Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Problemy, przed jakimi stają współcześni inżynierowie, wymagają bardzo często przeprowadzenia złożonych symulacji komputerowych rozważanego zjawiska. W zdecydowanej większości takich symulacji wyznaczane są rozkłady różnych wielkości fizycznych, takich jak temperatura, odkształcenia, czy przemieszczenia. Ze względu na dużą złożoność tego rodzaju zadań realizowanie ich na zwykłych procesorach ogólnego przeznaczenia staje się nieefektywne. Coraz częściej inżynierowie sięgają po nowoczesne heterogeniczne układy wielordzeniowe takie jak układy graficzne. Zastosowanie tych rozwiązań sprzętowych pozwala na znaczące przyspieszenie obliczeń. W pracy autor przedstawił komputerową symulację procesu krzepnięcia odlewu w formie odlewniczej z zastosowaniem układów graficznych nVidia zgodnych z architekturą CUDA.
EN
Issues today's faced by engineers require's very often perform complex computer simulations the considered phenomenon. In the great majority of these computer simulations are calculated distributions of various of physical quantities such as temperature, deformations, and displacements. Due to a large complexity of these tasks use the general purpose processors becomes ineffective. More often engineers are reach for the modern many-core heterogeneous systems such as GPUs. Use of these hardware solutions can significantly speed up the computations.In this work the author presents a computer simulation of casting solidification process in the mold using nVidia chipset compatible with the CUDA architecture.
2
Content available remote A parallel pipelined naive method for testing satisfiability
EN
Field Programmable Gate Array (FPGA) systems are highly suitable for solving satisfiability problems SAT. The paper will present the possibilities in programmable FPGA chips to test satisfiability by use of parallelism and pipelining. There will be presented various options to approach this problem by use of VHDL language. For this purpose, authors created a dedicated architecture, combined with a PC, by use of the UART protocol. To build the architecture authors used a Xilinx Spartan-3AN plate, the synthesis was performed in the ISE 11.3. Xilinx software.
PL
Układy FPGA ze względu na swoją architekturę bardzo dobrze pasują do rozwiązywania zagadnień z zakresu rozwiązywania problemów spełnialności SAT. W artykule przedstawiono współbierzne rozwiązanie problemu spełnialności z zastosowaniem programowalnych układów FPGA. Dla potrzeb realizacji zadania opracowno dedykowaną architekturę, opartą o układ FPGA (Xilinx Spartan-3AN) komunikującą się za pomocą protokołu UART.
EN
This paper presents a simulation of the casting solidification process performed on graphics processors compatible with nVidia CUDA architecture. Indispensable for the parallel implementation of a computer simulation of the solidification process, it was necessary to modify the numerical model. The new approach shown in this paper allows the process of matrix building to be divided into two independent phases. The first is independent from the nodal temperature values computed in successive time-steps. The second is performed on the basis of nodal temperature values, but does not require a description of the finite element mesh. This phase is performed in each time step of the simulation of the casting solidification process. The separation of these two phases permits an effective implementation of the simulation software of the casting solidification process on the nVidia CUDA architecture or any other multi-/manycore architecture. The use of GPUs nVidia for the implementation of a computer simulation of the solidification process significantly reduced the waiting time for results. In the course of computer simulations important speedup of the computations was observed.
EN
This paper presents a simulation of solidification process performed on GPU. The new approach described in this paper allows to divide the process of matrix building into two parts. The first one is independent of nodal temperature values determined in successive time-steps and the second part is performed on the basis of nodal temperature values, but does not require information about finite element mesh. Such separation of two steps of the conductivity matrix building process allows efficient implementation of simulation software for modern multi- and many-core architectures. Conducted simulation shows that GPU can be successfully used for such purposes.
PL
W artykule przedstawiono symulację procesu krzepnięcia wykonaną na procesorach graficznych. Nowe podejście opisane w pracy pozwala na podział procesu budowy macierzy na dwie części. Pierwsza z nich jest niezależna od temperatur w węzłach, wyznaczanych w kolejnych krokach czasowych. Druga część jest budowana na podstawie temperatur w węzłach, ale nie wymaga informacji o siatce elementów skończonych. Taki podział pozwala na wydajną implementację aplikacji przeznaczonej dla nowoczesnych architektur wielordzeniowych. Przeprowadzone symulacje pokazały, że procesory graficzne (GPU) mogą być z powodzeniem wykorzystywane do takich celów.
5
Content available remote Oddziaływanie gier sieciowych na zachowanie graczy
EN
An evolution of network games in the last twenty years is described in this paper. The possibilities of using computer games in teaching process is discussed. Computer network games have rapidly evolved and got milions of new players in the whole world. Some of these games have a significant effect on a social behaviour of players. They cause, that borders between virtuality and reality are fading away. The absence of distinguish virtual world from real world, may cause behaviours which have negative influence not only on a social perceprion, but additional on the health.
