Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Metallic nanoparticles, especially silver nanoparticles, have attracted much attention due to their unique physical, chemical and opto-electronic properties. Silver nanoparticles have been successfully applied as a matrix replacement for the laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (LDI-ToF-MS). Silver nanoparticles (AgNPs) can efficiently absorb ultraviolet laser radiation, transfer energy to the analyte and promote analyte desorption, but also constitute a source of silver ions suitable for analyte cationisation. Nanoparticles, producing spectra with highly reduced chemical background in the low m/z region, are perfectly suited for low-molecular weight compound analysis and imaging. AgNPs have been demonstrated to allow efficient capture of different chemical compounds (including amino acids, cholesterol, fatty acids) on their surface, thus efficiently promoting their desorption and gas phase cationisation. The minimum detectable amount for those organic and biological molecules is often in the fmol range [23]. Despite the fact that scientists have developed a variety of methods for the synthesis of silver nanoparticles, there are still problems with obtaining surfaces with nanoparticles of high durability and chemical purity. Recently, a successful application of cationic silver nanoparticles (AgNPs), which were placed on MALDI targets for highly sensitive detection of d-ribose at attomolar levels as well as analysis of biological samples such as urine and blood serum [51] was shown. The application of new 109AgNPET surface has been presented with examples of analysis of nucleosides and nucleic bases [60]. One of the main directions of development of LDI-MS is the imaging mass spectrometry (MSI), enabling the visualization of surface distribution of biological samples. The critical limitations of the spatial resolution of MALDI-MSI are the size of the organic matrix crystals and the analyte migration during the matrix application process. To overcome these problems, researchers tried to use nanoparticles as substitutes of organic matrices. In 2013 Ruman group presented that direct contact of the analysed object with Ag nanoparticle-covered target permits direct surface transfer of chemical compounds. The active surface becomes then a “chemical photograph” of an object and allows MS analysis and MS imaging [68].
2
Content available Hydratacja wybranych lipidowych kompleksów DNA
PL
Zbadano dwa modelowe kompleksy lipidowe DNA z surfaktantami zawierającymi jeden (CTMA) lub dwa (DDCA) łańcuchy alifatyczne. Wyznaczono kinetykę ich hydratacji oraz izotermę sorpcyjną. Wykazano, że zastosowanie lipidowego surfaktantu z udziałem dwóch łańcuchów alifatycznych ogranicza liczbę cząsteczek wody trwale związanej z helisą DNA.
EN
Two model DNA-lipid complexes with the surfactants containing single (CTMA) or double (DDCA) aliphatic chains were investigated. Hydration kinetics and sorption isotherms were determined. The data were interpreted using BET and Dent sorption isotherm models. It was found that the use of lipid surfactant with double aliphatic chain reduce the number of water molecules tightly and permanently bound to DNA helix.
EN
The results of activity studies of four catalysts in methanol synthesis have been presented. A standard industrial catalyst TMC-3/1 was compared with two methanol catalysts promoted by the addition of magnesium and one promoted by zirconium. The kinetic analysis of the experimental results shows that the Cu/Zn/Al/Mg/1 catalyst was the least active. Although TMC-3/1 and Cu/Zn/Al/Mg/2 catalysts were characterised by a higher activity, the most active catalyst system was Cu/Zn/Al/Zr. The activity calculated for zirconium doped catalyst under operating conditions was approximately 30% higher that of TMC-3/1catalyst. The experimental data were used to identify the rate equations of two types – one purely empirical power rate equation and the other one - the Vanden Bussche & Froment kinetic model of methanol synthesis. The Cu/ZnO/Al2O3catalyst modified with zirconium has the highest application potential in methanol synthesis.
4
Content available remote Optymalizacja dynamiczna z odcinkowym sterowaniem
PL
W artykule badane są problemy optymalizacji dynamicznej, w której szukamy minimum całkowego wskaźnika jakości. Przyjmujemy, że wskaźnik ten zależy od sterowań, które są odmienne w różnych odcinkach zmiennej niezależnej. Szczególnym przypadkiem takiej odcinkowej optymalizacji jest optymalizacja okresowa. W artykule na podstawie zmodyfikowanej zasady maksimum zostały znalezione warunki konieczne optymalności takich procesów.
EN
In this paper problems of dynamic optimization in which we investigate the minimum of the integral cost function are studied. We assume that the cost function is dependent of controls which are different in various sections of the independent variable. The periodic optimization is the special case of such the sectional optimization. In the paper on the basis of the modified maximum principle the necessary conditions in sectional optimization are obtained.
