniach obudów rozcinek ścianowych rozruchowych i uzyskanych rezultatach w zakresie stateczności i użyteczności rozwiązań danej konstrukcji obudowy. Przeprowadzono analizę nośności i uwarunkowań technologicznych stosowania różnych rozwiązań obudów spłaszczonych ze szczególnym uwzględnieniem odrzwi obudowy ŁPSp i ŁPrPJ, z porównania których obudowa ŁPSp ma nośność większą o około 21% przy równoczesnym zmniejszonym zużyciu stali o około 31%. Praktyczne wyniki doświadczeń pozwoliły stwierdzić, że korzystnymi rozwiązaniami obudów dla rozcinek ścianowych są obudowy z typoszeregu ŁPSpA i ŁPSp3R.
EN
The paper presents the experience of using the ŁPrP, ŁPKO, ŁPSp, ŁPSpA i ŁPSp3R types of flattened supports for longwall entries in the conditions of the JSW S.A. Knurów-Szczygłowice coal mine. The article concentrates on the support solutions applied in the conditions of the mine and the results in terms of stability and usefulness of the structures of the supports. An analysis of the load bearing capacity and technological conditions has been conducted for various flattened supports solutions, with special consideration given to the ŁPSp and ŁPrPJ support sets. Comparing these two, the ŁPSp exhibits a load bearing capacity that is 21% 90 higher while using 31% less steel mass. The experiment results allowed to determine that the ŁPSpA and ŁPSp3R support types are an advantageous solutions in case of longwall set-up rooms.
PL
Mining excavation technology of mine workings' excavation are essential to maintain operational safety and to provide the mining facility with the often required long-term stability and thus functionality. For specialized excavations it is necessary to use modern technologies (often innovative) in which a significant influence is exerted on the rock mass surrounding such workings. The paper presents important aspects of modern mining technologies on the example of practical execution of: chambers above and below a retention reservoir, a shaft's inlet at the horizon of 900 m at JSW SA „Pniówek" mine.
PL
Utrzymanie skrzyżowania ściana-chodnik należy do jednych z najważniejszych czynności technologicznych realizowanych w procesie eksploatacji ściany. Długoletnie doświadczenia dołowe w zakresie stosowania obudowy podporowej przykotwionej za pomocą dwóch par kotwi prętowych (długości 2,7÷3,1 m) bez zabudowy dodatkowych wzmocnień dla ochrony skrzyżowania ściana-chodnik, wykazały pełną przydatność techniczną i ekonomiczną takiego systemu wzmocnienia. Przeprowadzone badania dołowe pomiarów zasięgu strefy spękań i rozwarstwień stropu (endoskopowe i przy pomocy rozwarstwieniomierzy linkowych), a także przeprowadzone badania laboratoryjne (stanowiskowe) pozwoliły określić współczynnik bezpieczeństwa utrzymania skrzyżowania ściana-chodnik Sbsc-ch rzutujący bezpośrednio na konieczność zabudowy dodatkowego wzmocnienia.
EN
The maintenance of the longwall gangway crossing is one of the most important technological activities conducted along the exploitation of a longwall. Years of experiences in the application of chock supports bolted using two sets of anchor bolts (lenght of 2,7÷3,1) without installing additional reinforcements protecting of the longwall gangway crossing, have indicated the full technical and economical viability of the system for the support of crossing in concern. The underground studies the measurements of the reach of the zones of fracturing and roof stratification (using endoscopes and wire-type stratification metres) and the laboratory tests (using a test stand) have allowed to determine the safety factor for maintenance of the longwall gangway crossing, directly resulting in the necessity to install additional reinforcement.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie wykonania wlotu do szybu V na poziomie 930 w JSW SA KWK „Pniówek”, prowadzonego od strony poziomu przez jego zbicie z szybem. Omówiono zabezpieczenie wewnętrznej obudowy szybu oraz wykonanie obudowy przekopu przed wlotem i wlotu. W tym celu zastosowano: wyprzedzające wzmocnienie skał wokół szybu, etapowe prowadzenie prac w kierunku szybu ze zmniejszeniem przekroju wlotu w miejscu połączenia, zamkniętą obudowę podporową wzmocnioną kotwieniem i natryskiem betonowym. Prace zabezpieczające od strony szybu, ze względu na brak górniczego wyciągu szybowego prowadzono przez kopalniany, specjalistyczny, wysokościowy zespół ratowników z wykorzystaniem dwóch przewoźnych wyciągów ratowniczych CSRG w Bytomiu.
