Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The effect of seed dressings: Teprosyn Mn and Raxil Gel 206 on intensification of fungal diseases of culm base, leaves and ears occurrence during the vegetation period of spring barley, Poldek c.v., were assessed in the paper. The applied seed dressings had a notable influence on the intensification of such barley diseases occurrence as: leaf spot caused by B. sorokiniana and Fusarium spp., barley stripe (Pyrenophora graminea), fusarium foot rot (Fusarium spp.) and ear spots (B. sorokiniana). Raxil Gel 206 and Teprosyn Mn preparations revealed a considerable and approximate efficiency in barley protection against fusarium foot rot and leaf spot. On the plots where grain was treated with these preparations pre-sowing, the share of plants showing symptoms of fusarium foot rot was smaller by half than on the control plots, and also the value of index of leaf infection by B. sorokiniana and Fusarium spp. decreased significantly. In comparison with Raxil Gel 206 dressing, manganese Teprosyn Mn dressing showed a significantly higher effectiveness in reducing barley stripe occurrence. It has been evident as a 23.36% lower share of plants infected by Pyrenophora graminea and 14.37% lower value of infection index.
PL
W pracy oceniono wpływ zapraw nasiennych: Teprosyn Mn i Raxil Gel 206 na występowanie chorób grzybowych podstawy źdźbła, liści i kłosów jęczmienia jarego odmiany Poldek. Testowane preparaty istotnie modyfikowały nasilenie plamistości liści (kompleks grzybów B. sorokiniana i Fusarium spp.), pasiastość liści jęczmienia (P. graminea), fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła (Fusarium spp.) oraz plamistość kłosów (B. sorokiniana). Preparaty Raxil Gel 206 i Teprosyn Mn wykazały dużą skuteczność w ochronie jęczmienia przed fuzaryjną zgorzelą podstawy źdźbła i plamistością liści. Udział roślin z objawami fuzaryjnej zgorzeli był o połowę mniejszy niż w obiekcie kontrolnym, istotnie obniżyła się również wartość indeksu porażenia liści przez B. sorokiniana i Fusarium spp. Zaprawa Teprosyn Mn wykazała istotnie większą skuteczność w ograniczeniu występowania pasiastości liści jęczmienia. Wyrazem tego jest o 23,4% mniejszy udział roślin porażonych przez P. graminea oraz o 14,4 niższa wartość indeksu porażenia.
EN
The paper aimed at an evaluation of chemical protection means (Vitavax 200FS, Decis 2.5 EC, Fastac 100EC and Penncozeb 80 WP) effect on leaf healthiness of two broad bean cultivars (White Windsor and White Hangdown), and the elements of seed yield structure. Obtained results demonstrated that years significantly diversified intensity of fungal diseases on broad bean leaves and the elements of seed yield structure. Excessive moisture during vegetation period favours leaf infection by brown spot (B. fabae) and worsens the elements of seed yield structure. Broad bean leaves susceptibility to fungal diseases and seed structure elements depend on the cultivar. White Windsor cultivar, intended for early harvest is characterized by markedly greater sensitivity to fungal diseases and produces more seeds per pod with higher 1000 grain weight. Foliar application of chemical protection means, conducted three or four times (2 x insecticide +1 x fungicide or 3 x insecticide + 1 x fungicide) guarantees better health state of plants and favours increase in 1000 grain weight.
PL
Celem pracy była ocena wpływu środków chemicznej ochrony (Vitavax 200 FS, Decis 2,5 EC, Fstac 100 EC, Penncozeb 80 WP) na zdrowotność liści dwóch odmian bobu (Windsor Biały i Hangdown Biały) oraz elementy struktury plonu nasion. Uzyskane wyniki wykazały, że lata istotnie różnicują nasilenie chorób grzybowych na liściach bobu oraz elementy struktury plonu nasion. Nadmiar wilgoci w okresie wegetacji sprzyja wzrostowi porażenia liści przez czekoladową plamistość (B. fabae) i pogarsza elementy struktury plonu nasion. Podatność liści bobu na choroby grzybowe oraz elementy struktury plonu nasion zależą od odmiany. Odmiana bobu Windsor Biały przeznaczona na wczesny zbiór cechuje się istotnie większą wrażliwością na choroby grzybowe i wytwarza więcej nasion w strąku o większej masie 1000 nasion. Trzykrotna lub czterokrotna aplikacja nalistna środków chemicznej ochrony (2x insektycyd + 1x fungicyd lub 3 x insektycyd + 1x fungicyd) zapewnia lepszy stan zdrowotny roślin i sprzyja wzrostowi masy 1000 nasion bobu.
PL
Przedmiotem badań były nasiona bobu odmiany Windsor Biały pochodzące ze ścisłego doświadczenia polowego przeprowadzonego w latach 2010-2012, w którym zastosowano różne warianty ochrony biologicznej z wykorzystaniem preparatów: Polyversum WP, Bioczos BR, Biosept 33 SL. Z nasion bobu otrzymano ogółem 2053 izolatów grzybów. Niezależnie od zastosowanej ochrony do najliczniej izolowanych należały grzyby: Alternaria alternata – 21,7%, rodzaj Fusarium – 19,6% i Penicillium – 14,4% oraz gatunki: Botrytis cinerea 10,4%, Epicoccum purpurascens – 9,4% ogółu wyosobnień. Nasiona pochodzące z uprawy chronionej biologicznie charakteryzowały się uboższym pod względem ilościowym zbiorowiskiem grzybów (średnio 473 izolaty) w porównaniu z obiektem kontrolnym (633). Większy udział gatunków patogenicznych, 53,4%, stwierdzono w nasionach chronionych preparatem Polyversum WP i w kontroli, wśród nich z największą częstotliwością izolowano grzyby należące do rodzaju Fusarium, B. cinerea, Epicoccum purpurascens. Nalistna aplikacja: 2x i 3xBioczos BR i 1xBiosept 33 SL ograniczała występowanie grzybów patogenicznych (45,9%, 46,9%), ale sprzyjała zasiedlaniu nasion przez saprobionty reprezentowane przez A. alternata, Penicillium, C. herbarum.
