Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przeanalizowano możliwości wykorzystania w produkcji cementu mieszanki popiołowo-żużlowej ze spalania węgla kamiennego w elektrowni. Przetestowano następujące próbki: oryginalną mieszaninę popiołu i żużla (AS) i jej dwie frakcje o wielkości ziarna 0-15 μm (AS_0-15) i 15-30 μm (AS_15-30). Określono właściwości fizyczne i chemiczne oraz właściwości pucolanowe odpadów popiołowo-żużlowych. Doświadczenia doprowadziły do następujących wniosków: mieszaniny popiołu i żużla zmniejszają szybkość wydzielania ciepła podczas hydratacji i wydłużają początkowy czas wiązania past cementowych. Mieszany cement z frakcjonowanymi próbkami popiołu i żużla wytworzył zaprawę o lepszych właściwościach mechanicznych (wyższa wytrzymałość na ściskanie) niż z oryginalnym popiołem i żużlem. Włączenie 20% wagowych próbki AS_0-15 daje mieszany cement o klasie wytrzymałości 42,5R zgodnie z PN-EN 197-1. Zastosowanie mieszaniny popiołu i żużla w produkcji cementu wymaga dalszych badań.
EN
The possibilities of use of an ash-and-slag mixture from bituminous coal combustion in electric power plant in cement production is analysed in the paper. The following samples were tested: the original ash-and-slag mixture (AS) and its two grain-size fractions of 0-15 µm (AS_0-15) and 15-30 µm (AS_15-30). The physical and chemical properties and pozzolanic properties of ash-and-slag wastes were determined. The experiments resulted with the following conclusions: the ash-and-slag mixtures reduce the rate of heat evolution during hydration and increase initial setting time of cement pastes. The blended cement with fractioned ash-and-slag samples produced mortar with better mechanical properties (higher compressive strength) than that with original ash-and-slag. The incorporation of 20 wt% of AS_0-15 sample gives blended cement of strength class 42.5R according to PN-EN 197-1. The application of ash-and-slag mixture in cement production required further investigations.
2
PL
Uzyskano trzy syntetyczne szkła w laboratorium, które odpowiadały swym składem i właściwościami tej fazie występującej w krzemionkowych popiołach lotnych. Zbadano budowę tych szkieł z zastosowaniem spektroskopii w podczerwieni. Stwierdzono, że syntetyczne szkło o większym stosunku Al2O3/(Na2O+K2O+2CaO) zawiera więcej oktaedrów [AlO6]9- w więźbie, a mniej tetraedrów [AlO4]5-. Oktaedry [AlO6]9- o koordynacji 6 w więźbie szkła syntetycznego zwiększają jego reaktywność, co znajduje potwierdzenie w reakcji pucolanowej, w przypadku jego dodatku do cementu portlandzkiego. Powoduje to zmniejszenie stosunku CaO/SiO2 w fazie C-S-H. Dodatek syntetycznego szkła glinokrzemionkowego, o większym udziale oktaedrów [AlO6]9- w więźbie, przyspiesza hydratację cementu portlandzkiego i korzystnie wpływa na jego wytrzymałość.
EN
The three synthetic glasses were obtained in laboratory, which composition were close to the composition of this phase in siliceous fly ash. The network of these glasses was examined using the infrared spectroscopy. It was establish that the glass with higher ratio Al203/(Na2O+K2+2CaO) the network is richer in [AlO6]9- octahedrons and consequently has lower content of [AlO4]5̵ tetrahedrons. Octahedrons [AlO6]9- are increasing the reactivity of glass, which is confirmed in the case of its addition to Portland cement; it is causing the decrease of CaO/SiO2 of C-S-H phase. Additions of synthetic alumina-siliceous glass, with higher content of [AlO6]9- octahedrons in its network the hydration and strength development of Portland cement is accelerating.