EN
In this paper authors present methods that can be used to improve efficiency of solidification process simulations conducted with use of the Finite Elements Method. The properties of many core architecture, such as graphics processors (GPU), are taken into consideration. This paper describes problems related to building system of equations on graphic cards. A two-step method of building the linear equations system for the solidification process was described. This method is designed for a specific properties of graphics processor. The properties that are taken into account are data transfer and graphics card memory size. Using described method to perform simulation of solidification process could decrease time of computation on GPU as well as CPU.
EN
This paper presents a new method that can be used to improve the efficiency of applications used for simulations of solidification processes. The new approach concentrate on conductivity matrix building process. This operation requires information contained in finite element mesh description. Elements of this matrix depend also on temperature, which is computed in every time-steps. This situation requires multiple repeated building of the conductivity matrix (for each time-step). The new method described in this paper allows to divide the process of matrix building into two parts. The first one is built on the basis of finite element mesh description. It is independent of nodal temperature values determined in successive time-steps and can be performed only once, before first time-step. The second part of the matrix building process is performed on the basis of nodal temperature values, but does not require information about finite element mesh. Such separation of two steps of the conductivity matrix building process allows efficient implementation of simulation software for modern multi- and many-core architectures. This approach can be used to minimize the amount of data that must be transferred to memory of multi-core processors. Conducted research shows that such approach can also reduce time required for computation using sequential implementation for CPU and has no significant effect on the simulation results.
PL
W artykule zaprezentowano nową metodę poprawy wydajności aplikacji wykorzystywanych do symulacji procesu krzepnięcia. Proponowane podejście dotyczy budowy macierzy. Operacja ta wymaga informacji zawartej w siatce elementów skończonych. Proponowana metoda pozwala na rozdzielenie procesu budowy macierzy na dwie części. Pierwsza z nich jest wykonywana na podstawie opisu siatki elementów skończonych. Etap ten jest niezależny od wartości temperatury w węzłach siatki i może być wykonany jednokrotnie przed pierwszym krokiem czasowym. Drugi etap budowy macierzy jest wykonywany na podstawie wartości temperatury w węzłach, ale nie wymaga informacji o siatce elementów skończonych. Takie rozdzielenie dwóch kroków budowy macierzy przewodności pozwala na efektywną implementację aplikacji realizujących symulacje na nowoczesnych architekturach wielordzeniowych. Takie podejście może być również wykorzystane do minimalizacji ilości danych, które muszą być przesłane do pamięci układu wieloprocesorowego. Przeprowadzone badania pokazały, że takie podejście skraca czas potrzebny na obliczenia podczas sekwencyjnej implementacji dla CPU, a nie ma znaczącego wpływu na wyniki symulacji.
PL
Uzyskane wyniki wykazują spadek czasu wykonania badanej operacji w przypadku obliczeń realizowanych z zastosowaniem procesorów graficznych. Przedstawione w pracy rezultaty badań pozwalają zaobserwować, że zastosowanie procesorów graficznych w znaczacym stopniu redukuje czas wykonywanych obliczeń. Na podstawie zaprezentowanych wyników można zauważyć, że zastosowanie układów graficznych w symulacjach inżynierskich pozwoli na zmniejszenie nakładów czasowych wymaganych w przypadku procesorów CPU dla tego typu zadań. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że procesory graficzne zastosowane w symulacjach inżynierskich mogą przynieść wymierne korzyści. Badane zagadnienie w znaczącym stopniu spełnia specyficzny sposób przetwarzania danych wykorzystany w przypadku procesorów graficznych (ang. Data Stream Processing). Bardzo dużą ilość danych jest przetwarzana zestawem takich samym instrukcji, jednocześnie nie występuje stosowanie mechanizmów synchronizacji, które mają negatywny wpływ na wydajność. Zastosowanie procesorów wielordzeniowych w symulacjach wykorzystujących metodę elementów skończonych pozwala na zwiększanie liczby niewiadomych w układzie równań poprzez podział obszaru na wiekszą liczbę elementów skończonych bez zwiększania czasu obliczeń. Zastosowanie elementów skończonych o mniejszym rozmiarze ma wpływ na zwiększenie dokładności otrzymanego rozwiązania. Wykorzystanie procesorów obliczeń TESLA pozwala nie tylko zmniejszyć czas obliczeń, ale również jednocześnie zminimalizowac koszt zakupu sprzętu oferującego pożądaną moc obliczeniową. Dyskusyjna jest kwestia kosztów rozwoju oprogramowania na jednak dosyć specyficzną architekturę sprzetową.
