Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote O „podwórkowym stylu” zarządzania informacją
PL
Przedmiotem artykułu jest obecnie coraz częściej stosowany podwórkowy styl zarządzania informacją. Zostanie on potraktowany jako negatywne zjawisko w procesach zarządzania informacją. Celem opracowania jest prezentacja niedomagań tego procesu i stylu zarządzania. Informacja zostanie przedstawiona jako proces, który dostarcza informacje oraz jako rodzaj produktu. Diagnoza zarządzania informacją jako procesu i produktu ujawnia w tym stylu takie negatywne zjawiska, jak zawał informacyjny, zaleganie informacji, utajnianie informacji oraz jej dystorsję. Ubocznymi produktami są m.in. przeciążenie informacyjne, wieloznaczność informacji, anemia informacyjna i przekłamania informacyjne. Tekst zawiera odpowiednie rekomendacje dla obecnych i potencjalnych odbiorców informacji wytworzonej w toku takiego procesu i stylu zarządzania.
EN
This article is on the “backyard style of management” that is more and more often applied to information management. Such a “style” will be rather treated as a negative development in the information management processes. The author’s intention is to concentrate on the shortcomings of the management processes and styles. Information is presented as a process that delivers data as specific products. The author’s diagnosis of the information management process and product reveals such negative phenomena as information collapse, overdue information, data suppression, or information distortion. The side products of such actions include e.g. information overload, ambiguity, information deficiency or misstatements. The text includes certain recommendations for current and potential information receivers subjected to those specific management processes and style.
PL
Potrzeba nowego spojrzenia na słowa kluczowe wynika z nowych możliwości indeksowania dokumentów i informacji, zwłaszcza indeksowania społecznościowego, ale nie tylko. Wymaga nowych badań i refleksji naukowej nad przetwarzaniem informacji zarówno przez mózg człowieka, jak i w systemach komputerowych. To z kolei stwarza potrzebę spojrzenia zarówno na organizację informacji i wiedzy, jak i na słowa kluczowe w kategoriach koncepcji sieciowej organizacji informacji i wiedzy. Temat jest aktualny przede wszystkim z powodu stosowania słów kluczowych w systemie WWW, indeksach rzeczowych, katalogach OPAC, systemach pełnotekstowych czy bibliotekach cyfrowych. Organizacja informacji i wiedzy za pomocą słów kluczowych jest obecnie urzeczywistniana w systemach informacyjno-wyszukiwawczych nie tylko w różnych strukturach o charakterze folksonomicznym, lecz także w nowych strukturach ontologicznych, taksonomicznych i mapach myśli. Głównym wątkiem pracy jest refleksja nad zakresem i aktualnymi możliwościami wykorzystania słów kluczowych, nazywanych coraz częściej tagami, w reprezentacji oraz organizacji informacji i wiedzy. Zagadnienie to zostanie przedstawione na płaszczyźnie porównawczej. W tym kontekście zostanie poruszony również problem tożsamości używanych słów kluczowych w porównaniu z klasycznymi i nieklasycznymi językami słów kluczowych, a także ich relacje do języka naturalnego. Rozważania kończą się próbą odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule o rolę słów kluczowych w organizacji informacji i wiedzy we współczesnych systemach wyszukiwania informacji. W konkluzji podkreśla się, że używając słów kluczowych, w istocie mamy do czynienia przede wszystkim z językiem naturalnym w funkcji metainformacyjnej, a nie tylko ze sztucznym językiem słów kluczowych, oraz że systemy „-nomiczne” oparte na hierarchii zwykle są mocno ustrukturalizowane, zaś systemy wykorzystujące słowa kluczowe są słabo ustrukturalizowane. Organizacja informacji i wiedzy za pomocą słów kluczowych najczęściej opiera się na praktyce indeksowania, czyli dokonuje się „od dołu do góry”, podczas gdy klasyfikowanie jest podejściem odwrotnym.
EN
Information and knowledge organization by keywords is presently effected in information and retrieval systems – not only in various taxonomic structures, but also in new structures of a folksonomic and ontological nature as well as mind maps. The need for a fresh look at keyword results from the new possibilities of document and information indexing, especially of social (collaborative) indexing, among others. This will require new research and scholarly reflection on information processing by both computer systems and the human mind. And this will, in turn, create the need to look at both information and knowledge organization and keywords in terms of the network organization of information and knowledge. This topic is current, owing to the application of keywords in the WWW system, subject indexes, OPACs, full-text systems, and digital libraries. The considerations are concluded by an attempt to answer the question contained in the title relating to the roles of keywords in information and knowledge organization for current information systems. This study has shown that, by using keywords, we essentially deal with a natural language in a meta-information function, not only with an artificial keyword language; “-nomic” systems based on hierarchy are usually strongly structured, while the systems that use keywords are hardly structured. Information and knowledge organization by keywords is frequently based on the indexing practice, which means that it is carried out bottom up (with classification being a reverse process).
PL
Internet został potraktowany jako współczesna agora informacji i wiedzy. Celem artykułu jest charakterystyka Internetu jako globalnego rynku informacji i wiedzy. Zostały przedstawione jego elementy, specyficzne cechy, miejsce internauty na tym rynku, a także istniejące zagrożenia informacji i wiedzy. Zwrócono szczególną uwagę na komercjalizację, globalizację, dywersyfikację oraz wewnętrzne sprzeczności tego rynku, a także wycenę informacji i wiedzy w kategoriach rynkowych. Na tym tle omówiono polskie doświadczenia we współtworzeniu tej agory w ramach realizacji koncepcji społeczeństwa informacji i wiedzy, gdyż rynkowa potęga informacji i wiedzy czasami wywołuje w Polsce kontrowersje, co determinuje specyfikę polskiego wkładu w dzieło tworzenia tego globalnego rynku informacji i wiedzy.