3
Content available remote Ocena metod badania aktywności pucolanowej popiołów lotnych
PL
W pracy omówiono metody oznaczania aktywności pucolanowej popiołów lotnych i wybrano trzy, które zastosowano w badaniach. Były one następujące: metoda chemiczna ASTM C 379-56 oraz dwie metody fizyczne: Fratiniego i normową PN-EN 450-1. Badano popioły z węgla kamiennego i brunatnego z palenisk pyłowych oraz fluidalnych, a także różne frakcje ziarnowe tych popiołów, stwierdzono dobrą korelację wyników badań wszystkimi trzema metodami w przypadku popiołów z palenisk kotłowych, natomiast wyniki metodą chemiczną nie zgadzają się z badaniami wytrzymałości w przypadku popiołów z palenisk fluidalnych. Ponadto na ogół drobne frakcje miały lepsze właściwości pucolanową od popiołów, z których je wydzielono.
EN
In the paper the method of pozzolanic activity determination are discussed and three of them are chosen for the fly ashes tests. They are: chemical method ASTM C 379-56, two physical method: one of Fratini and the second according to PN-EN 450-1 standard for comparison. The fly ash from black coal and brawn coal from the dust boilers and fluidized bed combustion and different fraction of this ashes were tested. Good correlation of the result, obtained with three method, was found in the case of the ashes of dust boilers, but there was no correlation of chemical method with strength determination of the fly ashes from fluidized bed combustion. It was established, that generally the fine fraction had better pozzolanic properties than the fly ash from which they were separated.
PL
Praca analizuje zależność między aktywnością pucolanową popiołów lotnych a strukturą ich składnika szklistego. Materiał doświadczalny stanowią modelowe popioły lotne krzemionkowe otrzymane ze zmieszania syntetycznego szkła, syntetycznego mullitu i SiO2 jako źródła β-kwarcu. Syntetyzowano dwa szkła o zmiennym składzie chemiczny dobranym w oparciu o wartość parametru ASI, definiowanego jako stosunek Al2O3/(Na2O+K2O+2CaO). Szkła tworzyła głównie sieć tetraedrów SiO4. W szkle o wartości parametru ASI<1, jony glinu występują wyłącznie w tetraedrach AlO4, a w szkle o wartości parametru ASI>1, jony Al lokują się także w oktaedrach AlO6. Stwierdzono, że szkło, w którego strukturze jony glinu występują w koordynacji 4 i 6, ma większą reaktywność,a tj. zawiera więcej aktywnego Al2O3, osiąga wyższe wskaźniki pucolanowości oraz wpływa pozytywnie na wytrzymałość zaprawy wapiennej. Cement z dodatkiem popiołu zawierającego szkło o wyższej wartości parametru ASI wykazuje wyższe ciepło hydratacji oraz większą wytrzymałość na ściskanie. Dodatek 20%mas. popiołów daje cement CEM II/A-V, klasy 32,5R (jony Al w koordynacji 4) lub 42,5N (jony Al w koordynacji 4 i 6).
