Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper is a summary of the design and workmanship of a Formula Student transmission system vehicle. We conducted simulation research on transmission system damage. Damage occurred during the Formula Student competition, which is why we needed to improve the drivetrain system. The article proposes a variant of the change brackets and carrying out simulation studies on the new construction. For selected models, the transmission system, which is also determined by its impact on strength and reliability, is driven by a four-cylinder engine with a displacement of 0.6 dm3.
EN
This paper is a summary of the design and workmanship of the formula student engine intake vehicle, for simulation research projects were conducted on the intake system. In the process, the most favourable model system was selected, which was capable of producing a satisfactory range of the characteristics of the engine. For chosen models, the intake system was also determined in terms of its impact on the power and torque of the test vehicle, which was driven by a four-cylinder engine with a displacement of 0.6 dm3 .
PL
W artykule przedstawiono wytyczne do konstruowania ramy pojazdu klasy Formuła Student. Istotnym zagadnieniem podjętym w opracowaniu jest obniżenie masy ramy przestrzennej oraz poprawa ergonomii miejsca kierowcy. Analiza została przeprowadzona dla dwóch, zaprojektowanych i wykonanych na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej, pojazdów o przyjętych oznaczeniach WT-01 i WT-02. Zaproponowano wprowadzenie zmian konstrukcyjnych oraz zmianę stosowanych materiałów, co umożliwi zmniejszenie masy ramy przestrzennej pojazdu WT-02 w porównaniu z ramą starszej konstrukcji WT-01.
EN
The article presents the guidelines for constructing the space frame of the Formula Student vehicle. An important issue undertaken in this study is to reduce the weight of the space frame and improve the ergonomics of the driver's seat. The analysis was conducted for two designed and manufactured at the Faculty of Transport Silesian University of Technology vehicles accepted designations WT-01 and WT-02. Proposed to introduce structural changes and changes in the materials used allow to reduce the weight of the space frame vehicle WT-02 with respect to the older design WT-01.
PL
Niniejsze opracowanie jest kontynuacją prowadzonego przez autorów programu badań nad aktywatorami spalania alternatywnych paliw gazowych, wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych. Zaprezentowano w nim wybrane parametry dynamiczne samochodu napędzanego mieszaniną LPG i eteru dwumetylowego, którego udział masowy zawierał się w zakresie od 5 do 26%. Dla każdej z mieszanin określono również zużycie energii oraz sprawność jej przetworzenia w układzie napędowym badanego pojazdu, napędzanego czterocylindrowym silnikiem o pojemności skokowej 1.6 dm³.
EN
This paper present is continuing of research programme about gaseous fuels combustion activators which are used for vehicle feeding. The article presented chosen vehicle dynamic parameters gained by mixing LPG and DME for range of mixture from 5 up to 30%. The vehicle was powered by 1.6 SI engine adapted to gaseus fuels feeding. The work presents results of used energy and it convert efficiency at the driveline system fitted four cylinders SI engine with 1.6 cm³ capacity.
5
Content available remote Statistical analysis of maximum ower of chosen engines
EN
Testing of production quality and control of assembly operation requires test of each engine. The paper presents results of statistical analysis of maximum power for chosen engines. There were tested 40 the same type engines in engine test house.
EN
Gaseous fuels such as natural gas and propane butane mixtures are currently the most popular fuels for dual fuel internal combustion engines. Gaseous fuels are more resistant to knocking than conventional liquid fuels they mix better with air. There have been many published works on the use of gaseous fuels but the problem of the combustion noise, as a very important source of acoustic discomfort is not getting enough attention. Combustion noise occurs in a direct and indirect form. It is transmitted throughout the engine block as a vibration at a different spectrum of frequencies. In this study an attempt has been made to correlate the combustion noise with the operating parameters of an engine fueled with LPG, CNG and CNG-hydrogen mixtures as compared to petrol fueled engine. Signals of multiple resonance in the combustion chamber and corresponding vibration signals of the cylinder block of engine have been considered for one combustion cycle. A four cylinder, 1.6 dm3 spark-ignition engine converted to run on LPG, CNG and CNG-hydrogen mixtures has been tested in the project. A well known diagnostic parameter was used for comparison of the engine noise for its operation on gasoline and alternative fuels. A new non-dimensional indicator has also been proposed for the engine vibration estimation purposes the Increase Wavelet Ratio precisely described in the paper.