EN
This paper presents the results of research concerning a sequential and parallel implementation of a global (for the whole analysed region) stiffness matrix used in the finite elements method. The simulations were executed on various hardware and software platforms. The parallel calculations were made on AMD and Intel multicore processors (CPUs), as well as on the TESLA C1060 and nVidia GeForce GTX 260 GPUs. The research results presented in this paper include matrix build times and the rate of performance for programs operating on various platforms. The application was implemented on the CPUs using the C++ language (sequential version) and C++ in conjunction with openMP interface (parallel version). The GPU version was built using CUDA v2.2. The simulations were conducted for the issue of linear elasticity for 2D areas. Calculations were made for finite element meshes of various sizes, ranging from several dozen to several thousand nodes. Comparative results were obtained in a 64-bit Linux environment (Archlinux x64.) The paper presents the architecture of graphics systems and the data processing model used in graphics processors, as well as the method of building a global stiffness matrix. The last part of the paper presents the results of the conducted simulations and the conclusions drawn from those results.
PL
W artykule przedstawiono architekturę procesorów graficznych z serii 8 firmy nVidia oraz technologię CUDA. Zaprezentowano przykładowe metody realizacji wybranych równoległych algorytmów mnożenia macierzy (gęstych oraz rzadkich) z wykorzystaniem graficznych jednostek przetwarzających. Przeprowadzono analizę porównawczą wyników uzyskanych dla procesorów ogólnego przeznaczenia oraz procesorów graficznych.
EN
In this paper we present the architecture of nVidia 8-series graphics processors and the CUDA technology. Exemplary methods of implementing parallel matrices (sparse and dense) multiplication algorithms on Graphics Processing Unit are described. The paper also presents a comparative analysis of the achieved results with the results of computations on general processing units.
PL
Podstawowym finansowym celem zarządzania płynnością jest kreacja wartości przedsiębiorstwa. Niniejszy artykuł zajmuje się zarządzaniem zasobami operacyjnej gotówki w przedsiębiorstwie i ich relacją do wartości przedsiębiorstwa. Realizacja strategii tworzenia wartości odbywa się w warunkach ryzyka i niepewności. Firmy trzymają gotówkę z rozmaitych powodów. Ogólnie rzecz ujmując, bufor gotówki utrzymywany przez firmę może wynikać z trzech motywów: przezornościowego, spekulacyjnego oraz transakcyjnego. Pierwszy jest skutkiem niepewności towarzyszącej zarządzaniu. Wynika z obaw zarządu przed negatywnymi skutkami ryzyka, z tego powodu utrzymywany jest bufor gotówki pozwalający asekurować się przeciw temu. Po drugie, bufor gotówki trzymany jest w celach spekulacyjnych, umożliwiających wykorzystać pozytywną część ryzyka. Ostatecznie bufor gotówki jest skutkiem konieczności obsługi bieżącej działalności firmy. W tym artykule, analizujemy relację między tymi typami motywów kształtujących bufor gotówki. Przedstawiono też propozycje wyznaczania poziomów przezornościowego buforu gotówki i spekulacyjnego buforu gotówki. Stosowanie tych propozycji powinno pomóc zarządzającym dokonywać lepszych decyzji tworzących wartość firmy.
EN
The basic financial purpose of a corporation is creation of its value. Liquidity management should also contribute to the realization of this fundamental aim. Many of the current asset management models that are found in financial management literature assume book profit maximization as the basic financial purpose. These book profit-based models could be lacking in what relates to another aim (i.e., maximization of enterprise value). The corporate value creation strategy is executed with a focus on risk and uncertainty. Firms hold cash for a variety of different reasons. Generally, cash balances held in a firm can be called considered, precautionary, speculative, transactional and intentional. The first are the result of management anxieties. Managers fear the negative part of the risk and hold cash to hedge against it. Secondly, cash balances are held to use chances that are created by the positive part of the risk equation. Next, cash balances are the result of the operating needs of the firm. In this article, we analyze the relation between these types of cash balances and risk. This article presents the discussion about the relations between a firm’s net working investment policy and as a result operating cash balances and the firm’s value. This article also contains propositions for marking levels of precautionary cash balances and speculative cash balances. Application of these propositions should help managers to make better decisions to maximize the value of a firm.
EN
Maximization of wealth of his owners is the basic financial aim in management of enterprise. Cash management must contribute to realization this aim. Article presents the method of determination precautionary level of cash in firm. Level of cash in firm increase net working capital and costs of holding cash. Both of them decrease value of the firm.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.