Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
2
Content available remote Majolika wczoraj i dziś
PL
Praca prezentuje wyniki badań prowadzonych w ramach projektu pt. „Innowacyjna technologia barwnego, laserowego zdobienia szkła płaskiego środkami ceramicznymi”. Badania prowadzono z użyciem dwóch laserów o działaniu ciągłym: lasera światłowodowego SP-100 C o mocy do 100 W i długości fali 1070 nm oraz lasera światłowodowego GLPM o mocy do 10 W i długości fali 532 nm. Podłoże stanowiły tafle szklane szkła hartowanego. Materiałem do badań były farby ceramiczne na bazie topników ołowiowych i bezołowiowych. Wykazano wpływ parametrów pracy lasera (gęstość mocy, geometria układu) na jakość powierzchni barwnej poprzez wyznaczanie parametrów chropowatości Ra i Rz oraz zależność tych parametrów od składu chemicznego badanych farb. Badano wpływ rodzaju wypełnienia (kropkowe, krzyżowe, liniowe) na jakość powierzchni i intensywność barwy. W badaniach wykazano zależność grubości warstwy dekoracji od dawki promieniowania laserowego, jak również zależność parametru chropowatości Ra od konfiguracji naświetlania laserowego (oddziaływanie promieniowania bezpośrednio na warstwę barwną i przez szkło). Przykłady tak wykonanych dekoracji prezentują zamieszczone zdjęcia.
EN
This paper presents the results of a research conducted within the framework of the project titled “Innovative technology of colour, laser decoration of flat glass with ceramic agents”. The tests were performed with two permanent operating lasers: fibre laser SP-100 C with the capacity of 100 W and the wavelength of 1070 nm and the fibre laser GLPM with the capacity of 10 W and the wavelength of 532 nm. Hardened glass panes were used as a substrate. The materials tested in the study were ceramic colours based on lead and lead-free fluxes. The tests demonstrated that the laser parameters (power density, layout of the test setup) influence the quality of the coloured surface. The method applied for the test was determining the roughness parameters Ra and Rz and their dependence on the chemical composition of the tested colours. The influence of the filling type (dots, cross-form, linear) on the surface quality and colour intensity has been examined. The tests proved the dependence of the thickness of the decorative layer on the laser irradiation dose, as well the dependence of the Ra roughness parameter on the configuration of the laser exposition (irradiation on the coloured layer directly and through glass). The pictures enclosed are examples of decorations done with the use of the discussed methods.
PL
Ceramiczna farba purpurowa składa się z pigmentu nieorganicznego Purpury Kasjusza i odpowiednio dobranego topnika. Farba znajduje szerokie zastosowanie w zdobieniu porcelany zarówno w technice malarskiej, jak i w technice sitodruku pośredniego (kalki ceramicznej). Przeprowadzone badania miały na celu ustalenie wpływu domieszek tlenków metali na możliwość uzyskiwania różnych odcieni barwy purpurowej i fioletowej. Do ceramicznej farby purpurowej na bazie bezołowiowego topnika, na różnych etapach jej wytwarzania, dodawano następujące tlenki metali: tlenek srebra Ag2O, tlenek chromu Cr2O3, tlenek miedzi CuO, tlenek indu In2O3, tlenek itru Y2O3, tlenek kobaltu Co3O4 i określano parametry barwy L*a*b* uzyskanych farb w stosunku do farby wzorcowej, bez żadnych dodatków. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że stosując domieszkowanie tlenkami metali na różnych etapach wytwarzania farby purpurowej, można uzyskać różne odcienie purpury i fioletu, a przy modyfikacji barwy farby ważny jest również etap dodawania domieszek.
EN
Ceramic purple colour consists of Purple of Cassius inorganic pigment and properly chosen flux. The colour is widely used for decoration of porcelain both in painting technique as well as in technique of indirect screen printing (decal). The aim of the carried out tests was to settle influence of metal oxides’ admixtures upon possibility of obtaining various shades of purple and violet colour. The following metal oxides were being added to the ceramic purple colour on the base of its leadless flux, at various stages of its manufacturing: silver oxide Ag2O, chromium oxide Cr2O3, cupric oxide CuO, indium oxide In2O3, yttrium oxide Y2O3, cobaltic oxide Co3O4 and parameters of colour L*a*b* of the obtained colours were defined comparing to the pattern colour, without any admixtures. As the result of the carried out tests it was shown, that performing admixtures of metal oxide at different stages of purple colour’s manufacturing, various shades of purple and violet can be obtained, and during modification of colour the stage of admixtures’ addition is important as well.