EN
The study focused on broad bean, White Windsor cv., from a replicated field experiment conducted in 2010-2012, in which different variants of biological protection were used: Polyversum WP, Bioczos BR and Biosept 33 SL biopreparations. Altogether 2053 fungi colonies were obtained from broad bean seeds. Irrespective of applied protection, the most numerously isolated fungi: Alternaria alternata – 21.7%, came from the following genera Fusarium – 19.6% and Penicillium – 14.4% and species of Botrytis cinerea – 10.4%, Epicoccum purpurascens – 9.4% of isolates. Seeds from biologically protected treatments were characterized by quantitatively poorer fungal community (approximately 473 colonies) in comparison with the control (633). A major proportion of pathogenic species, 53.4% was found in the seeds protected with Polyversum WP formulation and in the control, among which the most frequently isolated were fungi of the genus Fusarium, B. cinerea, Epicoccum purpurascens. Foliar application: 2x and 3xBioczos BR and 1xBiosept 33 SL limited presence of pathogenic fungi (45.9%, 46.9%), but favored colonization of seeds by saprobionts represented by A. alternata, Penicillium, C. herbarum.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu zróżnicowanych sposobów niechemicznej ochrony bobu przed chorobami i szkodnikami na występowanie fauny naziemnej. Doświadczenie przeprowadzono w latach 2010 -2012 w Stacji Doświadczalnej Prusy k. Krakowa. Było ono założone w trzech powtórzeniach metodą losowanych bloków. Faunę odławiano z użyciem pułapek Barber’a. Bób chroniono zaprawą Polyversum WP, preparatami Bioczos BR i Biosept 33 SL oraz stosując uprawę współrzędną bobu z koprem włoskim i kolendrą siewną. Uzyskane efekty porównano ze standardową ochroną z użyciem preparatów syntetycznych. Uprawa współrzędna bobu i kopru włoskiego przyczyniała się do zwiększenia liczebności fauny naziemnej, w szczególności przedstawicieli skoczogonów. Kolendra siewna, jako roślina towarzysząca w uprawie bobu, sprzyjała występowaniu chrząszczy z rodziny biegaczowatych. Ochrona z użyciem preparatów niechemicznych (Polyversum WP, Bioczos BR oraz Biosept 33 SL) nie wpływała na występowanie fauny naziemnej ogółem, jak również biegaczowatych, pajęczaków i skoczogonów. Ochrona bobu preparatami syntetycznymi (Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC, Penncozeb 80 WP) przyczyniając się pośrednio do zwiększenia zacienienia gleby, sprzyjała występowaniu skoczogonów.
EN
The aim of this study was to determine the effect of different non-chemical methods of broad beans protection against diseases and pests on the occurrence of terrestrial fauna. The experiment was conducted in the years 2010 - 2012 at the Experimental Station – Prusy, near Kraków. It was set up in three replications as randomized blocks. Fauna was trapped using Barber’s traps. Broad beans crops were protected with Polyversum WP, Bioczos BR and Biosept 33 SL and intercropping beans with fennel and coriander. Obtained results were compared with a standard protection method using chemical preparations. Intercropping beans with fennel contributed to increase the number of terrestrial fauna, in particular representatives of springtails. Coriander, as a companion plant, contributed to the increase of the Carabidae beetles presence. Protection with the use of non-chemical preparations (Polyversum WP, Bioczos BR, Biosept 33 SL) did not affect the occurrence of terrestrial fauna in general, as well as carabids, spiders and springtails. Protection with the use of artificially synthesized preparations (Decis 2.5 EC, Fastac 100 EC, Penncozeb 80 WP), contributing indirectly to increase of soil covering, increased occurrence of springtails.
PL
Celem badań była ocena wpływu biologicznej ochrony na stan zdrowotny pędów, liści i strąków dwóch odmian bobu (Windsor Biały i Hangdown Biały). Badania polowe prowadzono w latach 2010-2011, w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Uzyskane wyniki wykazały, że odmiana bobu Windsor Biały (przeznaczona do wcześniejszego użytkowania) w przeciwieństwie do Hangdown Biały odznaczała się istotnie wyższą podatnością na askochytozę liści (A. fabae) i szarą pleśnią strąków. Zastosowana biologiczna ochrona bobu okazała się nieskuteczna w ograniczeniu czekoladowej plamistości na wszystkich częściach rośliny (B. fabae) oraz askochytozy liści strąków (A. fabae). Pięciokrotna aplikacja nalistna biopreparatów (4 x Bioczos BR i 1 x Biosept 33 SL) istotnie obniżała indeks porażenia strąków jedynie przez U. viciae fabae (rdzę) i B. cinerea (szarą pleśń). Obecność czekoladowej plamistości, askochytozy oraz rdzy na strąkach istotnie zależy także od roku badań, czyli warunków pogodowych.
EN
The aim of the study was to assess the impact of biological protection on the healthiness of shoots, leaves and pods of two varieties of beans (Windsor White and Hangdown White). Field experiments were conducted in 2010-2011, at the Agricultural Experimental Farm of Agricultural University in Krakow. The results showed that a variety bean Windsor White (dedicated to the earlier use) in contrast to Hangdown White characterized by a significant increase of ascochyta of leaves (A. fabae) and gray mold of pods. Applied biological protection of broad beans proved ineffective in reducing the chocolate blotch on all parts of the plant (B. fabae) and ascochyta of leaves and pods (A. fabae). A five foliar application of biologicals (4 x Bioczos BR and 1 x Biosept 33 SL) significantly reduced the infection index of pods only by U. viciae fabae (rust) and B. cinerea (gray mold). Presence of chocolate blotch, ascochyta and rust depends significantly on the pods and also on the year, i.e. the weather conditions.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu stosowania w ochronie bobu odmiany Hangdown Biały niechemicznych preparatów (Polyversum WP, Bioczos BR oraz Biosept 33 SL) na szkodliwość strąkowca bobowego oraz wysokość plonu nasion w pełnej dojrzałości fizjologicznej. Uzyskane efekty porównano ze standardową metodą ochrony z wykorzystaniem preparatów chemicznych. Doświadczenie przeprowadzono w latach 2010 - 2011 w Stacji Doświadczalnej - Prusy należącej do Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Warunki pogodowe panujące w danym sezonie badawczym silnie wpływały na plon nasion bobu, natomiast czynnik ten nie oddziaływał na stopień uszkodzenia nasion przez strąkowca bobowego. Zastosowana ochrona z wykorzystaniem preparatów niechemicznych (Polyversum WP, Bioczos BR oraz Biosept 33 SL) nie wpłynęła istotnie na wysokość plonu nasion w pełnej dojrzałości, jak również na stopień uszkodzenia nasion przez strąkowca bobowego. Ochrona z użyciem preparatów chemicznych (Vitavax 200 FS, Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC, Penncozeb 80 WP) korzystnie wpływała na plon nasion. Skuteczność tych preparatów w ograniczaniu szkodliwości przez strąkowca bobowego była uzależniona od przebiegu warunków meteorologicznych.