EN
The construction of the shaft mouth was designed from the side of the existing mining excavations in order to develop coal reserves at the level of 1000 in the “Pawłowice 1” deposit. It was assumed that ventilation for the 1000 level would be provided by existing KWK „Pniówek” ventilation shaft V. Led from the level side so that it could meet the shaft, the shaft mouth was designed at the level of 930 to connect the shaft with the 1000 level. The decision to drill the shaft mouth involved the performance of works in the shaft by high-altitude rescuers who made use of climbing equipment. The connection roadway along the arch section was supported with the arch support sets and lining using expansion bags. Another excavation - an access roadway - was made using closed arch support sets. Bar adhesive anchors at the length of 2.7 m were built around the perimeter between the sets in a mesh of 1x1 m; on the other hand, using two binding joists, the sets were reinforced with injection string anchors at the length of approx. 10 m. Once the cement wash injection that bound the sets with lining and rock was made, sprayed concrete was applied to the sets and the support bottom layer was concreted. The 10m section before the connection with the shaft was reinforced with steel and concrete anchored support, including rock reinforcement and injections around the shaft. The steel support sets and prominent anchors were covered with sprayed concrete. The reinforcement of rock using 10-12 m injection anchors drilled vertically was made in the shaft mouth before the connection with the shaft. The shaft brickwork around the shaft mouth outline was anchored using adhesive anchors for concrete at the length of at least 1.2 m, with a mesh and sprayed concrete. An additional protection of the roof hip was provided for the shaft mouth top. It involved the anchorage of a durable polyester mesh to the shaft mouth and shaft support. No damage to the support was found during periodic inspections, so it can be concluded that the support of the shaft mouth at the level of 930 and the support of access roadways were designed and constructed well.
PL
W praktyce polskiego górnictwa podziemnego powszechne zastosowanie znajdują dwa systemy obudowy wyrobisk górniczych, w którym pierwszy chroni przekrój wyrobiska (obudowy sztywne), a drugi konstrukcję obudowy (obudowy podatne np. typu ŁP). W warunkach głębokich kopalń istotnym elementem obudowy powinien się stać otaczający górotwór, który we współpracy z obudową powinien zapewnić stateczność wyrobiska. Uwarstwiony i naturalnie spękany masyw skalny wokół wyrobiska może być wzmocniony przez przyłożenie do jego powierzchni, jak również do głębszych warstw skalnych, siły ograniczającej jego deformacje, który powoduje wytworzenie korzystnego stanu naprężenia na obrysie wyłomu wyrobiska, zwiększenie sił tarcia zarówno między warstwami, jak i między spękaniami, ograniczanie możliwości rozwarstwiania się masywu. Uwzględniając złożone warunki geologiczno-górnicze przedstawiono systemy obudów wyrobisk górniczych, w których wzmocnienie górotworu stanowi istotny element obudowy. Omówiono rozwiązania konstrukcji obudów, w których wykorzystuje się obudowy podporowe współpracujące alternatywnie z kotwiami krótkimi, długimi, mechaniczną wykładką za obudową, iniekcją, sprężaniem skał wokół wyrobiska, stosowaniem betonu natryskowego izolacyjnego i konstrukcyjnego. Rozwiązanie obudowy kotwiowej i podporowo-kotwiowej zespolonej z górotworem z podpornością wstępną jest alternatywą zapewnienia stateczności wyrobiska, w którym stosowane środki i metody są poprawione i bardziej efektywnie wykorzystane tak, że wzmocnienie górotworu wokół wyrobiska powoduje zmniejszenie obciążenia obudowy ze strony deformującego się górotworu, a obudowa ma rosnącą podporność.
