Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule poruszono kwestię wykorzystania symulatorów pojazdów trakcyjnych w transporcie kolejowym. Jego celem jest zaproponowanie rozwiązań, które powinny być przyjęte w regulacjach prawnych w transporcie kolejowym w Polsce. Na podstawie analizy rozwiązań przyjętych w transporcie lotniczym zaproponowano wprowadzenie zmian w regulacjach i przepisach w transporcie kolejowym, dzięki którym stworzony zostanie spójny i kompleksowy system kształcenia maszynistów przy wykorzystaniu symulatorów kolejowych pojazdów trakcyjnych.
EN
The article discusses the issue of using simulators of traction vehicles in rail transport. The purpose of the article is to propose solutions that should be adopted in legal regulations in rail transport in Poland. Based on the analysis of solutions adopted in air transport, it was proposed to introduce changes in regulations and regulations in rail transport, thanks to which a coherent and comprehensive train drivers’ education system will be created using simulators of railway traction vehicles.
PL
Celem artykułu jest przeanalizowanie możliwości efektywnej realizacji koncepcji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w odniesieniu do głównych relacji pasażerskich. Omówiono funkcjonowanie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w ramach którego realizowana jest koncepcja SKM. Przedstawiono porównania (czasu i ceny) przejazdu pasażerów w głównych relacjach transportem kolejowym i samochodowym. Szczegółowe rozważania skupiono na połączeniu kolejowym Szczecin–Police, które jako jedyne nie jest czynne i ma być reaktywowane. Wskazano główne warunki, jakie muszą być spełnione, aby to połączenie było efektywne i przyniosło pożądane efekty w postaci przejęcia pasażerów przez transport kolejowy.
EN
The aim of the article is to present the effectiveness of passenger transport in the main relations as part of the implementation of the Szczecin Metropolitan Railway (SKM) concept. The operation of the Szczecin Metropolitan Area is discussed, as part of which the SKM concept is implemented. The paper presents comparisons (in relation to time and price) of passenger transport in the main relations between the railway carrier and car carriers. Particularly in the article, the discussion focused on the Szczecin-Police connection, which is the only one that is not active and should be reactivated. The main factors that must be met in order for this connection to be effective and bring the desired effects in the form of taking over passengers by rail transport were indicated.
PL
Celem artykułu jest przeanalizowanie możliwości efektywnej realizacji koncepcji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (SKM), przede wszystkim w odniesieniu do reaktywacji połączenia kolejowego Szczecin – Police. To połączenie, jako jedyne w otoczeniu Szczecina, nie jest obecnie czynne. Wskazano główne warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby połączenie to było efektywne i przyniosło pożądane rezultaty w postaci przejęcia części pasażerów przez transport kolejowy w tej relacji. Otrzymane wyniki wskazują, że reaktywacja połączenia kolejowego Police – Szczecin ma duże szanse na stworzenie konkurencyjnej oferty do obecnie funkcjonujących połączeń. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków odnośnie do czasu jazdy, częstotliwości kursów, cen biletów i umiejscowienia przystanków na trasie.
EN
The aim of the article is to analyze the possibilities of effective implementation of the Szczecin Metropolitan Railway (SKM) concept, primarily in relation to the reactivation of the Szczecin - Police railway connection. This connection, as the only one, is currently not open. The main conditions that must be met in order to make this connection effective and bring the desired effects in the form of taking over passengers by rail transport were indicated. The results obtained indicate that the reactivation of the Police - Szczecin rail connection has a good chance of creating a competitive offer to those currently in operation. However, it is necessary to meet certain conditions regarding driving time, frequency of courses, ticket prices and the location of stops on the route.
PL
W artykule poruszono problematykę rozwoju zaplecza technicznego przewoźnika kolejowego, na podstawie przykładu budowy hali napraw taboru trakcyjnego dla oddziału zachodniopomorskiego spółki Przewozy Regionalne, która to inwestycja została zrealizowana. Dokonano analizy ekonomicznej, która wykazała, że w analizowanym przypadku rozwój zaplecza technicznego taboru (a nie jego ograniczenie) jest korzystne. Pozwala to z jednej strony zmniejszyć koszty utrzymania taboru, a z drugiej zapewnić odpowiednią jakość jego utrzymania. Oprócz wymiernych korzyści ekonomicznych realizacja analizowanej inwestycji dała również korzyści niewymierne korzyści dla przewoźnika.