PL
Paliwa gazowe, takie jak mieszanki propanu butanu czy gaz ziemny są obecnie najpopularniejszymi paliwami zasilającymi silniki spalinowe. Paliwa gazowe znane są z większej odporności na spalanie detonacyjne niż paliwa płynne oraz łatwiejszego wymieszania z powietrzem. Wiele prac poświecono zasilaniu silników paliwami gazowymi, lecz problemu hałasu w trakcie spalania, jako bardzo ważnego źródła dyskomfortu, do tej pory nikt nie rozpatrywał. Hałas procesu spalania można podzielić na wewnętrzny i zewnętrzny. Wewnętrzny hałas jest transmitowany przez ścianki bloku silnika przy różnej częstotliwości. W artykule przedstawiono wyniki analiz sygnału drganiowego ścianki bloku silnika przy zasilaniu różnymi paliwami. Silnik o ZI o pojemności 1,6 dm3 przystosowano do zasilania paliwem LPG, CNG oraz mieszankami CNG i wodoru. Przeprowadzono badania wpływu obciążenia i prędkości obrotowej na poziom drgań bloku silnika. Do oceny wyników badań użyto znanego wskaźnika bezwymiarowego. W artykule zaproponowano także nowy wskaźnik bezwymiarowy do oceny drgań bloku silnika. Jest to przyrost współczynnika falkowego.
7
Content available remote Estimation of IC engine fault using wavelet transform
EN
A fault diagnosis technique for internal combustion engines using time-frequency representations of vibration signal is presented in this paper. Engine block vibration results as a sum of many excitations, mainly connected with engine speed and their intensity increases with the appearance of a fault or in case of higher engine elements wearing. An application of acceleration signals for the purposes of selected faults detection like piston skirt clearance increase by means of excessive wear, inlet system leaks as well as misfire has been described in this paper. Engine management system adaptive algorithms can mask some faults especially in their early progress. Reciprocating machines are difficult to diagnose using traditional frequency domain techniques because of generated transient vibrations. The Wavelet Transform has been chosen in the case of described project.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań silników ZI metodami wibroakustycznymi. Celem badań było określenie przydatności wybranych metod przetwarzania sygnałów wibroakustycznych do wykrywania błędów, takich jak: luz w układzie tłok-cylinder spowodowanym zużyciem eksploatacyjnym, nieszczelność układu dolotowego oraz wypadanie zapłonów. Badania przeprowadzono na hamowni podwoziowej przy stałej prędkości obrotowej i obciążeniu silnika. Z dotychczasowych badań wynika, że adaptacyjne systemy sterowania silników mogą powodować maskowanie niektórych uszkodzeń, zwłaszcza we wczesnych fazach rozwoju. Dlatego w diagnostyce silników spalinowych poszukuje się nowych metod przetwarzania sygnałów wrażliwych na rozwój uszkodzeń. Z przeprowadzonych badań wynika, analiza falkowa jest skutecznym narzędziem umożliwiającym ocenę stanu technicznego i pracy silnika.
EN
A fault recognition technique for the internal combustion engines using time-frequency representations of vibration signal has been presented in this paper. Engine block vibration results as a sum of many excitations mainly connected with engine speed and their intensity increases with the appearance of a fault or in case ofhigher engine elements wearing. In this paper an application of acceleration signals for the estimation of the influence of piston skirt clearance on diesel engine block vibrations has been described. Engine body accelerations registered for three simulated cases representing piston skirt clearance variations were an object of preliminary analysis. The presented procedures were applied to vibration and pressure signals acquired for a 0.5 dm3 Ruggerini, air cooled diesel engine. reciprocating machines are difficult to diagnose using traditional frequency domain techniques due to the fact they generale transient vibrations. In the experiments that were conducted Gabor Analysis and Adaptive Spectrogram has been chosen The Gabor spectrogram is a powerful tool for on-line monitoring and diagnosis of combustion process. There are important features of the vibration signal that are sensitive to the change of IC engine condition. For that reason the DWT transform was applied. Based on the results, authors propose detection and piston skirt clearance monitoring algorithm.
PL
W artykule przedstawiono wyniki filtracji sygnału drganiowego zarejestrowanego dla silnika spalinowego zsynchronizowanego z prędkością obrotową wału korbowego. Filtr ten umożliwi identyfikację zjawisk wibroakustycznych występujących w cyklu pracy silnika spalinowego. Przydatność filtra została zweryfikowana w trakcie badań stanowiskowych.
EN
The paper present results of SI engine vibration signal filtration method synchronized with RPM. Filter allow to identification of vibroacoustics phenomenas occurs during engine cycle working. Fitness for filter purpose was verified during bench research.