EN
In the Polish underground mining practice, two heading support systems are commonly used. The first protects the section of the heading (rigid supports) while the second one protects the structure of the lining (i.e. yielding arch supports). In the conditions of deep mines, the surrounding rock mass should become a significant element of the supports. While cooperating with the supports, it should ensure the stability of the heading. The layered and naturally fractured rock mass around the heading may be reinforced by applying a force that limits its deformation to its surface as well as to deeper rock layers. The force then causes favourable stress conditions at the outline of the face of the heading, an increase in the friction forces both between the layers and between the fractures and a decrease in the probability of separation of the rock mass caused by bolting. While giving consideration to complex geological and mining conditions, the paper presents heading support systems in which the protection of the rock-mass constitutes a significant element of the support system. The paper also includes an overview of the support structures in which chock supports are used, cooperating alternatively with short and long rockbolts, the mechanical lining behind the supports, the injection, the compression of rocks around the heading as well as the application of insulating and structural shotcrete. The lining solution in the form of roof-bolting or roof-bolting with supports bonded with the rock mass and with an initial bearing capacity constitutes a modern alternative for providing the stability of the heading. In such a solution, the measures and methods are corrected and more effective. As a result, the protection of the rock mass around the heading causes a decreased load on the lining caused by the deformation of the rock mass while the lining is characterized by an increased load bearing capacity.
PL
Szyby górnicze pełnią kluczową rolę w zapewnieniu ciągłości ruchu podziemnego zakładu górniczego (zapewnienie ciągłości wydobycia kopaliny użytecznej). Do najważniejszych zadań, jakie pełnią szyby górnicze należy zaliczyć doprowadzenie i odprowadzenie powietrza z wyrobisk podziemnych, wydobycie kopaliny na powierzchnię, dostarczenie szeroko pojętej energii do podziemnych wyrobisk górniczych oraz opuszczenie i wyciągnięcie materiałów i załogi. Obowiązujące przepisy górnicze obligują przedsiębiorców do prowadzenia monitoringu, badań i oceny stanu technicznego obudowy szybów górniczych przez stosownych rzeczoznawców ds. ruchu zakładu górniczego przy zastosowaniu coraz bardziej zaawansowanych technologii pomiarowych (skanowanie laserowe obudowy szybu, cyfrowa analiza obrazu obudowy szybu), które pozwalają w sposób precyzyjny określić rodzaj i wielkość uszkodzenia obudowy szybowej. Wszelkiego rodzaju awarie szybów, zarówno ich wyposażenia oraz ich obudowy prowadzą do ponoszenia znacznych kosztów związanych z przywróceniem funkcji użytkowej szybu w nawiązaniu do obowiązujących przepisów i norm górniczych. Z uwagi na długi czas istnienia i użytkowania szybów górniczych (sięgający czasami nawet ponad 100 lat), niejednokrotnie obserwuje się uszkodzenia obudowy szybowej mogące prowadzić do utraty jej stateczności, a nawet do zawalenia się samego szybu. W artykule przedstawiono doświadczenia kopalni Knurów–Szczygłowice w zakresie zapewnienia stateczności obudów użytkowanych szybów, obejmujące przedstawienie charakterystyki ich uszkodzeń oraz przedstawienie zakresu technologii prowadzonych napraw obudów szybowych i zastosowanych do tego celu materiałów.
EN
Mine shafts play a key role in ensuring the continuity of an underground mining plant’s operation (the continuity of the extraction of useful minerals). The main roles of the mining shafts include the supply and carrying away of the air from underground workings, serving as a passage for the extracted material and the supply of all kinds of power to the underground workings. They also serve as the passageways for both the materials and the staff. The current mining provisions obligate companies to organize monitoring, tests and appraisals of the technical condition of the mining shafts’ linings by authorized experts in mining plant operations. The increasingly advanced measurement technologies that are being applied in these measurements (laser scanning of the shaft lining, digital analysis of the image of the shaft structure), allow for a precise determination of the type and the dimensions of the damage of the shaft’s lining. All kind of failures of the shafts, both their equipment and their lining, lead to significant costs in order to restore the function of the shaft in line with the applicable regulations and standards of mining. Due to the longtime of existence and operation of the mine shafts (sometimes reaching more than 100 years), damages of shaft linings which may lead to the loss of its stability, or even to the collapse of the shaft itself, are frequently observed. The article presents the experience of the Knurów–Szczygłowice coal mine in ensuring the stability of the shaft linings, including the characteristics of their damage and the presentation of the range of technologies used in shaft repairs as well as the materials used in such repairs.