EN
Purpose: The aim of the study was to evaluate the effects of a 6-week sEMG-biofeedback-assisted pelvic floor muscle training program on pelvic floor muscle activity in young continent women. Methods: Pelvic floor muscle activity was recorded using a vaginal probe during five experimental trials. Biofeedback training was continued for 6 weeks, 3 times a week. Muscle strenghtening and endurance exercises were performed alternately. SEMG (surface electromyography) measurements were recorded on four different occasions: before training started, after the third week of training, after the sixth week of training, and one month after training ended. Results: A 6-week sEMG-biofeedback-assisted pelvic floor muscle training program significantly decreased the resting activity of the pelvic floor muscles in supine lying and standing. The ability to relax the pelvic floor muscles after a sustained 60-second contraction improved significantly after the 6-week training in both positions. SEMG-biofeedback training program did not seem to affect the activity of the pelvic floor muscles or muscle fatigue during voluntary pelvic floor muscle contractions. Conclusions: SEMG-biofeedback-assisted pelvic floor muscle training might be recommended for physiotherapists to improve the effectiveness of their relaxation techniques.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań palności i właściwości termicznych kompozytów epoksydowych napełnionych odpadowym poliestrem BMC. Badania przeprowadzono dla żywicy epoksydowej Epidian 6, utwardzanej trietylenotetraaminą (Z1), z której wykonano odlewy. Wytworzono kompozyty o zawartości 30; 40; 50; 60 % mas. BMC. Metodą poziomego palenia określono klasę palności badanych materiałów. Metodą termograwimetryczną (TGA) oznaczono termostabilność kompozytów.
EN
The results of flammability measurements and thermal properties of epoxy composites filled with waste polyester BMC have been presented in this paper. The composites were prepared from the epoxy resin Epidian 6 mixed with amine curing agent. The epoxy composites with 30; 40; 50; 60 wt. %. waste polyester BMC were produced. Flammability of the samples was studied by horizontal burning tests and thermal stability was investigated by thermogravimetric (TGA).
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości termomechanicznych kompozytów epoksydowych napełnionych barytem. Sporządzono kompozycje o zawartości 65–80% mas. Napełniacza. Właściwości otrzymanych kompozycji badano metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Dla wytworzonych kompozytów metodą dynamiczno-mechanicznej analizy termicznej (DMTA) wyznaczono właściwości mechaniczne i temperaturę zeszklenia. Ponadto dla badanych materiałów wyznaczono twardość Shore’a D, palność metodą poziomego palenia oraz termostabilność metodą termograwimetryczną (TGA). Wprowadzenie dużych ilości napełniacza do osnowy epoksydowej wpłynęło na obniżenie efektu egzotermicznego procesu sieciowania, szybkości palenia się oraz poprawę termostabilności.
EN
A com. epoxy resin was filled with white barite (65–80% by mass) and studied by differential scanning calorimetry, dynamic mech. thermal anal. and thermogravimetry. Flammability of the composites was established by a horizontal burning method. Shore D hardness was also detd. Addn. of the filler resulted in a redn. of the exothermal effects during cross-linking and in improving thermal stability of the composites.
PL
W Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, we współpracy z Instytutem Optoelektroniki WAT, realizowane są prace nad dekoracją wyrobów szklanych metodą platerowania laserowego. W tej metodzie na powierzchnię szkła nanoszony jest sproszkowany materiał barwny, który po przetopieniu przez promieniowanie laserowe, trwale wiąże się z podłożem. Komputerowe sterowanie przebiegiem procesu obróbki laserowej umożliwia wytwarzanie dowolnych wzorów zdobniczych na powierzchni wyrobu. W artykule opisano niektóre zjawiska fizyczne występujące w procesie obróbki i ich wpływ na spajanie materiału barwnego z podłożem. Opisano obecny stan realizacji pracy oraz przedsięwzięcia zmierzające do zmniejszenia chropowatości nanoszonych warstw. Zamieszczono przykłady wytworzonych wzorów.
