Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Systemy centralnego sterowania
PL
Brak zapewnienia prawidłowego smarowania jest przyczyną skrócenia czasu poprawnej pracy maszyn i urządzeń, prowadzi w konsekwencji do ich awarii i wystąpienia przestojów. Problematyka zapewnienia poprawnego smarowania dotyczy zwłaszcza takich elementów urządzeń, w których smar jest niezbędny, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu czy też zatarciu, jak na przykład łożyska.
2
Content available remote Modelowanie łożysk w układach napędowych z przekładnią zębatą
PL
Łożyska są powszechnie stosowanymi elementami różnych maszyn, a do ich zadań należy umożliwienie prawidłowej pracy elementów obracających się lub wykonujących oscylacje, czyli wałów i osi wraz z osadzonymi na nich częściami. Łożyska przenoszą siły na nie działające, których źródła stanowią przede wszystkim obciążenia osi i wałów oraz ciężar osi, wałów i wszystkich części na nich osadzonych. Funkcję ustalenia położenia osi i wałów względem innych elementów urządzenia (np. korpusu w przypadku przekładni zębatych) nazywa się łożyskowaniem.
PL
Trwałość (i niezawodność) podzespołów jest podstawowym celem zapewnienia ważnego aspektu bezpieczeństwa (security and safety). W transporcie szynowym po katastrofie w Eschede stosuje się ulepszone techniki badań w zakresie ultradźwięków i prądów wirowych, tzn. stosuje się głowice wieloczujnikowe, automatyzację badań, złożoną obróbkę cyfrową sygnału i archiwizację wyników badań. W artykule przedstawiono przykłady detekcji powierzchniowej materiału w zakresie metod magnetycznych, magnetoindukcyjnych aż po rezonans magnetyczny. Badania te pozwalają stwierdzić obecność stref o znacznych zmianach magnetycznych materiału, sugerujących zmiany ciągłości struktury, często powiązane z procesem pękania. Przedstawione urządzenia można stosować manualnie lub półautomatycznie. Ze względu na niski koszt przedstawionych rozwiązań i ich nowatorstwo są warte dalszego rozwijania we współpracy z koleją.
EN
The durability (and reliability) of the components is the main goal of providing an important aspect of safety (safety and security). On railway transport after the Eschede disaster, we use an improved test method in the field of ultrasonic and eddy currents. Multisensor heads, test automation, complex digital signal processing and archiving test results are used. The article presents examples of surface detection of material in the field of magnetic methods, magnetic induction and magnetic resonance. Many solutions can improve the safety of the chassis by detecting areas with significant magnetic changes in the material. Differentiation of the signal level indicates a change in the continuity of the structure, which is often associated with a close process of cracking. The presented devices can be used manually or semi-automatically. Because of the low cost of the solutions presented and their innovativeness, it is worth continuing to develop from cooperation with the railway.
PL
W poprzednich artykułach dotyczących łożysk tocznych i ich diagnozowania za pomocą metod wibroakustycznych przedstawiono wpływ cech konstrukcyjnych oraz uszkodzeń elementów łożysk tocznych na sygnały wibroakustyczne generowane przez badany obiekt („UR", nr 2/2016). Z wykorzystaniem różnych analiz sygnałów wibroakustycznych znajomość częstotliwości charakterystycznych, które mogą się pojawić w sygnałach na skutek różnych uszkodzeń łożyska, umożliwia wykrycie i określenie rodzaju uszkodzenia występującego w łożysku.
5
Content available remote Komputerowe wspomaganie procesu projektowania przekładni zębatych
PL
Trudności występujące podczas projektowania i optymalizacji konstrukcji przekładni zębatych, stanowiących główną grupę, powszechnie stosowanych w budowie maszyn przekładni mechanicznych, spowodowały powstanie licznych narzędzi do komputerowego wspomagania projektowania. W artykule przybliżono zagadnienie modelowania dynamicznego, które można wykorzystać zarówno na etapie projektowania, jak i optymalizacji oraz diagnozowania przekładni.