EN
The aim of investigations was determining the effect of broad bean, White Hangdown c.v. protection using non-chemical preparations (Polyversum WP, Bioczos BR and Biosept 33 SL) on harmfulness of broad bean seed beetle and the seed crop yield at full physiological maturity. Obtained results were compared with a standard protection method using chemical preparations. The experiment was conducted in 2010-2011 at Prusy Experimental Station, the property of University of Agriculture in Krakow. The weather conditions during the period of experiment strongly influenced broad bean seed yield, but the factor did not affect the degree of seed injuries due to broad bean seed beetle. The applied protection using nonchemical preparations (Polyversum WP, Bioczos BR and Biosept 33SL) did not affect significantly the seed yield at full maturity or degree of seed injuries caused by broad bean seed beetle. Protection using chemical preparations (Vitavax 200 FS, Decis 2.5 EC, Fastac 100 EC, Penncozeb 80WP) favourably affected the seed yield. The efficacy of these preparations in reducing broad bean seed beetle harmfulness depended on the weather conditions.
PL
Celem badań była ocena wpływu biologicznej ochrony na stan zdrowotny pędów, liści i strąków bobu odmiany Hangdown Biały. Badania polowe prowadzono w latach 2010-2011, w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Uzyskane wyniki wykazały, że w okresie wegetacji, odmiana bobu Hangdown Biały jest atakowana głównie przez askochytozę (Ascochyta fabae) oraz czekoladową plamistość (Botrytis fabae), a strąki dodatkowo przez rdzę (Uromyces viciae fabae) i szarą pleśń (Botrytis cinerea). Zastosowana biologiczna ochrona bobu okazała się nieskuteczna w ograniczeniu askochytozy oraz czekoladowej plamistości na liściach, pędach oraz strąkach. Jedynie czterokrotna aplikacja nalistna preparatu Bioczos BR i jednokrotne użycie preparatu Biosept 33 SL istotnie obniżało indeks porażenia strąków przez rdzę i szarą pleśń. Obecność askochytozy oraz rdzy na strąkach istotnie zależało także od roku badań, czyli warunków pogodowych.
EN
The aim of the study was to assess the impact of biological protection on the healthiness of shoots, leaves and pods of Hangdown Biały broad bean variety. Field experiments were conducted in 2010-2011, at the Agricultural Experimental Farm of Agricultural University in Krakow. The results showed that during the growing season, Hangdown Biały broad beans variety was attacked mainly by ascochyta blight (Ascochyta fabae) and chocolate spot disease (Botrytis fabae), and pods by rust (Uromyces viciae fabae) and by gray mold (Botrytis cinerea) additionally. Applied biological protection of broad beans proved to be ineffective in reducing anthracnose and chocolate spot diseases on the leaves, stems and pods. Only quadruple foliage dwelling application of Bioczos BR preparation and a single use of Biosept 33 SL preparation significantly reduces the index of pods infested by rust and gray mold. The presence of anthracnose and rust on pods also depends significantly on the year of experiment that is on the weather conditions.
PL
Badania dotyczyły wyosobnienia grzybów zasiedlających nasiona bobu oraz oceny wpływu wodnych wyciągów z kolendry siewnej i kopru włoskiego na rozrost liniowy grzybów fitopatogennych: Fusarium culmorum, Fusarium oxysporum, Fusarium avenaceum, Fusarium sambucinum i Ulocladium consoriale. Nasiona bobu w 47,75% zasiedlały patogeniczne gatunki grzybów, które reprezentowane były głownie przez: rodzaj Fusarium oraz Ulocladium consoriale i Helminthosporium solani. 52,25% w ogólnej populacji mikroflory nasion bobu stanowiły saprofity z dominacją Penicillium spp., Cladosporium herbarum oraz Alternaria alternata. W warunkach in vitro wodne wyciągi z kopru włoskiego i kolendry siewnej niezależnie od zastosowanego stężenia stymulują wzrost liniowy kolonii grzybów: F. avenaceum, F. sambucinum, F. oxysporum. Fungistatyczne oddziaływanie testowanych wyciągów zaznaczyło się jedynie w odniesieniu do F. culmorum. Wodny wyciąg z kolendry siewnej zahamował rozrost powierzchniowy tego grzyba w 61-81%, a z kopru włoskiego w 40-79%.
EN
The research concerned the isolation of the fungi growing in broad bean seeds and the evaluation of the influence of aqueous extracts from coriander and fennel on linear proliferation of pathogenic fungi: Fusarium culmorum, Fusarium oxysporum, Fusarium avenaceum, Fusarium sambucinum and Ulocladium consoriale. Broad bean seeds are colonized in 47,75% by pathogenic fungi species, which are mainly represented by: genus Fusarium, Ulocladium consoriale and Helminthosporium solani. 52,25% in the broad bean seeds' micoflora overall population is represented by saprophytes with the dominance of Penicillium genera, Cladosporium herbarum and Alternaria alternata. In the in vitro conditions aqueous extracts from fennel and coriander, regardless of the concentration used, stimulate the linear growth colonies of pathogenic fungi: Fusarium avenaceum, Fusarium sambucinum, Fusarium oxysporum. The fungistatic influence of the tested extracts was seen only in relation to Fusarium culmorum. For the coriander extract the inhibition of the surface growth was 61-81% and for the fennel extract 40-79%.
PL
W warunkach in vitro określono wpływ różnych stężeń wyciągów roślinnych na rozrost liniowy, biomasę i zarodnikowanie gatunków grzybów: Phoma exiqua, Fusarium. culmorum, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria alternata and Botrytis cinerea. Stwierdzono brak jednoznacznej reakcji grzybów testowych na zastosowane wodne wyciągi roślinne i ich stężenia. Spośród testowanych grzybów najbardziej wrażliwym okazał się gatunek B. cinerea. Najsilniejszymi właściwościami fungistatycznymi odznaczał się wyciąg z kory brzozy brodawkowatej. Jego obecność w podłożu hodowlanym przyczynia się do zahamowania rozrostu kolonii: B. cinerea, F. culmorum, P. exiqua, S. sclerotiorum w zakresie od 3,2-83,9% i biomasy 17,9-62,9%. Zaaplikowany do pożywki w stężeniu 50 mm3/cm-3 całkowicie hamował zarodnikowanie B.cinerea. Natomiast wyciągi z ziela pokrzywy (50 i 25 mm3/cm-3) oraz liści orzecha włoskiego (25 i 10 mm3/cm-3) stymulowały wzrost liniowy kolonii, przyrost biomasy i zarodnikowanie grzybów S. sclerotiorum i A. alternata.