EN
A work on application of a laser cladding method to decoration of ceramic products was undertaken in the Institute of Ceramics and Building Materials in cooperation with the Institute of Optoelectronic MUT. The method utilizes application of the powdered colour material on the product surface, and its following fusing and solidification using the laser beam. A modern technique allows the computer control of a laser treatment process as well as creation of free-form decoration templates on the product surface. The paper presents the description and influence of main process physical phenomena on the fusing of colourants with substrates. Examples of decorations are also shown.
PL
W Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, we współpracy z Instytutem Optoelektroniki WAT, realizowany jest projekt dotyczący laserowego zdobienia szkła i ceramiki metodą aktywacji laserowej. Termin „aktywacja” w niniejszym artykule oznacza taki rodzaj obróbki powierzchniowej, w wyniku której kolorowe szkliwo trwale zmienia barwę wyłącznie wskutek naświetlania przez promieniowanie laserowe, a jednocześnie jego powierzchnia nie ulega uszkodzeniu, pozostaje gładka i błyszcząca. W pracy przedstawiono wyniki laserowej aktywacji szkliw produkowanych w ICiMB. Do naświetlania stosowano laser pikosekundowy, pracujący na długości fali 1064 nm. Uzyskano kilkanaście odcieni kontrastu oraz rozdzielczość rzędu 0,2 mm. Wykonano pomiary kolorymetryczne. Zamieszczono dokumentację fotograficzną uzyskanych efektów.
EN
The project on laser decorating of glass and ceramics by laser activation is realized at the Institute of Ceramics and Building Materials in collaboration with the Institute of Optoelectronics, MUT. The term “activation” in this paper means such a type of surface treatment which causes permanent colour change of enamel only as a result of laser irradiation, while its surface is not damaged, remains smooth and shiny. Some results of laser activation of glazes produced at IC&MB are show in this work. The samples were processed with the use of picosecond laser (repetition rate 1 kHz, mean power 0.2 W, wavelength 1064 nm). Several different shades of contrast and resolution of 0.2 mm were obtained. Some results of colorimetric measurements are presented. Selected photos of obtained results are included.
PL
Promieniowanie laserowe może nagrzewać materiały, przetapiać ich powierzchnię, powodować odparowanie warstwy powierzchniowej, inicjować różne reakcje chemiczne itp. Dzięki swym właściwościom promieniowanie laserowe jest stosowane m.in. do powierzchniowej obróbki materiałów, w tym wyrobów ze szkła i ceramiki użytkowej. W Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, we współpracy z Instytutem Optoelektroniki WAT, podjęto prace w dziedzinie laserowej dekoracji wyrobów szklanych i ceramicznych za pomocą promieniowania laserowego. Stosowana jest metoda spiekania mineralnych proszków barwnych napylonych na podłoża szklane lub ceramiczne oraz metoda aktywacji szkliw ceramicznych (tzn. bez udziału dodatków barwnych). W eksperymentach stosowano lasery impulsowe i ciągłego działania. Opisano niektóre zjawiska fizyczne wpływające na wyniki obróbki laserowej. Zamieszczono przykładowe fotografie uzyskanych efektów.
EN
Laser radiation can heat the material, melt its surface, cause evaporation of the surface layer, initiate various chemical reactions, etc. Thanks to its properties, the laser radiation is used, among others for surface treatment of materials, including glassware and pottery. At the Institute of Ceramics and Building Materials, in collaboration with the Institute of Optoelectronics, MUT, work has been undertaken in the field of laser decoration of glassware and ceramics by laser radiation. Laser method is used in sintering the colour mineral powder sprayed on glass or ceramic substrate as well as for glazes activation (i.e. without the colour additives). Experiments were performed using CW and pulsed lasers. Some physical phenomena affecting the results of laser treatment are described. Exemplary photos of obtained patterns are included.
PL
W pracy otrzymano kompozycje żywic epoksydowych Epidian 6 i Epidian 52 z oktakis(dimetylosiloksy, 3-glicydoksypropylo)oktasileskwioksanem (POSS) o stężeniu 0,5; 1; 1,5; 2% mas. Określono wpływ oktakis (dime-tylosiloksy, 3-glicydoksypropylo)oktasileskwioksanu na właściwości przetwórcze żywic epoksydowych takie jak temperatura procesu sieciowania i czas życia kompozycji. Określenie warunków utwardzania dla danego składu kompozycji możliwe jest w oparciu o badania zmian właściwości w czasie przebiegu reakcji sieciowania. Dodatek POSS wpłynął znacząco na obniżenie czasu życia kompozycji i przyspieszenie procesu sieciowania żywicy epoksydowej. Najwyższy wzrost temperatury zaobserwowano dla kompozycji zarówno Epidianu 6 i Epidianu 52 zawierającej 0,5% POSS.