PL
Metody badań nieniszczących pozwalają na określenie wybranych cech obiektu bez ingerencji w jego strukturę. Znajdują dzięki temu coraz szersze zastosowanie głównie w ocenie produktów końcowych procesu produkcji bądź regeneracji. W wyniku badania poddany weryfikacji obiekt nie traci żadnej ze swoich właściwości, przez co może być wykorzystany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Stanowi to istotną cechę tej grupy badań w porównaniu do każdego z badań niszczących.
PL
W artykule przedstawiono cel modelowania dynamicznego przekładni zębatych, przykłady opracowanych modeli oraz pola ich zastosowań. Zaprezentowano także krótką charakterystykę zjawisk dynamicznych zachodzących w przekładniach zębatych oraz ich źródła.
EN
The article presents the purpose of dynamic modeling of toothed gears, examples of developed models and their fields of application. A brief description of the dynamic phenomena occurring in gear and their sources are also presented.
EN
In the article authors presents results of study, which have on aim qualification of technical state of rolling bearings with vibroacoustics methods. Examined bearings were mounted in rollers of belt conveyor working in coalmine. Research was conducted after certain time of rollers’ operation. For analysis were used vibrations signals, recorded in laboratory, on special test stand. The basis of evaluations was changes in signals caused by damages and wear of bearings.
EN
Vibroacoustic phenomena occurring in power transmission systems affect the durability and quality of the driven devices, and also allow for evaluation their technical condition. The article presents the results of laboratory tests aimed at comparing the vibroactivity of the toothed gear, in which the pairs of wheels differ in geometric parameters. The results of research carried on test stand are supplement with results of computer simulations. The proposed test method can be used to determine general vibration and noise reduction guidelines for power transmission systems with toothed gear. The results of the numerical and laboratory tests carried out at the transmission system with circulating power system show that the uncomplicated transformation of the gear geometry used in the toothed gear from the manufacturing point of view allows to reduce the level of vibroacoustic phenomena accompanying their work.
EN
The article presents results of numerical studies on the influence of selected factors on the dynamic effects and vibroactivity in power transmission system with toothed gear. Optimization of the constructions of the toothed gears is in many cases only possible by applying the numerical methods. Dynamic models allow determining the influence of a range of factors on the dynamic phenomena occurring during work of toothed gear. The studies were performed with use a custom developed dynamic model of a test stand with the gears operating in the circulating power system. It was assumed, that properly defined and identified model can be used to analyse dynamic phenomena occurring in meshing and bearings of toothed gears and allows optimizing their construction, especially allows minimization their vibroactivity. Numerical calculations were based on two sets of input data. Sets of input data consist information on all parameters included in the model, and which were determined during the identification process carried out in laboratory at two test stands. Selected results of simulations presented in this article prove, that identified dynamic model can be used to analysis of the impact of various constructional, technological and operational factors on the vibroactivity of the toothed gear.
EN
The article presents selected results of experimental studies on the influence of chosen factors on the dynamic effects and vibroactivity of toothed gears in power transmission systems. The studies were performed on test stand with the gears operating in the circulating power system. On initial phase of the research, four pairs of helical gear wheels with the same value of gear ratios were designed and manufactured. The wheels differed by values of transverse contact ratio εα, face contact ratio εβ and total contact ration εC. In the research, the transverse vibration velocities of the shafts and housing of the tested toothed gear on FZG test stand was assumed to be the vibroactivity criterion. The measurements of the vibrations were carried out on the shafts and at seven points of the top plate of the housing. The vibrations were measured using a laser vibrometer and acceleration sensors. In addition, selected experimental results of measurements were compared with results of numerical simulations. To the simulations was used extended, identified dynamic model of the FZG test stand. The parameters of the wheels and the measured deviations were introduced into model. Obtained results confirm that by increasing the value of the contact ratio of the helical gear is possible reduction of dynamic phenomena occurring in the toothed gear.