EN
The effect of various concentrations of plant extracts on linear growth, biomass and sporulation of: Phoma. exiqua, Fusarium. culmorum, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria. alternata and Botrytis cinerea was assessed under in vitro conditions. There was no unanimous response of the tested fungi to the applied plant water extracts and their concentrations. B. cinerea proved the most sensitive species among the studied fungi. The extract from white birch bark revealed the strongest fungistatic properties. Its presence in the medium contributed to inhibition of growth of the colony: B. cinerea, F. culmorum, P. exiqua, S. sclerotiorum between 3,3-83,9% and biomass 17,9-62,9%. Applied to the medium in 50 mm3/cm-3 concentration it totally inhibited B. cinerea sporulation. On the other hand, nettle herb extracts (50 and 25 mm3/cm-3) and nut-tree leaves extract (25 and 10 mm3/cm-3) stimulated linear growth of the colonies, biomass increment and sporulation in S. sclerotiorum and A. alternata.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu kopru włoskiego oraz kolendry siewnej uprawianej współrzędnie z bobem (Vicia faba L.) na stopień uszkodzenia liści i brodawek korzeniowych przez oprzędziki Sitona sp. Doświadczenie przeprowadzono w latach 2009 - 2010 w Stacji Doświadczalnej - Prusy należącej do Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Obserwacje prowadzono na bobie (Vicia faba L.) odmiany Windsor Biały uprawianym w siewie czystym (kontrola) oraz współrzędnie z kolendrą siewną (Coriandrum sativum L.) lub z koprem włoskim (Foeniculum vulgare Mill.). Nie stwierdzono istotnego wpływu zastosowanych roślin współrzędnych na stopień uszkodzenia brodawek korzeniowych przez larwy Sitona sp. Wpływ kolendry i kopru na żerowanie postaci dorosłych był niejednoznaczny. Uprawa bobu współrzędnie z kolendrą siewną w 2009 roku przyczyniała się do ograniczenia odsetku liści uszkodzonych przez chrząszcze w początkowym okresie ich żerowania, natomiast w 2010 roku w późniejszym okresie żerowania chrząszczy przyczyniała się do wzrostu liczby uszkodzonych liści, powierzchni wyżerek oraz w rezultacie tego ubytku blaszki liściowej. Różnice pomiędzy sezonami 2009 i 2010 mogły być spowodowane odmiennymi warunkami pogodowymi. Obfite i częste opady deszczu w roku 2010 hamowały żerowanie szkodników i mogły także modyfikować efekt wynikający z sąsiedztwa rośliny uprawianej współrzędnie.
EN
The investigations were conducted to determine the effect of fennel and coriander intercropping with broad bean (Vicia faba L.) on the degree of leaf and verruca injuries by Sitona sp. beetles. The experiment was carried out in 2009-2010 at the Prusy Experimental Station of the University of Agriculture in Krakow. The observations were conducted on broad bean (Vicia faba L.), White Windsor c.v. cultivated as pure culture (Control) and intercropped with coriander (Coriandrum sativum L.) or fennel (Foeniculum vulgare Mill.). No significant effect of the applied intercropped plants was registered on the degree of verruca injuries due to Sitona sp. larvae. The influence of coriander and fennel on feeding of the adult specimens was ambiguous. In 2009 broad bean intercropped with coriander contributed to limiting the percentage of leaves injured by the beetles in the initial period of their feeding, whereas in 2010, in the later period of beetles' feeding it contributed to the increase in the number of injured leaves, consumed area and resulting leaf blade loss. Differences between the 2009 and 2010 seasons might have been due to different weather conditions. Heavy and frequent rainfall in 2010 inhibited pest feeding and might have also modified the effect resulting from the vicinity if intercropped plant.
PL
W warunkach in vitro oddziaływanie nawozu PRP SOL na wzrost liniowy kolonii badanych grzybów fitopatogennych zależał przede wszystkim od gatunku grzyba oraz zastosowanej koncentracji nawozu w podłożu hodowlanym. Niezależnie od zastosowanego stężenia stwierdzono najsilniejsze fungistatyczne oddziaływanie PRP SOL w odniesieniu do Fusarium sporotrichoides, dla którego odnotowano istotne zahamowanie rozrostu powierzchniowego na poziomie 35,38% i Sclerotinia sclerotiorum (32,68%). Słabsze oddziaływanie inhibicyjne testowany nawóz wykazywał na gatunek Phoma exiqua. Zastosowane dawki polowe (2,0 i 1,0 mg/cm3) nawozu PRP SOL istotnie ograniczały wzrost liniowy saprofitycznego grzyba Trichoderma harzianum, odpowiednio o 19% i 10,11%. Spośród testowanych grzybów pasożytniczych największą odpornością odznaczał się F. solani var. coeruleum. Rozwój powierzchniowy koloni tego gatunku na podłożach z udziałem badanego nawozu był stymulowany w zakresie od 33,99 do 35,88%. Podobną, ale znacznie słabszą reakcję wykazały grzyby F. Sulphureum i F. poae. Natomiast zmienną reakcję odnotowano w przypadku F. culmorum. Wyższa koncentracja PRP SOL przyczyniała się do ograniczenia rozrostu jego grzybni o 10,1%, podczas gdy niższa istotnie wzmagała rozrost powierzchniowy strzępek.
EN
Under conditions in vitro the effect of PRP SOL fertilizer on linear growth of the investigated phytopathogenic fungi colony in the first place depended on the fungus species and concentration of the fertilizer applied in the culture medium. Independently of the applied concentration, the strongest fungistatic effect of PRP SOL was observed on Fusarium sporotrichoides, for which a significant inhibition of surface growth was registered on the level of 25.38% and on Sclerotinia sclerotiorum (32.68%). A weaker inhibitory influence of the tested fertilizer was noted on Phoma exiqua. Applied field doses (2.0 and 1.0mg/cm3) of PRP SOL fertilizer markedly inhibited linear growth of Trichoderma harzianum saprophytic fungus by 19% and 10.11% respectively. Among the tested phytopathogenic fungi F. solani var. coeruleum revealed the best resistance. Surface development of this species colony on the media with the participation of the tested fertilizer was stimulated within the range from 33.99 to 35.88%. F. sulphureum and F. poae fungi revealed a similar but much weaker response. On the other hand a variable response was registered for F. culmorum. Higher concentration of PRP SOL contributed to a limited growth of its mycelium of 10.1% whereas the lower one significantly enhanced surface hyphae growth.
