Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono metodę automatycznej oceny stanu wibracyjnego i technicznego zębów rdzenia turbogeneratora. W metodzie wykorzystano wyniki badań przyspieszenia wibracji w paśmie częstotliwości 1 kHz ≤ 10 kHz punktów korpusu podobnie położonych do elementów zębów rdzenia. Zaproponowano i omówiono kryteria (i ich wartości graniczne) dla ciągłej automatycznej oceny stanu technicznego. Zaprezentowano algorytmy obliczeniowe oraz diagnostyczny program komputerowy.
EN
A diagnostics method for technical condition of turbogenerator core's teeth has been presented. The method uses research results of vibration acceleration in a high band of frequencies 1 kHz ≤ 10 kHz of housing's points similarly placed to the core's teeth. Criteria and boundary values have been presented for continuous automatic estimation of the technical condition. Algorithms and a software application have been presented as well.
2
PL
Przedstawiono metodę automatycznej oceny stanu wibracyjnego i technicznego stojana turbogeneratora. W metodzie wykorzystano kryteria wibracyjne wraz z ich wartościami granicznymi wyznaczonymi na podstawie własnych badań pomiarowo-analitycznych i wizualizacyjnych turbogeneratorów o mocach 50 MW ÷ 560 MW. Dla istotnych części stojana i ich elementów programy komputerowe podają na wykresie dopuszczalnych obciążeń turbogeneratora ocenę stanu wibracyjnego (dla bieżącego nadzoru) zaś w zestawieniu tabelarycznym w postaci raportu − ocenę stanu technicznego w zadanym okresie pracy turbogeneratora (dla planowania remontów). Opracowana metoda rozszerza możliwości diagnostyczne systemu monitoringu wibracji turbogeneratora opracowanego w Instytucie Energetyki i wdrożonego w energetyce polskiej.
EN
This paper describes a method for an automatic evaluation of a vibrating and technical condition of turbogenerator's stator. Vibration criteria and their threshold values have been used in the method. The criteria have been created on the basis of measurement, analytical and visualization research in 50 MW ÷ 560 MW turbogenerators. Software applications show an evaluation of the vibration condition of crucial turbogenerator stator elements on the permissible load plot (for on-line monitoring) and an evaluation of the technical condition in a given time span in a tabular form (for a scheduled preventive maintenance). The presented method extends capabilities of the vibration monitoring system that has been implemented in Polish power engineering and developed by the Institute of Power Engineering.
3
Content available remote Ocena stanu technicznego zębów rdzenia stojana turbogeneratora
PL
Przedstawiono wibracyjną metodę ciągłej oceny stanu technicznego zębów rdzenia stojana turbogeneratora, które to najczęściej ulegają uszkodzeniu podczas jego pracy ze zmiennym obciążeniem elektrycznym. Wykorzystano wyniki pomiarów przyspieszenia wibracji elementów korpusu, w paśmie częstotliwości 1kHz ≤ 10 kHz, odpowiednio położonych do elementów zębów, ponieważ w większości przypadków można w tym obszarze instalować odpowiednich czujników (problemy konstrukcyjnotechnologiczne i bezpieczeństwa). W metodzie wykorzystano dwa wskaźniki oceny, których wartości są wyznaczane przy każdym obciążeniu P; Q oraz w zadanym przedziale czasu pracy turbogeneratora. Wyniki oceny stanu technicznego zębów są przedstawiane na wykresie dopuszczalnych obciążeń turbogeneratora (dla bieżącego nadzoru) oraz w zestawieniu tabelarycznym (dla planowania remontów).
EN
The paper presents a vibration method of continuous evaluation of technical condition of the turbogenerator stator core's teeth, those are most often damaged during operation with variable electrical load. Measurement results of the body elements vibrations in 1kHz ≤ 10 kHz band have been used. Proper body elements seated relatively to the tooth components have been chosen, as no sensors are allowed to be mounted in the tooth region in most cases (due to design, safety and technological problems). The method uses two indicators in evaluation, whose values are calculated at each P; Q load and in a given time interval. Results of the evaluation of the teeth technical condition are plotted in a permissible load plot (for ongoing supervision) and in a tabular form (for planning of renovations).
