Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przygotowania do budowy elektrowni jądrowej nad Jeziorem Żarnowieckim rozpoczęto w latach 1972-1973. Powstała wówczas koncepcja stworzenia w okolicach Żarnowca dużego węzła energetycznego, obejmującego elektrownię szczytowo-pompową, elektrownię jądrową i stację rozdzielczą 220/400 kV. Elektrownia wodna Żarnowiec o mocy zainstalowanej 680 MW została uruchomiona w 1983 r. i pracuje do dzisiaj, osiągając bardzo dobre wyniki eksploatacyjne, natomiast budowę Elektrowni Jądrowej Żarnowiec o mocy docelowej 4x400 MW, rozpoczętą w 1982 r., wstrzymano ostatecznie w 1990 r. Politechnika Gdańska, a w szczególności ówczesny Wydział Elektryczny, przemianowany w 1996 r. na Wydział Elektrotechniki i Automatyki, stanowiła istotną część zaplecza badawczego i szkoleniowego dla Elektrowni Jądrowej Żarnowiec w Budowie w latach 1982-1990. W referacie przedstawiono najważniejsze fakty i osiągnięcia w zakresie kształcenia i szkolenia kadr inżynierskich w tym okresie, jak również wyniki prac badawczych, wykonywanych wówczas na potrzeby budującej się elektrowni jądrowej. Doświadczenia uzyskane w okresie prowadzenia badań naukowych i kształcenia kadr w dziedzinie energetyki jądrowej stwarzają możliwości czynnego włączenia Politechniki Gdańskiej do udziału w realizacji nowego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
EN
The preparations for constructing a nuclear power plant in the vicinity of the Lake Żarnowiec started in the years 1972-1973. At that time it was proposed to locate an electric power system complex in the surroundings of Żarnowiec, consisting of a pumping-storage hydro power plant, a nuclear power plant and a high-voltage transformer station of 220/400 kV. The Żarnowiec hydroelectric power plant with a generating capacity of 680 MW started working in 1983 and it has been operating since that time with good results; whereas the construction of Żarnowiec nuclear power plant with a planned output of 4x400 MW was begun in 1982, it was stopped decisively in 1990. Gdańsk University of Technology and, in particular, the present Faculty of Electrical and Control Engineering was a part of research and teaching potential for Żarnowiec nuclear power plant under construction in the years 1982-1990. In this paper the most important facts and achievements in the field of teaching and staff training in that period as well as the results of applied research required by the nuclear power plant under construction are presented. The experience gained in the course of research and teaching activities in the field of nuclear power engineering gives ground to include Gdańsk University of Technology into the new Polish nuclear power programme.
EN
Active safety is one of the most important factors determining the development of modern automobiles. Current vehicles are getting more and more safe, at the same time ensuring better performance. Road conditions during ride are varied and changing, just as the distribution of mass on vehicle axles depending on load distribution may change. A typical passenger car has four wheels, by means of which longitudinal and lateral forces are transferred to the road. In this article, the influence of the kind of surface and weather conditions on limit forces on vehicle wheels is shown. For this purpose, Dynamic Square Method was used (DSM). It allows to establish maximum longitudinal forces on vehicle wheels for a given lateral acceleration. DSM ensures acquiring characteristics in the form of isolines with constant values of lateral acceleration obtained for specific values of longitudinal forces on road wheels. Characteristics are within a field limited by a square, hence the name of the method. Analyzing the obtained characteristics, one can determine how changing the value of adhesion coefficient influences values of longitudinal forces on vehicle wheels.