EN
A significant reduction of CO2 emission in the road transport is a major challenge for next years. In the combination with efficient powertrain technologies, the potential of natural gas is excellent for comparably light and cost effective reduction of CO2 and toxic emission in the future [1-2]. As the CNG fuelling stations in Poland are not so far widespread enough to make a dedicated natural gas vehicle practical, it results necessary to start with proposing alternatively CNG powered engines. Such a bi-fuel automotive engines are necessary to bridge the gap between petrol and natural gas. As a sample of modern engine design an Opel 1.6 litre 4-cylinder engine has been selected as a base of powertrain for development of bi-fuelpassenger car engine. The influence of ignition timing on CNG combustion process has been presented in this paper. A 1.6 litre SI engine has been tested in the special program. For selected engine operating conditions, following data were acquired: in cylinder pressure, crank angle, fuel mass consumption and exhaust gases temperatures. For the settings of 6, 9, 12 and 15 deg crank angle timing advance correction, the internal temperature of combustion chamber has been estimated, as well as the charge combustion ratio and ratio of heat release were tested. With the help of the mathematical model, emissions of NO, CO and CO2 were additionally estimated. Obtained results made it possible to compare the influence of ignition timing advance on natural gas combustion in SI engine.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu na przebieg i charakter drgań bloku silnika Zł o pojemności 1,6 dm3. Zmiany poziomu drgań bloku silnika spalinowego przedstawiono obliczając miary amplitudowe oraz współczynniki bezwymiarowe dla wybranego zakresu kątowego sygnału przyspieszeń drgań.
EN
The paper present influence of timing ignition on engine block traces. Various of vibration acceleration was presented with the use of main values and factors accounted for chosen crank angle range of signal acceleration.
PL
W artykule przedstawiono dekompozycję sygnału drgań kadłuba silnika spalinowego zasilanego paliwem benzynowym. Wyznaczono przebieg dwóch sił wymuszających drgania korpusu silnika, siły gazowej i siły normalnej porównując je z przebiegami rzeczywistymi.
EN
The paper presented decomposition of the gasoline IC engine vibration analysis. Appointed two forces which was an excitation of the block surface's, normal and gas force compared them with real result.
EN
The availability of gaseous fuels like natural gas and propane butane mixtures has lead to worldwide popularity of internal combustion engines running dual fuel or alternatively gas powered. They are known as fuels more resistant to knocking than conventional liquid fuels and as ones less pollutant, their better mixing with air is also well recognized. There have been many published works on the use of gaseous fuels but actually the problem of the combustion noise, as a very important source of acoustic discomfort is not receiving attention. Combustion noise occurs in two forms, direct and indirect. It is transmitted throughout the engine block as a vibration at a different spectrum of frequencies. In this study an attempt is made to correlate the combustion noise to the operating parameters for LPG and CNG powered engine as compared to petrol fuelled engine. Combustion pressure and vibration of cylinder block data are measured and presented for engine running on LPG/CNG and compared to the results obtained for engine fed by petrol. Signals of multiple resonances in combustion chamber and corresponding vibration signals of cylinder block of engine were considered for one combustion cycle. A four cylinder, 1.6 dm3 spark-ignition engine converted to run on LPG and CNG was tested in the project. The engine test stand was fully computerized and the cylinder pressure data, acceleration of vibration of engine block, crank angle data was stored on a PC. The influence of engine speed, load on combustion and engine block vibration was examined for all fuels. A few of well know diagnostic parameters were used for comparison of the engine noise for operation on petrol, LPG and CNG.
PL
W opracowaniu przestawiono stanowisko do badań przyspieszeń drgań wraz z opisem aparatury pomiarowej a także koncepcję budowy stanowiska do badań symulacyjnych luzu złożenia tłok-cylinder.
EN
The paper presented research bench for the IC engine vibration analysis and describe measurement accessories. Presented as well the conception of the piston-cylinder clearance bench.
PL
W opracowaniu przedstawiono wpływ zmiany współczynnika nadmiaru powietrza na temperaturę gazów spalinowych przy zasilaniu silnika paliwem LPG. Pomiarów dokonano za zaworem wydechowym a przed katalizatorem.
EN
The paper presented influence of the Air/Fuel ratio on the exhaust gas temperature when the engine is reinforce by LPG. The temperature was measure behind the exhaust valve and before catalyser.
16
Content available remote Samochodowe zbiorniki do magazynowania LPG - bezpieczeństwo eksploatacji
PL
W opracowaniu przedstawiono zasadnicze czynniki wpływające na bezpieczeństwo użytkowania samochodowych zbiorników LPG. Omówiono również wybrane procedury badawcze umożliwiające ocenę prawidłowości doboru osprzętu zbiornika.
EN
The paper described main parameters influenced on the safety used LPG car containers. This paper presented chosen test procedure make possible properly estimate choice accessories of the container.
PL
W opracowaniu przedstawiono analizę właściwości mechanicznych blach stalowych stosowanych do wytwarzania zbiorników do magazynowania płynnego propanu-butanu oraz ich wpływ na właściwości plastyczne zbiornika. Szczególną uwagę zwrócono na problem przyrostu objętości cieczy w funkcji użytego do produkcji materiału.
EN
The paper presents analysis of the mechanical property steel used to producing of the LPG containers and their influence on the strength. Especially attention is paid to volume of the liquid growth in a function of the material used to the production.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.