EN
This paper presents a method for the continuous technical diagnostic of the core suspensions at selected measurement points of the turbogenerator stator. The method extends diagnostic capabilities of a turbogenerator vibration monitoring system which has been designed with the participation of the authors of this paper and applied within the Polish power industry. This method uses two indicators (suppression and vibration harmonic contribution in suspension nodes) whose values are calculated from acquired and processed data in a given turbogenerator operation period. There has been four value ranges proposed for the indicators. The ranges define a technical condition of a stator suspension (very good, good, acceptable, bad) including two alarm ranges. Each technical condition is presented as a colourful area on an idle and active power plot. This enables the quick identification of machine operation areas, which reveals the weakened technical condition of a stator component.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono metodę ciągłej automatycznej wibracyjnej diagnostyki stanu technicznego elementu zwieszenia rdzenia stojana w wybranych punktach pomiarowych stojana turbogeneratora. Rozszerza ona możliwości diagnostyczne systemu monitoringu wibracji turbogeneratora, który został opracowany i wdrożony w energetyce polskiej przy współudziale autorów niniejszego artykułu [12]. W metodzie tej wykorzystano dwa wskaźniki oceny (tłumienia i udziału harmonicznych wibracji w węzłach zawieszenia), których wartości są wyznaczane w zadawanym okresie pracy turbogeneratora z przetworzonych i gromadzonych danych pomiarowych w systemie monitoringu. Dla wskaźników zaproponowano cztery przedziały wartości określające stan techniczny elementu zawieszenia rdzenia (bardzo dobry, dobry, przejściowo dopuszczalny, zły), w tym dwa stany alarmowe. Każdy stan techniczny przedstawiany jest w postaci innego barwnego obszaru na wykresie mocy czynnej i biernej turbogeneratora. Umożliwia to szybką identyfikację obszarów pracy maszyny, w których zachodzi znaczący proces pogarszania się stanu technicznego elementu zawieszenia rdzenia stojana.
PL
Przedstawiono metodę ciągłej automatycznej wibracyjnej diagnostyki stanu technicznego elementu zwieszenia rdzenia stojana w wybranych punktach pomiarowych stojana turbogeneratora. Rozszerza ona możliwości diagnostyczne systemu monitoringu wibracji turbogeneratora, który został opracowany i wdrożony w energetyce polskiej przy współudziale autorów niniejszego artykułu [12]. W metodzie wykorzystano dwa wskaźniki oceny (tłumienia i udziału harmonicznych wibracji w węzłach zawieszenia), których wartości są wyznaczane w zadawanym okresie pracy turbogeneratora z przetworzonych i gromadzonych danych pomiarowych w systemie monitoringu. Dla wskaźników zaproponowano cztery przedziały wartości określające stan techniczny elementu zawieszenia rdzenia (bardzo dobry, dobry, przejściowo dopuszczalny, zły) w tym dwa stany alarmowe. Każdy stan techniczny przedstawiany jest w postaci innego barwnego obszaru na wykresie mocy czynnej i biernej turbogeneratora. Umożliwia to szybką identyfikację obszarów pracy maszyny, w których zachodzi znaczący proces pogarszania się stanu technicznego elementu zawieszenia rdzenia stojana.
EN
The paper presents a method for continuous technical diagnostic of core suspensions at selected measurement points of turbogenerator stator. The method extends diagnostics capabilities of a turbogenerator vibration monitoring system which has been designed with the participation of the authors of this paper and applied in Polish power industry. The method uses two assessment indicators (suppression and vibration harmonic contribution in suspension nodes) whose values are calculated from acquired and processed data in a given turbogenerator operation period. There has been four value ranges proposed for the indicators. The ranges define a technical condition of a stator suspension (very good, good, acceptable, bad) including two alarm ranges. Each technical condition is presented as a colorful area on an idle and active power plot. This enables quick identification of machine operation areas, which reveals weakened technical condition of a stator component.