PL
Bezpieczeństwo czynne jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o rozwoju współczesnych samochodów. Obecne pojazdy są coraz bezpieczniejsze, ale także zapewniają coraz lepsze osiągi. Warunki drogowe występujące podczas jazdy są często różne i zmienne, podobnie jak zmieniać się może rozkład masy na osie pojazdu w zależności od rozłożenia ładunku. Typowy samochód osobowy ma cztery koła, za pomocą których przenoszone są na drogę siły wzdłużne i poprzeczne. W niniejszym artykule pokazano wpływ rodzaju nawierzchni i warunków atmosferycznych na graniczne siły na kołach pojazdu. Do tego celu wykorzystano metodę Dynamic Square Method (DSM). Pozwala ona na wyznaczenie maksymalnych sił wzdłużnych na kołach pojazdu dla danego przyspieszenia poprzecznego. Metoda DSM zapewnia uzyskanie charakterystyk w postaci izolinii o stałych wartościach przyspieszeń poprzecznych uzyskiwanych dla konkretnych wartości sił wzdłużnych na kołach jezdnych. Charakterystyki mieszczą się w polu ograniczonym czworokątem, od którego prawdopodobnie wywodzi się nazwa metody. Analizując uzyskane charakterystyki można określić, jaki wpływ na wartości sił wzdłużnych na kołach pojazdu ma zmiana wartości współczynnika przyczepności przylgowej.
EN
The paper presents the concept of the objective function which is to allow the selection of optimal parameters of the district heating system using a nuclear power plant operating in partial cogeneration mode. The concept is based on research carried out a number of years ago as part of [10]. The size of annual expenses was proposed as the objective function, which allows to compare the operation of a nuclear power plant in partial cogeneration with selected variants of supply to the heating system (combined heat and power station or conventional power plant and a conventional heating station). The analysis allows selecting the optimal structure of the heat supply system, which will provide the highest economic efficiency.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję funkcji celu, która ma umożliwiać dobór optymalnych parametrów systemu zaopatrzenia w ciepło aglomeracji miejskiej z wykorzystaniem elektrowni jądrowej pracującej w częściowym skojarzeniu. Koncepcja opiera się na badaniach przeprowadzonych przed laty w ramach pracy [10]. Jako funkcję celu zaproponowano wielkość kosztów rocznych, co pozwala na porównanie pracy uciepłownionej elektrowni jądrowej z wybranymi wariantami zasilania systemu ciepłowniczego (elektrociepłownia lub elektrownia konwencjonalna oraz ciepłownia klasyczna). Analiza umożliwia dokonanie wyboru optymalnej struktury systemu zaopatrzenia w ciepło, która zapewni najwyższą efektywność ekonomiczną.
EN
This paper presents a concept of the parallel connection of a nuclear power plant fitted to provide heat for district heating application, with the CHP and heat plants existing in the supply region, in this case with the heating systems of Wejherowo and Gdynia. Presented variant proposes to add heat to a nuclear power plant’s total output by supplying heat exchangers with the steam from bleeders of low pressure (LP) turbine stage and from the crossover pipe between its high pressure (HP) and intermediate pressure (IP) stages. A detailed diagram of the EPR nuclear turbine system adapted to supply district heat is also presented. Also determined are the formulas for: electric power output of a nuclear CHP plant; electric power generated strictly in cogeneration, and the decrease in the electric power and energy resulting from the operation in cogeneration mode. Finally, the profitability (competitiveness) criteria for a nuclear power plant adapted to supply district heat in a selected heat supply region were proposed.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję równoległego połączenia elektrowni jądrowej, przystosowanej do oddawania ciepła do celów grzejnych, z istniejącymi elektrociepłowniami i ciepłowniami w rejonie zasilania, w tym przypadku z ciepłowniczymi systemami Wejherowa i Gdyni. Zaproponowano warianty uciepłownienia elektrowni jądrowej, w postaci zasilania wymienników ciepłowniczych parą pobieraną z upustów części niskoprężnej turbiny oraz z przelotni. Zaprezentowano także szczegółowy schemat układu turbinowego uciepłownionej elektrowni jądrowej z reaktorem EPR. Wyznaczono również zależności na moc elektryczną uciepłownionej elektrowni jądrowej, moc elektryczną wytworzoną ściśle w skojarzeniu oraz ubytek mocy elektrycznej i energii elektrycznej na skutek uciepłownienia elektrowni jądrowej. Na koniec podano warunki opłacalności (konkurencyjności) uciepłownionej elektrowni jądrowej dla wybranego rejonu zasilania w ciepło.