EN
The paper presents effect of the medium pollution of soil with single heavy metals upon the broad bean (Vicia faba L.) seed injuries by Bruchus rufimanus Boh. (Col., Bruchidae) and their infection by fungi Botrytis fabae and Ascochyta fabae. Broad bean, White Windsor c.v. was cultivated on: soil with natural heavy metal concentrations (Control); soil with natural content of heavy metals receiving mineral fertilizers (Control + NPK); soil polluted with Cd (4 mg kg–1 d.m.); soil polluted with a Pb (530 mg kg–1 d.m.); soil contaminated with Cu (85 mg kg–1 d.m.), soil polluted with Zn (1000 mg kg–1 d.m.) and soil contaminated with Ni (110 mg kg–1 d.m.). A harm from Bruchus rufimanus was assessed based on the number and weight of injured seeds per the total number and weight of seeds. The seed infection by Botrytis fabae and Ascochyta fabae was assessed under laboratory conditions. Soil contamination with zinc caused that broad bean plants did not form seeds. Contamination with nickel was fatal for number of delivered seeds, their weight, and number of pods. The contamination with either cadmium, copper or lead improved all indices and among them lead performed best. Bruchus rufimanus injured approximately ca 60–90 % seeds. The contamination with lead was the most critical in that respect. More intensive infection by Botrytis fabae (80–93%) was found among the seeds injured by Bruchus rufimanus whereas among non-injured seeds this count was between 40 and 67 %. Ascochyta fabae caused similar, 30 to 67 % infection of injured and healthy seeds. No marked differences were found between the kind of the soil contamination and degree of the seed infection by these diseases.
PL
Celem badań było określenie wpływu skażenia gleby pojedynczymi metalami ciężkimi na poziomie średniego zanieczyszczenia na stopień uszkodzenia nasion bobu (Vicia faba L.) przez strąkowa bobowego Bruchus rufimanus Boh. oraz porażenie ich przez czekoladową plamistość (Botrytis fabae) oraz askochytozę bobu (Ascochyta fabae). Bób odmiany Windsor Biały uprawiany był w następujących obiektach: gleba o naturalnej zawartości metali ciężkich (Kontrola); gleba o naturalnej zawartości metali ciężkich nawożona mineralnie (Kontrola + NPK); gleba zanieczyszczona kadmem w dawce: 4 mg kg-1 s.m., gleba zanieczyszczona ołowiem w dawce: 530 mg kg-1 s.m., gleba zanieczyszczona miedzią w dawce: 85 mg kg-1 s.m., gleba zanieczyszczona cynkiem w dawce: 1000 mg kg-1 s.m., gleba zanieczyszczona niklem w dawce: 110 mg kg-1 s.m. Ocenę szkodliwości strąkowca bobowego przeprowadzono na podstawie liczby i masy nasion uszkodzonych w stosunku do ogólnej liczby i masy nasion. W warunkach laboratoryjnych przeprowadzono ocenę porażenia nasion przez czekoladową plamistość oraz askochytozę bobu. Zastosowane skażenie gleby cynkiem sprawiło, że rośliny nie wytworzyły nasion. Skażenie gleby niklem ograniczyło istotnie zarówno liczbę, jak i masę wytworzonych nasion. Najwyższy plon nasion uzyskano z roślin bobu uprawianych w warunkach gleby zanieczyszczonej ołowiem. Skażenie gleby kadmem i miedzią nie wpłynęło istotnie na ilość wytworzonych strąków i nasion przez rośliny bobu. Strąkowiec bobowy uszkodził średnio od ok. 60 % do 90 % nasion. Najwięcej nasion z uszkodzeniami stwierdzono wśród tych zebranych z roślin uprawianych w warunkach gleby skażonej ołowiem - znacznie więcej niż w przypadku nasion z roślin kontrolnych. Wśród nasion uszkodzonych przez strąkowca bobowego stwierdzono większe porażenie przez Botrytis fabae (80-93 %) niż gdy analizie poddano nasiona nieuszkodzone (40-67 %). Natomiast porażenie nasion zarówno uszkodzonych, jak i nieuszkodzonych przez Ascochyta fabae było podobne (ok. 30-67 %). Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy rodzajem skażenia gleby, a stopniem porażenia nasion przez ww. choroby.
EN
The paper focuses on the response of phytopathogenic Fusarium fungi to various concentrations of foliar fertilizers: Mikrovit Fe, Mikrovit Zn, urea, magnesium sulphate, and the mixtures of Mikrovit Fe + urea + magnesium sulphate, and Mikrovit Zn + urea + magnesium sulphate added to the medium. Under in vitro conditions, the analysis determined the influence of the foliar fertilizers on linear growth, biomass increment and sporulation of the following fungi: Fusarium poea, Fusarium sulphureum and Fusarium culmorum. Mikrovit Zn revealed the strongest fungistatic properties among the tested foliar fertilizers. Applied to the medium in 1.0 mm3/cm3 concentration, it very strongly inhibited the linear growth (91.93–94.17 %) and sporulation of all tested fungi and most strongly limited biomass increments in F. poea and F. sulphureum, whereas mixtures of Mikrovit Zn and Mikrovit Fe with urea and magnesium sulphate revealed slightly weaker fungistatic effect. Urea applied in 1.0 mm3/cm3 concentration reduced increments of the test fungi biomass in the range from 56.73 % to 64.03 %, while magnesium sulphate, as the only one among the fertilizers used for the experiment, stimulated surface growth, biomass increment and sporulation process in all tested fungi. It should be remembered that in the agrocenoses the effect of foliar fertilizers on fungi infecting plants is more complex and conditioned by many factors. Therefore, it is necessary to conduct further research on the influence of foliar application of fertilizers on plant healthiness.