PL
Szyby, wloty szybowe i zbiorniki retencyjne są to wyrobiska górnicze o bardzo długim okresie użytkowania. Obudowa tych wyrobisk musi być zaprojektowana bardzo starannie, dobrze dobrana do warunków geologiczno-górniczych. Wykonane w początkowym okresie budowy kopalni „Bogdanka" wloty szybowe oraz niektóre odcinki (fragmenty) obudowy szybów w wielu przypadkach ulegały zniszczeniu i wymagały przebudowy. W artykule opisano szczegółowo nowe rozwiązania obudowy tych wyrobisk.
EN
Shafts, shafts inlets and reservoirs are the mining workings of a very long period of use. The lining of these workings must be designed very carefully and must be well-adjusted to the geological and mining conditions. Shaft inlets and some sections (fragments) of the shaft's lining executed at the initial stage of construction of „Bogdanka" mine in many cases got damaged and destroyed and needed reconstruction. The article describes in detail the new solutions of lining of these workings.
10
Content available Zespolone z górotworem obudowy wyrobisk pionowych
PL
Obudowy górnicze często są wykonywane na obrysie wyłomu wyrobiska z punktowym połączeniem z górotworem. W wyrobiskach pionowych stosowane technologie wykonywania obudowy z betonu monolitycznego przy urabianiu skał materiałem wybuchowym nie gwarantują uzyskania pełnego zespolenia z górotworem, który ulega spękaniu i rozwarstwieniu przed wykonaniem obudowy ostatecznej. W artykule przedstawiono nowoczesne zastosowane praktycznie rozwiązania obudów wyrobisk pionowych zespolonych z górotworem pozwalające uzyskać wysokowydajny pod względem nośności system obudowy zespolonej z górotworem.
EN
Mining supports are often made on the outline breach of the excavation in the point connection of the rock mass. In the vertical overage technologies used execution of monolithic concrete casing when mining rock explosive don’t guarantee a full fusion of rock mass, which is fractured and stratification before the final casing. The article presents modern solutions applied practically covers the excavation of vertical units of the rock mass in order to obtain high performance in terms of system capacity of the housing complex of the rock mass.
PL
Obudowy łukowo-proste stanowią rozwiązanie konstrukcji obudowy w której prosty odcinek konstrukcji w części stropnicowej podparty jest stojakiem podporowym z jednej strony ociosu, a z drugiej strony ociosu ma kształt łukowy. Rozwiązanie obudowy znajduje zastosowanie w przecinkach zbrojeniowych, w przecinkach likwidacyjnych oraz w chodnikach przyścianowych. W artykule na podstawie doświadczeń zostaną przedstawione zalety ruchowe obudów łukowo-prostych jak i problemy ich stosowania oraz rozwiązania pozwalające poprawić ich nośność. Sformułowano wymogi techniczno-technologiczne warunkujące ich stosowanie w wyrobiskach kopalń węgla kamiennego.
EN
The article discusses the use of a solution of linings straight-arch shaped where the straight section of construction is supported by stand supporting from the one side of side wall, from the other side of side wall is arch shaped. A solution of a support was used in liquidation duct, starting sidewalks and roadway. Based on experiences the article presents movement’s adventages of arch-straight supports, the problems of their usefulness and solutions in order to improve their carrying capacity. The technical and technological requirements are condition in use of coal mines’ excavation.
PL
Wieloletnie doświadczenia kopalni „Knurów-Szczygłowice”, Ruch „Knurów”, sięgające początku lat 90. XX wieku, w zakresie ochrony skrzyżowania ściana-chodnik podścianowy, opierają się na zastosowaniu niskiego kotwienia, zapewniając szybką przebudowę przenośnika ścianowego, komfort pracy na skrzyżowaniu i uniknięcie problemów likwidacji chodnika za frontem ściany związanych z demontażem podciągów stalowych i problemów wynikłych z demontażem kotwi (pękanie tulei kotwi strunowych). Przykotwienie obudowy – o czym w artykule – prowadzono w latach 2004–2016.