EN
Work analyzes relationship between fly ash pozzolanic activity and structure of its glass component. Model silica fly ashes are prepared by mixing synthetic glass, synthetic mullite and SiO2. Chemical composition of glasses was based on value of parameter ASI, defined as ratio of Al2O3/(Na2O+K2O+2CaO). Glass structure was built main by tetrahedra SiO4. In glass of parameter ASI<1, Al ions occur only in tetrahera AlO4, but in glass of parameter ASI>1, additionally in octahedra AlO6. It was found that glass containing in its structure Al ion in coordination 4 and 6 shows greater reactivity – more active Al2O3, higher pozzolanic indexes and positive effect on lime mortar strength. Cement with addition of ash containing glass of higher value of ASI has higher hydration heat and higher compressive strength. Using 20wt% of ashes it is possible to obtain cement CEM II/A-V, class 32.5R (Al ion in AlO4) or class 42.5N (Al ion in AlO4 and AlO6)
EN
Requirements for environmental protection, such as reducing emissions of CO2, NOx, and SO2 are the reason for growing interest in new technologies for coal utilization. One of the most promoted technologies is coal gasification. However, like any technology using coal, this process produces wastes - fly ash and slag. Due to the small number of coal gasification plants, these wastes are poorly understood. Therefore, before making decisions on the introduction of coal gasification technology, a waste utilization plan should be developed. This also applies to the slags formed in underground coal gasification technology. One of the options under consideration is to use these wastes as a component in mineral binders of a pozzolanic character. This paper compares the properties of two types of slags. The first slag (MI) comes from fuel gasification, and the second slag (BA) is from underground coal gasification. Slag MI can be classified as basic slag with a chemical composition similar to that of silica fly ash from coal combustion. Slag BA - because of its four times greater content of calcium oxide - belongs to a group of weakly basic slags. The main and only mineral component of slag MI is glassy phase. Slag BA forms - besides the glassy phase - crystalline phases such as mullite (3 Al2O3 2 SiO2), quartz (\beta-SiO2), anorthite (Ca(Al2Si2O8)), gehlenit (Ca2Al[(Si,Al)2O7[), wollastonite (Ca3[Si3O9]), 2CaO SiO2, and 4 CaO Al2O3 Fe2O3. The results of analyses have shown that slag BA has better pozzolanic properties (the pozzolanic activity index is 75.1% at 90 days) than slag MI (69.9% at 90 days). The preliminary studies lead to the conclusion that these slags are characterized by very low pozzolanic activity and cannot be used as a pozzolanic material.
PL
Wymagania dotyczące ochrony środowiska, takie jak: ograniczenie emisji CO2, NOx i SO2 spowodowały coraz większe zainteresowanie nowymi technologiami energetycznego wykorzystania węgla. Jedną z testowanych i promowanych obecnie technologii jest zgazowanie węgla. Jednak, jak każda technologia produkcji energii wykorzystująca węgiel, powoduje ona powstawanie odpadów: popiołów lotnych i żużli. Ze względu na niewielką ilość instalacji zgazowania węgla funkcjonujących obecnie w świecie, odpady te są w niewielkim stopniu poznane, dlatego też przed podjęciem decyzji o wprowadzaniu technologii zgazowania węgla, powinno się opracować technologię utylizacji powstających w niej odpadów. Najlepszym rozwiązaniem będzie oczywiście opracowanie kierunku ich gospodarczego wykorzystania. Jedną z możliwości rozpatrywanych dla gospodarczego wykorzystania żużli ze zgazowania jest zastosowanie ich jako składnika spoiw mineralnych o charakterze pucolanowym. W artykule przedstawiono wyniki badań aktywności pucolanowej dwóch żużli: żużla ze zgazowania węgla z instalacji energetycznego zgazowania oraz podziemnego zgazowania. Ze względu na skład chemiczny żużel MI można zaklasyfikować jako żużel zasadowy o składzie chemicznym zbliżonym do krzemionkowego popiołu lotnego ze spalania węgla kamiennego. Z kolei żużel BA, z powodu czteroktrotnie wyższej zawartości tlenku wapnia, należy do grupy żużli słabozasadowych. Podstawowym i jedynym składnikiem mineralnym żużla MI jest faza szklista. W żużlu BA, obok fazy szklistej, tworzą się również fazy krystaliczne, a mianowicie: mullit 3 Al2O3 2 SiO2, kwarc \beta-SiO2, anortyt Ca(Al2Si2O8), gehlenit Ca2Al[(Si,Al)2O7], wollastonit Ca3[Si3O9], 2CaO SiO2 i 4 CaO Al2O3 Fe2O3. W wyniku badań stwierdzono, że żużel BA wykazuje większe wartości wskaźnika aktywności pucolanowej (75,1% po 90 dniach) od żużla MI (69,9% po 90 dniach). Niestety, wstępne badania pozwalają stwierdzić, że żużle te charakteryzują się zbyt niską aktywnością pucolanową i nie mogą być traktowane jako materiał pucolanowy w technologii produkcji cementu i betonu.