EN
The paper addresses the issues of technical support development for the railway transport based on the example of the construction and operation of the rolling stock repair shop of “Przewozy Regionalne”, West Pomeranian branch in Szczecin. The economic analysis has shown that in the considered case the development (and not the reduction) of technical facilities is favourable. On the one hand this allows to cut the costs of rolling stock maintenance and on the other hand to ensure its maintenance quality. In addition to the measurable economic benefits the analysed investment will also provide immeasurable benefits for the carrier.
PL
W artykule poruszono problematykę rozwoju zaplecza technicznego przewoźnika kolejowego, na przykładzie zakupu podnośników śrubowych typu Kutruffa dla oddziału zachodniopomorskiego spółki Przewozy Regionalne, która to inwestycja została zrealizowana. Dokonano analizy ekonomicznej, która wykazała, że w analizowanym przypadku rozwój zaplecza technicznego taboru (a nie jego ograniczenie) jest korzystne. Pozwala to z jednej strony zmniejszyć koszty utrzymania taboru, a z drugiej zapewnić odpowiednią jakość jego utrzymania. Oprócz wymiernych korzyści ekonomicznych realizacja analizowanej inwestycji dała również niewymierne korzyści dla przewoźnika.
EN
The paper addresses the issues of technical facilities development based on an example of screw (Kutruff) jacks for rail vehicles installation in the repair workshop of rolling stock in the West Pomeranian branch of Przewozy Regionalne company. An economic analysis was performed, which showed that in the analysed case the development of technical facility (and not its limitation) is beneficial. This allows on the one hand to reduce the costs of rolling stock maintenance and on the other hand to ensure an appropriate quality. In addition to measurable economic benefits, the analysed investment project provided the carrier also with immeasurable benefits.
PL
W artykule na wybranym przykładzie budowy infrastruktury drogowej (droga ekspresowa S3 na odcinku Szczecin – Gorzów Wielkopolski) przeanalizowano wpływ tej inwestycji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw transportu samochodowego w odniesieniu do transportu kolejowego. Omówiono podstawowe informacje dotyczące zrealizowanej inwestycji w aspekcie lokalizacji drogi, etapów jej realizacji, wybudowanych węzłów drogowych oraz wyposażenia w miejsca obsługi podróżnych. W dalszej części wymieniono podstawowe korzyści (wymierne i niewymierne) oraz koszty społeczno-gospodarcze, wynikające z budowy drogi ekspresowej S3 na omawianym odcinku oraz wykazano, że zrealizowana inwestycja wpłynęła pozytywnie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw transportu samochodowego w realizacji przewozów pasażerskich i towarowych w odniesieniu do analogicznych przewozów realizowanych transportem kolejowym. W konkluzji stwierdzono, że omawiana w artykule inwestycja jest pozytywnym przykładem wpływu rozwoju infrastruktury drogowej na wzrost konkurencyjności przewoźników samochodowych, co w warunkach polskich, przy braku spójnej sieci drogowej i niedoinwestowanej infrastruktury kolejowej, występuje praktycznie w każdym przypadku nowo realizowanej inwestycji drogowej.
EN
The importance of the state and development of transport infrastructure and its impact on economic growth and competitiveness of regions is well known and described in the economic literature. It must be remembered that the increase in competitiveness on a regional scale always has its reference microeconomic. It is the firms in a given area due to the improved infrastructure can more easily acquire factors of production and sell goods or services. Similarly positive effects also apply to the social sphere. Undeniably useful role in this regard do play transport companies, because of their active participation in the process of goods and service exchange, as well as in the movement of people. Infrastructure development also has an impact on the competitiveness of intermodal transport companies. As a rule, construction or modernization of the infrastructure of transport translates into increased competitiveness of enterprises of the branches of transport to other branches. This is particularly evident in the case of road transport. The aim of the article is to show the example of the construction section of the S3 expressway between Szczecin and Gorzow Wielkopolski. As significantly increased the competitiveness of motor carriers, which has also resulted in measurable and immeasurable economic and social benefits for the regions of the West Pomeranian and Lubuskie as well as at the macro level for the whole the transport system of the country.