PL
Praca dotyczy reakcji grzybów chorobotwórczych z rodzaju Fusarium na dodatek do podłoża hodowlanego różnych stężeń nawozów dolistnych: Mikrovit Fe, Mikrovit Zn, mocznik, siarczan magnezu oraz mieszanin: Mikrovitu Fe + mocznik + siarczan magnezu i Mikrovitu Zn + mocznik + siarczan magnezu. W warunkach in vitro oceniano wpływ nawozów dolistnych na wzrost liniowy, przyrost biomasy i zarodnikowanie grzybów: Fusarium poea, Fusarium sulphureum i Fusarium culmorum. Spośród badanych nawozów dolistnych Mikrovit Zn odznaczał się najsilniejszymi właściwooeciami fungistatycznymi. Zaaplikowany do podłoża hodowlanego w stężeniu 1.0 mm3/cm3 bardzo silnie hamował rozrost powierzchniowy (91,93–94,17 %) i zarodnikowanie wszystkich testowanych grzybów oraz najsilniej ograniczał przyrost biomasy F. poea i F. sulphureum. Natomiast nieco słabszą efektywność fungistatyczną wykazywały mieszaniny: Mikrovitu Zn oraz Mikrovitu Fe z mocznikiem i siarczanem magnezu. Mocznik zastosowany w koncentracji 1.0 mm3/cm3 ograniczał przyrosty biomasy grzybów testowych w zakresie od 56,73 do 64,03 %. Z kolei siarczan magnezu jako jedyny spośród zastosowanych w doświadczeniu nawozów stymulował wzrost powierzchniowy, przyrost biomasy oraz proces sporulacji wszystkich grzybów testowych. Należy pamiętać, że w agrocenozach oddziaływanie nawozów dolistnych na grzyby porażające rośliny jest bardziej złożone i uwarunkowane wieloma czynnikami. Dlatego istnieje potrzeba przeprowadzania badań nad wpływem aplikacji dolistnej nawozów na zdrowotność roślin.
EN
The paper focuses on the response of phytopathogenic Fusarium fungi to various concentrations of foliar fertilizers: Mikrovit Fe, Mikrovit Zn, urea, magnesium sulphate, and the mixtures of Mikrovit Fe + urea + magnesium sulphate, and Mikrovit Zn + urea + magnesium sulphate added to the medium. Under in vitro conditions, the analysis determined the influence of the foliar fertilizers on linear growth, biomass increment and sporulation of the following fungi: Fusarium poea, Fusarium sulphureum and Fusarium culmorum. Mikrovit Zn revealed the strongest fungistatic properties among the tested foliar fertilizers. Applied to the medium in 1.0 mm3/cm3 concentration, it very strongly inhibited the linear growth (91.93–94.17 %) and sporulation of all tested fungi and most strongly limited biomass increments in F. poea and F. sulphureum, whereas mixtures of Mikrovit Zn and Mikrovit Fe with urea and magnesium sulphate revealed slightly weaker fungistatic effect. Urea applied in 1.0 mm3/cm3 concentration reduced increments of the test fungi biomass in the range from 56.73 to 64.03 %, while magnesium sulphate, as the only one among the fertilizers used for the experiment, stimulated surface growth, biomass increment and sporulation process in all tested fungi. It should be remembered that in the agrocenoses the effect of foliar fertilizers on fungi infecting plants is more complex and conditioned by many factors. Therefore, it is necessary to conduct further research on the influence of foliar application of fertilizers on plant healthiness.
PL
Badano reakcję grzybów chorobotwórczych z rodzaju Fusarium na dodatek do podłoża hodowlanego różnych stężeń nawozów dolistnych: Mikrovit Fe, Mikrovit Zn, mocznik, siarczan magnezu oraz mieszanin: Mikrovitu Fe + mocznik + siarczan magnezu i Mikrovitu Zn + mocznik + siarczan magnezu. W warunkach in vitro oceniano wpływ nawozów dolistnych na wzrost liniowy, przyrost biomasy i zarodnikowanie grzybów: Fusarium pśa, Fusarium sulphureum i Fusarium culmorum. Spośród badanych nawozów dolistnych Mikrovit Zn odznaczał się najsilniejszymi właściwościami fungistatycznymi. Zaaplikowany do podłoża hodowlanego w stężeniu 1.0 mm3/cm3 bardzo silnie hamował rozrost powierzchniowy (91.93-94.17 %) i zarodnikowanie wszystkich testowanych grzybów oraz najsilniej ograniczał przyrost biomasy F. pśa i F. sulphureum. Natomiast nieco słabszą efektywność fungistatyczną wykazywały mieszaniny: Mikrovitu Zn oraz Mikrovitu Fe z mocznikiem i siarczanem magnezu. Mocznik zastosowany w stężeniu 1.0 mm3/cm3 ograniczał przyrosty biomasy grzybów testowych w zakresie od 56.73 do 64.03 %. Z kolei siarczan magnezu, jako jedyny spośród zastosowanych w doświadczeniu nawozów, stymulował wzrost powierzchniowy, przyrost biomasy oraz proces sporulacji wszystkich grzybów testowych. Należy pamiętać, że w agrocenozach oddziaływanie nawozów dolistnych na grzyby porażające rośliny jest bardziej złożone i uwarunkowane wieloma czynnikami. Dlatego istnieje potrzeba przeprowadzania badań nad wpływem aplikacji nalistnej nawozów na zdrowotność roślin.
EN
The research compared the effect of peppermint oil (Mentha x piperita L. var. Officinalis) and Tasmanian blue gum (Eucalyptus globulus Labill.) oil and their doses on linear growth, biomass and sporulation of Fusarium culmorum (W.G.Sm.) Sacc., F. solani var. coeruleum (Sacc.) Booth and Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary Schlecht. The research has shown that the fungistatic activity of ethereal oils under conditions in vitro depends on the kind of plant oil, its dose and fungus species. Among the tested pathogenic microorganisms, Sclerotinia sclerotiorum fungus is more sensitive to the presence of mint and eucalyptus oil. On the other hand, higher oil doses (0.8 and l .0 mm/cm3) reveal a better fungistatic effect on Fusarium fungi.
PL
Badania laboratoryjne dotyczyły porównania wpływu olejku mięty pieprzowej (Mentha x piperita L. var. Officinalis) i olejku eukaliptusa gałkowego (Eucalyptus globulus Labill.) oraz ich dawek na wzrost liniowy, biomasę i zarodnikowanie Fusarium culmorum (W.G.Sm.) Sacc., F. solani var. coeruleum (Sacc.) Booth, Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. Z badań wynika, że aktywność fungistatyczna olejków eterycznych w warunkach in vitro zależy od rodzaju olejku roślinnego, jego dawki i gatunku grzyba. Z testowanych mikroorganizmów chorobotwórczych roślin, grzyb Sclerotinia sclerotiorum jest bardziej wrażliwy na obecność olejku miętowego i eukaliptusowego. Natomiast właściwości fungistatyczne w odniesieniu do grzybów z rodzaju Fusarium wykazują większe dawki olejków (0,8 i 1,0 mm/cm3).