6
Content available remote Analiza stanu technicznego zawieszenia rdzenia w korpusie stojana turbogeneratora
PL
Omówiono procesy wibracyjne w stojanie dużego 2-biegunowego turbogeneratora oraz rozwiązania konstrukcyjne dla ograniczania efektów degradacyjnych przez nie wywoływanych. Szczególną uwagę poświęcono elastycznemu zawieszeniu rdzenia w korpusie, które powinno znacznie zmniejszać generowane w rdzeniu wibracje przenoszone na fundament maszyny. Przedstawiono wyniki analiz pomiarów wibracyjnych tego elementu w maszynach o różnej kondycji technicznej. Opracowano i zaimplementowano algorytmy oraz odpowiednie oprogramowanie dla określania ogólnego stanu technicznego zawieszenia rdzenia oraz poszczególnych jego węzłów konstrukcyjnych. Algorytmy wykorzystują wyniki analiz pomiarów wibracji na powierzchni zewnętrznej rdzenia i korpusu stojana turbogeneratora, przy uwzględnieniu zadanych wartości kryterialnych. Ocena stanu technicznego zawieszenia jest prowadzona automatycznie z wykorzystaniem wartości wibracyjnych gromadzonych w bazie danych urządzenia diagnostycznego. Podano trzy wartości kryterialne dla średniokwadratowej wibracji w paśmie częstotliwości 10 Hz < f < 1000 Hz dla oceny stanu technicznego elastycznego zawieszenia. Przedstawione rozwiązanie jest elementem kompleksowej inteligentnej diagnostyki stanu technicznego turbogeneratorów tworzonej na potrzeby przemysłu energetycznego.
EN
The paper discusses vibration processes in the stator of a large 2-pole turbogenerator and design solutions for reducing the degradative effects caused by them. Particular attention was paid to the flexible suspension of the body core, which should greatly reduce the vibration generated in the core transferred to the foundation of the machine. The results of the vibration measurement analysis of that element in machines with different technical condition were presented. Algorithms and software application for determining the overall technical condition of the suspension components and the design of its individual nodes were developed and implemented. The algorithms use the results of the analysis of vibration measurements on the outer surface of the stator core and the generator housing, taking into account the selected criteria values. Assessment of the suspension's technical state is carried out automatically, using vibration values collected in the diagnostic device database. There were three-level alarm thresholds adopted for RMS value of 10 Hz < f < 1000 Hz frequency range to assess technical condition of the flexible suspension. The solution is a part of a comprehensive inteligent technical condition diagnostics created for the power industry.
PL
Turbogenerator jak każda maszyna, ulega w czasie użytkowania powolnemu zużyciu. Niezależnie od siebie starzeją się wszystkie jego podzespoły pod wpływem różnych czynników. Obserwacje rozwoju poziomu wibracji podzespołów (trendy zmian) pozwalają teoretycznie przewidzieć czas eksploatacji maszyny. W praktyce nie jest to jednak zagadnienie proste ze względu na występowanie oddziaływania na badany symptom wielu (często nieznanego pochodzenia) czynników. W artykule dokonano estymacji krzywej życia wybranych podzespołów maszyny z wykorzystaniem symptomów wibracyjnych. Na podstawie krzywej życia możliwe jest oszacowanie czasu pracy podzespołów turbogeneratora.
EN
A turbogenerator like every machine shows damage through use. All its components are under the influence of different factors. Observations of development of components vibration (trends) can theoretically predict the operation time of the machine. In practice this is not a simple matter due to the presence of interaction in the studied symptom of many (often of unknown origin) factors. The article estimates the lifetime curve of selected parts of the machine using vibration symptoms. On the basis of the curve it is possible to estimate the lifetime of turbogenerator's components. In the case of slowly developing symptoms, this estimate is not possible.
PL
W artykule przedstawiono estymację eliptycznych odkształceń stojana turbogeneratora w jego przekrojach poprzecznych. W estymacji wykorzystano interpolację funkcjami sklejanymi trzeciego stopnia. Przeprowadzono symulacje teoretyczne i oszacowano błędy interpolacji w zależności od liczby czujników pomiarowych. Dane empiryczne uzyskano z czujników przyspieszenia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie stojana (4 punkty pomiarowe wzajemnie przesunięte o kąt 90 [deg]. W pomiarach uwzględniono przemieszczenia elementów stojana w kierunku promieniowym i stycznym.
EN
The paper presents estimation of elliptical deformation of a turbogenerator stator in a horizontal cross-sections with cubic spline interpolation. Theoretical simulations were carried out and errors of estimation with the spline interpolation were calculated, depending on the number of sensors located on the perimeter of the turbogenerator stator. Empirical data was obtained from four measurement points from the acceleration sensors evenly spaced on the circumference of the stator. The measurements included displacement in the radial and tangential directions (two sensors in a measurement point). Spline functions are going to be applied in the future in visualization of the operational deflection shape analysis.