PL
W przypadku pojazdów, projektanci od dawna poszukiwali sposobów zastosowania zawieszeń o zmiennych parametrach w celu ograniczenia drgań. Istotą prezentowanych badań było zastosowanie aktywnych lub pół-aktywnych metod do rozpraszania energii kinetycznej drgań pojazdu. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych sterowanych tłumików: magneto-reologicznego (MRD), tłumika z zaworem piezoelektrycznym (PZD) i tłumika elektro-reologicznego (ERD). Badania doświadczalne służące do wyznaczenie właściwości układów przeprowadzono z zastosowaniem hydraulicznego pulsatora służącego, jako generator drgań mechanicznych. Przeprowadzone badania posłużyły do opracowania konstrukcji sterowanych tłumików aplikowanych do różnych pojazdów samochodowych. W pracy przedstawiono oryginalne konstrukcje tłumików MRD FT, MDR Honker oraz PZD FT.
EN
In case of vehicles, designers have long been exploring ways to utilize smart suspension systems in order to reduce vibrations. Oftentimes, the crucial part of a design involved active or semi-active devices designed to dissipate the kinetic energy in a controlled way. In this paper, investigation results of three different controllable dampers: magneto-rheological (MRD), piezoelectric (PZD) and electro-rheological (ERD) are presented. Experimental studies were carried out with the use of the hydraulic pulsator and the mechanical system equipped with examined MRD or PZD or ERD dampers. The results of the investigation used to develop the structure of applied controlled dampers for different vehicles. This paper presents the original dampers MRD FT, MDR Honker and PZD FT.
EN
In this paper, profitability criteria and calculation methodology of profitability conditions for partial cogeneration in nuclear power plant (NPP) was presented. Considered NPP supplies electricity to consumers through public power system, whereas heat is expected to be supplied to consumption regions via long-distance heat transport line. First proposed profitability criterion was total annual costs of electricity and heat delivered from three supply systems, namely: a) nuclear power plant, adapted to the extraction of process heat and low temperature heat – referred to as nuclear cogeneration plant (NCP), b) fossil-fuel cogeneration plant (FCP) plus additional electrical power and energy from power grid (or simply from fossil-fuel power plant - FPP) to compensate the difference between electrical power outputs of NCP and FCP (both having equal heat production) c) fossil-fuel district heating plants (FDHP) plus power plant i.e. two options: c1) fossil-fuel power plant (FPP) and c2) nuclear power plant (NPP). Additionally, supplementary criterion comparing specific heat cost from nuclear cogeneration plant with the cost of heat from FCP and FDHP was proposed. From nuclear plant investor and operator point of view, the criteria based on economic factors i.e. net present value (NPV), internal rate of return (IRR) and discounted payback period (DPP) will be critical for decision making process. These economic factors were used for supplementary criteria and the methods of their calculation were presented.
PL
W niniejszym referacie zaprezentowano metodykę badawczą mającą na celu określenie warunków opłacalności zastosowania częściowego skojarzenia w elektrowni jądrowej. Elektrownia ta będzie oddawać energię elektryczną do krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE), natomiast ciepło będzie dostarczane do rejonów zasilania. Sformułowano kryteria opłacalności zastosowania częściowego skojarzenia w EJ oraz warunki, jakie muszą być spełnione, aby to porównanie było prawidłowe. W/w kryteria obejmują porównanie całkowitych kosztów rocznych wytwarzania i dostawy energii elektrycznej i ciepła z trzech układów zasilania, z których jeden to uciepłowniona elektrownia jądrowa, drugi – elektrociepłownia klasyczna oraz moc wyrównawcza dostarczana z KSE, a trzeci to układ rozdzielony, składający się z klasycznej elektrowni kondensacyjnej (lub elektrowni jądrowej) oraz ciepłowni klasycznych. Zaproponowano kryterium pomocnicze, które porównuje jednostkowy koszt ciepła z uciepłownionej elektrowni jądrowej z jednostkowym kosztem wytwarzania ciepła z klasycznej elektrociepłowni i klasycznej ciepłowni. Z punktu widzenia inwestora istotne jednak będą kryteria oparte na wskaźnikach ekonomicznych w postaci zaktualizowanej wartości netto (NPV), wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) oraz zdyskontowanego okresu zwrotu (DPBP), które również zaprezentowano w tym artykule.