EN
Compositions of Epidian 6 and Epidian 52 epoxy resin with polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS) in a concentration of 0.5, 1, 1.5 and 2 wt. % cured with triethylenetetramine were prepared. Gel time and peak temperature during curing process were investigated. It was found that the addition of POSS led to a significant reduction of composition lifetime and acceleration of epoxy resin crosslinking. The use of POSS tends to increase the maximum temperature of curing process and gel time of composition at ambient temperature. The highest peak temperature of both resins was found for the composition containing 0.5 wt. % of POSS.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań palności i właściwości mechanicznych kompozytów epoksydowych modyfikowanych silseskwioksanami. Badania przeprowadzono dla popularnej żywicy epoksydowej Epidian 6, utwardzanej trietylenotetraaminą (Z1), z której wykonano odlewy. Wytworzono kompozyty o zawartości 0,5;1;1,5;2 % mas. POSS. Metodą poziomego palenia się określono klasę palności badanych materiałów. Zbadano również właściwości mechaniczne kompozytów takie jak udarność Charpey’ego oraz twardość Shore’a D.
EN
The results of flammability measurements and mechanical properties of modified epoxy composites with silsesqioxane have been presented in this paper. The composites were prepared from the epoxy resin Epidian 6 mixed with amine curing agent as a matrix, and three types of silsesquioxanes (POSS) as modifier at 0.5, 1, 1.5, 2 wt. %. Flammability of the samples was studied by horizontal burning tests. The mechanical properties of the composites such as Charpy impact strength and hardness Shore D have been investigated.
PL
Wyniki pomiarów reologicznych wskazują jednoznacznie na modyfikację lepkości polietylenu w obecności hepta(izobutylo)(winylo)silseskwioksanu (POSS). Szczególnie interesująca, ze względu na właściwości przetwórcze, jest możliwość uzyskania zmian lepkości polietylenu zależnych od szybkości ścinania występujących w trakcie rzeczywistych warunków formowania stopionych polimerów. W przypadku związku hepta(izobutylo)(winylo)silseskwioksanu lepkość polietylenu PE-HD ulega zmianom już przy dodatku na poziomie 0,02% mas, nano-napełniacza, co może mieć bardzo istotny wpływ na przetwórstwo. Przy niższych szybkościach ścinania dodatek POSS powoduje obniżenie lepkości polietylenu, natomiast powyżej pewnego poziomu naprężeń ścinających lepkość polimeru wzrasta. Wyniki pomiarów dla PE-LD potwierdziły znacznie niższy poziom oddziaływania na lepkość polimeru, co związane jest z odmienną strukturą cząsteczkową obu odmian polietylenu. Przedstawione wyniki pomiarów zostały uzyskane w różnych temperaturach, dla różnych zawartości nanododatku, przy czym zmiany lepkości kompozytów PE/POSS dotyczą próbek o maksymalnej zawartości dodatku wynoszącej 1% mas.
EN
The results of the rheological measurements clearly show the modification of viscosity of the polyethylene in presence of hepta(isobutyl)(vinyl)silsesquioxane. Of particular interest due to processing properties is the possibility to obtain polyethylene viscosity changes depending on the shear rates occurring during the molten polymer formation. In the case of hepta(isobutyl)(vinyl)silsesquioxane already an addition of 0.02 wt. % of nanofiller causes visible changes of viscosity, an effect which may play a significant role to processing. At low shear rates the POSS addition leads to certain decrease of PE-HD viscosity, for higher shear rates an inverse effect was observed, i.e. a viscosity increase. The measurement results for the PE-LD confirmed a significantly lower POSS effect on the viscosity of the polymer, which is associated with a different molecular structure LD and HD polyethylene. The rheological measurements were carried out at different temperature and various nanofiller addition, where the viscosity changes were observed for PE-HD samples with POSS content up to 1 wt. %.