PL
Jednym z celów reform kolejowych w państwach UE było przekazywanie kompetencji w zakresie organizacji i finansowania przewozów pasażerskich władzom samorządom, które lepiej znając potrzeby mieszkańców, mogą efektywniej kształtować lokalne systemy transportowe z korzyścią dla ich mieszkańców. Efektem tych działań, określanych ogólnie jako regionalizacja przewozów, jest obserwowany proces tzw. rewitalizacji, czyli modernizacji linii lokalnych i przywracania przewozów pasażerskich na nieczynnych dotychczas liniach kolejowych, co jest również praktycznym przejawem realizacji unijnej polityki zrównoważonego rozwoju transportu. W Polsce w ostatnich latach również zrealizowano takie projekty, głównie dzięki środkom unijnym z regionalnych programów operacyjnych. Przykładem dotyczącym województwa zachodniopomorskiego jest rewitalizacja przewozów na linii nr 403, na odcinku Ulikowo–Kalisz Pomorski–Wałcz, czego efektem było przywróceniem przewozów pasażerskich na całej linii.
EN
One of the purposes of railway reforms in the EU was the transfer of responsibilities for the Organization and Financing of Passenger Services to local authorities, which having known the needs of their residents, can more effectively shape local transport systems. The result of these actions, generally referred to as the regionalization of its operation, is observed process called regeneration, or namely the modernization of local lines and restoration of passenger services to previously inactive rail lines, which is also a practical manifestation of the implementation of the EU sustainable transport policy. In Poland in recent years, mainly thanks to the EU regional operational programms, such projects also have been implemented. Example relating to such project is the revitalization of the West Pomeranian carriage on Line 403 on the section between Ulikowo -Kalisz Pomorski-Walcz, which has resulted in the restoration of passenger service on the entire line. The purpose of this article is to show the benefits of such revitalization in the form of an increased spatial communication coherence of The West Pomeranian Province as well as a rise of economic competitiveness and growth in a supported area of mobility for its inhabitants.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu organizacji zarządzania infrastrukturą na konkurencyjność transportu kolejowego w Polsce. Poruszono w nim zagadnienia dotyczące kwestii oddzielenia infrastruktury kolejowej od działalności przewozowej i jej wpływu na konkurencję na polskim rynku transportowym w odniesieniu do aktualnego modelu zarządzania infrastrukturą kolejową. Wskazano na wady obecnego systemu oraz przedstawiono w sposób ogólny propozycję nowej koncepcji zarządzania infrastrukturą kolejową w Polsce, której podstawowym założeniem jest wzrost konkurencyjności transportu kolejowego w Polsce.
EN
The aim of the article is to present the influence of infrastructure management organization on competitiveness of the railway transport. The question of separation of railway infrastructure from transport activity and its influence on competition in the polish transport market in relation to actual model for rail infrastructure management is raised. The disadvantages of actual system were highlighted and new conception of railway infrastructure management in Poland is put across. Its main premise is the growth of competitiveness of the railway transport.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie kosztów i korzyści realizacji koncepcji przedłużenia linii kolejowej Wysoka Kamieńska – Kamień Pomorski dalej do Dziwnowa. W artykule porównano obsługę transportową do Dziwnowa, uwzględniając stan obecny i możliwy po uruchomieniu rozważanego odcinka. Przedstawiono ogólne wyliczenia dotyczące kosztów budowy nowego odcinka oraz potencjalne korzyści z realizacji tego przedsięwzięcia.Celem artykułu jest przedstawienie w ogólnym zarysie kosztów i korzyści realizacji koncepcji przedłużenia istniejącej linii kolejowej nr 407 (Wysoka Kamieńska – Kamień Pomorski) przez budowę nowego odcinka – z Kamienia Pomorskiego do Dziwnowa. Rozważane połączenie przebiegałoby przez obszar dwóch gmin – Kamień Pomorski i Dziwnów, oraz zawierałoby się (podobnie jak obecnie istniejący odcinek linii 407) w granicach powiatu kamieńskiego. Obie gminy z racji swojego położenia nastawione są na obsługę ruchu turystycznego i uzdrowiskowego, zwłaszcza w sezonie letnim.
EN
The purpose of this article is to present the costs and benefits of the implementation of the concept of extending the railway line Wysoka Kamienska – Kamien Pomorski continue to Dziwnow. The article compares the transport service to Dziwnow taking into account the current state and possible consideration to implement above mentioned line. The paper presents a general calculation of the costs of building a new line and the potential benefits of this project.