EN
When designing safety systems of contemporary cars it should be taken into consideration not only the technical but also psychological aspects. The paper presents a computation model of the driver-vehicle-environment system, in which the car is equipped with the Lane Departure Avoidance system. The system warns the driver if it recognizes a possibility that the car would depart from the lane in the assumed time period. This time period is called Time to Line Crossing (TLC). The vehicle control model used in the computer simulation consists of three elements: the vehicle (road-vehicle kinematics and vehicle dynamics), the driver (his perception and response), the environment and the impact of different disturbances. In order to describe the lane departure avoidance system the model was extended with an algorithm describing its function. The Time to Line Crossing is an important parameter used in this algorithm. The aim of the study was to investigate the influence of the assumed, TLC threshold on the behavior of the driver-vehicle system in a situation when the vehicle approaches to the road lane border line. The paper presents the results of calculations of two maneuvers, namely: the reaction to the side wind and the movement on the road with gentle bends. The method presented in the paper, makes it possible to investigate the influence of the Lane Departure Avoidance system on the motion of the car. Furthermore, it is shown that whether or not and how the driver can correct the trajectory of the car in a safe way depends on the TLC threshold value assumed in the system.
PL
W artykule omówione są potencjalne możliwości rozwiązań konstrukcyjnych niektórych zagadnień związanych z budową pojazdów terenowych specjalnych o masie całkowitej od 3,5 do 8,5 tony. Stosunkowo szeroko opisane są zagadnienia dotyczące właściwości samochodów terenowych specjalnych „ciężkich” tj. o masie ponad 10 t, dwu i wieloosiowych. Natomiast w przypadku tego typu pojazdów, ale o mniejszej masie (3,5 – 8,5 t) temat jest mało rozpoznany. Wiadomo, jakimi ogólnymi właściwościami powinny charakteryzować się tego typu pojazdy w stosunku do pojazdów powszechnego użytku. Należy podkreślić, że nie ma jednej, idealnej recepty na zbudowanie pojazdu o specjalnych właściwościach trakcyjnych. Jednocześnie oprócz właściwości trakcyjnych takiego pojazdu, należy mieć na uwadze jego funkcjonalność, a więc jego przeznaczenie. Artykuł omawia koncepcje nowatorskiego pojazdu wielofunkcyjnego (do zastosowań wojskowych i cywilnych) o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 8 t (w zależności od wersji wyposażenia), przystosowanego do eksploatacji w skrajnie ciężkich warunkach terenowych (strefy działań wojennych: pustynne, górskie, błotniste, śnieżne i lodowe, poligony wojskowe, miejsca katastrof kolejowych i lotniczych, miejsca klęsk żywiołowych, miejsca awarii sieci : energetycznych, teleinformatycznych, ropociągów i gazociągów, eksploracja miejsc niedostępnych dla innych pojazdów terenowych).W szczególności omówiono różne rozwiązania układu napędowego i wpływ każdego z tych nich na własności pojazdu.
EN
The article describes the potential design possibilities of certain aspects concerning the construction of “light” special off-road vehicles. Various aspects concerning “heavy” (over 10 tons) two or multi axis vehicles are extensively described. In the case of lighter (3,5-8 tons) vehicles the subject is a lot less examined. It is well known what are the general properties and characteristics of such type of vehicles in comparison to everyday use vehicles. It should be emphasized, that there is no ideal formula for building vehicles with extreme traction possibilities. At the same time, apart from traction properties, the functionality and application aspects should also be taken into consideration. The article describes the concept of an innovative multipurpose vehicle (for military and civil use) with the GVW between 3,5 and 8 tons (depending on the version and equipment), suitable for exploitation in extreme terrain conditions (inside war zones, on deserts, mountains, military training grounds, railway disaster sites, aviation accidents, in mud, snow, in places where telecommunication networks failed, oil and gas pipelines failed, for exploitation of places inaccessible to other off-road vehicles).