PL
Na podstawie badań opisujących wpływ dodatku silseskwioksanów na nieizotermiczną krystalizację nukleowanego izotaktycznego polipropylenu w warunkach ścinania, wytypowano stężenia modyfikatorów oraz nukleantów odpowiednie do zastosowań jako materiały przeznaczone do wytwarzania wyrobów orientowanych, takich jak włókna lub folie wylewane. Odpowiednio przygotowaną mieszaninę zawierającą tetrasilanolfenyl-POSS oraz 1,3:2,4-Bis(Dimetylobenzylideno)sorbitol w stosunku 1:1, przy łącznej zawartości 0,5% mas. wykorzystano do modyfikacji izotaktycznego polipropylenu. Z wytypowanej kompozycji polimerowej, jak również z materiału niemodyfikowanego oraz nukleowanego polimeru wykonano włókna orientowane. W celu określenia wpływu modyfikacji silseskwioksanami dokonano oceny kalorymetrycznej gotowych wyrobów w postaci włókien, z wykorzystaniem różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz oceny ich podstawowych właściwości mechanicznych.
EN
On the basis of examinations concerning the influence of a silsesquioxanes additionupon a non-isothermal crystallization of isotactic nucleated polypropylene in shearing conditions, certain concentrations of modifiers and nucleants were selected which are adequate for production of highly oriented goods, such as fibers and cast films. A blend consisting of Tetrasilanol phenyl-POSS and 1,3:2,4-Bis(Dimethylobenzylidene)Sorbitol in a ratio of 1:1, containing 0,5 wt % of it, was prepared and used to modify isotactic polypropylene. Using a selected polymer composition, nonmodified material as well as a nucleated one, the oriented fibers were obtained. In order to determine the influence of a modification with using silsesquioxanes, the calorimetric studies of fibers (being a final product) were conducted with using differential scanning calorimetry (DSC) as well as an evaluation of their basic mechanical properties was made.
PL
Badano przebieg procesu utwardzania żywicy epoksydowej Epidian 6 przy użyciu bis(heptafenyloglinosilseskwioksanu) (POSS). Warunki utwardzania kompozycji o określonym składzie ustalano na podstawie pomiarów prowadzonych w toku sieciowania. Metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) wyznaczano temperaturę egzotermicznej reakcji, której charakter świadczy o przebiegu procesu utwardzania kompozycji, określono również temperaturę procesu sieciowania i czas życia kompozycji podczas jej utwardzania w temperaturze otoczenia. Na podstawie analizy mikroskopowej (SEM) przeanalizowano jednorodność rozproszenia cząsteczek POSS w osnowie epoksydowej. Metodą spektroskopii FT-IR oceniono zmiany chemiczne zachodzące w żywicy. Wykazano, że bis(heptafenyloglinosilseskwioksan) może być stosowany jako środek utwardzający żywice epoksydowe, a do najważniejszych jego zalet można zaliczyć niską temperaturę sieciowania egzotermicznego oraz długi czas życia kompozycji.
EN
The curing process of epoxy resin Epidian 6 with bis(heptaphenylaluminosilsesquioxane) was studied. The curing conditions for the defined compositions were established on the basis of measurements made during the crosslinking reaction. Differential scanning calorimetry (DSC) was used to determine the temperature of the exothermal reaction related to the course of the curing process. Also, the temperature of crosslinking process and gel time at ambient temperature were determined. The homogeneity of the distribution of POSS additives in the epoxy matrix was investigated using microscopic analysis (SEM). Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy was used to evaluate the chemical changes in the resin. It was shown that bis(heptaphenylaluminosilsesquioxane) can be applied as a curing agent for epoxy resins, with the main advantages of a low curing temperature and long life time.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań określające wpływ dodatku związków POSS (tetrasilanolfenyl-, izobutyltrisilanol- polisilseskwioksanów) na właściwości izotaktycznego polipropylenu nukleowanego 1,3:2,4-Bis(Dimetylobenzylideno) sorbitolem. Do badań zastosowano mieszaniny, w których zawartość modyfikatora POSS zawierała się w zakresie od 0,01 do 0,5 % wag. Zaobserwowano zmiany skurczu przetwórczego, właściwości mechanicznych oraz temperatury krystalizacji kompozycji polimerowych wraz ze wzrostem stężenia zastosowanych odpowiednio reaktywnych i niereaktywnych silseskwioksanów.