PL
Przedstawiono system do diagnostyki wibracyjnej stanu technicznego stojana turbogeneratora.
EN
The paper presents system for vibratory diagnostic of turbogenerator stator.
PL
Opisano typowe uszkodzenia stojana turbogeneratora. Przedstawiono system monitoringu i diagnostyki wibracyjnej dużych maszyn elektrycznych. System ten jest przeznaczony do oceny (w trybie on-line) stanu technicznego turbogeneratorów, ale może być również wykorzystywany do nadzoru pracy i diagnostyki technicznej innych urządzeń. Zaprojektowano rozproszoną i elastyczną architekturę współpracujących podsystemów zbierania, przetwarzania i gromadzenia parametrycznych danych pomiarowych oraz analiz kryterialnych.
EN
The paper presents a system for vibration diagnostics of large rotating machines. This system is designed to evaluate (on-line) the technical condition of a turbogenerator, though it is possible to use it in technical supervision and diagnostics of other devices. The system architecture is distributed and flexible. The system components acquire, store and process parametrized measurement data. On the basis of vibration signal parameters the state of the machine is estimated.
EN
The paper presents a multi-channel analytical measurement system for online vibration diagnostics of turbogenerator technical condition. Several types of acceleration sensors with different parameters (supply voltage, frequency band, sensitivity etc.) were used in vibration measurements. Possible variations of the number of sensors, their locations and parameters are taken into account in the system architecture. The measurements are parametrized with thermal, electrical and physical quantities (real and reactive power, stator winding voltage, temperature of relevant structural components and cooling medium) of the turbogenerator. The system contains modules, which perform basic analysis of measurement data. The data acquired by the modules make it possible to determine spatial distribution of vibration acceleration and velocity of stator parts in the function of relevant electrical parameters. Other more advanced modules are used to build vibration criterion maps (resulting from a technical condition) in turbogenerator admissible load graph. The envelope of the field of extreme values in the resultant vibration map determines in many cases an overriding constrain for the load. The system stores its configuration for vibration measurement and analysis results in a properly designed database. The system architecture enables its quick adaptation to measurements and analyses in other technical objects with different measurement sensors.
12
Content available remote Zieleń w krajobrazie kulturowym rynków miejscowości w centralnej Polsce
EN
There are over three hundred settlements in Poland, deprived of the town-rights in different historical periods. Those of the Polish central feature unique cultural landscape, which is distinguished by preserved urban system dating from the medieval site. The accession of Poland to the European Union gave anew impulse to revalorization-works in the markets oi former towns. One of the key aspects in those works becomes public green-area, which historically is a new element in market squares. Until the 19th century greenery could be found only at the graveyards close to the town churches, while town markets where devoid of it. First attempts of the introduction of greenery in the market area were made after the 1st world war. Most of green appeared in the markets after 1945. There were mostly chaotic realizations, which destroyed the inner space of markets. Contemporary revalorization designs of greenery inside the market-spaces present different levels: from narrowly arrangements, through sort of incidental works, to coherent and complete designs based on conservatory recommendations.
13
EN
The paper presents a method of creating of a template for arranging measuring points on an examined object. Simple visualization of arranging of measuring points is usually based on a static picture. There is no possibility to reuse such visualization with another model than the model the visualization has been designed for. Adding, deleting and moving the points is difficult. The presented solution creates a template that allows to arrange measuring points dynamically and present them as a spatial image. The proposed template is convenient for machines with a cylindrical structure. The algorithm of division of the structure is presented which allows to create a template in a form of a tree that allows the measuring point to be stored, rebuilt and presented in an easy and standard way.
14
Content available remote Vibration diagnostics of the technical condition of a synchronous machine
EN
The paper presents a diagnostic system for determining the condition of rotating machines and the main system features, such as spatial vibration measurement, measurement parameterisation and vibration map building. The system is used to build parameterised graphs which enable an expert to determine the technical condition of a machine. A prototype of the system has been working since the year 2005 at a Polish hydro power plant.