EN
In this article issues concernig the possibility of nuclear power plant (NPP) operation also as a source of heat, which means combined heat and power production, have been described. CHP work is possible and profitable only in those areas where high thermal power demand occurs, which means near city agglomerations such as Warsaw or the Tri-City. Two levels of thermal power delivered to the heating system have been considered. Preliminary technical and economic studies regarding NPP location by Żarnowiec Lake have confirmed the NPP potential to work as a primary source of heat in the heating network system, which would feed the regions of Wejherowo and Gdynia.
PL
Autorzy przedstawili w artykule zagadnienia związane z możliwością pracy elektrowni jądrowej (EJ) również w charakterze źródła ciepła, a więc w warunkach skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła. Praca w skojarzeniu jest możliwa i opłacalna tylko w tych rejonach, w których występuje duże zapotrzebowanie na moc cieplną, a więc w pobliżu aglomeracji miejskich, takich jak np. aglomeracja warszawska czy trójmiejska. Rozpatrzono dwa poziomy mocy cieplnych oddawanych do systemów ciepłowniczych. Wstępne badania techniczne i ekonomiczne dla lokalizacji elektrowni jądrowej nad Jeziorem Żarnowieckim potwierdziły potencjalną możliwość pracy EJ w charakterze podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym, który zasilałby rejon Wejherowa i Gdyni.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienia związane z możliwością pracy elektrowni jądrowej (EJ) również w charakterze źródła ciepła, a więc w warunkach skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła. Rozpatrzono dwa poziomy mocy cieplnych oddawanych do systemów ciepłowniczych. Przeprowadzone wstępnie badania techniczne i ekonomiczne dla lokalizacji elektrowni jądrowej nad Jeziorem Żarnowieckim potwierdziły potencjalną możliwość pracy EJ w charakterze podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym, który zasilałby rejon Wejherowa i Gdyni.
EN
In this article issues concernig possibility of nuclear power plant's operation also as a source of heat, which means combined heat and power production, have been described. Two levels of thermal power delivered to the heating system have been considered. Preliminary technical and economic studies regarding nuclear power plant's location by Żarnowieckie Lake have confirmed the nuclear power plant's potential to work as a primary source of heat in the heating system, which would feed the regions of Wejherowo and Gdynia.
PL
W artykule omówiono wyniki pomiarów porównawczych opóźnień hamowania z równoczesnym wykorzystanie czujnika korelacyjno-optycznego Correvit-L oraz taniego odbiornika nawigacji satelitarnej GPS. Zaprezentowano uniwersalny mikroprocesorowy układ pomiarowo-sterujący wykorzystywany w badaniach. Przedstawiono wyniki około 500 testów hamowania wykonanych zgodnie z Regulaminem 13 ECE z różnymi intensywnością hamowania, na suchej i mokrej nawierzchni asfaltowej. Uzyskane wyniki pomiarów średnich w pełni rozwiniętych opóźnień hamowania pozwalają stwierdzić całkowitą przydatność czujnika nawigacji satelitarnej GPS pracującego bez stacji referencyjnej do wyznaczania parametrów hamowania.
EN
The article shows the results of comparative measurements of braking decelerations with simultaneous application of correlative-optical Correvit-L sensor and cheap GPS navigation receiver. Universal microprocessor measurement-acquisition system applied in the research is presented. About 500 braking tests performed in accordance to 13 ECE Regulation with different braking intensity, on dry and wet asphalt surface are shown. Obtained results of average measurements of fully developed braking decelerations make it possible to fully accept the application of GPS navigation receiver without reference station to determine braking parameters.