EN
The effect of two types of silsesquioxanes on mechanical and thermal properties of isotactic polypropylene nucleated by 1,3:2,4-Bis(3,4-Dimethylbenzylidene)Sorbitol was investigated. Tetrasilanolphenyl and isobutyltrisilanol polisilsesquioxanes were used modifier of commercial nucleating agent to provide effect of multinucleation. Differences in crystallization behavior, mechanical properties and longitudinal shrinkage of injection moulded samples made from modified material were noticed.
PL
W Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, we współpracy z Instytutem Optoelektroniki WAT, podjęto prace dotyczące dekoracji wyrobów ceramicznych metodą platerowania laserowego. W metodzie tej na powierzchnię wyrobu nanoszony jest sproszkowany materiał barwny, który po przetopieniu przez promieniowanie laserowe trwale wiąże się z podłożem. Współczesna technika umożliwia komputerowe sterowanie przebiegiem procesu obróbki laserowej i wytwarzanie dowolnych wzorów zdobniczych na powierzchni wyrobu. W artykule przedstawiono opis i wpływ zjawisk fizycznych występujących w procesie obróbki na spajanie materiału barwnego z podłożem. Zamieszczono przykłady zdobienia ceramiki.
EN
Laser applying of color mineral pigments on ceramic substrates Work on application of laser cladding method to decoration of ceramic products was undertaken in the Institute of Ceramics and Building Materials in cooperation with the Institute of Optoelectronic MUT. Method utilizes application of powdered colour material on the product surface, and its following fusing and solidification Rusing laser beam. Modern technique allows the computer control of a laser treatment process as well as creation of the free-form decoration templates on the product surface. Paper presents the description and influence of main process physical phenomena on the fusing of colourants with substrates. Examples of decorations are also shown.
PL
Część pigmentów ceramicznych po naświetleniu promieniowaniem laserowym trwale zmienia barwę (aktywacja pigmentu). W pracy przedstawiono wyniki laserowej aktywacji pigmentów ceramicznych stosowanych w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych do barwienia wyrobów. Zamieszczono przykłady obróbki pigmentów za pomocą promieniowania laserowego o różnych charakterystykach. Stosowano lasery ciągłego działania oraz lasery impulsowe. Opisano przykłady niepożądanego grawerowania, kiedy promieniowanie laserowe usuwa cienką warstwę obrabianego materiału oraz przykłady aktywacji, kiedy materiał po naświetleniu przez promieniowanie trwale zmienia barwę, ale jednocześnie jego powierzchnia nie ulega uszkodzeniu, pozostaje gładka i błyszcząca.
EN
Some ceram pigments may permanently change colour after irradiation by laser radiation, what is referred to as activation in the presented work. Paper presents results of laser activation of ceram pigments that were developed at the Institute of Ceramics and Building Materials for colouring of ceramic products. CW and short-pulse lasers were used. Some examples of engraving at excessive and activation at moderate fluence are shown. The pure activation without any traces of engraving on smooth and glosy product surface can take place for optimized range of laser processing parameters, and a number of colourants.
20
Content available remote Laserowa dekoracja wyrobów ceramicznych
PL
Artykuł przedstawia krótki przegląd badań nad stworzeniem podstaw pod wdrożenie optymalnego i uniwersalnego procesu dekoracji laserowej wyrobów ceramicznych przy wykorzystaniu nowych, krajowych środków barwnych. Przedstawiono kryteria doboru środków barwnych w laserowej dekoracji ceramiki oraz krótko omówiono wpływ zjawisk fizycznych towarzyszących oddziaływaniu promieniowania laserowego z materiałem. Analizom wybranych wyników eksperymentalnych towarzyszą opisy działań podjętych dla optymalizacji procesu, ilustrowane zdjęciami otrzymanych oznakowań i dekoracji.
EN
Paper presents short review of investigations on the creation of base for implementation of optima and universal laser decoration process of ceramic products using new, domestic colour materials. Criteria of selection of colour materials for laser decoration of ceramics have been presented together with a short analysis of the influence of physical phenomena accompanying laser-matter interaction. Analyses of selected experimental results are presented together with activities performed for optimization of the process and illustrated at photographs of resulting marks and decorations.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.