EN
The research aimed at an assessment of the effect of foliar fertilizers, ie Mikrovit Fe - Iron chelate, Wapnovit and Fostar recommended for agronomic and vegetable crops and in orchards on linear growth, biomass and sporulation of the following fungi: Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, Rhizoctonia solemi KUhn and Phoma exiqua Desm. var. exiqua under conditions in vitro. The results obtained show a not unanimous response of the tested fungi species to applied foliar fertilizers and their various concentrations. Among the analyzed foliar fertilizers, Mikrovit Fe most strongly inhibited linear growth, biomass increment and mitigated spore production in all tested fungi. Also Fostar revealed a strong fungistatic effect on Phoma exiqua and Rhizoctonia solani. At the highest applied concentration (1.0 mm3/cm3) growth inhibition coefficients for these species were respectively 67.54 % and 46.45 %. On the other hand, Wapnovit revealed very weak fungistatic properties because it inhibited the linear growth of the analyzed fungal organisms only between 0.02 and 8.24 %. At the same time this fertilizer stimulated growth of the aerial my celium and sporulation process in the tested fungi. Moreover, Sclerotinia sclerotiorum was the species which most weakly responded to fertilizer presence m the medium.
PL
Celem podjętych badań było określenie wpływu nawozów dolistnych, tj. Mikrovit Fe - Chelat żelaza, Wapnovit i Fostar zalecanych do stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadach, na wzrost liniowy, biomasę i zarodnikowanie grzybów: Selerotinia selerotiorum (Lib.) de Bary, Rhizoctonia solani Kuhn i Phoma exiqua Desm. v. exiqua w warunkach in vitro. Uzyskane wyniki wskazują, że reakcja badanych gatunków grzybów na zastosowane nawozy dolistne i ich różne stężenia nie jest jednoznaczna. Spośród badanych nawozów dolistnych Mikrovit Fe niezależnie od stężenia w podłożu najsilniej ogranicza rozrost liniowy, przyrost biomasy oraz osłabia proces sporulacji wszystkich grzybów testowych. Silne właściwości fijngistatyczne w odniesieniu do Phoma exiqua i Rhizoctonia solani wykazywał również Fostar. Szczególnie zaś w największym z zastosowanych stężeń (1.0 mm3/cm3) - współczynnik zahamowania wzrostu dla tych gatunków wynosił odpowiednio 67,54 % i 46,45 %. Natomiast Wapnoyit wykazał bardzo słabe właściwości fungistatyczne, bowiem hamował on rozrost liniowy badanych organizmów grzybowych w zakresie 0,02-8,24 %. Jednocześnie nawóz ten stymulował wzrost grzybni powietrznej i proces sporulacji testowanych gatunków. Ponadto gatunkiem najsłabiej reagującym na obecność nawozów w podłożu okazał się Sclerotinia sclerotiorum.
EN
The research focused on determining the effect of water extracts of soil fertilized with mineral fertilizers: NPK, NPK + S(ammonium sulphate), NPK + S(Potafoska) on the linear growth and biomass of Rhizoctonia solani under conditions in vitro. The research has shown that R. solani fungus is very sensitive to the presence in the medium of water extracts of soils fertilized with mineral fertilizers. It has been reflected both by linear growth ratę coefficients, inhibition of linear growth and biomass increments. Ali investigated extracts and their concentrations significantly afifected the dynamics of R. solani growth. The strongest inhibitory eflfect on the R. solani hyphae linear growth was observed in the presence of the water extract of the soil fertilized with NPK + S(Potafoska). On the other hand, when 50 mm3/cm3 of the extract of the soil fertilized with NPK and 25 mm3/cm3 of the extract of the NPK + S(ammonram sulphate) treated soil was added, the tested fungus responded by strong inhibition of biomass increment, respectively by 55.71 and 57.07 %. The experiments conducted in vitro may suggest that supplying mineral NPK and other fertilizers, such as ammonium phosphate or Potafoska to the soil may limit the population of R. solani pathogenic filngi. However, in agrocenoses one should also consider the complicated interrelations between individual elements of the environment.
PL
Badania dotyczyły określenia wpływu wodnych wyciągów z gleb nawożonych nawozami mineralnymi: NPK, NPK + siarczan amonu, NPK + Potafoska na rozrost liniowy i biomasę Rhizoctonia solani w warunkach in vitro. Z badań wynika, że grzyb R. solani wykazuje dużą wrażliwość na obecność w podłożu hodowlanym wodnych wyciągów z gleb nawożonych nawozami mineralnymi. Odzwierciedlają to współczynniki tempa wzrostu liniowego oraz zahamowania rozrostu liniowego i przyrostów biomasy. Wszystkie badane wyciągi glebowe i ich stężenia znacznie wpływały na dynamikę wzrostu R. solani. Najsilniejsze oddziaływanie inhibitujące wzrost liniowy strzępek grzybni R. solani obserwowano w obecności wodnego wyciągu z gleby nawożonej NPK + Potafoska. Natomiast na udział w podłożu hodowlanym 50 mm3/cm3 wyciągu z gleby nawożonej NPK oraz 25 mm3/cm3 NPK z siarczanem amonu testowany gatunek grzyba reagował silnym zahamowaniem przyrostu biomasy odpowiednio o 55.71 i 57.07 %. Przeprowadzone badania in vitro mogą wskazywać, iż wprowadzanie do gleby nawozów mineralnych NPK oraz innych takich jak siarczan amonu czy Potafoska mogą ograniczać populację grzyba chorobotwórczego R. solani. Jednakże w agrocenozach należy uwzględnić wzajemny skomplikowany układ zależności pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska.
18
Content available remote Initial research on the effect of carbon nanotubes on phytopathogenic fungi
EN
An assessment of the in vitro effect of pristine carbon nanotubes and carboxylated carbon nanotubes on linear growth, biomass, sporulation and pathogenicity of pathogenic fungi Fusarium culmorum, Selerotinia selerotiorum and Phoma exiqua was presented. The obtained results show diverse responses of the tested fungi species to applied carbon nanotubes. F. culmorum appeared the most sensitive from among the fungi species to the tested kinds of nanotubes. It was apparent in the reduction of its linear growth, biomass increment and sporulation. Carboxylated carbon nanotubes significantly affected the reduction of S. selerotiorum colony linear growth at the same time stimulating its biomass gain. Moreover they inhibited biomass increments of !he other tested fungi: F. culmorum and Phoma exiqua. Carboxylated carbon nanotubes also more strongly affect the reduction of sporulation process in the tested fungi than multi-walled carbon nanotubes. The studies did not find the effect of carbon nanotubes on pathogenicity of tested fungal organisms.