12
Content available remote Analog - Polonez z napędem 4x4
PL
W artykule przedstawiono historię powstania i przebieg prac konstrukcyjnych samochodu Polonez Analog z napędem 4x4. Idea budowy takiego pojazdu pojawiła się w latach 90. ubiegłego wieku. Prace projektowe i budowa prototypów były prowadzone we współpracy FSO z Politechniką Warszawską. W samochodzie wykorzystano podzespoły samochodu Polonez, wprowadzając jednoczesnie ramę podłużnicową, niezależne przednie zawieszenie, a w zawieszeniu tylnym zastępując resory piórowe sprężynami. Układ napędowy zapewniał stały napęd kół przednich i dołączany napęd kół tylnych. Zbudowane prototypy miały nadwozie typu truck z 5 osobową kabiną i skrzynią ładunkową. Po przejęciu FSO przez koncern Daewoo projekt został zarzucony.
EN
In the paper a history of research and development of the car Polonez Analog with 4WD is presented. An idea of constructing such a vehicle appeared in the nineties of the last century. The project was realized in cooperation between FSO factory and Warsaw University of Technology. In the car some components of production version of Polonez was used. The car was equipped with a ladder frame, an independent front suspension McPherson type and coil springs instead of leaf springs in the rear suspension. Drive train realized constant drive of front wheels and an attached drive of the rear wheels. Built prototypes were equipped with 5 seats body and a loading platform. After taking over the FSO factory by the concern Daewoo the project was abandoned.
13
EN
The article presents the assessment of the possibilities of applying GPS receiver for the measurement and acquisition of the longitudinal velocity of automobile in the investigations of longitudinal dynamics of automobile. For many years for the measurement of the longitudinal velocity Correvit-L sensors are applied. Major simplification of the measurement of the velocity with the GPS receiver, compared with correlational-optical sensors Correvit-L is giving the possibility to faster prepare the automobile for examinations. The more so as only recently GPS receivers with 10 Hz sampling rate are available. In the paper is shortly described the software specially designed for the measurements that makes it possible to simultaneously measure both the longitudinal velocity signal from GPS receiver and from Correvit-L sensor in real time. Furthermore, the application of the measurement of the velocity is presented on the basis of such road tests as the attempt of accelerating through the following gears, the attempt of free deceleration and the attempt of braking according to ECE 13 Regulation. On the basis of the mentioned manoeuvers the characteristics of the vehicle’s acceleration and dynamic coefficient, rolling and air drag coefficient and the braking deceleration were determined. The paper shows also some problems connected with applying GPS receiver to measure longitudinal velocity of the automobile.
PL
W pracy dokonano badań symulacyjnych pojazdu z hydraulicznym systemem kontroli przechyłu ARC. Skupiono się na wpływie tegoż systemu na ograniczenie odchylenia samochodu od idealnego toru jazdy i zmniejszeniu niezbędnego kąta obrotu kierownicy potrzebnego do pokonania łuku o zadanym promieniu. Wykorzystano do tego program Matlab Simulink – głównie w celu dobrania odpowiednich stałych wzmocnienia dla regulatorów PID niezbędnych dla kontrolerów: przechyłu i obrotu wokół osi z. Finalne symulacje ruchu przeprowadzono przy użyciu programu CarMaker.
EN
Simulation studies of a vehicle with active roll control system (ARC) were performed and described in the article. The work focuses on the influence of the said system on road deviation limitation and its impact on handling. Limitation of steering wheel effort seems to be a valuable outcome as well. Matlab Simulink has been used mainly to develop the control strategy and to tune PID controllers gain values responsible for: yaw rate and roll control. Next, vehicle motion tests were performed in CarMaker.