EN
The internet is treated as the present-day agora of information and knowledge. The purpose of this article is to characterise the internet as a global information and knowledge market. The paper presents components and specific features of the internet, the internaut's place on that market, and the existing threats to information and knowledge. Special attention is devoted to commercialisation, globalisation, diversification and internal contradictions occurring on that market, as well the evaluation of information and knowledge in market terms. On that background, the Polish experiences of building that agora are presented, as part of fulfilling the conception of an information and knowledge society, because the market power of information and knowledge sometimes raises controversy in Poland, which fact determines the uniqueness of the Polish contribution to the task of developing our global information and knowledge market.
8
Content available remote W kręgu nowych struktur zarządzania informacją
PL
Przedmiotem artykułu są nowe struktury organizacji informacji stosowane w zarządzaniu informacją w bibliotekarstwie i działalności informacyjnej. Punktem wyjścia jest wyjaśnienie pojęcia „struktura” oraz pojęć pokrewnych tworzących wspólnie gniazdo semantyczne. Autor wychodzi od tradycyjnych struktur stosowanych w zarządzaniu informacją i dociera do folksonomii, chmury tagów oraz mapy tematów i ontologii. Zostaną przedstawione ich elementy oraz cechy dystynktywne a także funkcje w określaniu jakości i wartości informacji. W omówieniu struktur przyjęto terminologie ich opisu za pomocą takich terminów, jak system i sieć. Omówione struktury zostały przyporządkowane do odpowiednich procesów, jak generowanie, wyszukiwanie i selekcja informacji i wiedzy. Celem artykułu jest wykazanie podobieństw i różnic między prezentowanymi strukturami, co ma pokazać ich ewolucję oraz znaczenie w organizacji informacji i wiedzy na potrzeby zarządzania informacją.
EN
The object of this paper are new structures of information organization applied to information management in library and information activity. The starting point is the clarification of the “structure” concept, as well as other related terms that create a joint semantic nest. The author starts with traditional structures used in information management and end with folksonomy, tag cloud, topic maps and ontology. Their elements and distinctive features are introduced, together with the functions used for the determination of information quality and value. For the needs of the structure discussion, a description terminology has been accepted, with the use of such terms as system or network. The structures under discussion are assigned to such respective processes as information and knowledge generation, search, and selection. The purposes of this presentation is to indicate the similarities and differences existing between the selected structures, which will demonstrate their evolutions and significance in information and knowledge organization for the needs of information management.
9
Content available remote Jakość informacji wyzwaniem ery cyfrowej
PL
Przedmiotem artykułu jest jakość informacji. To jedna z wielu ale najważniejsza cecha informacji. Zostanie ona przedstawiona jako jedna z kluczowych kategorii aksjologicznych ery cyfrowej informacji. W tekście zostanie omówione pojęcie jakości informacji z różnych punktów widzenia, a w szczególności sposoby definiowania jakości informacji, czynniki wpływające na jakość informacji, prawo jakości informacji, teorie jakościowe informacji, relacje między jakością a ilością informacji oraz jakością informacji a wartościowaniem informacji. Prezentacja wymienionych grup problemów dotyczących jakości informacji ma na celu kompleksowe ujęcie tej cechy informacji oraz jej konfrontację z istniejącymi w cyfrowym świecie zagrożeniami.
EN
Quality of information is the object of my paper. Quality is one of many information features and the most important of them. Quality will be presented as one of key terms in the digital information era. In my text, I will discuss the conception of information quality from various points of view, including especially the following: the methods of defining information quality, the factors influencing information quality, the information quality law, theories of information quality, the information quality and quantity, and the information quality and information evaluation. My presentation of those groups of issues concerning information quality is intended to oppose them to the threats against that important feature of information existing in the digital world.
EN
In the information and knowledge society that we are building, we deal with a tremendous increase in the quantity and diversity of information. That condition also results from new information technologies which supply new, almost unlimited possibilities of creation, processing, storage, retrieval, and perception of information. The social flood of information constitutes a substrate of the information market where information becomes a commodity. That situation in the information society is a source of many problems related to the necessity of proper selection of information, information management and ethical responsibility on the part of information-process participants. This paper is a continuation of our considerations of the present-day issues of the development of an information society, stressing the necessity of dealing with information ethics which concerns all human activities related to information, including cooperation in the transfer of technologies and innovations. We present here the object of that discipline, its tasks and the need to shape the ethical culture of all persons dealing with information.
PL
W społeczeństwie informacji i wiedzy, które budujemy, mamy do czynienia z ogromnym wzrostem ilości i różnorodności informacji. Ten stan jest m.in. rezultatem nowych technologii informacyjnych, które dostarczają nowych, wręcz nieograniczonych, możliwości generowania, przetwarzania, przechowywania, udostępniania i percepcji informacji. "Społeczny" zalew informacją stanowi podłoże rynku informacyjnego, na którym informacja staje się towarem. Zasygnalizowana sytuacja jest w społeczeństwie informacyjnym źródłem wielu problemów związanych z koniecznością selekcji informacji, zarządzaniem informacją oraz odpowiedzialnością etyczną uczestników procesu informacyjnego. Artykuł stanowi kontynuację rozważań nad współczesnymi problemami rozwoju społeczeństwa informacyjnego, akcentując konieczność zajęcia się etyką informacyjną, która dotyczy wszelkich działań człowieka związanych z informacją, w tym także współpracy w zakresie transferu technologii i innowacji. Przedstawiono istotę i zadania etyki informacji oraz potrzebę kształtowania kultury etycznej osób związanych z informacją.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.