PL
[...]W dniu 13 maja 2014 roku odbyła się w Szczecinie XII Międzynarodowa Konferencja Euro-Trans 2014 pt. "Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów. Z perspektywy 10-lecia członkostwa w Unii Europejskiej". Organizatorem konferencji był Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, a współorganizatorem Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Patronat honorowy nad konferencją objął p. Siim Kallas, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Transportu. Funkcję partnerów współpracujących przyjęły Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 27 polskich oraz zagranicznych ośrodków akademickich i naukowych, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, władz samorządowych, zrzeszeń i izb gospodarczych, przedsiębiorstw transportowych, organizacji i instytucji działających na rzecz transportu w Polsce oraz liczni patroni medialni. Konferencja tradycyjnie przebiegała w formie dyskusji panelowych, przypisanych do dwóch sesji tematycznych: - Sesja 1 (panel 1 i 2) - Znaczenia infrastruktury transportu dla spójności regionów Europy; - Sesja 2 (panel 3 i 4) - Infrastruktura transportu jako źródło korzyści i kosztów dla mieszkańców i biznesu UE.[...]
PL
W artykule podjęto próbę oceny dotychczasowej działalności zagranicznych kolejowych operatorów pasażerskich i ich wpływy na obecny kształt rynku przewozów pasażerskich w Polsce. Podjęto również rozważania dotyczące dalszej możliwej ekspansji operatorów zagranicznych w kontekście przyszłego otwarcia dostępu do świadczenia usług w ramach kolejowych przewozów krajowych (międzyregionalnych i regionalnych) i związanych z tym korzyściami jak i możliwymi zagrożeń dla polskich operatorów kolejowych przewozów pasażerskich.
EN
The author of the article attempts to give an overview and evaluate the actual situation of international passenger railways and mark their influence on the public railways in Poland nowadays. Moreover, he considers the possibilities of further extension of international public railway transport such as future putting into service the domestic public railways (interregional and regional). In the end, he points out the benefits and possible dangers which the polish railways operators might face due to that change.
PL
W artykule zaprezentowano podstawowe elementy składające się na obecny system pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce w zakresie regulacji prawnych, organizacji usług, ich finansowania oraz nadzoru i koordynacji. Ponadto wskazano i przeanalizowano czynniki utrudniające właściwe funkcjonowanie tego systemu w wymienionych obszarach.
EN
The liberalization and deregulation of passenger transport in the early 1990’s led to increased competition in the passenger transport market. Although the competition mechanism turns market failure in the areas of public services, the efficient mechanisms (including legal regulations) has not been developed yet. The competition in passenger transport (especially automotive) was theoretically to be controlled by a self-government system. The Local Government Act (1990) stated that one of the own tasks of the local community is meeting the expectations of the community regarding the issues of local public transport. After the subnational government reform, the next government tiers (poviat, region) were responsible for the organization and management of public transport in their area. However, as the practice has shown, it did not function efficiently.
PL
W artykule zaprezentowano model funkcjonowania pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce, opartego na optymalnej organizacji transportu w regionie pod względem jego efektywności ekonomicznej, zasadności społecznej oraz zgodności z wymogami zrównoważonego rozwoju. Koncepcja funkcjonowania tego transportu uwzględnia z jednej strony uwarunkowania popytowe, z drugiej – ograniczenia podmiotów odpowiedzialnych za transport regionalny, czyli przede wszystkim władz samorządowych. Wyzwaniami dla transportu publicznego są z jednej strony – wzrost potrzeb przewozowych (w ujęciu zarówno ilościowym, jak i jakościowym), wynikający ze zwiększającej się ruchliwości społeczeństwa, a z drugiej – ograniczenia finansowe i nieadekwatne rozwiązania prawne, utrudniające realizację zadań transportowych przez władze lokalne i regionalne.
EN
The article presents the model – the idea of the functioning of the regional passenger transport. This concept takes into account conditions of implementation by local transportation in the region resulting mainly from the Law on public transport and in particular financial constraints.