15
Content available remote Badania porównawcze przyczepności opon letnich i zimowych
PL
W artykule omówiono przepisy międzynarodowe dotyczące badania przyczepności opon oraz odpowiednie wymagania homologacyjne dla opon zwykłych (zwanych popularnie letnimi) i śniegowych (zwanych zimowymi). Przedstawiono klasyfikację przyczepności opon wynikającą z obowiązku informowania klientów za pomocą odpowiednich etykiet o ich własnościach. Omówiono także stosowaną w Instytucie Pojazdów Politechniki Warszawskiej metodykę wyznaczania charakterystyki przyczepności (zależności współczynnika przyczepności od poślizgu) oraz charakterystyki prędkościowej (zależności współczynnika przyczepności poślizgowej od prędkości ślizgania). W badaniach tych wykorzystywany jest zbudowany w Instytucie Pojazdów system pomiarowy SRT-4. Przedstawiono wyniki badań porównawczych przyczepności opon letnich i zimowych w różnych warunkach atmosferycznych: przy wysokich temperaturach dodatnich, w pobliżu zera i przy dużym mrozie. Wskazano na istotne różnice w charakterystykach przyczepności oraz prędkościowych różnych typów opon.
EN
In the paper international regulation regarding investigation of tyres adhesion properties and certification requirements for normal tyres (popularly called summer tyres) and snow tyres (called winter tyres) are described. Furthermore, the tyre wet grip classification resulting from labelling regulation is presented. In the paper the methodology of investigating tyre adhesion characteristics (dependence of adhesion coefficient on slip ratio) and tyre velocity characteristics (dependence of adhesion coefficient on sliding velocity) used in the Institute of Vehicles of Warsaw University of Technology is described. In the research the measurement system SRT-4 built in the Institute of Vehicles is being applied. Comparative test results of summer and winter tyres in different weather conditions: for high temperatures, for temperatures near zero and in extremely low temperatures were presented. Significant differences were indicated on adhesion and velocity characteristics of different types of tyres.
EN
Tyre-to-road adhesion has a great influence on transmitting forces between wheels and road surface and in the consequence on the safety of automobile motion. It plays significant role in vehicle motion modelling, especially for the needs of traffic accidents reconstruction and the development of active safety systems in automobiles. Simultaneously, the knowledge about tyre-to-road adhesion is limited, especially in case of the differences between anti-slip properties of summer and winter tyres. In the paper, method of the measurement of tyre-to-road adhesion coefficient is presented. The measurement system SRT-4 consists of special dynamometer trailer, towing vehicle and test-measuring equipment. It was designed for the needs of road engineering and further developed in the Institute of Vehicles of Warsaw University of Technology. It enables to obtain adhesion characteristics, i.e. graph of adhesion coefficient as a function of wheel slip ratio. In the article, examples of tyre-toroad adhesion characteristics and velocity characteristics of peak adhesion coefficient for different types of tyres (summer, winter) in different weather conditions are presented. Differences in characteristics courses caused by tyre type and weather conditions are discussed. For instance, in case of winter tyres it was noticed that their peak value of adhesion coefficient was reached for higher values of slip ratio than it was observed for summer tyres.
EN
In this paper, certain the issues concerning usage of nuclear power plants as sources of not only electric power but also thermal energy will be discussed. For such a solution appeals most of all the need to limit harmful emissions of gases (including C02) and ashes, which come from the process of burning fossil fuels, as well as the raising demand for network heat and chill. Additionally combined heat and power production brings measurable economic benefits and increases energy security in the given region. In particular, the possibility of operating a nuclear power plant (NPP) as a source of heat for the heating network system of an agglomeration and the most probable locations for this plant in Pomeranian Voivodeship are considered. Both technical and economic aspects of such an undertaking are taken into account.