6
Content available remote Wpływ jonów fosforanowych PO3-/4 na proces hydratacji cementu
PL
W artykule omówiono badania wpływu jonów fosforanowych, dodawanych w formie fosforanu sodu, na właściwości zaczynu i zaprawy z cementu portlandzkiego. Dodatek fosforanu spowodował opóźnienie, lub przyspieszenie, procesu wiązania i zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie. Wpływ ten zaznaczył się szczególnie wyraźnie w przypadku dodatku fosforanu, wyrażonego jako P2O5, wynoszącego 2,5 i 12,5 g/kg cementu. Badania rentgenograficzne próbek wykazały obecność Ca3(PO4)2, co prawdopodobnie było przyczyną tego niekorzystnego wpływu.
EN
Paper presents experiments concerning the influence of phosphate ions, added as sodium phosphate, on the properties of Portland cement paste and mortar. Addition of this phosphate caused setting retardation, or acceleration, and compressive strength reduction. This effect is particularly intensive when the content of phosphate, expressed as P2O5, is 2.5 and 12.5 g/kg of cement. XRD examination of the samples has shown the formation of Ca3(PO4)2, which probably caused this negative influence.
7
Content available remote Metody badań aktywności pucolanowej dodatków mineralnych
PL
Praca zawiera przegląd metod badań aktywności pucolanowej dodatków mineralnych stosowanych w technologii produkcji cementu i betonu, na podstawie których oceniana jest przydatność określonej pucolany w danych warunkach i zastosowaniach. Ogólnie, metody te polegają na badaniu samej pucolany lub analizie zmian, jakie pucolana powoduje w układzie pucolana–wapno–woda lub pucolana–cement woda.
EN
A wide range of methods for determining the pozzolanic activity of mineral additives to cement and concrete are described in this paper. Generally, the methods encompasses studies of pozzolana or analysis of changes in the pozzolana–lime–water or pozzolana–cement–water systems. On this basis, usefulness of pozzolana in given conditions or applications is assessed.
PL
Praca przedstawia wyniki badań zawartości szkła w krzemionkowych popiołach lotnych z wykorzystaniem metody ekstrakcji chemicznej w 1% roztworze kwasu fluorowodorowego oraz metody Rietvelda. Analiza fazowa metodą Rietvelda wskazuje na dominację szkła na poziomie 71-85%. Udział szkła oznaczony metodą ekstrakcji waha się w granicach 41-73%. Pod wpływem działania HF szkło w popiołach lotnych nie rozpuszcza się całkowicie. Ekstrakcja 1% roztworem HF prowadzi do rozpuszczenia w popiołach również fazy krystaliczne - kwarc i mullit. Wyekstrahowane popioły o uziarnieniu 0-16 μm charakteryzują się mniejszym udziałem kwarcu β w stosunku do próbek wyjściowych, co wiąże się z obecnością w tych popiołach głównie amorficznej formy krzemionki. Wzrost udział mullitu w ługowanych popiołach tłumaczy się mniejszą rozpuszczalnością tego składnika w 1% roztworze HF w porównaniu z krystalicznym kwarcem i szkłem. Wyniki badań wskazują na zmienną budowę i właściwości szkła występującego w popiołach, co jest zgodne z wcześniejszymi wynikami badań.