PL
Gwałtowny rozwój motoryzacji po 1990 roku w Polsce spowodował zjawisko stałego spadku przewozów pasażerskich transportem publicznym, szczególnie widocznego w przewozach regionalnych. Dotyczyło to transportu drogowego, ale przede wszystkim przewozów pasażerskich na lokalnych liniach kolejowych. Zjawisko to w krajach zachodnioeuropejskich obserwowane było już od lat 50. XX w. i tam zaczęto już wcześniej dostrzegać negatywne konsekwencje takiego trendu, gdyż wzrost przewozów samochodami osobowymi rodził negatywne konsekwencje w postaci wzrostu natężenia ruchu drogowego i idącymi za tym wzrostem kosztów zewnętrznych, w tym przede wszystkim wypadków i kongestii, oraz wzrost kosztów użytkowania infrastruktury drogowej. Dlatego podjęto czynności na rzecz zmiany tej niekorzystnej sytuacji przez działania na rzecz zwiększenia znaczenia publicznego transportu zbiorowego, również w obsłudze transportowej regionów. Jednakże aby skutecznie zachęcić potencjalnego pasażera do korzystania z transportu publicznego, należy stworzyć mu odpowiednią ofertę, aby ograniczył korzystanie z własnego samochodu. Jak pokazuje doświadczenie krajów Europy Zachodniej, rozwiązaniem najlepiej realizującym to założenie jest tworzenie zintegrowanych systemów transportu publicznego (integracja organizacyjna, taryfowa, rozkładowa), obejmujących wszystkie gałęzie (środki) transportu działające na danym obszarze. Za pozytywną wiadomość dla funkcjonowania pasażerskiego transportu publicznego w Polsce należy uznać wejście w życie (oczekiwanej od dawna zarówno przez środowisko przewoźników, jak i samorządów) Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Ma ona, według zamierzeń ustawodawcy, reprezentować systemowe podejście do zagadnień organizacji i funkcjonowania transportu publicznego w Polsce. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy przyjęte nowe rozwiązania legislacyjne dają realne możliwości wdrażania zintegrowanych systemów kolejowo-drogowych pasażerskiego transportu regionalnego, oraz próbą przedstawienia koncepcji wdrożenia takiego systemu w warunkach naszego kraju.
EN
The rapid development of individual motorization phenomenon has caused a steady decline in passenger public transport, especially prominent in regional transportation. This phenomenon has been observed in Western European countries since already 50-years of the twentieth century, while in Poland, took power after the political changes in 1989 and reaching as the changes in the socio – economic. However, in Western Europe had already begun to see the negative consequences of such a trend, since an increase in private vehicles have had negative consequences in the form of increased traffic and reaching for the increase in external costs, including, above all accidents and congestion and an increase in operating costs of road infrastructure. Therefore, actions were taken to change this negative situation by promoting the enhancement of public transport, including transport services for the regions. Actions taken have been supported by the EU transport policy guidelines to promote sustainable transport. However, to effectively attract potential passengers to use public transport, it must be created in this respect an appropriate offer to restricted use of own car. Western Europe countries experience shows that, the best solution for performing the assumption is to create an integrated public transport systems (organizational integration, tariff, timetables) covering all modes (means) of transport in the given area. As a positive message for the functioning of public passenger transport in Poland must be regarded as the entry into force the Law on public transport. It is, according to the intent of the legislature, represent a systemic approach to issues of organization and operation of public transport in Poland.
16
Content available remote Wybrane problemy rozwoju kolei dużych prędkości
PL
W ostatnich latach można obserwować dynamiczny wzrost długości linii kolei dużych prędkości (KDP)1 na świecie. Ten segment przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym jest w stanie skutecznie konkurować z przewozami transportem drogowym, a nawet (w wybranych relacjach) z transportem lotniczym. Koleje dużych prędkości uznawane są (oprócz przewozów aglomeracyjnych) za przyszłościowy segment kolejowych przewozów pasażerskich na świecie. Ponieważ również w Polsce trwają obecnie prace nad projektem budowy pierwszej linii KDP, warto zastanowić się nad kwestią zarówno koniecznych nakładów, jak i korzyści oraz kosztów społecznych i gospodarczych wynikających z istnienia kolei dużych prędkości. Celem artykułu jest przeprowadzenie rozważań nad kosztami i korzyściami budowy pierwszej linii KDP w Polsce.