PL
Rozpatrzono wybrane problemy eksploatacji elektrowni jądrowych, wykorzystywanych nie tylko jako źródło energii elektrycznej, ale również i cieplnej. Za takim rozwiązaniem przemawia przede wszystkim konieczność ograniczenia emisji szkodliwych gazów (w tym CO2)) i pyłów powstających w procesie spalania paliw kopalnych, a także rosnące zapotrzebowanie na ciepło czy też chłód sieciowy. Dodatkowo praca w skojarzeniu przynosi wymierne korzyści ekonomiczne, a także zwiększa bezpieczeństwo energetyczne w danym rejonie. W szczególności rozważono możliwość wykorzystania elektrowni jądrowej jako źródła ciepła dla systemu ciepłowniczego aglomeracji miejskiej, biorąc pod uwagę najbardziej prawdopodobne lokalizacje tej elektrowni w województwie pomorskim. Uwzględniono zarówno aspekty techniczne, jak i ekonomiczne tego przedsięwzięcia.
18
Content available remote Ocena odporności samochodu na wywrócenie na bok
PL
Utrata stateczności samochodu na zakręcie może polegać na poślizgu poprzecznym (zarzuceniu) lub wywróceniu na bok. W artykule omówiony jest statyczny wskaźnik stateczności, związany z położeniem środka masy, wykorzystywany często do oceny odporności samochodu na wywrócenie na bok. Przedstawiono też inne kryterium oceny odporności na wywrócenie na bok, uwzględniające podatność zawieszenia i zmianę położenia środka masy nadwozia przy jego poprzecznym przechyle, a mianowicie kąt wywrócenia oraz sposób jego wyznaczania. W artykule przedstawiona jest metoda wykonania obliczeń czasowego przebiegu procesu wywracania na bok. Wykonanie takich obliczeń i porównanie ich wyników z czasem reakcji kierowcy pozwala na ocenę, jaką szansę przeciwdziałania wywracaniu się samochodu ma kierowca w sytuacji, gdy proces wywracania już się rozpoczął. W przeszło 90% przypadków wywrócenia na bok następuje ono w wyniku uderzenia w krawężnik. W artykule omówiono krytyczną prędkość ślizgania, która jest kryterium oceny odporności samochodu na wywrócenie w wyniku uderzenia w krawężnik.
EN
Two cases of loss of lateral stability of automobile are presented in the paper: side slip and rollover. The Static Stability Factor (SSF) is easy and commonly used criterion for rollover properties assessment of automobile. It is determined on the basis of the center of gravity position. Other criterion is the roll angle obtained from the tilt table test. In this case not only the static position of the center of gravity is taken into consideration, but also its displacement caused by the lateral roll of the body.In the paper the method of roll angle calculation in time domain is presented. Taking into consideration the driver reaction time, the method makes it possible to estimate his chance for counteracting the rollover process.More then 90% of all rollover accidents occur when the sliding vehicle is tripped in lateral direction. In the paper assessment criterion for this case is discussed, named Critical Sliding Velocity (CSV), the lateral velocity needed to initiate the rollover process.
PL
Krótko scharakteryzowano obecny stan i perspektywy rozwoju energetyki jądrowej. Przedstawiono dotychczasowe światowe doświadczenia w wykorzystaniu elektrowni jądrowych do produkcji ciepła oraz projekty przystosowania elektrowni jądrowych do przekazywania ciepła odbiorcom zewnętrznym.. Dokonano wstępnej analizy techniczno-ekono-micznej proponowanego układu elektrowni, zapewniającego dostawę ciepła sieciowego w warunkach krajowych.
EN
The present condition and prospects of the nuclear technology development have been shortly presented in this paper. The worldwide experiences concerning nuclear energy use for heat production and the ad-aptation of nuclear power plants to heat supply to the consumers are presented. The preliminary technical and economic analysis of the proposed power plant structure has been performed.
20
Content available remote Investigation of Tyre-To-Road Adhesion in Dynamic Braking Conditions
EN
In the paper the new generation of the measurement system SRT-4 equipped with a dynanometer trailer is presented. The system is designed for routine and acceptance investigation of road surface friction coefficient. It can be also used for investigation of friction characteristics of newly-designed automotive tyres. The system can be especially useful for estimation of the tyre road surface adhesion in the cases of accidents reconstruction. In order to interest automotive and judgement experts in the results of the measurements obtained using the presented system, the diversity of friction parameters of road surfaces in Warsaw urban area is presented in the paper.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.