5
Content available remote Optymalizacja nieokresowa i okresowa z wykorzystaniem pochodnych sterowania
PL
W niniejszym artykule przedstawiono rozwiązanie problemu optymalizacji dla przypadku, gdy na funkcje sterujące nałożone są warunki brzegowe. Aby rozwiązać to zagadnienie, trzeba założyć, ze sterowanie jest ciągłe. Wtedy można je zastąpić przez dodatkowe zmienne stanu spełniające odpowiednie warunki. W przedstawionej metodzie nowym sterowaniem stają się pochodne pierwotnych funkcji sterowania. Jako przykład teoretyczny została przeanalizowana optymalizacja okresowa drgań swobodnych pręta sprężystego. Przekrój poprzeczny tego pręta jest sterowaniem, które na swoim początku i końcu ma określone wartości. Przyjmujemy, że nowe sterowanie jest okresowe. Problem rozwiązany został za pomocą zmodyfikowanej zasady maksimum, która takie okresowe sterowanie pozwala obliczać.
EN
In the paper for the case when control functions fulfil the definite boundary conditions the optimization is investigated. In order to solve this problem we assume that the control is continuous. This can be substituted by additional state variables. In this method the derivatives of the primitive controls are new functions. As the theoretical example the periodic optimization of the vibrating elastic bar has been researched. The cross - section is the control which has date values on the beginning and the end of the interval. We assume that the new control is periodic. The problem of the periodic optimization on the basis of the modified maximum principle has been solved.
6
Content available remote Structural Properties of Organometallic Thin Films Oriented by Corona Poling
EN
In this article, we review some results of structural studies of a novel series of donor–acceptor bis-alkynyl ruthenium chromophores in the form of thin films. At first, these thin films were oriented by a corona poling technique and were optically characterized using(Second and Third Harmonic Generation, respectively (SHG and THG). Next, the X-ray diffraction (XRD) technique was used to correlate the Nonlinear Optics (NLO) properties and directly observe the structural ordering of the studied materials. The last paragraph presents recent supramolecular modelling studies using molecular dynamics simulations. The used of organometallic films in textronic systems may be of the highest importance in order to achieve the possibility of creation micro-electro-optical sensors and circuits incorporated in textiles.
PL
Przedstawiono wyniki badań strukturalnych nowych cienkowarstwowych chromoforów zawierających ruten. Warstwy te były wstępnie orientowane techniką wyładowania koronowego, a następnie charakteryzowane optycznie (zdolności do generowania drugiej i trzeciej harmonicznej). Wyniki badań metodą dyfrakcji rentgenowskiej są w pełni skorelowane z nieliniowymi właściwościami optycznymi i pozwalają bezpośrednio obserwować uporządkowanie badanych materiałów. Przedstawia on najnowsze wyniki modelowania uporządkowania supramolekularnego otrzymane metodą dynamiki molekularnej.
7
Content available remote Problemy drgań mechanicznych w pracach uczonych krakowskich
PL
W artykule omówiono wkład nieżyjących już uczonych krakowskich w rozwój problematyki drgań mechanicznych zarówno w układach dyskretnych, dyskretno-ciągłych, jak i ciągłych. Wnieśli oni istotny wkład w rozwój zarówno pod kątem nowych metod matematycznych, jak teoria retraków oraz jej zastosowań w przemyśle maszynowym i budownictwie. Zastosowania dotyczyły badania stabilności rozwiązań aktywnego tłumienia drgań i diagnostyki wibroakustycznej.
EN
The paper presents the contribution of some scientists who lived and worked in Cracow in the 20th century into the development of the theoretical and practical aspects of mechanical vibration of discrete, discrete-continuous and continuous systems. The main achievements of Cracow's scientists emphasized in this study are: the new mathematical theory of retracts and its application in machine and construction industry as well as the investigation of the stability of solutions of active damping processes in vibration and acoustics diagnostics.
8
Content available remote Badania doświadczalne modelu układu sieć trakcyjna-odbierak prądu
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano metodę badań doświadczalnych i wyniki dotyczące modelu układu odbierak prądu-sieć trakcyjna. Za podstawowy cel badań przyjęto doświadczalną weryfikację wyników badań symulacyjnych przeprowadzonych na modelach fizycznych układu.
EN
In the paper the method of the experimental investigations and results of the experimental researches are presented. The main goal of the investigations is experimental verification of the simulation results carried out on the physical models.