EN
Multi-year of experience of „Knurów-Szczygłowice” mine, „Knurów” mining area dating back to the early 90-ties of the XX century related to the protection of the intersection of a longwall and bottom gate base on the use of low bolting ensuring rapid transfer of a longwall conveyor, comfort of work at the intersection and avoidance of problems connected with liquidation of the gate behind the longwall’s face associated with withdrawal of steel horseheads as well as problems resulting from withdrawal of bolts (cracking of sleeves of string bolts). Bolting of the support – as discussed in the article – was done in 2004–2016.
PL
Prowadzenie wieloletniej i wielowarstwowej eksploatacji pokładów węgla objawia się występowaniem dużej ilości zaszłości eksploatacyjnych, które znacząco wpływają na pogorszenie stateczności wyrobisk górniczych. Zapewnienie przekroju wyrobisk górniczych wymaganego stosownymi przepisami górniczymi w aspekcie zachowania skrajni ruchowych dla pracujących maszyn i urządzeń, a zwłaszcza w aspekcie zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza, często stanowi konieczność wykonania dodatkowego wzmocnienia obudowy lub wykonania przebudowy tychże wyrobisk. W artykule przedstawiono doświadczenia kopalni „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w zakresie ograniczenia skutków wpływu czynnych frontów eksploatacyjnych i zaszłości eksploatacyjnych na obudowę wyrobisk górniczych oraz wlotu szybowego, ochrony konstrukcji obudowy wyrobisk, a także przedstawiono kierunek projektowania nowych rodzajów obudów podporowych w trudnych warunkach geologiczno-górniczych w nawiązaniu do stale wzrastającej głębokości eksploatacji pokładów węgla.
EN
Long-term and multi-layered coal seams exploitation manifest by the appearance of number of abandoned workings which significantly affect the stability of the mining excavations. Maintenance of the cross-section of mine workings is required by mining regulations in terms of dimensional gauge for working machines and equipment, especially in the aspect of ensuring adequate air flow, and often it is a necessity of additional reinforcement of support or reconstruction of the excavation. This paper presents the experience of the mine „Knurów-Szczygłowice” Knurów division in reducing the effects of the impact of active longwall faces and abandoned workings on the support of mining excavation, lining of shaft inlet and protection of construction of excavation support, as well as shows the design direction of new types of support in difficult geological and mining conditions in relation to the ever-increasing depth of mining coal.
14
Content available remote Rozwiązanie obudowy spłaszczonej dla chodnika przyścianowego
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie obudowy łukowej podatnej spłaszczonej typu ŁPSp3R zastosowanej eksperymentalnie w chodniku przyścianowym w pokładzie 205/4 w miejsce tradycyjnej obudowy podporowej ŁP10. Analiza warunków geologiczno-górniczych oraz wymagania w zakresie funkcjonalności wyrobiska, jak i korzystne parametry wytrzymałościowe odrzwi obudowy ŁPSp3R pozwoliły podjąć decyzję o jej praktycznym zastosowaniu. Konstrukcję, warunki i uzyskane pierwsze pozytywne doświadczenia omówiono w artykule.
EN
In this paper a flattened yielding steel support type ŁPSp3R solution was presented. It was experimentally applied in a roadway in 205/4 coal bed instead of a traditional ŁP10 support. Geological and mining condition analysis, functionality requirements and strength parameters of ŁPSp3R support allowed to decide of its practical application. Construction, conditions and first positive experiences was described in this article.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie wzmocnienia obudowy głowicy zbiornika retencyjnego szybowego wykonanej w konstrukcji stalowo-betonowej dwupłaszczowej kotwionej, o kształcie ściętego stożka z wytrzymałymi pierścieniami podstawowymi i normalnymi. Dwupłaszczową konstrukcję stalową wypełnia się przez system otworów wytrzymałym betonem i po powiązaniu z obudową lub górotworem łączy się ją kotwiami iniekcyjnymi z górotworem. Istniejące rozwiązania wzmocnień głowic zbiorników retencyjnych wskazują, że stanowią one korzystne rozwiązane w trudnych warunkach geologiczno-górniczych.