EN
In this paper, a glass content in siliceous fly ashes was investigated by chemical treatment with the 1% HF solution, and the Rietvield quantitative analysis. The glass content in fly ashes determined with the Rietvield analysis was 71-85%, whereas the chemical method indicated 41-73%. The HF solution dissolves glass partially from fly ashes. Treatment with the 1% HF solution removes also the crystalline phases such as mullite and β-quartz. After chemical treatment, the 0-16 μm fly ashes indicated lower amount of β-quartz in comparison to the initial samples. It is attributed to the presence mainly of amorphous silicon dioxide in these fly ashes. The increase of mullite content in the fly ash samples after treatment with the 1% HF solution is connected with the smallest solubility of mullite in comparison to crystalline quartz and glass. The results confirm variable structure and properties of glass included within the fly ashes, agreeing with the early investigations.
PL
Pobrano trzy próbki popiołów lotnych z trzech sekcji elektrofiltru i podzielono je na dwie frakcje 0-16 mikrometrów i 16-32 mikrometrów. Drobniejsza frakcja miała znacznie lepsze właściwości pucolanowe. Dodano 40% tych popiołów do cementu portlandzkiego i zbadano korozję zapraw w roztworze Na2SO4 według PN-B-19707. Największą ekspansję wykazały zaprawy z cementu z dodatkiem popiołów frakcji 0-16 mikrometrów. Także te zaprawy osiągnęły największą wytrzymałość na ściskanie.
EN
The three fly ash samples hopper collected from three hoppers of electrostatic precipitator were separated in two fractions 0-16 micrometers and 16-32 micrometers. The first fraction has significantly higher pozzolanic properties 40% of these fly ash samples were added to Portland cement and the corrosion of the mortars in Na2SO4 solution (pr ENV 196-X) were examined. The smallest expansion have shown mortars of cement with fly ash fraction 0-16 micrometers. Also the compressive strength of these mortars were the highest.
10
Content available remote Właściwości szkła w krzemionkowych popiołach lotnych
PL
Przeprowadzono badania szkła występującego w krzemionkowych popiołach lotnych, przy czym do badań użyto dwóch rodzajów próbek popiołów - z pierwszej i trzeciej sekcji elektrofiltru. Próbki te podzielono na dwie frakcje ziarnowe od 0 do 16 mikrometra i od 16 do 32 mikrometra. Pod względem składu chemicznego frakcje te różniły się głównie sumaryczną zawartością sodu i potasu, która była większa we frakcji o drobniejszym uziarnieniu, szczególnie w próbkach popiołu pochodzących z trzeciej sekcji elektrofiltru. Frakcja ta miała również mniejszą zawartość kwarcu a wyraźnie większą szkła. Badania za pomocą spektroskopii w podczerwieni oraz rezonansu magnetycznego wykazały, że szkło w próbkach popiołu z trzeciej sekcji elektrofiltru zawiera więcej tetraedrów [AlO4]5- i wykazuje większy stopień depolimeryzacji anionów krzemianowych. Aktywność pucolanowa tych próbek popiołu była znacznie większa.
EN
The glass in silceous fly ash was investigated and two kinds of samples were used - from first and third sections of electro-precipitator. These samples were divided into two grain fractions: 0 - 16 micrometer and 16-32 micrometer. The chemical composition of these fractions were differing principally in the content of sodium and potassium, which was higher in the fraction having smaller grains dimension, particularly in the fly ash samples from the third section of electro-precipitator. This fraction has also lower content of quartz and higher of glass. The studies with Infra Red Spectroscopy and Nuclear Magnetic Resonance have revieled that the glass in the fly ash samples from the third section of electro-precipitator has higher content of [AlO4]5- tetrahedra and higher degree of depolimerisation of the silicate anions. The pozzolanic activity of these fly ash samples was drastically higher.