EN
This paper aims at determining the technical state of combustion engines with the use of vibroacoustic diagnostics methods. In order to do so, two defects of engines were simulated that in the relationship with vibroacoustic information defined for the same engines in a good technical condition, allowed to indicate symptoms caused by the occurrence of defects and specifying the methods for signal processing which are sensitive on detection of changes of the technical state of the studied objects. Due to the fact that the registered vibration signals of the engine block and cylinder head can be non-stationary, mainly signal processing methods in the time and frequency domains, as well in time and scale domains – the Wigner-Ville transform and continuous wavelet analysis, were applied.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono wpływ łożysk tocznych na sygnały wibroakustyczne generowane przez obiekt, którego stan techniczny jest oceniany. Analiza sygnałów wibroakustycznych oraz znajomość przedstawionych częstotliwości charakterystycznych, które mogą się pojawić w sygnałach na skutek różnych uszkodzeń łożyska, mogą pozwolić na wykrycie i określenie rodzaju uszkodzenia. Skuteczność wibroakustycznej diagnostyki maszyn zależy jednak od poprawnego doboru lokalizacji punktów pomiarowych, a także od zastosowania algorytmów przetwarzania sygnałów wrażliwych na zachodzące na skutek uszkodzeń zmiany. W drugiej części artykułu przedstawiono próby oceny stanu technicznego łożysk tocznych, prowadzone z użyciem różnych metod analiz sygnałów drganiowych.
PL
W artykule przedstawiono próby oceny stanu technicznego łożysk tocznych zamontowanych w różnych badanych obiektach, prowadzone z użyciem metod analizy sygnałów drganiowych, a także sposób modelowania lokalnych uszkodzeń elementów łożysk. Podczas diagnozowania wykorzystano sygnały pozyskane z rzeczywistych obiektów oraz uzyskane drogą symulacji komputerowej z użyciem zaawansowanego modelu dynamicznego przekładni zębatej.
PL
W artykule przedstawione zostały efekty zderzenia obiektów o różnej masie z drogową barierą ochronną. Wykorzystując odpowiednie programy komputerowe, przeprowadzono symulację na uproszczonym modelu pojazd – bariera energochłonna. Pozwoliło to ocenić wpływ elementu pochłaniającego energię na poprawę bezpieczeństwa drogowego oraz na rozkład naprężeń występujących w układzie.
EN
The article presents the effects of collisions of objects of different weights with a traffic barrier. Using appropriate computer software, a simulation has been carried out based on a simplified vehicle – traffic barrier model. It has allowed to assess the impact of the energy-absorbing element on the improvement of road safety and the distribution of stresses occurring in the system.
EN
In the article are presented chosen research results of influence of local defects in toothed gear on the vibroacoustic signal. Vibroacoustic methods of diagnostics are perfectly suitable to the task of monitoring the status of devices during their normal work. Monitoring of vibrations during operation is particular importance for industrial toothed gear as well gears working in the power transmission systems of aircrafts. Taken into account negative consequences of damages in toothed gears, determination of changes in vibroacoustic signal can prevent possible failures, and is therefore very important. Researches were performed with use residual signals created from synchronously averaged time signals generated by identified dynamic model of toothed gear working in circulating power system. Superior purpose of work is development of effectively methods of damage detection, especially in its early stages, what has great importance during operating aircrafts. The study shows that local damage of the wheels affects changes in the frequency distribution of vibroacoustic signals energy. The degree of damage significantly impacts to the possibility of detecting it on the basis of time signals analyses.
EN
The article presents research related to the rollers construction modification from N-type into C type in the belt conveyor Gwarek 1200 type and the ensuing drop in power consumption measured in the drive unit. The study was conducted in a coal mine at 600 m level of depth. The study also included resistance measurements of static and dynamic rotating rollers in a laboratory stand own construction according to PN-M-46606 standard. The article also presents economic analysis of the C type rollers used instead of N type rollers and profitability analysis basing on 1 ton of coal transport.