10
Content available remote The Quasi-Periodic Optimization with the Various System Functions
EN
In this paper, on the basis of Pontriagin's maximum principle (Pontriagin et al., 1962) necessary conditions for problems with the quasi-periodic control and the various system functions have been found.
11
Content available remote New epoxy resins as versatile materials for nonlinear optics
EN
The crosslinked epoxy resin matrix containing a nonlinear optical group was obtained. The azo-carbazole chromophores were physically dispersed or covalently bound. The Kerr electrooptical effect of these materials was measured. It was concluded that covalent binding results in the increased stiffness of the chromophore, even above the glass transition temperature of the matrix.
12
Content available remote New modified epoxy resins for nonlinear optics
EN
A new epoxy resins modified with azo-carbazole chromophores were obtained. The nonlinear optical properties of these new polymers were investigated.
PL
Otrzymano nowe żywice epoksydowe modyfikowane za pomocą chromoforów azo-karbazolowych. Zbadano właściwości nieliniowo optyczne otrzymanych materiałów metodą SHG (second harmonic generation). Stwierdzono, że otrzymane kompozyty wykazują stosunkowo duże wartości współczynnika polaryzowalności nieliniowej c(2). Zaobserwowano również, że produkty te pod wpływem silnej wiązki światła wykazują efekt nanostrukturyzacji. Otrzymana dzięki temu siatka dyfrakcyjna może służyć do zapisu informacji.
13
Content available remote Drgania układu cięgien połączonych elastycznymi pierścieniami
EN
In the paper the analysis of vibrations of the cables connected by the elastic circular rings was considered. In order to obtain the natural frequencies the method of sewing of solutions was applied.
PL
W pracy przeanalizowano drgania układu dwóch cienkich płyt i dwóch membran połączonych elementem lepkosprężystym. Na jeden z elementów dwuwymiarowych działa obciążenie będące procesem stochastycznym o zadanej funkcji korelacji. Drugi element stanowi dynamiczny eliminator drgań. Podano ogólną metodę wyznaczania funkcji korelacji elementu "chronionego" oraz optymalnego doboru wartości współczynników sprężystości w celu minimalizacji średniej wartości amplitudy drgań płyty lub membrany.
EN
The paper is concerned with the analysis of the complex 2-dimensional continuous systems composed of two plates or membranes connected by a viscoelastic element. One plate (membrane) is subject to a continuous loading which is a stochastic process with a known autocorrelation function. The second plate (membrane) serves as a dynamic vibration absorber. The vibrations of square thin plates and circular membranes have been studied. The criterion of the optimal choice of the absorber is taken as the minimum dispersion of the displacements of the system to which the loading is applied.
EN
There were synthesized six new pyrazoloquinoline derivatives (PAQ) described with a formula (I), in which the meanings of R4 substituent are as follows: -Br, -OC6H5, -CH3, -H, -OCH3, -Cl. The new compounds were characterized, among others, on the basis of 1H NMR spectra and elemental analyses results. Mixtures of these PAQ derivatives with poly(N-vinylcarbazole) were applied in the organic light-emitting diodes (LED). Spectra of absorption, photoluminescencc (PL) and electroluminescence (EL) of LEDs prepared were presented. It has been found that the type of R4 substituent influences PL and EL quantum yields.
PL
Zsyntetyzowano sześć nowych pochodnych pirazolochinoliny (PAQ) o wzorze ogólnym (I), w którym podstawnik R4 ma następujące znaczenie -Br, -OC6H5, OCH3, -H, -CH3, -Cl. Te nowe związki scharakteryzowano m.in. na podstawie widm 1H NMR oraz wyników analizy elementarnej. W organicznych diodach elektroluminescencyjnych (LED) zastosowano mieszaniny tych pochodnych PAQ z poli(N-winylokarbazolem) (rys. 1). Przedstawiono widma absorpcji, fotoluminescencji (PL) oraz elektroluminescencji (EL) tych LED (rys. 2 i 3, tabela 1). Stwierdzono, że rodzaj podstawnika R4 wywiera wpływ na wydajność PL i EL (tabela 1).