PL
Artykuł analizuje możliwość zastosowania w technologii cementu różnych frakcji ziarnowych popiołów lotnych. W badaniach zastosowano krzemionkowe popioły lotne z węgla kamiennego z trzech sekcji odpylania elektrofiltru. Z partii materiału, pobranej z każdej sekcji elektrofiltru, wyodrębniono dwie frakcje ziarnowe popiołów, tj. O ÷ 16 i 16 ÷ 32 μm. Ocenę wpływu tych frakcji popiołów na właściwości cementu oparto o wyniki badań ilości ciepła i kinetyki jego wydzielania w początkowym okresie hydratacji, zawartości Ca(OH)2, stopnia hydratacji alitu (C3S) oraz czasu wiązania, wytrzymałości na ściskanie, mikrostruktury i odporności na korozję siarczanową. Najkorzystniejsze rezultaty uzyskano dla cementu zawierającego frakcję O ÷ 16 μm popiołów z 3 sekcji. Popioły te pozwalają otrzymać cement CEM II/A-V 52,5N i CEM IWA-V 42(5R. Po 2 latach, przy 40 % dodatku tych popiołów, ekspansja zaprawy jest 20-krotnie niższa niż zaprawy z cementu portlandzkiego, a jej wytrzymałość kształtuje się na poziomie 88,5 MPa.
EN
The possibility to use the various size fractions of fly ashes in cement technology is analysed. Fly ashes are produced in the three hoppers in electrostatic precipitator system. Two size fractions of fly ashes have been analyzed: 0 ÷ 16 μm and the following properties of cement have been tested: heat released during hydration process, Ca(OH)2 content, hydration degree of alite as well as setting time, compressive strength, microstructure and sulphate resistance. The most beneficial influence was determined for cements with fraction 0 ÷ 16 μm of fly ashes from the 3rd hopper. With these fly ashes high class Portland cement (52.5 according to PN-EN 197-1) and high class pozzolanic cement (42.5 according to PN-EN 197-1) may be obtained. After 2 years of storage in sulphate solution, the linear expansion of mortar containing 40 % of these fly ashes was twenty times lower than that found in control cement mortar; the compressive strength reached 88.5 MPa.
PL
Zbadano wpływ uziamienia krzemionkowych popiołów lotnych na proces hydratacji i właściwości cementu. Materiał doświadczalny stanowiły frakcje popiołów o uziarnieniu w zakresie 0-16 i 16-32 mikrometra. Określono ciepło twardnienia w początkowym okresie hydratacji oraz ilość Ca(OH)2 w stwardniałych zaczynach cementowych. Zbadano czas wiązania, wytrzymałość oraz mikroporowatość i mikrostrukturę zaczynów cementowych. Wykazano, że cement zawierający dodatek popiołów o uziarnieniu zawartym w przedziale od O do 16 mikrometra ma większe ciepło hydratacji, krótszy czas wiązania i wyższą wytrzymałość. Dodatek tej frakcji popiołów pochodzących z 3 sekcji elektrofiltru daje cement o wytrzymałości dwudniowej zbliżonej do wytrzymałości cementu bez popiołu, a wytrzymałość po 180 dniach jest wyższa o blisko 32%. Stwierdzono, że o aktywności pucolanowej popiołów decyduje nie tylko uziarnienie, ale także budowa szkła popiołowego oraz wzajemny stosunek szkła popiołowego i składników krystalicznych.
EN
The effect of fineness of siliceous fly ashes on the hydration and properties of cement was examined. The fractions below 16 micrometer and the coarser ones from 16 to 32 micrometer were taken into account. The heat of hydration released in cement pastes and the Ca(OH)2 contents in hardened mortars were measured. Such parameters as setting time, compressive strength as well as the microporosity and microstructure of pastes were tested. The results show that cement with fly ash below 16 micrometer shows higher heat of hydration, shorter setting time and higher compressive strength of the mortars. The compressive strength of cement mortars with finer fly ashes from the third section of electrostatic precipitator is comparable to the early compressive strength of Portland cement. The compressive strength of the mortars with this fly ash cement is about 32% higher than the compressive strength of Portland cement at 180 days maturing. One can conclude that not only the fineness, but also the structure of vitreous phase and the ratio of this phase to the crystalline one are the decisive factors as far as the pozzolanic activity of fly ash is concerned.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.