PL
W artykule przedstawiono wybrane cechy systemu diagnostyki wibracyjnej maszyn synchronicznych. Cechy systemu takie jak pomiar przestrzennego wektora wibracji, parametryzacja pomiaru drgań, budowanie mapy wibracji wyróżniają go spośród współczesnych systemów pomiarowych. System jest w stanie budować wykresy pomocne w oszacowywaniu stanu technicznego maszyny i rozpoznawaniu jej uszkodzonych części. Proptotyp systemu pracuje od roku 2005 w jednej z elektrowni wodnych w Polsce.
PL
W trakcie wielokrotnie prowadzonych badań różnych generatorów, autorzy z powodzeniem wykorzystywali pomiar prędkości wibracji do oceny stanu technicznego stojanów badanych generatorów. Dotychczas w ocenie stanu technicznego stojana, pod uwagę brane były prędkości wibracji w zakresie częstotliwości od 10 do 1000 Hz. Wraz z uruchomieniem prototypowego systemu monitoringu i diagnostyki wibracyjnej generatorów, możliwe stało się rozszerzenie zakresu badanych częstotliwości do 6-7 kHz. Pozwala to na obserwację zmian zachodzących np. w zębach stojana (tzw. częstotliwości żłobkowe).
EN
In the article authors presented a new approach to a problem of a generator stator core technical condition estimation. The presented method is based on using higher frequency harmonics of acceleration and velocity vibrations. Authors proposed to recalculate the acceleration spectrum, as if each harmonic was a base one (100 Hz). Calculations are based on an assumption that the damage caused by vibrations are the same if the dissipated power is constant, regardless the frequency. Some examples based on real measurements were also presented in the pape.
16
Content available remote Założenia parkowo-dworskie w krajobrazie kulturowym ziemi częstochowskiej
EN
In the cultural landscape of the Częstochowa region there are still noticeable, actions by the 19th and early 20th century owners of the local estates. Apart from the cemeteries, the only old tree groups in the country are former manor-parks and gardens. The influence of landowners is visible in spatial planning, farm plans, tree-lanes etc. The majority of the manor-parks were established in the 19th century. However, the best reconstructed are the changes in the history of the park in Kruszyna. This 17th century geometric park was reshaped in the centuries that followed, but traces of the old formation are still noticeable. A few large landscape-parks were formed in the 19th century. Some of them were designed by the famous green areas designers - Franciszek Szanior and Walerian Kronenberg. Nevertheless, the majority of the parks had the character of large gardens - smaller than 1 ha area. The integral parts of the park set were orchards- presently non-existent. The vital role in the composition of a manor-park was played by water. The rivers Warta and Wiercica were used in the plans of the parks. Ponds were planned not only for serving a purpose but also for aesthetic reasons. Other aspects of landscape planning were tree lanes and rows planted by the roads from manor to farms and other estates. Nowadays, progress of the degradation of the cultural landscape is ever noticeable. The majority of the manor-parks were demolished after 1945. Those parks which have survived are still neglected. Of numerous manor-ponds only few have remained. The rest were drained and the former water system was transformed. In recent years the progression of destroying tree lanes could be observed. Among the many reasons for these processes are: the lack of awareness of the cultural landscape - importance in local society and the lack of strict legal regulations to preserve local landscape.
PL
W artykule zaprezentowano założenia dotyczące prototypowego systemu monitoringu wibracji maszyn wirnikowych oraz wnioski dotyczące pierwszego roku eksploatacji.
PL
W artykule przedstawiono algorytm aproksymacji funkcji trendu zmian poziomu drgań stojana generatora. Algorytm wyznacza współczynniki liniowej i eksponencjalnej funkcji (z których to funkcji zbudowana jest funkcja trendu) w oparciu o dane eksperymentalne, jakim są wartości skuteczne prędkości drgań wyrażone w decybelach. Wyznaczenie teoretycznej funkcji trendu zmian pozwala na oszacowanie czasu życia stojana generatora oraz ilościowa ocene jego stanu technicznego.
PL
W artykule opisano instalowany obecnie w Elektrowni Wodnej Dębe system monitorowania stanu technicznego hydrogeneratora na podstawie drgań. W świetle zalożeń projektowych i wymagań stawianych systemowi, niniejszy artykul przedstawia przyjęte rozwiązania sprzętowe i programowe.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.