16
Content available remote Tłumienie drgań płyt i membran w ujęciu probabilistycznym
PL
W pracy przeanalizowano drgania układu dwóch cienkich płyt i dwóch membran połączonych elementem lepkosprężystym. Na jeden z elementów dwuwymiarowych działa obciążenie będące procesem stochastycznym o zadanej funkcji korelacji. Drugi element stanowi dynamiczny eliminator drgań. Podano ogólną metodę wyznaczania funkcji korelacji elementu .chronionego. oraz optymalnego doboru wartości współczynników sprężystości w celu minimalizacji średniej wartości amplitudy płyty lub membrany.
EN
The paper is concerned with the analysis of the complex 2-dimensional continuous systems composed of two plates or membranes connected by a viscoelastic element. One plate (membrane) is subject to a continuous loading which is a stochastic process with a known autocorrelation function. The second plate (membrane) serves as a dynamic vibration absorber. The vibrations of square thin plates and circular membranes have been studied. The criterion of the optimal choice of the absorber is taken as the minimum dispersion of the displacements of the system to which the loading is applied.
PL
W pracy przedstawiono rozwiązania układu nieliniowych równań różniczkowych będących matematycznym modelem krępej belki wspartej na nieliniowym podłożu. Przyjęto założenia, że reakcja jest nieliniowa i zależy od poprzecznego ugięcia oraz że tłumaczenie jest zależne od prędkości odkształcenia poprzecznego.
EN
This work presents the solution of the system of nonlinear differential equations, which constitute the mathematical model of a thick beam resting on the nonlinear foundation. Two main assumptions have been taking into account. The first - the damping depends on the velocity of the lateral deflection. The second - the reaction force is the nonlinear function of the lateral displacement.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów organicznych diod elektroluminescencyjnych zbudowanych w strukturach jednowarstwowych z wykorzystaniem warstwy typu host-guest. Jako chromofor użyte zostały związki z grupy 1H-pirazolo[3,3-b]chinolin. Poprzez zmianę podstawników uzyskano zmianę zarówno maksimum elektroluminescencji jak charakterystyk jasnościowo-prądowych. Charakterystyki jasnościowo-prądowe świadczą o różnych mechanizmach wstrzykiwania ładunku w reżimie prądów "niskich" i "wysokich".
EN
It was described measurements of single layer "host-guest" LED's. As an emitting center pyrazoloquinoline compounds was used. For a variosly substituted pyrazoloquinolines as well maximum of El spectra as type of current dependence of brightness were changed.
PL
Przedstawiono metodę syntezy nowych chromoforów o charakterze cząsteczkowym, z których można uzyskać cienkie warstwy (rzędu dziesiątek i setek nanometrów) metodą spincoating'u. Struktura tych związków jest typu spiro i zawiera grupy z rodziny 1H-pirazolo[3,4-b]chinolin. Przedstawiono także wyniki badań spektroskopowych w zakresie foto i elektroluminescencji.
EN
A synthetic route is described to obtain spiro type compounds containing pyrazoloquinoline lateral groups. The compounds can be used in active layers of organic LED and were tested in a simple single layer device.
PL
Od kilku lat wiele laboratoriów naukowych świata zajmuje się badaniami diod elektroluminescencyjnych zbudowanych na bazie polimerów i związków organicznych. Wciąż trwają poszukiwania materiałów organicznych wykazujących niebieską emisję, znacznie tańszych i łatwiejszych w syntezie, aniżeli półprzewodniki nieorganiczne. Do dziś nie udało się jednak rozwiązać problemu stabilizacji polimerowej diody dającej światło koloru niebieskiego [2]. W pracy tej przedstawiono wyniki badań właściwości fizykochemicznych i elektroluminescencyjnych kopolimerów winylowych pochodnych 1H-pirazolo[3,4-b]chinoliny. Komórki elektroluminescencyjne z warstwą kopolimerów pirazolo[3,4-b]chinoliny oraz 9-winylokarbazolu, wykazują intensywną niebieską emisję, a uzyskane z nich filmy są trwałe i charakteryzują się bardzo dobrą jakością. Daje to możliwość porównania właściwości mechanicznych i optycznych cząstek monomerycznych 1H-pirazolo[3,4-b]chinoliny, jako warstwy emitującej niebieskie światło w diodach EL z kopolimerami zawierającymi jednostki 1H-pirazolo[3,4-b]chinoliny [1,3-6].
EN
In this paper the synthesis of some new chromophores which be used in polymer/organic LED fabrication are presented. All of them are derivatives of pyrazoloquinoline (PAQ). Their emission properties were tuned by side groups substitution. They were characterized by absorption and photoemission spectroscopy. Some were used (in dispersion in PVK matrix) as the emissive layer in LEDs structures.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.