PL
W artykule przedstawiono badania związanie z zamianą konstrukcji krążników z typu N na typ C dla przenośniku taśmowym typu Gwarek 1200 i związany z tym spadek poboru mocy pobieranej przez jednostkę napędową tego przenośnika. Badania prowadzone zostały w kopalni węgla kamiennego na poziomie 600m. Przedstawiono również badania oporów obracania się krążników na stanowisku laboratoryjnym własnej konstrukcji zgodnej z normą PN-M-46606. W artykule przedstawiono również krótką analizę ekonomicznej z zastosowanych krążników typu C w miejsce krążników typu N, i jak się to kształtuje w odniesieniu do 1 tony przetransportowanego urobku węgla kamiennego.
EN
Most numerous elements in construction of belt conveyors are rollers. From theirs technical state depend the losses of energy among other things on overcome turn resistances of rollers rotation. With point of view of exploitation significant is correct technical state of rollers, which guarantee minimal costs of conveyor work. In the article are present results of preliminary studies, which have on aim non-invasive qualification of technical state of belt conveyor rollers after specified time of exploitation. The measurements of jacket’s vibrations of roller installed on laboratory stand were conducted. Next, registered vibration signals were processed. Authors make an assumption, that the comparison of analyses’ results for new and wear rollers, allow in next stages of studies determining of limit levels of vibroacoustics phenomena, which exceeding qualify roller to replacement.
PL
Najbardziej licznym elementami w konstrukcji przenośników taśmowych są krążniki. Od ich stanu technicznego zależy wielkość strat energii potrzebnej m.in. na pokonywanie oporów obracania krążników. Z punktu widzenia eksploatacji ważny jest więc poprawny stan techniczny krążników, który gwarantuje minimalne koszty pracy przenośnika. W artykule zaprezentowano wyniki wstępnych badań, które mają na celu bezinwazyjne sprawdzenie stanu technicznego krążników przenośnika taśmowego po określonym czasie eksploatacji. W tym celu przeprowadzono pomiary drgań płaszcza krążników montowanych na stanowisku laboratoryjnym. Zarejestrowane sygnały drganiowe poddano następnie przetwarzaniu. Autorzy przyjęli założenie, że porównanie wyników analiz dla krążników nowego i używanych przez różny czas, pozwoli w kolejnych etapach badań określić graniczne poziomy zjawisk wibroakustycznych, których przekroczenie będzie kwalifikowało krążnik do wymiany.
PL
W artykule omówiony został problem oceny stanu technicznego łożysk tocznych za pomocą metod wykorzystujących pomiary drgań i hałasu. Łożyska toczne są generatorem drgań, co wynika m.in. ze zmiennej ich sztywności. Procesy resztkowe wywołane z tego powodu mają jednak zdecydowanie mniejszy poziom od tych, których źródłem są uszkodzenia elementów łożyska i z tego powodu nie będą one w artykule analizowane. Wykorzystanie metod wibroakustycznych wraz z odpowiednimi metodami przetwarzania sygnałów często pozwala na poprawną ocenę stanu technicznego łożysk podczas ich pracy. Stanowi to ogromną zaletę takiej metody diagnozowania.
EN
In the article was discussed a problem of the technical state assessment of rolling bearings with results of vibration and noise measurements. Bearings are vibration generators, which results, among others the variable stiffness. The use of vibro-acoustic methods with appropriate signal processing methods often allows a correct assessment of the technical condition of the bearing during operation. This is a great advantage of this method of diagnosis.
PL
W zimie istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia na nawierzchni dróg oblodzenia w formie lodu lub śniegu. Hamowanie zostaje znacznie upośledzone, a opór kół jest neutralizowany w zależności od ciężaru właściwego śniegu. W przeciwieństwie do kierowców samochodów piloci samolotów nie mogą dostosować prędkości do warunków na drodze. Start i lądowanie są wykonywane przy określonej prędkości, na którą nie mają wpływu pogoda ani pora roku. Załoga samolotu jest więc narażona na znacznie większe ryzyko. Z tego powodu nawierzchnie dróg należy utrzymywać w stanie gwarantującym dobre parametry tarcia kół i oporu toczenia.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.