PL
Praca dotyczy oceny oddziaływania w warunkach in vitro nanorurek węglowych oraz ich karboksylowanych modyfikacji na wzrost liniowy, biomasę, zarodnikowanie oraz patogenność grzybów fitopatogennych, tj. Fusarium culmorum, Selerotinia selerotiorum i Phoma exiqua. Uzyskane wyniki wskazują, że reakcja badanych gatunków grzybów na zastosowane nanorurki węglowe nie jest jednoznaczna. Spośród badanych gatunków grzybów najbardziej wrażliwy na testowane rodzaje nanorurek węglowych okazał się F. culmorum. Wyrażało się to ograniczeniem jego wzrostu liniowego, przyrostu biomasy i zarodnikowania. Karboksylowane nanorurki węglowe znacząco wpływały na ograniczenie rozrostu liniowego kolonii S. selerotiorum, jednocześnie stymulowały przyrost jego biomasy. Ponadto hamowały przyrosty biomasy pozostałych grzybów testowych: F. culmorum i Phoma exiqua. Karboksylowane nanorurki węglowe silniej wpływają na ograniczenie procesu zarodnikowania grzybów testowych niż wielościenne nanorurki węglowe. W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono wpływu nanorurek węglowych na patogenność testowanych organizmów grzybowych.
EN
The paper aimed at comparison of the horse radish Armoracia rusticana Gaertn healthiness in two methods of cultivation: using foliar fertilizers and fungicides (conventional cultivation). Horse radish plants were observed during vegetation and at the moment when disease symptom s appeared on leaves in each experimental treatment the disease and its severity were identified. For this reason the percentage of diseased plants was determined on 25 plants from each plot and the degree of their infection was estimated. Following a generally accepted 9-degree scale of infection for a majority of crop plants, a scale for horse radish leaf infection with pathogens occurring on the plantation was developed, on which 9 means healthy plants while 0 - very strong infection, over 70 % of diseased plants. A cultivation method significantly modified the degree of horse radish infection. In comparison with fungicide protection cultivation of horse radish using foliar fertilizers significantly reduced development of pathogenic fungi, such as Phoma lingam (Tode: Fr) Desm. and Verticillium dahliae Klebahn. On the other band fungicide protection is particularly recommended if Albugo candida (pers) O. Kuntze appears on plantations. In effect only due to foliar fertilizer application the share of infected plants increased by 10 % at simultaneous increase in the degree of their infection by 2.4 (degree of the scale). Applied foliar fertilizers, as compared with fungicide protection, bad no significant effect on the percent of plants with Alternaria spp. and Cylindosporium concentricum Grev. symptoms.
PL
Celem pracy było porównanie zdrowotności chrzanu (Armoracia rusticana Gaertn) w dwóch sposobach pielęgnacji: z zastosowaniem nawozów dolistnych i z zastosowaniem fungicydów (uprawa konwencjonalna). Podczas wegetacji obserwowano rośliny chrzanu, z chwilą pojawienia się zmian chorobowych na liściach na każdym obiekcie badawczym przeprowadzono identyfikację i ocenę nasilenia danej choroby. W tym celu na 25 roślinach z każdego poletka określono procent roślin chorych oraz stopień ich porażenia. Wzorując się na ogólnie przyjętej 9-stopniowej skali porażenia dla większości roślin uprawnych, opracowano skalę dla porażenia liści chrzanu przez patogeny pojawiające się na plantacji, według, której 9 - oznacza rośliny zdrowe, O - porażenie bardzo silne; powyżej 70 % roślin chorych. Sposób pielęgnacji silnie modyfikował stopień porażenia roślin chrzanu. Pielęgnacja chrzanu z wykorzystaniem nawozów dolistnych w porównaniu z ochroną fungicydami znacznie ogranicza rozwój grzybów chorobotwórczych, takich jak Phoma lingam (Tode: Fr) Desm. (sucha zgnilizna kapustnych) i Verticillium dahliae Kłebahn (czernienie pierścieniowe korzeni). Z kolei ochrona fungicydami jest szczególnie wskazana w przypadku wystąpienia na plantacji chrzanu białej rdzy krzyżowych (Albugo candida (pers.) O. Kuntze). Efektem stosowania samych nawozów dolistnych było zwiększenie o 10 % udziału roślin porażonych przy jednoczesnym zwiększeniu ich stopnia porażenia o 2,4 (stopnia skali). Aplikowane nawozy dolistne w porównaniu z ochroną fungicydami nie miały istotnego wpływu na procent roślin z objawami czerni krzyżowych (Altemaria spp.) i cylindrosporiozy (Cylindrosporium concentricum Grev.).
20
Content available remote Effect of pesticides on soil organisms and their residue in plants
EN
The paper focuses on the effect of pesticides on soil microorganisms and their cumulation in plants. Residual pesticides modify species composition, biomass of microorganisms and as a result their activity. In such environment the number of phytophages grows and they become resistant to pesticides. Excessive use of plant protection chemicals or their inexpert application leads to the accumulation of active substances in plant. In Poland the largest amounts of pesticides are detected in intensively protected crops (garden and vegetable crops). Residues of pesticide compounds are detected mainly in fruit (apples, currants, gooseberries, raspberries and sour cherries) and in vegetables (tomatoes, cucumbers and lettuce).
PL
Badano oddziaływania pestycydów na mikroorganizmy glebowe oraz ich kumulację w roślinach. Zalegające pestycydy modyfikują skład gatunkowy, biomasę drobnoustrojów, a w efekcie ich aktywność. W takim środowisku wzrasta ilość fitofagów, które stają się odporne na pestycydy. Nadmierne stosowanie środków chemicznej ochrony roślin lub nieumiejętna ich aplikacja prowadzi do kumulacji substancji aktywnych w roślinie. W Polsce najwięcej pestycydów wykrywa się w roślinach intensywnie chronionych (uprawach sadowniczych i warzywniczych). Pozostałości związków pestycydowych są wykrywane głównie w owocach (jabłkach, porzeczkach, agreście, malinach, wiśniach) i warzywach (pomidorach, ogórkach, sałacie).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.