EN
The article presents a solution to strengthen the lining of the head of the retention reservoir of the shafl made of steel and concrete two-plane anchored structure in the shape of a truncated cone with fundamental and normal hardy rings. Two-pane steel structure is filled in by the system holes of robust concrete and, after binding with the lining or a rockmass, it is joined by injection holts with the strata. Existing solutions of reinforcement of the heads of reservoirs indicate that they are a beneficial solution in difficult geological and mining conditions.
PL
Artykuł przedstawia doświadczenia kopalni „Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów w zakresie utrzymywania chodników przyścianowych w warunkach zagrożenia metanowego oraz zagrożenia tąpaniami. Wzrost zagrożenia metanowego wymusił na kopalni, oprócz stosowanego powszechnie odmetanowania, zmianę systemu przewietrzania wyrobisk ścianowych w celu niedopuszczenia do niebezpiecznych koncentracji metanu, co wiązało się niejednokrotnie z koniecznością utrzymywania chodników za frontem ściany. Dużym utrudnieniem było również utrzymywanie chodnika w skojarzonych zagrożeniach naturalnych - metanowym oraz tąpaniami - co wiązało się z doborem odpowiedniego układu podporowo-kotwiowego za frontem ściany dla przejęcia obciążenia górotworu, ograniczeniem liczby zatrudnionych pracowników do jego zabudowy oraz z dbałością o właściwą organizację robót. Prowadzone pomiary konwergencji utrzymywanych chodników za frontem ściany w jednostronnym otoczeniu zrobami zawałowymi pozwoliły na ich bezpośrednie porównanie oraz ich odniesienie do warunków geologiczno-górniczych w jakich zaprojektowano i utrzymywano poszczególne chodniki. Analiza wykonanych pomiarów konwergencji utrzymywanych chodników w warunkach wpływu zaszłości eksploatacyjnych kopalni „Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów pozwala przyjąć założenie, że utrzymywanie chodnika pod obszarem nieodprężonym w zasięgu wpływu równoległych krawędzi pokładów jest niezwykle trudne do realizacji z uwagi na pojawiające się duże obciążenia obudowy utrzymywanego chodnika oraz na pojawiające się znaczne wypiętrzanie warstw spągowych. Również ważnym aspektem podczas utrzymywania chodników za frontem ściany jest odpowiednia metodyka i wybór odpowiednich elementów układu podporowo-kotwiowego, mającego przenieść obciążenie za frontem biegu ściany, w nawiązaniu do warunków geologiczno-górniczych. Stosowanie niewłaściwie dobranych podpór bądź kotwi w zróżnicowanych warunkach geologiczno-górniczych, objawia się znacznym zaciskaniem wyrobiska za frontem ściany, utratą jego funkcjonalności, a w następstwie koniecznością ograniczenia biegu ściany w warunkach zagrożenia metanowego, bądź jego późniejszą przebudową w warunkach utrzymywania chodnika dla kolejnej ściany. Utrzymywanie chodników za frontem ściany powinno być również polem dla szukania nowych rozwiązań podpór o wysokiej nośności, spełniających jednocześnie kryteria ekonomiczne oraz kryteria bezpiecznej i prostej ich zabudowy w coraz trudniejszych warunkach pracy.