EN
In this article the author considers the issues of building the first high-speed rail line in Poland showing the social, economic and ecological benefits. It also considers the arguments of opponents to the construction of these lines and shall discuss the government’s overall program for the construction of the line indicating also on issues that in his opinion, should be further refined and detailed.
PL
[...] Celem artykułu jest omówienie elementów mających wpływ na funkcjonowanie kolejowego transportu regionalnego oraz wskazanie możliwych do podjęcia działań, mogących przyczynić się do wzrostu efektywności funkcjonowania transportu kolejowego w przewozach regionalnych w Polsce.
EN
The rapid development of transport and individual motorization after 1990 in Poland has caused a decline in passenger public transport, which is especially seen in the regional transport. This concerned both road transport, but also for local passenger railway lines. The effect of decrease in the local rail freight traffic in Poland was the deformations of the transport system of the country, especially in transport services for the regions. Only in recent years (especially after the entrance our country into the European Union) began to take action to increase the importance of local lines in transport services for the regions, although the scale of these activities is not yet significant. Stand in the way by various barriers mainly of legal, organizational and financial aspects. The article is an attempt to identify factors affecting the operation of regional railway transport. Shows possible to take action that may contribute to the increase in the share of railway transport in Poland with the regional benefit of both society and the national transport system. It is not without significance that such action would also help in implementing the guidelines promoted by the EU sustainable transport policy.
PL
Mimo że proces regionalizacji kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce trwa już ponad 10 lat, to nadal nie można mówić o jego zakończeniu. W tym okresie nastąpiły fundamentalne zmiany w strukturze podmiotowej i własnościowej na rynku kolejowych operatorów regionalnych przewozów pasażerskich. Wiele problemów nie zostało jednak jeszcze rozwiązanych. Celem artykułu jest przedstawienie chronologii tego procesu oraz przeprowadzenie rozważań na temat podstawowych, zdaniem autora, problemów związanych z dalszymi przemianami podmiotowymi i własnościowymi na rynku operatorów regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce.
EN
The process of regionalization of rail passenger transport in Poland is already more than 10 years, but still can not talk about its end. During this period, fundamental changes in the entity structure and ownership in the rail operators of regional passenger transport have occurred. Many problems are not solved yet. This article presents the chronology of this process and carry on basic considerations, the author’s opinion, the problems associated with further entity structure and ownership changes in the market operators, regional passenger rail transport in Poland.
PL
[...]Od początków lat 90. dwudziestego wieku wraz z przemianami gospodarczymi w Polsce zaobserwować można było zjawisko znaczącego zmniejszenia się wolumenu przewozów towarowych transportem kolejowym. Szczególnie znaczący spadek dotyczył przewozów wagonowych w formie przesyłek wagonowych. Przewozy te polegają na przemieszczaniu ładunków masowych, ale przede wszystkim niemasowych, w pojedynczych wagonach lub małych grupach wagonów (określane są również w literaturze jako przewozy rozproszone lub przewozy przesyłek drobnych). Wykonywane są one z reguły między dwoma punktami o małym nadaniu i odbiorze. Stąd rozwój przewozów wagonowych powinien być, zdaniem autora, istotnym elementem polityki transportowej państwa, mającej przecież na celu realizację zasad unijnej polityki zrównoważonego rozwoju. Należy więc podjąć działania, aby forma przewozów wagonowych stała się znów atrakcyjna dla obecnych oraz potencjalnych klientów kolei, z korzyścią zarówno dla gospodarki narodowej, jak i społeczeństwa.[...]
EN
From the beginnings of 90s a phenomenon of reducing the size of freight carriages on railway transport is appearing. Peculiarly the great fall concerns small parcels, highvalue parcels transferred in the form of wagon consignment, i.e. single and small groups of wagons, between loading points by the small sending and receiving. A poor quality of the offer of railway, liquidation of many loading points on the network and the strong competition from the side of the road transport are causes of this state. However, it is worthwhile remembering that taking over this loading mass by the road transport causes effects in the form of growth of the road traffi c, the increased expenditure on the road infrastructure and the increase of external costs generated by this mode of transport. In the article author, analysing factors infl uencing on the reduction of size of freight carriages by railway transport in Poland in the form of wagon consignment, is trying also to show conditions which should be fulfi lled so that this form of transportation again becomes attractive for the potential clients of railways with benefi t to the society and the national economy.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.