EN
This paper presents the difficulties with maintaining roadways near the Knurów-Szczygłowice coal mine at Knurów due to methane and rockburst hazards. Increasing methane hazards forced the mine to change its system of ventilation and to undertake methane draining efforts to avoid the buildup of dangerous methane concentrations. This was often meant to maintain the stability of roadways behind the longwall face. A major difficulty was also roadway maintenance related to similar natural hazards with methane and rockburst. Actions taken entailed choosing an appropriate stand and roof bolting support system behind the longwall face, limiting the number of workers employed in its application, and managing proper work organization. Convergence measurements taken of the maintained roadways roadways featuring one adjacent longwall goaf allowed for comparisons and can serve as references for geological and mining considerations impacting future roadway design and maintenance. Analysis of convergence measurements from the former mining impact area in the Knurów-Szczygłowice coal mine indicates that roadway maintenance in the area that was not decompressed with parallel bed edges suffered severely, due to substantial support loads and floor heave. Proper methodology and choice of support system parts (able to bear loads behind the longwall face) commensurate with the local geology and mining conditions are also significant factors in roadways maintenance. Applying inappropriate props or bolts under diversified geological and mining conditions results in significant roadway convergence behind the longwall, the loss of a longwall's functionality which limits the longwall's lifespan due to methane hazards, or the later rebuilding of a longwall when maintaining the roadway for the next longwall. Roadway maintenance behind the longwall face should also be a field where new solutions are considered for high load capacity props considering the important criteria of cost, safety, and easy set up under increasingly difficult working conditions.
PL
Problemy stosowania istniejących rozwiązań obudów przecinek ścianowych w trudnych warunkach geologiczno-górniczych wymuszają potrzebę poszukiwania nowych konstrukcji. Zastosowana obudowa ŁPSp-V32/4 ma korzystny spłaszczony kształt, rozmieszczenie łuków, wysoką podporność oraz rozwiązania akcesoriów analogiczne do tych z obudowy ŁP. W artykule omówiono uzyskane korzystne doświadczenia.
EN
Problems with the use of existing solutions of obiatę steel support for cross-cuts of longwall panels in difficult mining and geological conditions force the need to search for new solutions. Applied support - ŁPSp-V32/4 has a favourable flatten (oblate) shape, the arrange of arch, high load-bearing capacity and also analogous solutions of accessories of ŁP supports. In the paper obtained favorable experiences are presented.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania techniczno-technologiczne przecinek ścianowych zbrojeniowych i kanału likwidacyjnego ściany w obudowie kotwiowo-podporowej niesymetrycznej. Omówiono warunki geologiczno-górnicze, parametry i rozwiązanie obudowy, technologię wykonania i uzyskane doświadczenia.
EN
The paper presents examples of technical and technological solutions of the longwall opening and closing cross-cuts in the asymmetrical bolted frame support. In the paper the geological and mining conditions, the parameters, the type of support and the technology of construction have been discussed. Paper also presents the ехрегіепсе gained in the use of this type of support.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia ze stosowania obudowy łukowej podatnej ŁPSp-V32/4 w przecince ściany 301 w pokładzie 318, gdzie występowały obwały słabych łupków ilastych zalegających w stropie pokładu. Konstrukcja obudowy ŁPSp-V32/4 zapewniła stateczność wyrobiska przy jego dużej szerokości w wyłomie 7,6 m i wysokości 4,1 m.
EN
There are described experiences of using yielding arch support ŁPSp-V34/4 in a set-up entry 301 in seam 318, where roof falls of weak mudstones covered in the roof were happened. Construction of arch ŁPSp-V34/4 secured stability of excavation with significant with breakout 7,6 m and high 4,1 m.
PL
W artykule przestawiono doświadczenia z kopalni „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”, w zakresie utrzymania obudowy skrzyżowania ściana – chodnik podścianowy (taśmowy) oraz jego rejonu z wykorzystaniem niskiego kotwienia w warunkach jednostronnego otoczenia zrobami zawałowymi, wpływem resztki pokładu oraz wpływem zaszłości eksploatacyjnych. Ponadto, porównano deformację obudowy chodnika przed frontem ściany w zasięgu wpływu zaszłości eksploatacyjnych, z deformacją chodnika poza zasięgiem przedmiotowych wpływów.
EN
The article presented experiences of „Knurow-Szczygłowice" mine „Knurów" mining area, with regard to the maintenance of the intersection of longwall - bottom gute (belt one) and its area with the use of low bolting in conditions of a single-sided surrounding of gobs, the impact of the residues of the seam and the influence of previous mining operations. In addition, deformation of the support of gate, ahead of (he longwall's face, along the area of previously run mining operations was compared with deformation of the gate out of reach of the range of the influences under consideration.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.